32001L0105Hivatalos Lap L 019 , 22/01/2002 o. 0009 - 0016


Az Európai Parlament és a Tanács 2001/105/EK irányelve

(2001. december 19.)

a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló 94/57/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében [4] megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság által 2001. november 13-án jóváhagyott együttes szövegtervezet figyelembevételével,

mivel:

(1) A nemzetközi szinten hatályban lévő, vonatkozó egyezményeknek a lobogó szerinti államok által történő megfelelő és kötelező alkalmazásával javítani lehet a biztonságot és a környezetszennyezés megelőzését a tengeren.

(2) A 94/57/EK [5] tanácsi irányelv létrehozott egy rendszert a szervezetek közösségi szintű elismerésére, amely szervezeteknek a hajók ellenőrzésére és a vonatkozó biztonsági bizonyítványok kibocsátására a tagállamok - a nemzetközi egyezményeknek megfelelően - különböző mértékben adhatnak felhatalmazást.

(3) Az említett irányelv gyakorlati alkalmazása megmutatta, hogy a szervezetek közösségi szintű elismerésére vonatkozó néhány változtatás nagymértékben hozzájárulhatott az ilyen rendszerek megerősödéséhez, és egyidejűleg egyszerűsítette a tagállamokra rótt ellenőrzési és jelentéstételi kötelezettségeket.

(4) A 94/57/EK irányelv elfogadása óta közösségi és nemzetközi szinten bizonyos fejlődés következett be a vonatkozó jogszabályokban, ami a 94/57/EK irányelv további kiigazítását teszi szükségessé.

(5) A 94/57/EK irányelv céljait elérendő, különösen szükséges alkalmazni a nemzetközi egyezmények módosításait a 94/57/EK irányelv 2. cikkének d) pontjában említett kötelező hatályú jegyzőkönyvekkel és a kapcsolódó jogszabályokkal együtt, amelyek az irányelv elfogadása után léptek hatályba, továbbá a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) vonatkozó határozatait.

(6) A lobogó szerinti államok nemzetközi egyezményekben meghatározott kötelezettségeinek hatékony végrehajtása céljából, az IMO Közgyűlése 1997. november 27-én elfogadta a lobogó szerinti államokat az IMO jogeszközök alkalmazásában segítő iránymutatásokról szóló A.847 (20) határozatát.

(7) Az IMO az 1993. november 4-i A.741 (18) határozatával elfogadta a biztonságos hajózás nemzetközi szabályzatát (ISM-szabályzat), amelyet az Életbiztonság a Tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS) új, IX. fejezete kötelezővé tett.

(8) Azzal a céllal, hogy az ISM-szabályzat egységes alkalmazását biztosítsa, az IMO elfogadta az ISM-szabályzat a tengerészeti hatóságok általi végrehajtására vonatkozó iránymutatásokról szóló, 1995. november 23-i A.788 (19) határozatot.

(9) A lobogó szerinti tagállam közigazgatása által a nemzetközi egyezményeknek megfelelően lefolytatott kötelező szemlék és ellenőrzések összehangolása érdekében az IMO elfogadta az 1993. november 4-i A.746 (18) határozatot a szemlézés és hitelesítés harmonizált rendszerének keretében végzett a szemlékre vonatkozó iránymutatásokról.

(10) A biztonság és a környezetszennyezés megelőzésének eredményessége - a szervezet által osztályozott összes hajóra vonatkozóan mérve, függetlenül attól, hogy milyen lobogót viselnek - a szervezet teljesítőképességének fontos fokmérője, és ezért ez a legelső elismerés és az elismerés megtartásának lényeges feltétele.

(11) Annak érdekében, hogy a legelső elismerést megadják az olyan szervezetek számára, amelyek a tagállamok nevében történő tevékenységre kívánnak felhatalmazást kapni, a Bizottság az elismerést kérelmező tagállamokkal együtt összehangolt és központosított módon hatékonyabban tudja megítélni, hogy a szervezet a 94/57/EK irányelv rendelkezéseit kielégíti-e.

(12) Hasonlóképpen, az elismert szervezetek folyamatos utólagos ellenőrzésénél az összehangolt és központosított eljárásmód a hatékonyabb annak megítélésére, hogy e szervezetek mennyiben tettek eleget a 94/57/EK irányelv rendelkezéseinek. Ezért helyénvaló, hogy a Bizottságot az elismerést kérelmező tagállammal együtt bízzák meg ezzel a feladattal az egész Közösség nevében.

(13) Azontúl, hogy a tagállamok rendelkeznek olyan jogkörrel, hogy a nevükben működő szervezet elismerését felfüggesszék, hasonló jogkörnek kell érvényesülni közösségi szinten, megengedve, hogy a Bizottság egy felállított bizottság eljárása alapján egy szervezet elismerését korlátozott időtartamra felfüggeszthesse abban az esetben, ha a szervezet teljesítőképessége a biztonság és a környezetszennyezés megelőzésének terén nem megfelelő, és a szervezet elmulasztja megtenni a megfelelő intézkedéseket a hiányosságok megszüntetése érdekében.

(14) A közösségi szintű megközelítésnek megfelelően egy olyan szervezet elismerését visszavonó döntést, amely nem tesz eleget az irányelv rendelkezéseinek, beleértve azokat az eseteket, amelyek során a teljesítőképesség a biztonság és a környezetszennyezés megelőzésének területén már nem kielégítő, a Bizottságnak közösségi szinten, a felállított bizottság eljárása alapján kell meghoznia.

(15) Mivel a 94/57/EK irányelv biztosítja a szolgáltatásnyújtás szabadságát a Közösségen belül, a Közösség jogosult arra, hogy tárgyaljon azokkal a harmadik országokkal, ahol az elismert szervezet székhellyel rendelkezik, a Közösségben letelepedett, elismert szervezetekkel való egyenlő bánásmódról.

(16) A tagállamok nevében eljáró szervezetek pénzügyi felelőssége szabályozásának különbözősége nehézséget jelentett a 94/57/EK irányelv megfelelő végrehajtása során. A probléma megoldása érdekében helyénvaló közösségi szinten bizonyos fokú harmonizációt elérni valamely elismert szervezet által okozott bármilyen esemény felelősségével kapcsolatban, amelyet bíróság vagy választott bíróság megállapított.

(17) A 94/57/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [6] megfelelően kell elfogadni.

(18) Mivel az átláthatóság és az érdekelt felek közötti információcsere, valamint a nyilvánosságnak az információhoz való hozzáférésének joga a tengeri balesetek megelőzésének alapvető eszközei, az elismert szervezeteknek minden vonatkozó jogszabály által meghatározott információt meg kell adniuk az osztályukba tartozó hajók állapotára vonatkozóan a kikötő szerinti állam ellenőrző hatóságainak, és azokat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük.

(19) Annak a megakadályozására, hogy a hajók a szükséges javítások elkerülése céljából más osztályba lépjenek, az elismert szervezeteknek egymás között ki kell cserélniük minden, az osztályt cserélő hajók állapotára vonatkozó információt.

(20) A szervezet működése felett nem gyakorolhatnak ellenőrzést hajótulajdonosok, hajóépítők, illetve a hajók gyártásában, felszerelésében, javításában vagy üzemeltetésében kereskedelmi érdekeltséggel rendelkező más személyek. A szervezet bevételei nem függhetnek kizárólag egyetlen kereskedelmi társaságtól. Amikor az elismerési kérelmüket benyújtják, a hajóosztályozó társaságoknak és felügyelőiknek egyenként írásos kötelezettségvállalást kell adniuk arról, hogy nem vállalnak el olyan jogszabály által előírt munkát, ahol az összeférhetetlenség valószínűsége fennáll, például ha ők maguk a hajó tulajdonosai vagy üzemeltetői, vagy ahol üzleti, személyes vagy családi kapcsolatban állnak a hajó tulajdonosával vagy üzemeltetőjével.

(21) A technikai szervezetek közösségi szintű elismeréséhez és az elismerés fenntartásához szükséges minőségi feltételeknek tartalmazniuk kell azokat a rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy csak főfoglalkozású felügyelők végezhetik a nemzetközi egyezmények által előírt ellenőrzéseket és szemléket, azaz a jogszabályban meghatározott tevékenységet, például a vonatkozó biztonsági bizonyítványok kiadásával kapcsolatban előírt feladatokat. Ezeknek a szervezeteknek a teljes személyzetük és az összes irodájuk felett szigorú ellenőrzést kell gyakorolniuk, beleértve a Közösségen belüli és kívüli összes helyi irodát és képviseletet, és ki kell alakítaniuk a saját biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési célkitűzéseiket és mutatóikat. E szervezetek szolgáltatásaik minőségének a mérésére egy rendszert vezetnek be.

(22) A 94/57/EK irányelvet ennek megfelelően kell módosítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/57/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk b), c), d), i) és j) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) egy tagállam lobogóját viselő hajó: olyan hajó, amelyet egy tagállam jogszabályai szerint abban a tagállamban lajstromoztak és amely annak a tagállamnak a lobogóját viseli; az e meghatározásnak nem megfelelő hajók harmadik ország lobogóját viselő hajóknak minősülnek;

c) ellenőrzés és felügyeleti szemle: olyan ellenőrzés és felügyeleti szemle, amelyeket a nemzetközi egyezmények alapján kötelezően el kell végezni;

d) nemzetközi egyezmények: az Életbiztonság a tengeren tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (SOLAS), az 1966. évi nemzetközi egyezmény a merülésvonalakról, valamint az 1973/1978. évi nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről, annak jegyzőkönyveivel és módosításaival együtt, valamint a tagállamok mindegyikében alkalmazott kötelező, 2001. december 19-én hatályos, azzal összefüggő szabályzatokat;

i) osztályozási bizonyítvány: a hajóosztályozó társaság által kibocsátott olyan okmány, amely igazolja, hogy a hajó szerkezete és mechanikai adottságai a hajó meghatározott célú használatához vagy meghatározott működési területre vonatkozóan a hajóosztályozó társaság által összeállított és nyilvánosságra hozott szabályzatainak előírásait kielégítik;

j) teherhajó-biztonsági rádióbizonyítvány: az IMO által elfogadott, módosított Solas (1974/1978-as) Rádiószabályzat rendelkezései által bevezetett bizonyítvány;";

2. a 3. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A tagállamoknak a lobogó szerinti államokat az IMO jogeszközök alkalmazásában segítő iránymutatásokról szóló A.847 (20) IMO-határozat melléklete és függeléke vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell eljárniuk.";

3. a 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam felhatalmazást kíván adni egy még el nem ismert szervezetnek, elismerési kérelmet kell benyújtania a Bizottságnak, részletes adatokkal és bizonyítékokkal arra vonatkozóan, hogy a szervezet megfelel a mellékletben meghatározott feltételeknek, valamint arról a követelményről és kötelezettségvállalásról, hogy a szervezet teljesíteni fogja a 15. cikk (2), (4), és (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket. A Bizottság, a kérelmet benyújtó tagállammal együtt értékeli azokat a szervezeteket, amelyeknek az elismerési kérelmét megkapták, azért, hogy igazolják, hogy a szervezetek felvállalják az említett követelményeket és megfelelnek azoknak. Az elismerésről szóló határozat figyelembe veszi a szervezet 9. cikkben említett biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményének eredményeit. Az elismerést a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően adja meg.

(2) A tagállamok a Bizottság számára különleges kérelmeket nyújthatnak be olyan szervezetek három évre történő korlátozott elismerésére, amelyek a melléklet A. szakaszának 2. és 3. pontjában megállapított feltételeken kívül minden feltételnek megfelelnek. Ezekre a különleges kérelmekre az (1) bekezdésben említett eljárást kell alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy a melléklet feltételei közül, amelyek betartását a Bizottság és a tagállam által végzett értékelés során meg kell állapítani, minden feltételnek való megfelelést vizsgálni kell a melléklet A. szakaszának 2. és 3. pontjában megállapított feltételeken kívül. Ezeknek a korlátozott elismeréseknek a hatálya kizárólagosan arra a tagállamra vagy tagállamokra korlátozódik, amely vagy amelyek ilyen kérelmet nyújtottak be.

(3) A 7. cikk keretében létrehozott bizottság gondosan ellenőriz minden elismert szervezetet, különösen a (2) bekezdésben említett szervezeteket, tekintettel a korlátozott elismerés meghosszabbítására vonatkozó lehetséges döntésekre. Tekintettel az utóbbi szervezetekre, egy ilyen elismerés meghosszabbítására vonatkozó határozat nem a melléklet A. szakaszának 2. és 3. pontjában megállapított feltételeket veszi figyelembe, hanem a szervezetnek a 9. cikk (2) bekezdésében említett biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményének az eredményeit. A korlátozott elismerés meghosszabbításáról szóló határozatokban részletezni kell, hogy milyen feltételek alapján, ha vannak ilyenek, került sor a meghosszabbítás engedélyezésére.

(4) A Bizottság az (1), (2) és (3) bekezdésnek megfelelően elismert szervezetekről jegyzéket készít, és azt naprakészen tartja. A jegyzéket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

(5) A 2002. január 22-én ezen irányelv alapján már elismert szervezetek elismertek maradnak. Ezeknek a szervezeteknek azonban meg kell felelniük az ezen irányelvben megállapított új rendelkezéseknek, amelyek betartását a 11. cikkben említett első értékelés során bírálják el."

4. az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok elvben nem utasíthatják el az elismert szervezetek vonatkozásában, hogy a (3) bekezdés, valamint a 6. és 11. cikk rendelkezéseire figyelemmel, számukra e feladatok ellátásához a felhatalmazást megadják. Ugyanakkor a tagállamok jogosultak az általuk felhatalmazott szervezetek számát szükségleteiknek megfelelő módon korlátozni, feltéve, hogy az ilyen korlátozás alkalmazását áttekinthető és tárgyilagos indokokkal alá tudják támasztani. Egy tagállam kérésére a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésben szabályozott eljárásnak megfelelően megteszi a megfelelő intézkedéseket.";

b) a (2) bekezdést el kell hagyni;

c) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ahhoz, hogy egy tagállam elfogadja, hogy a 3. cikkben említett feladatokat vagy azok egy részét egy harmadik államban letelepedett, elismert szervezet lássa el, az érintett tagállam megkövetelheti, hogy az adott harmadik állam kölcsönösségi alapon ugyanilyen bánásmódot biztosítson a Közösségben letelepedett, elismert szervezeteknek. Továbbá, a Közösség felkérheti azt a harmadik államot, ahol az elismert szervezet székhelye van, hogy a Közösségen belül székhellyel rendelkező, elismert szervezetek számára ugyanilyen bánásmódot biztosítson.";

5. a 6. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A munkakapcsolat szabályozásáról az érintett szervezetek által vállalt feladatokat és hatásköröket rögzítő írásos és hátrányos megkülönböztetésektől mentes megállapodás megkötésével, vagy azzal egyenértékű jogi szabályozással kell gondoskodni, amely legalább a következőket tartalmazza:

a) az A.739 (18) IMO-határozat 2. mellékletében megállapított rendelkezéseket a szakhatóság nevében eljáró szervezetek felhatalmazásának iránymutatásairól, amelynél az igazgatás nevében eljáró elismert szervezet felhatalmazási megállapodás mintáról szóló IMO MSC/710. és az MEPC/307 körlevél mellékleteit, függelékeit és csatolt anyagait figyelembe kell venni;

b) a következő, pénzügyi felelősségre vonatkozó rendelkezések:

i. amennyiben egy bíróság jogerősen vagy egy jogvitát lezáró választott bírósági eljárás a szakhatóság pénzügyi felelősségét állapítja meg bármilyen eseményből eredően azzal, hogy kártalanítani kell a sértett feleket vagyoni kár, személyi sérülés vagy haláleset miatt, amelyről a bíróság előtt bebizonyosodott, hogy azt az elismert szervezet, annak testületeinek, alkalmazottainak, képviselőinek vagy a szervezet nevében eljáró egyéb személyeknek szándékos cselekedete vagy mulasztása vagy súlyos gondatlansága okozta, az igazgatás pénzügyi kártérítésre jogosult az elismert szervezettől az említett veszteség, kár, sérülés, vagy haláleset miatt, olyan mértékben, amennyire a bíróság döntése szerint ezért az elismert szervezet felelős;

ii. amennyiben egy bíróság jogerősen vagy egy jogvitát lezáró választott bírósági eljárás a szakhatóság pénzügyi felelősségét állapítja meg bármilyen eseményből eredően, hogy kártalanítani kell a sértett feleket személyi sérülés vagy haláleset miatt, amelyről a bíróság előtt bebizonyosodott, hogy azt az elismert szervezet, annak alkalmazottainak, képviselőinek vagy a szervezet nevében eljáró egyéb személyeknek gondatlansága vagy hanyagsága vagy mulasztása okozta, az igazgatás pénzügyi kártérítésre jogosult az elismert szervezettől az említett sérülés vagy haláleset miatt, olyan mértékben, amennyire a bíróság döntése szerint ezért az elismert szervezet felelős; a tagállamok korlátozhatják az elismert szervezet által fizetendő legnagyobb összeget, amely azonban nem lehet kevesebb mint 4 millió euró;

iii. amennyiben egy bíróság jogerősen vagy egy jogvitát lezáró választott bírósági eljárás a szakhatóság pénzügyi felelősségét állapítja meg bármilyen eseményből eredően, hogy kártalanítani kell a sértett feleket vagyoni kár, vagy veszteség miatt, amelyről a bíróság előtt bebizonyosodott, hogy az elismert szervezet, annak alkalmazottainak, képviselőinek vagy a szervezet nevében eljáró egyéb személyeknek gondatlansága, hanyagsága vagy mulasztása okozta, a igazgatás pénzügyi kártérítésre jogosult az elismert szervezettől az említett veszteség, vagy kár miatt, olyan mértékben, amennyire ezért a bíróság döntése szerint az elismert szervezet felelős; a tagállamok korlátozhatják az elismert szervezet által fizetendő legnagyobb összeget, amely azonban nem lehet kevesebb mint 2 millió euró;

c) a szakhatóság nevében eljáró szervezetek feladatainak a szakhatóság vagy a szakhatóság által kijelölt pártatlan, külső szerv általi időszakos ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően;

d) a hajók véletlenszerű kiválasztás alapján végrehajtott és részletes ellenőrzéseinek lehetőségét;

e) a szervezetek által osztályozott flotta lényeges információira, a hajóosztályban bekövetkezett változásokra, felfüggesztésre vagy a hajók osztályozásának megvonására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó rendelkezéseket, a 15. cikk (3) bekezdésében leírtak szerint.

;"

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Bizottság legkésőbb 2006. július 22-éig jelentést terjeszt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli az e cikkben meghatározott felelősségi rendszer gazdasági hatását az érintett felekre, illetve - részletesebben - ennek következményeit az elismert szervezetek pénzügyi egyensúlyára.

A jelentést a tagállamok illetékes hatóságainak és az érintett feleknek, különösen az elismert szervezeteknek, valamint a hajóosztályozási társaságoknak a közreműködésével kell elkészíteni. A Bizottság, amennyiben ez szükséges, e jelentés alapján javaslatot terjeszt elő ezen irányelv módosítására a felelősség elvének és a felelősség legmagasabb értékének figyelembevételével.";

6. a 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

2. Amikor hivatkozás történik e bekezdésre, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésének megfelelően megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

7. a 8. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az irányelv hatáskörének kiterjesztése nélkül módosítható a 7. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően, annak érdekében, hogy

- a 2. cikk d) pontjában, a 3. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikk (2) bekezdésében említett, vonatkozó nemzetközi egyezmények, azok jegyzőkönyvei, valamint a szabályzatok és a határozatok jövőbeni módosításai ezen irányelvbe átvezetésre kerüljenek,

- a mellékletben előírt, különösen a vonatkozó IMO-határozatokkal kapcsolatos követelmények időszerű frissítései megtörténjenek,

- a 6. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontjában meghatározott összegek módosítva legyenek."

8. a 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) Vissza kell vonni azoknak a 4. cikkben említett szervezeteknek az elismerését, amelyek a továbbiakban már nem teljesítik a mellékletben meghatározott feltételeket, vagy a (2) bekezdésben említett biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményük nem megfelelő. Az elismerés visszavonásáról a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság dönt, azután, hogy az érintett szervezet lehetőséget kapott észrevételeinek előterjesztésére.

(2) Az (1) bekezdésben említett elismerés visszavonásával kapcsolatos döntési javaslat elkészítésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a 11. cikkben említett, elismert szervezetek által elkészített értékeléseket, valamint a szervezetek biztonsági és elért környezetszennyezés-megelőzési teljesítményeit, minden, az e szervezet által valaha is osztályozott hajó vonatkozásában, függetlenül a hajók által viselt lobogótól.

A szervezetek elért biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményét a kikötő szerinti államok ellenőrzéséről szóló párizsi megállapodás, valamint hasonló szabályozások alapján értékelik. További adatokat szolgáltathatnak azok a balesetek, amelyeknek az elismert szervezetek által osztályba sorolt hajók is részesei voltak.

A szervezetek biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményének értékelésére a tagállamok által a 12. cikk alapján kidolgozott jelentéseket is figyelembe kell venni.

A 7. cikk szerint létrehozott bizottság határozza meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldöntik, hogy az e bekezdésben említett adatok alapján mikor tekintik egy szervezetnek a lobogó szerinti állam nevében folytatott tevékenységét olyannak, amely elfogadhatatlan mértékben veszélyezteti a biztonságot és a környezetet.

Az (1) bekezdésben említett, az elismerés visszavonására irányuló határozat-tervezeteket a Bizottság terjeszti a bizottság elé saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam kérelmére."

9. a 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A mellékletben meghatározott feltételek ellenére, amennyiben egy tagállamnak az a meggyőződése, hogy az elismert szervezet a továbbiakban nem hatalmazható fel arra, hogy nevében a 3. cikkben meghatározott feladatokat elvégezze, felfüggesztheti ezt a felhatalmazást a következő eljárás alapján:

a) az érintett tagállam késedelem nélkül és megfelelő indokokkal alátámasztva értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot az általa hozott határozatról;

b) a Bizottság megvizsgálja, hogy a felfüggesztés a biztonság vagy a környezet súlyos veszélyeztetése szempontjából indokolt-e;

c) a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében szabályozott eljárásnak megfelelően tájékoztatja az érintett tagállamot arról, hogy a biztonság vagy a környezet súlyos veszélyeztetése miatt a felhatalmazás felfüggesztése indokolt-e vagy sem, és ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a felfüggesztés alkalmazása nem indokolt, az érintett tagállam visszavonja a felfüggesztő határozatot.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az elismert szervezet elért teljesítménye a biztonság és a környezetszennyezés megelőzése terén romlik, úgy dönthet - anélkül, hogy ez a teljesítményromlás az elismerés visszavonását a 9. cikk (2) bekezdésében említett feltételek szerint indokolná -, hogy értesíti az elismert szervezetet, felkéri, hogy hozzon megfelelő intézkedéseket az elért biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítménye javítása érdekében, és erről tájékoztatja a tagállamokat. Amennyiben az elismert szervezet nem ad a Bizottságnak megfelelő választ, vagy a Bizottság úgy találja, hogy az elismert szervezet által hozott intézkedések nem javították a biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményét, a Bizottság dönthet a szervezet elismerésének felfüggesztéséről egyéves időtartamra, a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően, azután, hogy az érintett szervezet lehetőséget kapott észrevételei előterjesztésére. Az elismert szervezet ez idő alatt nem adhat ki vagy újíthat meg bizonyítványt a tagállamok lobogóját viselő hajók részére, azonban a szervezet által a korábban kiadott vagy megújított bizonyítványok továbbra is érvényesek maradnak.

(3) Abban az esetben is a (2) bekezdésben említett eljárást kell alkalmazni, amikor a Bizottság bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy az elismert szervezet nem tett eleget a 15. cikk (3), (4) vagy (5) bekezdése rendelkezéseinek.

(4) Egy évvel a Bizottságnak a szervezet elismerését felfüggesztő döntése után a Bizottság megvizsgálja, hogy a (2) és (3) bekezdésben említett, a felfüggesztéshez vezető hiányosságok megszűntek-e. Amennyiben továbbra is fennállnak ezek a hiányosságok, az elismerést a 7. cikk (2) bekezdésében említtet eljárásnak megfelelően vissza kell vonni.";

10. a 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) Minden tagállam meggyőződik arról, hogy a 3. cikk (2) bekezdése alapján a nevében eljáró elismert szervezetek az illetékes szakhatóság megelégedésére és hatékonyan látják el az abban a cikkben említett feladataikat.

(2) Minden tagállam legalább kétévenként ellenőrzést végez és az ellenőrzés eredményeiről a felmérés évét követő év március 31-ig a Bizottságot és a többi tagállamot jelentésben tájékoztatja.

(3) Minden elismert szervezetet rendszeresen és legalább kétévenként a Bizottság értékel, azzal a tagállammal közösen, amely beterjesztette az elismerésre vonatkozó kérelmet, azt vizsgálva, hogy a mellékletben meghatározott feltételek teljesülnek-e. Az értékelésre kerülő szervezet kiválasztásakor a Bizottság kiemelt figyelmet fordít a biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítmény eredményeire, valamint a balesetekre vonatkozó jelentésekre és a tagállamok által a 12. cikk szerint készített jelentésekre. Az értékelés részét képezheti a szervezet regionális képviseleteinél tett látogatás, valamint a hajók szúrópróbaszerű vizsgálata a szervezet teljesítményének átvilágítása érdekében. Ebben az esetben a Bizottság, ha szükséges, értesíti azt a tagállamot, amelyben a regionális képviselet található. Az értékelés eredményéről a Bizottság jelentésben tájékoztatja a tagállamokat.

(4) Minden elismert szervezet évente a 7. cikk szerint létrehozott bizottság rendelkezésére bocsátja a minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó vizsgálat eredményét.";

11. a 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

A kikötő szerinti állam jogainak ellátása és kötelezettségeinek gyakorlása során a tagállam jelentésben számol be a Bizottságnak és a többi tagállamnak, továbbá tájékoztatja az érintett lobogó szerinti államot, amennyiben egy lobogó szerinti állam nevében eljáró szervezet a nemzetközi egyezmények vonatkozó követelményeit nem kielégítő hajó részére állított ki érvényes bizonyítványt, illetve egy érvényes osztályozási bizonyítvánnyal rendelkező hajó bármilyen, olyan területen előforduló hiányosságairól, amely területre a bizonyítvány vonatkozik. E cikk alkalmazásában csak a biztonságra és a környezetre súlyos fenyegetést jelentő, vagy a szervezetek különösen gondatlan tevékenységét bizonyító hajókat kell bejelenteni. Az illetékes elismert szervezetet az első vizsgálatkor tájékoztatni kell az esetről, hogy azonnal meghozhassa a megfelelő utólagos intézkedéseket.";

12. a 13. cikket el kell hagyni;

13. a 14. cikk (2) bekezdésének végén a 13. cikkre való hivatkozás helyébe a 7. cikk (2) bekezdése lép;

14. a 15. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az elismert szervezetek műszaki szabványaik egyenértékűségének és azok alkalmazásának a biztosítása érdekében összhangban a lobogó szerinti államokat az IMO-jogeszközök alkalmazásában segítő iránymutatásokról szóló A.847 (20) IMO-határozattal rendszeresen konzultálnak egymással. A szabványok vonatkozásában elért jelentős előrehaladásról a Bizottság számára rendszeresen jelentéseket készítenek.";

b) a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az elismert szervezet minden tagállam szakhatóságának, amelyek a 3. cikkben előírt felhatalmazások egyikét biztosították, valamint a Bizottságnak minden vonatkozó tájékoztatást megad az általa osztályozott flotta, a szervezet cseréje, a hajóosztályban bekövetkezett változások, felfüggesztés vagy a hajók osztályozásának visszavonása tekintetében, függetlenül attól, hogy a hajók milyen lobogó alatt hajóznak. A szervezet cseréje, a hajóosztályban bekövetkezett változásokról, felfüggesztésről vagy a hajók osztályozásának visszavonásáról szóló tájékoztatást, beleértve az esedékes szemlékről, az esedékes ajánlásokról, az osztályba sorolás feltételeiről, üzemeltetési feltételekről vagy az osztályba sorolt hajóikra vonatkozó üzemeltetési korlátozásokról való tájékoztatást - függetlenül a hajók által viselt lobogótól - továbbítani kell a kikötő szerinti állami hatósági ellenőrzések Sirenac információs rendszerének, továbbá közzé kell tenni ezeknek az elismert szervezeteknek az internetes honlapjain, ha vannak ilyenek.

(4) Az elismert szervezet addig nem adhat ki bizonyítványt egy olyan hajó számára, függetlenül annak lobogójától, amelyet biztonsági okok miatt osztályától megfosztottak, vagy amelyiket éppen most sorolnak át, anélkül hogy lehetőséget adnának a lobogó szerinti állam illetékes hatóságának arra, hogy elfogadható időn belül véleményt nyilvánítson, annak eldöntése érdekében, hogy szükséges-e a teljes felülvizsgálat.";

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha egy hajót az egyik elismert szervezettől egy másikhoz helyeznek át, az átadó szervezetnek tájékoztatnia kell az átvevő szervezetet minden esedékes szemléről, esedékes ajánlásról, osztályba sorolási feltételekről, üzemeltetési feltételekről, illetve az adott hajóra vonatkozó üzemeltetési korlátozásokról. Szervezetváltás esetén az átadó szervezet átadja az átvevő szervezetnek a hajóra vonatkozó összes okmányt. A hajóról az átvevő szervezet csak akkor állíthat ki bizonyítványt, amennyiben minden esedékes vizsgálatot megfelelően elvégeztek, és minden, a hajó vonatkozásában korábban kiadott esedékes ajánlásnak vagy osztályba sorolási feltételnek a teljesítése az átadó szervezet által szolgáltatott adatoknak megfelelően történt. A bizonyítványok kiadása előtt az átvevő szervezet tájékoztatja az átadó szervezetet a bizonyítványok kiadásának dátumáról, és megerősíti az időpontot, a helyszínt, és azt a tevékenységet, amelyet az egyes esedékes vizsgálatok, esedékes ajánlások, és a hiányzó osztályba sorolási feltételek teljesítése érdekében elvégeztek. Az elismert szervezetek együttműködnek egymással az e bekezdés rendelkezéseinek megfelelő teljesítése érdekében.";

15. a 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Bizottság ezenkívül rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az irányelv végrehajtásának folyamatáról a tagállamokban.";

16. az irányelv melléklete a következőképpen módosul:

a) az A. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

"A. ÁLTALÁNOS MINIMUMELŐÍRÁSOK

1. Az elismert szervezet dokumentumokkal igazolja kereskedelmi hajók tervezésére és építésére vonatkozó széles körű értékelési tapasztalatát.

2. A szervezet legalább 1 000 (100 bruttó regiszter tonnánál több), összesen legalább 5 millió bruttó regiszter tonna óceánjáró hajót tartalmazó flottát osztályozott.

3. A szervezet az általa osztályozott hajók számának megfelelő létszámú műszaki személyzetet foglalkoztat. A 2. pont szerinti követelmény kielégítéséhez legalább 100 főfoglalkozású felügyelő szükséges.

4. A szervezet a kereskedelmi hajók tervezésének, építésének és rendszeres szemléinek átfogó szabályzatát dolgozta ki, valamint hozta nyilvánosságra, és azt folyamatosan bővíti és kutatási és fejlesztési programok megvalósításával folyamatosan javítja.

5. A szervezetnek a hajók jegyzékét évente meg kell jelentetnie, vagy a közönség számára hozzáférhető elektronikus adatbázisban kell fenntartania.

6. A szervezet működése felett nem gyakorolhatnak ellenőrzést hajótulajdonosok, hajóépítők, illetve a hajók gyártásában, felszerelésében, javításában vagy üzemeltetésében kereskedelmi érdekeltséggel rendelkező más személyek. A szervezet bevételei nem függhetnek kizárólag egyetlen kereskedelmi társaságtól. Az elismert szervezet nem végezhet jogszabályban előírt tevékenységet, amennyiben azonos a hajó tulajdonosával vagy üzemeltetőjével, vagy ha azokkal üzleti, személyes, vagy családi kapcsolatban áll. Az ilyen összeférhetetlenség az elismert szervezet által alkalmazott felügyelőkre is érvényes.

7. A szervezet működésének meg kell felelnie a szakhatóságok nevében eljáró elismert szervezetek szemlézési és hitelesítési feladatainak részletezéséről szóló IMO A.789 (19) határozat mellékletében meghatározott rendelkezéseknek, amennyiben azok az ezen irányelv hatályába tartozó kérdésekre vonatkoznak."

b) a B. szakaszban:

i. a cím helyébe a következő szöveg lép:

"B. KÜLÖNÖS MINIMUMELŐÍRÁSOK"

;

ii. a 4., 5., 6., 7. és 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. A szervezet kész arra, hogy a szükséges információkat a szakhatóság, a Bizottság és az érdekelt felek rendelkezésére bocsássa.

5. A szervezet igazgatásának rendelkeznie kell meghatározott és írásban rögzített minőségbiztosítási eljárásokkal, célkitűzésekkel és elkötelezettséggel, és gondoskodik arról, hogy ezeket az eljárásokat a szervezet egészében ismerjék, alkalmazzák és érvényesítsék. A szervezet politikájának kapcsolódnia kell biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményi célokhoz és mutatókhoz.

6. A szervezetnek rendelkeznie kell a nemzetközileg elismert minőségi szabványok megfelelő részeiben előírt követelményeken alapuló és az EN 45004 (ellenőrző testületek) szabvány, valamint - az IACS minőségbiztosítási rendszer hitelesítési szabályozásának meghatározása alapján - az EN 29001 szabvány rendelkezéseit kielégítő, saját maga által kidolgozott, megvalósított és alkalmazott hatékony belső minőségbiztosítási rendszerrel, amelynek többek között biztosítania kell, hogy:

a) a szervezet szabályzatának kidolgozása és fejlesztése szisztematikus módon történjen;

b) betartják a szervezet szabályait és rendelkezéseit, és kialakítanak egy belső rendszert a szolgáltatás minőségének mérésére e szabályzat vonatkozásában;

c) betartják az olyan jogszabályban előírt feladatok ellátásával szemben támasztott követelményeket, amelyek ellátására a szervezet felhatalmazást kapott, és kialakítanak egy belső rendszert a szolgáltatás minőségének mérésére a nemzetközi egyezményeknek való megfelelés vonatkozásában;

d) a szervezet által nyújtott szolgáltatások minőségét befolyásoló munkakört ellátó személyzet munkaköri leírásának, hatáskörének és együttműködésnek jól meghatározottaknak és írásba foglaltnak kell lenniük;

e) minden munkát ellenőrzött feltételek mellett kell végezni;

f) a szervezet rendelkezik az általa közvetlenül felügyelői, műszaki vagy ügyviteli munkakörben foglalkoztatott személyzet tevékenységei és munkája folyamatos ellenőrzésére alkalmas felügyeleti rendszerrel;

g) a fontosabb, jogszabályban előírt olyan feladatok ellátását, amelyekre a szervezet felhatalmazással rendelkezik, főállású felügyelők vagy másik elismert szervezet főállású felügyelői végzik; a felügyelőnek minden esetben széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie annak a hajónak a típusával kapcsolatban, amelyen a jogszabályban által előírt feladatot végzi, ha ez az elvégzendő szemle szempontjából fontos, továbbá ismernie kell a vonatkozó előírásokat;

h) a szervezet rendelkezik az általa foglalkoztatott felügyelők képesítéséhez és szakismereteik folyamatos bővítéséhez szükséges rendszerrel;

i) a szervezetnek a nyújtott szolgáltatások által lefedett területeken megkövetelt követelmények betartását, valamint az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer hatékony működését bizonyító nyilvántartásokat kell vezetnie;

j) a szervezetnek rendelkeznie kell az összes helyszínen végzett, a minőségbiztosítási tevékenység ellenőrzéséhez egy átfogó, tervszerű, megfelelően dokumentált belső ellenőrzési rendszerrel;

k) a szemlézés és hitelesítés harmonizált rendszere által előírt, jogszabályban meghatározott szemlék és vizsgálatok, amelyek elvégzésére a szervezet felhatalmazással bír, a szemlézés és hitelesítés harmonizált rendszerének keretében végzett, a szemlékre vonatkozó iránymutatásokról szóló A.746 (18) IMO-határozat mellékletében és függelékében meghatározott rendelkezések alapján történik;

l) egyértelmű és közvetlen felelősségi és ellenőrzési kapcsolat áll fenn a társaság központi és regionális irodái, valamint az elismert szervezet és szemlészei között.

7. A szervezet alkalmasságát bizonyítja, hogy képes:

a) kidolgozni és naprakész állapotban tartani olyan saját szabályzatot a hajótest, a gépi berendezések, elektromos és vezérlőberendezések vonatkozásában, amelyek kielégítik azoknak a nemzetközileg elismert műszaki szabványoknak a minőségre vonatkozó követelményeit, amelyek (a hajó szerkezeti elemei, valamint főbb gépi berendezései vonatkozásában) a Solas-egyezmény szerinti és a személyhajó biztonsági bizonyítványok, valamint (a hajó stabilitása vonatkozásában) a merülésvonal-bizonyítványok kibocsátásának alapját képezik;

b) a bizonyítványok kibocsátásához a nemzetközi egyezményekben megkövetelt ellenőrzéseket és felügyeleti szemléket végrehajtani, beleértve - a szakmailag képzett személyzet bevonásával és a szakhatóságok által, összhangban a biztonságos hajózás nemzetközi szabályzata (ISM) végrehajtására vonatkozó iránymutatásokról szóló A.788 (19) IMO-határozat mellékletével - a parti és hajófedélzeteken működtetett biztonsági rendszerek, amelyekre vonatkozóan a bizonyítványt vonatkozóan kívánják kiállítani, annak alkalmazásával és karbantartásával kapcsolatos értékelést.";

"9. A szervezet engedélyezi, hogy szabályzatának kidolgozásában az illetékes szakhatóságok, vagy egyéb érintett felek részt vegyenek."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. július 22-től kezdődő hatállyal megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] HL C 212. (E), 2000.7.25., 114. o. és a HL C 154. (E), 2001.5.29., 51. o.

[2] HL C 14., 2001.1.16., 22. o.

[3] HL C 22., 2001.1.24., 19. o.

[4] Az Európai Parlament 2000. november 30-i véleménye (HL C 228., 2001.8.13., 150. o.), a Tanács 2001. február 26-i közös álláspontja (HL C 101., 2001.3.30., 1. o.), valamint az Európai Parlament 2001. május 16-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2001. október 24-i határozata, valamint a Tanács 2001. december 6-i határozata.

[5] HL L 319., 1994.12.12., 20. o. A 97/58/EK irányelvvel (HL L 274., 1997.10.7., 8. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------