32001L0010Hivatalos Lap L 147 , 31/05/2001 o. 0041 - 0041


Az Európai Parlament és a Tanács 2001/10/EK irányelve

(2001. május 22.)

a 91/68/EGK tanácsi irányelv súrlókór tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) Az állatok forgalomba hozatalára vonatkozó surlókórral kapcsolatos állat-egészségügyi feltételeket a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK irányelv [4] állapítja meg.

(2) A Bizottság a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakkal (TSE) összefüggő különböző kérdésekkel kapcsolatban tudományos szakvéleményeket szerzett be, különösen a Tudományos Operatív Bizottságtól. A 91/68/EGK irányelvben megállapított szabályokat e vélemények figyelembevételével felül kell vizsgálni.

(3) A TSE-kkel kapcsolatos valamennyi kérdésre vonatkozóan rendelkezéseket kell megállapítani, amelyek különösen az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [5] 1. cikkének (1) bekezdésében említett élő állatok és állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkoznak.

(4) Ezen irányelvnek közvetlen közegészségügyi vonatkozása van és a belső piac működésével kapcsolatos. Következésképpen célszerű az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére és az ellenük való védekezésre vonatkozó szabályok elfogadásának jogalapjául a Szerződés 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára hivatkozni.

(5) A 91/68/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/68/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (7) bekezdésében a "B. melléklet I. és II. szakaszában felsorolt" szöveg helyébe a "B. melléklet I. szakaszában felsorolt" szöveg lép.

2. A 6. cikk b) pontját el kell hagyni.

3. A 7. cikk (1) bekezdésében a "B. melléklet II. és III. szakaszában említett" szöveg helyébe a "B. melléklet III. szakaszában említett" szöveg lép.

4. A 8. cikk (1) bekezdésében a "B. melléklet II. és III. szakaszában felsorolt" szöveg helyébe a "B. melléklet III. szakaszában felsorolt" szöveg lép.

5. A B. melléklet II. szakaszát el kell hagyni.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. június 30. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2001. július 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. május 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

M. Winberg

[1] HL C 45., 1999.2.19., 33. o.

[2] HL C 258., 1999.9.10., 19. o.

[3] Az Európai Parlament 2000. február 16-i véleménye (HL C 339., 2000.11.29., 128. o.) és a Tanács 2001. február 12-i határozata.

[4] HL L 46., 1991.2.19., 19. o. A legutóbb a 94/953/EK bizottsági határozattal (HL L 371., 1994.12.31., 14. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

--------------------------------------------------