32001L0006Hivatalos Lap L 030 , 01/02/2001 o. 0042 - 0042


A Bizottság 2001/6/EK Irányelve

(2001. január 29.)

a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/49/EK tanácsi irányelv műszaki fejődéshez történő harmadik hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [2] szóló, 1996. július 23-i 96/49/EK tanácsi irányelvre és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) A 96/49/EK irányelv melléklete tartalmazza a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó, általánosan "RID"-ként ismert Szabályzatot 1999. július 1-jétől hatályos formában.

(2) A RID felülvizsgálatára kétévente kerül sor, és így a módosított változat 2001. július 1-jétől hatályos, 2002. december 31-éig tartó átmeneti időszakkal, kivéve a 7. osztályba tartozó veszélyes anyagokat (radioaktív anyagokat), amelyek esetében az átmeneti időszak 2001. december 31-ig tart.

(3) Ennélfogva szükséges a 96/49/EK irányelv mellékletének módosítása.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 96/49/EK irányelv 9. cikkében előírt, a veszélyes áruk fuvarozásával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/49/EK irányelv melléklete helyébe a következő lép:

"

MELLÉKLET

A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (RID), amely a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) B. függelékét képező Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény Egységes Szabályai (CIM) I. melléklete, a 2001. július 1-jétől hatályos formájában, azzal az eltéréssel, hogy a "szerződő felek" és "az államok vagy a vasutak" helyébe a "tagállam" lép

NB:

Megjegyzés: A RID 2001. évi változatának egységes szerkezetben történő közzétételére akkor kerül sor, amikor a szöveg a Közösség minden hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

"

2. cikk

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a 7. osztályba tartozó veszélyes anyagokra vonatkozóan 2001. december 31-ig, a többi osztályba tartozó veszélyes anyagokra vonatkozóan pedig legkésőbb 2002. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

2. A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. január 29-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 279., 2000.11.1., 44. o.

[2] HL L 235., 1996.9.17., 25. o.

--------------------------------------------------