32001F0888Hivatalos Lap L 329 , 14/12/2001 o. 0003 - 0003


A Tanács kerethatározata

(2001. december 6.)

az euró bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló 2000/383/IB kerethatározat módosításáról

(2001/888/IB)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke e) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Svéd Királyság kezdeményezésére [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A Tanács 2000. május 29-én elfogadta az euró bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló 2000/383/IB kerethatározatot [2].

(2) A 2000/383/IB kerethatározatban foglalt intézkedéseket ki kell egészíteni az abban a kerethatározatban foglalt bűncselekményekkel kapcsolatosan a visszaesés elismerésére vonatkozó rendelkezéssel,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/383/IB kerethatározat 9. cikke a következő cikkel egészül ki:

"9a. cikk

A visszaesés elismerése

Minden tagállam elismeri a visszaesés elvét a saját nemzeti jogában szabályozott feltételek szerint, és ugyanezen feltételek szerint elismeri az e kerethatározat 3–5. cikkében említett bűncselekmény vagy az egyezmény 3. cikkében említett bűncselekmény miatt egy másik tagállamban hozott jogerős ítéletet a visszaesés megállapítása céljából, a hamisított pénznemre való tekintet nélkül."

2. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a kerethatározatnak 2002. december 31-ig megfeleljenek.

(2) A tagállamok 2002. december 31-ig eljuttatják a Tanács Főtitkárságának, a Bizottságnak és az Európai Központi Banknak azoknak a rendelkezéseknek a szövegét, amelyekkel az e kerethatározatból fakadó kötelezettségeket nemzeti jogukba átültetik.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a kerethatározat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Verwilghen

[1] HL C 225., 2001.8.10., 9. o.

[2] HL L 140., 2000.6.14., 1. o.

--------------------------------------------------