32001D0589Hivatalos Lap L 213 , 07/08/2001 o. 0065 - 0065


A Tanács határozata

(2001. június 18.)

az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság közötti, a Bolgár Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatban történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

(2001/589/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) Az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatot az 1210/90/EGK rendelet [3] hozta létre.

(2) Az Európai Tanács luxembourgi ülésén (1997. december) a közösségi programokban és ügynökségekben történő részvételt a közép- és kelet-európai országok számára az előcsatlakozási stratégia magasabb szintre emelésének szolgálatába állította. Az ügynökségek esetében az Európai Tanács következtetései úgy rendelkeznek, hogy "eseti alapon határoznak arról, melyek azok a közösségi ügynökségek, amelyekben a tagjelölt országok részt vehetnek".

(3) Az Európai Tanács helsinki ülésén (1999. december) újólag megerősítette a csatlakozási folyamat átfogó jellegét, amely ma 13 csatlakozni kívánó országot foglal egyetlen keretrendszerbe, és a csatlakozni kívánó országok egyenlő esélyekkel vesznek részt a csatlakozási folyamatban.

(4) A Tanács 2000. február 14-én felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson a csatlakozásért folyamodó országoknak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben való részvételéről. A Bizottság 2000. október 9-én írta alá a tárgyalások záróokmányát.

(5) Az e határozatban említett megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság közötti, a Bolgár Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatban történő részvételéről szóló megállapodást a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét mellékletként csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás 18. cikkében előírt értesítés letétbe helyezésére jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2001. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Winberg

[1] HL C 120. E., 2001.4.24., 195. o.

[2] 2001.5.31-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 120., 1990.5.11., 1. o. A legutóbb a 933/1999/EK rendelettel (HL L 117., 1999.5.5., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------