32001D0219Hivatalos Lap L 081 , 21/03/2001 o. 0039 - 0041


A Bizottság határozata

(2001. március 12.)

a részben vagy egészben Kanadából, Kínából, Japánból vagy az Amerikai Egyesült Államokból származó tűlevelűek nyers faanyagából készült fa csomagolóanyagok tekintetében ideiglenes jelleggel bevezetett járványügyi intézkedésekről

(az értesítés a C(2001) 694. számú dokumentummal történt)

(2001/219/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Amennyiben a tagállamok egyike úgy ítéli meg, hogy fennáll a fenyőfa-fonalféreg (pine wood nematode, a továbbiakban: PWN), tudományos nevén Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., egyes tagsággal nem rendelkező országokból a tagállam területére történő behurcolásának közvetlen veszélye, ideiglenes kiegészítő intézkedéseket kell hoznia a veszély elhárítása érdekében.

(2) Finnország tájékoztatta a többi tagállamot és a Bizottságot, hogy a 2000 során végzett ellenőrző vizsgálatok számos esetben azt mutatták, hogy a Kanadából, Japánból és az Amerikai Egyesült Államokból származó tűlevelűek nyers faanyagából készült fa csomagolóanyagok PWN-nel fertőzöttek voltak. Továbbá Svédország a Kanadából és Franciaország a Kínából származó tűlevelűek nyers faanyagából készült fa csomagolóanyagok esetében tett jelentést hasonló fertőzöttségről.

(3) Finnország hivatalos járványügyi intézkedéseket hozott, amelyek értelmében 2000. május 31-től azon harmadik országokból, ahol a PWN ismerten előfordul (azaz Kanada, Kína, Japán, a Koreai Köztársaság, Mexikó, Tajvan és az Amerikai Egyesült Államok), a Thuja L. fáján kívüli tűlevelű növényekből készült csomagolóanyagokat, beleértve a rakomány rögzítéséhez használt támasztékokat és ékeket is, Finnországba csak olyan, megfelelő növény-egészségügyi bizonyítvány kíséretében lehet behozni, amely tanúsítja, hogy a faanyagot alávetették a finn járványügyi intézkedésekben meghatározott kezelési eljárások valamelyikének.

(4) A 2000/29/EK irányelv jelenlegi követelményei szerint, a Közösség PWN behurcolása elleni védelme érdekében a tagsággal nem rendelkező olyan országból származó tűlevelűek nyers faanyaga, amelynek területén a fonalféreg előfordul, kéregtelennek, lárvajárattól mentesnek és 20 %-nál kisebb nedvességtartalmúnak kell lennie. A Finnországból, Franciaországból és Svédországból származó, fent említett információ azt mutatja, hogy a Kanadából, Kínából, Japánból és az Amerikai Egyesült Államokból behozott faanyag esetében ezek az intézkedések nem elégségesek a Közösség megfelelő védelmé- hez a PWN behurcolása ellen. Ezért ideiglenes jelleggel járványügyi intézkedések bevezetése szükséges.

(5) E járványügyi intézkedéseket a részben vagy egészben olyan tűlevelűek nyers faanyagából készült csomagolóanyagoknak a Közösségbe történő behozatalára kell alkalmazni, amelyek Kanadából, Kínából, Japánból vagy az Amerikai Egyesült Államokból származnak. A Thuja L. faanyaga esetében azonban nem szükséges az említett intézkedések alkalmazása, mivel a Thuja L. nem fogékony a PWN iránt.

(6) A járványügyi intézkedéseket két lépcsőben kell alkalmazni. Az első lépcsőben a tagállamok haladéktalanul meghozzák az említett faanyagok hatósági ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy tovább csökkenjen a PWN Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedésének kockázata. Ezáltal lehetővé válik, hogy azok az országok, ahol a PWN előfordulása ismeretes, a második lépcsőben megszervezzék a részben vagy egészben tűlevelű fák – a Thuja L. kivételével – nyers faanyagából készült csomagolóanyagok e határozat követelményeinek megfelelő kezelését.

(7) Meg kell határozni a rendelkezések be nem tartása esetén alkalmazandó intézkedéseket.

(8) Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az e határozatban említett járványügyi intézkedések nem elégségesek a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. behurcolásának megakadályozására, illetve nem tartották be azokat, akkor szigorúbb vagy alternatív intézkedéseket kell fontolóra venni.

(9) A járványügyi intézkedések hatását 2002. június 15-ig folyamatosan értékelni kell, különösen a tagállamok által nyújtott információ alapján. Az esetleges későbbi intézkedések mérlegelésére az említett értékelési folyamat eredményeinek ismeretében kerül sor.

(10) A fenti járványügyi intézkedések további felülvizsgálatát a FAO "Nyersfából készült, áruszállításhoz használt csomagolóanyagok szabályozására vonatkozó iránymutatás" című nemzetközi szabványának továbbfejlesztése tárgyában jelenleg folyó tárgyalások eredményének ismeretében kell elvégezni.

(11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) E határozat alkalmazásában a "fertőzésre fogékony faanyag": részben vagy egészben Kanadából, Kínából, Japánból vagy az Amerikai Egyesült Államokból származó tűlevelűek (Coniferales) – a Thuja L. kivételével – nyers fájából készült csomagolóanyag, úgymint láda, doboz, rekesz, dobtartály és hasonló tárolóeszköz, raklap, rakodóláda és egyéb rakományhordó lap, szállítótálca-keret, függetlenül attól, hogy ténylegesen használják-e bármilyen áruszállításhoz.

(2) Fertőzésre fogékony faanyag csak abban az esetben hozható be a Közösség területére, ha megfelel az e határozat mellékletében megállapított járványügyi intézkedéseknek.

(3) Az e határozat mellékletének 1. és 2. pontjában, valamint 3. pontja második francia bekezdésében megállapított rendelkezéseket csak a fenti országokból a Közösségbe 2001. október 1-jén vagy azt követően behozott, fertőzésre fogékony faanyag esetében kell alkalmazni. Az e határozat melléklete 3. pontjának első francia bekezdésében megállapított rendelkezéseket a tagállamok e határozatról való értesítésének napjától kell alkalmazni, a 4. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül.

(4) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 1.3. pontjában megállapított intézkedések nem alkalmazandók az e határozat mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően kezelt, fertőzésre fogékony faanyag esetében.

2. cikk

Amennyiben az e határozat mellékletének 3. pontjában előírt ellenőrzés azt állapítja meg, hogy nem tartották be az e határozat mellékletében említett rendelkezéseket a fertőzésre fogékony faanyag tekintetében, az érintett tagállamok gondoskodnak a fertőzésre fogékony faanyag:

- olyan hatóságilag jóváhagyott módszerrel történő kezeléséről, amely alkalmas a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. tudományos néven ismert károsítótól való mentesítésre,

- a Közösségbe irányuló behozatalának megtagadásáról,

- ártalmatlanításáról, a következő módszerek egyikének alkalmazásával:

- hulladékégetés,

- hulladéklerakás, mélyen a földbe temetve a 2000/29/EK irányelvben említett illetékes hatósági szervek által jóváhagyott helyen, vagy

- hulladékfeldolgozás, a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. tudományos néven ismert károsítótól való mentesítésre alkalmas, hatóságilag jóváhagyott eljárással.

Valamennyi ilyen intézkedést az érintett tagállam hatósági felügyelete mellett kell végrehajtani.

3. cikk

A 94/3/EK bizottsági irányelv [2] rendelkezéseinek sérelme nélkül, a fertőzésre fogékony faanyagot importáló minden tagállam 2002. február 28. előtt eljuttatja a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz az e határozat melléklete 3. pontjának megfelelően végrehajtott ellenőrzés eredményeiről szóló részletes műszaki jelentését.

4. cikk

A tagállamok legkésőbb 2001. szeptember 30-ig elvégzik a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. behurcolása és elterjedése elleni védekezés céljából általuk elfogadott intézkedések kiigazítását olyan módon, hogy megfeleljenek az 1., 2. és 3. cikknek, és arról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

Ezt a határozatot legkésőbb 2002. június 15-ig felül kell vizsgálni.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. március 12-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

[2] HL L 32., 1994.2.5., 37. o.; helyesbítés (HL L 59., 1995.3.3., 30. o.).

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az 1. cikk alkalmazásában a következő járványügyi intézkedéseket kell betartani:

1. A Kanadából, Japánból vagy az Amerikai Egyesült Államokból származó, fertőzésre fogékony faanyagot:

i. legalább 30 percig tartó hőkezelésnek vagy mesterséges szárításnak (kiln-dry) kell alávetni legalább 56 °C-os maghőmérsékleten, e célból hatóságilag megvizsgált, értékelt és jóváhagyott, zárt rendszerű kamrában vagy kemencében.

Emellett a fertőzésre fogékony faanyagot a hőkezelés, illetve a mesterséges szárítás elvégzését tanúsító, hatóságilag jóváhagyott jelöléssel kell ellátni, amelyből kiderül, hogy ki és hol végezte a fenti kezelést; vagy

ii. jóváhagyott vegyszerrel magas nyomáson kell telíteni (impregnálni) hatóságilag elismert műszaki előírásoknak megfelelően. Emellett a fertőzésre fogékony faanyagot megfelelő jelöléssel kell ellátni, amelyből kiderül, hogy ki és hol végezte a fenti kezelést; vagy

iii. jóváhagyott gázzal kell fertőtleníteni hatóságilag elismert műszaki előírásoknak megfelelően. Emellett a fertőzésre fogékony faanyagot megfelelő jelöléssel kell ellátni, amelyből kiderül, hogy ki és hol végezte a gázzal történő fertőtlenítést.

2. A Kínából származó, fertőzésre fogékony faanyagot az e melléklet 1. pontjában említett eljárások egyikének kell alávetni, és az eljárás végrehajtásának tanúsítására a 2000/29/EK irányelv 7. és 8. cikkében említett bizonyítvánnyal kell kísérni.

A 2000/29/EK irányelv IV. mellékletében megállapított rendelkezésektől eltérve és azok sérelme nélkül, az e melléklet 1. pontjában említett intézkedéseket nem kell alkalmazni a Kína olyan területeiről származó, fertőzésre fogékony faanyag esetében, ahol – az adott területeken végrehajtott felmérések eredményeire figyelemmel – a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. előfordulása nem ismert. A Bizottság jegyzéket állít össze azokról a területekről, ahol nem ismert a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. előfordulása, és a jegyzéket eljuttatja a Növény-egészségügyi Állandó Bizottsághoz és a tagállamokhoz.

3. A 2000/29/EK irányelvben említett illetékes hatósági szervek az általuk meghatározott tervvel összhangban ellenőrzik a következő jogszabályi helyeken említett rendelkezések betartását:

- a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. része I. szakaszának a) 14. pontja, II. melléklete A. része I. szakaszának a) 8. pontja, és 2001. szeptember 30-ig a IV. melléklete A. része I. szakaszának 1.3. pontja, és

- e melléklet 1. és 2. pontja.

--------------------------------------------------