32000R2860Hivatalos Lap L 332 , 28/12/2000 o. 0063 - 0075


A Bizottság 2860/2000/EK rendelete

(2000. december 27.)

a rostlennek és a rostkendernek a rendszerbe történő felvétele, a területpihentetésre vonatkozó szabályok, valamint Görögország és Portugália bázisterületeinek módosítása miatt az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló 1251/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 2316/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1672/2000/EK rendelettel [1] módosított, egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 9. és 12. cikkére,

mivel:

(1) Az 1672/2000/EK rendelettel a rostlen és a rostkender bekerült az 1251/1999/EK rendelettel létrehozott, egyes szántóföldi növények termelői támogatási rendszerébe. Az 1454/2000/EK rendelettel [3] módosított 2316/1999/EK bizottsági rendelet [4] az 1251/1999/EK rendelet alkalmazására vonatkozóan — tekintettel az egyes szántóföldi növények után nyújtott területalapú támogatás feltételeire — részletes szabályokat állapít meg. A 2316/1999/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell, hogy azoknak hatálya kiterjedjen az újonnan felvett lenre és kenderre.

(2) Az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikke előírja egyrészt, hogy az egyes felhasznált fajták tetrahidro-kannabinol-tartalma nem haladhatja meg a 0,2 %-ot, másrészt, hogy a tagállamoknak a termesztett kender tetrahidro-kannabinol-tartalmának ellenőrzésére vonatkozó rendszert kell kialakítaniuk. Ennek az ellenőrzésnek a végrehajtásához különleges intézkedéseket kell meghatározni, különösen a kender adott határidőig történő további termesztése tekintetében.

(3) Az 5a. cikk a rostlen és a rostkender területalapú támogatását a rostlen és a rostkender piacának közös szervezéséről szóló, 2000. július 27-i 1673/2000/EK tanácsi rendeletben [5] említett szerződés megkötésétől vagy kötelezettségvállalástól teszi függővé. Rendelkezni kell arról, hogy a szerződés vagy a kötelezettségvállalás egy példányát meg kell küldeni a tagállam támogatási kérelmekért felelős illetékes hatóságai részére.

(4) Biztosítani kell, hogy a rostlen és rostkender fajtái megfeleljenek a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékében rostnövényként, és, különösen a len esetében, a "rostlenként" felsoroltaknak. Ezenkívül, a kender esetében az engedélyezett fajták tetrahidro-kannabinol-tartalma nem haladhatja meg a 0,2 %-ot. Ennek megfelelően el kell készíteni a területalapú támogatásra jogosult fajták listáját. A kender esetében, a jelenleg hatályos rendelkezésekről az 1251/1999/EK rendeletben előírtakra történő átmenet elősegítése érdekében el kell készíteni a 2001/2002-es gazdasági évre ideiglenesen engedélyezett fajták listáját is, amelyeket az említett gazdasági év során további vizsgálatoknak kell alávetni. A nagyobb fokú biztonság érdekében a kender esetében a minősített vetőmag alkalmazását is elő kell írni.

(5) A felhasznált vetőmagok ellenőrzése céljából a csomagoláson található címkéket, illetve a len esetében bármilyen ennek megfelelő okmányt meg kell küldeni a tagállam illetékes hatóságai részére.

(6) A kender közigazgatási ellenőrzéseinek támogatása érdekében további információt kell kérni és nyújtani a legutóbb a 2801/1999/EK rendelettel [6] módosított, az egyes közösségi támogatási rendszerekre vonatkozó integrált szabályozási és ellenőrzési rendszer alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 23-i 3887/92/EK bizottsági rendelet [7] 4. cikkében említett "területalapú" támogatási kérelmekben.

(7) Az 1251/1999/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdése nyolcadik francia bekezdésének megfelelően meg kell határozni a rostkender tetrahidro-kannabinol-tartalmának meghatározására szolgáló módszert, és rendelkezni kell arról, hogy az e módszernek megfelelően végzett vizsgálatok eredményéről tájékoztassák a Bizottságot.

(8) Az 5a. cikk (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok ellenőrizzék azoknak a rostkenderterületeknek legalább a 30 %-át, amelyre területalapú támogatási kérelmeket nyújtottak be, illetve a területek legalább 20 %-át abban az esetben, ha a tagállam előzetes jóváhagyási rendszert vezet be a művelésre vonatkozóan. Az ezen ellenőrzésekre vonatkozó pontos követelményeket meg kell határozni.

(9) A 2316/1999/EK rendelet X. melléklete egyes esetekben június 15-ét határozza meg a vetés legkésőbbi időpontjaként. Mivel a kendert esetenként június 15-ig vetik, a rostkendert is fel kell venni ebbe a mellékletbe.

(10) A 2316/1999/EK rendelet megállapítja, hogy a pihentetett terület minimális mérete környezetvédelmi okokból csökkenthető. Rendelkezni kell a pihentetett minimális földterület ebből következő módosításának lehetőségéről is.

(11) Az 1461/95/EK rendelettel [8] módosított, Portugáliában jelenleg szántóföldi növénytermesztésre használt földterületen külterjes állattenyésztésre történő áttérésről szóló, 1994. április 26-i 1017/94/EK tanácsi rendelet [9] alapján 7052 hektárnak megfelelő terület átalakítására érkeztek be kérelmek. A 2316/1999/EK rendelet VI. mellékletében megadott bázisterületet ennek megfelelően módosítani kell.

(12) Görögország kérelmére válaszul új bázisterületeket kell meghatározni, a görög regionalizációs tervvel összhangban, anélkül, hogy a teljes bázisterület nagysága megváltozna.

(13) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2316/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdésének c) albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"c) amelyeken a növénykultúrát legalább a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig művelik a helyi normák szerint. Az olajnövények, a fehérjenövények, a lenmag, a rostlen és a durumbúza kultúráit is a rendes növekedési feltételek mellett legalább a kérdéses gazdasági évet megelőző június 30-ig a helyi normáknak megfelelően művelni kell, kivéve ha azokat az előtt az időpont előtt teljesen érettségben betakarítják. A fehérjenövényeket csak a teljes érést követően szabad betakarítani. A rostkender esetében az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikkének (2) bekezdésében előírt ellenőrzések végrehajtása céljából a növényt a virágzás befejeződésétől számított legalább 10 napig kell a helyi normák szerint rendes növekedési feltételek között művelni. Mindazonáltal a tagállamok engedélyezhetik a rostkender betakarítását a virágzás kezdete után, de annak befejeződésétől számított 10 napon belül abban az esetben, ha az érintett termelőnél már megtartották az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikkében előírt ellenőrzést, vagy ha az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikkének (2) bekezdésében előírt valamennyi ellenőrzést elvégezték."

2. A következő 7a. cikkel egészül ki:

"7a. cikk

(1) Az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikkének (1) bekezdése értelmében a rostlen és rostkender területalapú támogatása a következőktől függ:

a) az 1673/2000/EK tanácsi rendelet [10] 2. cikkének (1) bekezdésében említett szerződés vagy kötelezettségvállalás egy példányának benyújtása legkésőbb szeptember 15-ig az 1251/1999/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett támogatási kérelem benyújtását követően, illetve a tagállam által meghatározott ennél korábbi időpontig; valamint

b) a XII. mellékletben felsorolt fajták vetőmagjának használata az azt az évet megelőző május 15-én, amelyre a területalapú támogatási kérelmet benyújtották. A rostkender esetében a vetőmagra a 69/208/EGK tanácsi irányelvnek [11] megfelelő minősítés is szükséges.

(2) A rostlen vetőmagjának és a minősített rostkender vetőmagjának ellenőrzéséhez a 3887/92/EK rendelet 4. cikkében említett "területalapú" támogatási kérelemhez mellékelni kell a 69/208/EGK irányelv és különösen annak 10. cikke, illetve az említett cikk alapján elfogadott rendelkezések révén bevezetett, a felhasznált vetőmag csomagolásán elhelyezett hatósági címkéket, illetve a rostlen esetében az érintett tagállam által ezzel egyenértékűként elismert bármely más dokumentumot, beleértve az említett irányelv 14. cikkében előírt minősítést. Abban az esetben, ha a vetésre a "területalapú" támogatási kérelmek benyújtásának határidejét követően kerül sor, a címkéket vagy az azokkal egyenértékűeknek elismert dokumentumokat legkésőbb június 30-ig kell benyújtani a kérelem benyújtását követően.

Abban az esetben, ha a rostkender vetőmagjának címkéit egyéb országos hatóságokhoz is be kell nyújtani, a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy ezeket a címkéket vissza kell küldeni a termelő részére, miután azokat benyújtották a "területalapú" támogatási kérelmekért felelős hatóságoknak.

(3) A rostkender területalapú támogatásának biztosítása céljából a 3887/92/EGK bizottsági rendelet 4. cikkében említett "területalapú" támogatási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a kenderrel bevetett parcellák azonosításához szükséges összes információ minden egyes vetett kenderfajtára vonatkozóan; továbbá

b) a felhasznált vetőmag mennyiségére vonatkozó információ (kg/hektár).

A tagállamok meghatározhatják a jó kendertermesztési gyakorlattal összeegyeztethető minimális vetőmagmennyiséget. Ezt az információt legkésőbb 2001. május 15-ig meg kell küldeniük a Bizottsághoz."

3. A következő 7b. cikkel egészül ki:

"7b. cikk

(1) Az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikke (2) bekezdésének értelmében a tagállamok illetékes hatóságai által a támogatási kérelmekben szereplő, rostkenderrel bevetett terület bizonyos százalékán a tetrahidro-kannabinol (THC) szintjének meghatározására alkalmazandó módszert a XIII. melléklet ismerteti.

A tagállamok legkésőbb a szóban forgó gazdasági év november 15-ig megküldik jelentésüket a THC-tartalommal kapcsolatos vizsgálatok eredményéről. A jelentésben minden fajtára szerepelnie kell a következő adatoknak:

a) az A. eljárásnál annak a pontnak a megjelölése, ahol a mintát vették;

b) az elvégzett vizsgálatok száma;

c) az eredmények a THC-tartalom tekintetében, 0,1 %-onként külön kimutatva;

d) nemzeti szintű intézkedések.

Ha az ellenőrzések azt mutatják, hogy valamely fajta mintáinak jelentős számában a THC-tartalom meghaladja az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt értéket, akkor a Bizottság, egyéb esetleges intézkedéseinek sérelme nélkül, az 1766/92/EGK rendelet 23. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően úgy határozhat, hogy a következő gazdasági évben a B. eljárást alkalmazza az érintett fajtát illetően.

Az e rendelet XII. mellékletének 2b. pontjában felsorolt rostkenderfajtákra a B. eljárást kell alkalmazni a 2001/02-es gazdasági évben minden olyan tagállamban, amelyben e fajtákat termesztik.

(2) A területalapú támogatási kérelmekben szereplő, rostkenderrel bevetett területek legalább 30 %-áról betakarított növények THC-tartalmát ellenőrző vizsgálatoknak ki kell terjedniük a szóban forgó kérelmek legalább 30 %-ára, továbbá valamennyi felhasznált vetőmagfajtára.

A tagállamok legkésőbb 2001. május 15-ig értesítik a Bizottságot a művelés előzetes jóváhagyási rendszerének részletes szabályairól és feltételeiről, amelyek lehetővé teszik, hogy az olyan területi támogatási kérelmekben szereplő, rostkenderrel bevetett terület minimális arányát, amelyen a THC-tartalmat ellenőrzik, 30 %-ról 20 %-ra csökkentsék. Ezeknek a részletes szabályoknak vagy feltételeknek bármely módosításáról értesíteni kell a Bizottságot. Abban az esetben, ha ilyen rendszert alkalmaznak, az ellenőrző vizsgálatoknak ki kell terjedniük a szóban forgó kérelmek legalább 20 %-ára, továbbá valamennyi felhasznált vetőmagfajtára.

(3) Azokhoz a kérelmekhez, amelyek valamely kenderfajtának a XII. mellékletben szereplő listára való felvételére vonatkoznak, jelentést kell mellékelni, amely ismerteti a XIII. mellékletben leírt módszer B. eljárásának megfelelően elvégzett vizsgálat eredményét, valamint a szóban forgó fajta leírását."

4. A 19. cikk (1) bekezdése második albekezdésének c) pontja a következő mondattal egészül ki:

"Ebben az esetben az első albekezdésben említett minimális terület 0,1 hektár lehet."

5. A VI. melléklet helyébe e rendelet I. melléklete lép.

6. A VII. melléklet helyébe e rendelet II. melléklete lép.

7. A X. melléklet helyébe e rendelet III. melléklete lép.

8. A XI. melléklet helyébe e rendelet IV. melléklete lép.

9. A rendelet a XII. melléklettel egészül ki, amely tartalmazza az e rendelet V. mellékletében található szöveget.

10. A rendelet a XIII. melléklettel egészül ki, amely tartalmazza az e rendelet VI. mellékletében található szöveget.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A rendeletet a 2001/2002-es gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. december 27-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 193., 2000.7.29., 13. o.

[2] HL L 160., 1999.6.26., 1. o.

[3] HL L 163., 2000.7.4., 28. o.

[4] HL L 280., 1999.10.30., 43. o.

[5] HL L 193., 2000.7.29., 16. o.

[6] HL L 340., 1999.12.31., 29. o.

[7] HL L 391., 1992.12.31., 36. o.

[8] HL L 144., 1995.6.28., 4. o.

[9] HL L 112., 1994.5.3., 2. o.

[10] HL L 193., 2000.7.29., 16. o.

[11] HL L 169., 1969.7.10., 3. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"

„VI. MELLÉKLET

(8. cikk)

BÁZISTERÜLETEK

(1000 hektár) |

Régió | Minden növény | ebből kukorica | ebből szilázsfű |

BELGIUM

Összesen | 489,5 | | |

I. zóna | | 97,0 | |

DÁNIA | 2018,6 | | |

NÉMETORSZÁG | 10159,4 | 540,3 | |

Schleswig-Holstein | 506,2 | | |

Hamburg | 5,1 | | |

Niedersachsen | 1424,7 | | |

Bremen | 1,8 | | |

Nordrhein-Westfalen | 948,5 | | |

Rheinland-Pfalz | 368,6 | | |

Hessen | 461,4 | | |

Baden-Württemberg | 735,5 | 122,1 | |

Bayern | 1776,0 | 418,2 | |

Saarland | 36,6 | | |

Berlin | 2,9 | | |

Brandenburg | 889,6 | | |

Mecklenburg-Vorpommern | 968,2 | | |

Sachsen | 599,0 | | |

Sachsen-Anhalt | 880,9 | | |

Thüringen | 554,4 | | |

GÖRÖGORSZÁG | 1491,7 | 222,1 | |

SPANYOLORSZÁG

Regadio (öntözött) | 1371,1 | 403,4 | |

Secano (öntözetlen) | 7849,0 | | |

FRANCIAORSZÁG

Összesen | 13582,1 | | |

Kukorica-bázisterület | | 613,8 | |

Öntözött bázisterület | 1209,7 | | |

ÍRORSZÁG | 345,6 | 0,2 | |

OLASZORSZÁG | 5801,2 | 1200,0 | |

LUXEMBURG | 42,8 | | |

HOLLANDIA

I. régió | 226,5 | 44,4 | |

II. régió | 215,2 | 163,9 | |

AUSZTRIA | 1203,5 | | |

PORTUGÁLIA

Açores | 9,7 | | |

Madeira

–Regadío (öntözött) | 0,31 | 0,29 | |

–Egyéb | 0,30 | | |

Szárazföldi

–Regadío (öntözött) | 293,4 | 221,4 | |

–Egyéb | 704,1 | | |

FINNORSZÁG | 1591,5 | | 200,0 |

SVÉDORSZÁG | 1737,1 | | 130,0 |

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Anglia | 3794,6 | 33,2 | |

Skócia | 551,6 | | |

Észak-Írország | 52,9 | 1,2 | |

Wales | 61,4 | | |

"

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

"

„VII. MELLÉKLET

(10. cikk (4) bekezdés)

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

"

„X. MELLÉKLET

(24. cikk (1) bekezdés)

A vetés végső határideje: június 15.

Növénykultúra | Tagállam | Régió |

Minden kultúra | Finnország | A teljes terület |

Svédország | A teljes terület |

Csemegekukorica Rostkender | Minden tagállam | A teljes terület |

"

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

"

„XI. MELLÉKLET

(26. cikk (1) bekezdés)

A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE MEGKÜLDENDŐ INFORMÁCIÓK

Az információkat a következőkben leírt mintának megfelelően összeállított összefüggő táblázatok formájában kell közölni:

- a táblázatok első csoportja az 1251/1999/EK rendelet 3. cikkének értelmében a termesztési régió szintjén nyújt információt,

- a táblázatok második csoportja e rendelet VI. mellékletének értelmében minden egyes bázisterület-régióra vonatkozóan nyújt információt,

- egy egységes táblázat foglalja össze a minden egyes tagállamra vonatkozó információkat.

A táblázatokat kinyomtatva és számítógépes adathordozón kell elküldeni.

A területekre vonatkozó képletek: | 5 = 1 + 2 + 3 + 4 |

| 10 = 7 + 8 + 9 |

| 16 = 17 + 18 |

| 21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 |

Megjegyzések:

Minden táblázatnak meg kell neveznie az érintett régiót.

A terméshozam az, amelyet a területalapú támogatások kiszámítására használnak az 1251/1999/EK rendeletnek megfelelően.

A "nem öntözött" és "öntözött" területeket csak azon régiók esetében kell megkülönböztetni, ahol a kétféle terület megtalálható. Ebben az esetben:

d = e + f

j = k + l

Az 1. sor csak az 1251/1999/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt területalapú támogatás pótlékra jogosult durumbúzára vonatkozik.

A 2. sor csak az 1251/1999/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében említett különleges támogatásra jogosult durumbúzára vonatkozik.

A 19. sor csak az 1257/1999/EK rendelet 22., 23., 24. és 31. cikke alapján pihentetett vagy erdősített, és az 1251/1999/EK rendelet 6. cikke (8) bekezdésének alapján pihentetett szántóterületnek számító területekre vonatkozik.

A 20. sor az 1251/1999/EK rendelet 2. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésében említett területeknek felel meg.

Az információt azon termelőkre vonatkozóan is el kell küldeni, akik az egyes szántóföldi növények támogatási rendszere (1251/1999/EK rendelet) szerinti hektáronkénti támogatásra nem pályáztak. Ez az "Egyéb" címszó alatt az "m" és az "n" oszlopokban közlendő információ főként a szarvasmarha- és juhtámogatások esetében takarmánytermő területként bejelentett szántóföldekre vonatkozik.

A 23. sor a nem élelmiszernövények termesztésére hasznosított és az 1251/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdését végrehajtó szabályok szerinti támogatásokra nem jogosult pihentetett területre vonatkozik (pl. cukorrépa, csicsóka és cikóriagyökér).”

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

"

„XII. MELLÉKLET

(7a. cikk (1) bekezdés)

A TÁMOGATÁSI RENDSZERBE TARTOZÓ ROSTLEN- ÉS ROSTKENDERFAJTÁK

1. Rostlen

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Rostkender

Carmagnola

Cs

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Fédrina 74

Felina 32

Felina 34 — Félina 34

Ferimon — Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

Futura 75

Santhica 23

2b. A 2001/02-es gazdasági évben engedélyezett rostkender

Beniko

Bialobrzeskie

Delta–405

Fasamo

Fedora 19

Juso 14

Kompolti

Uso 31”

"

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

"

„XIII. MELLÉKLET

(7b. cikk (1) bekezdés)

KÖZÖSSÉGI MÓDSZER A KENDERFAJTÁK DELTA–9-THC (TETRAHIDRO-KANNABINOL) TARTALMÁNAK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSÁRA

1. Az alkalmazás köre és területe

Ez a módszer a delta–9-tetrahidro-kannabinol (THC) tartalmának meghatározására szolgál a kender (Cannabis sativa L.) fajtáiban. A módszer a következőkben ismertetett, megfelelő A. vagy B. eljárást alkalmazza.

A módszer a delta–9-THC mennyiségi meghatározását gázkromatográfiás (GC) eljárással végzi a megfelelő oldószerrel történő kivonást követően.

1.1. A. eljárás

Az A. eljárást a termelés ellenőrzésére alkalmazzák az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikkének (2) bekezdésében előírt módon.

1.2. B. eljárás

A B. eljárást az e rendelet 7b. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett esetekben alkalmazzák, valamint annak ellenőrzésére, hogy az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított feltételek teljesültek-e abból a szempontból, hogy az illető fajta felvehető-e a 2001/02-es gazdasági évtől támogatásra jogosult kenderfajták listájára.

2. Mintavétel

2.1. Minták

- A. eljárás: egy adott kenderfajta lábon álló állományában minden kiválasztott növényről legalább egy termős virágzatot tartalmazó 30 cm-es részt veszünk. A mintavételt a virágzás kezdetétől számított 20. naptól a virágzás befejeződését követő 10. napig tartó időszakban kell elvégezni, napközben, módszeresen, annak biztosítása érdekében, hogy a minta a mezőre reprezentatív legyen, de kizárva a parcella széleit. A tagállamok engedélyezhetik, hogy a virágzás kezdetétől a virágzás kezdetét követő 20. napig tartó időszak alatt is végezhetnek mintavételt, feltéve hogy minden termesztett fajtára más reprezentatív mintákat is vesznek a fenti szabályoknak megfelelően a virágzás kezdetétől számított 20. naptól a virágzás befejeződése utáni 10. napig tartó időszak folyamán;

- B. eljárás: egy adott kenderfajta lábon álló állományában minden kiválasztott növény felső harmadát vesszük. A mintavételt a virágzás befejeződésétől számított 10 napon keresztül kell végezni, napközben, módszeresen, annak biztosítása érdekében, hogy a minta a mezőre reprezentatív legyen, de kizárva a parcella széleit. Kétlaki fajtáknál csak a termős növényekből kell mintát venni.

2.2. A minta nagysága

- A. eljárás: a mintának parcellánként 50 növény részeit kell tartalmaznia;

- B. eljárás: a mintának parcellánként 200 növény részeit kell tartalmaznia.

Minden mintát textil- vagy papírtasakba kell helyezni, anélkül hogy összetörne, és elemzésre a laboratóriumba kell küldeni.

A tagállamok szükség esetén elrendelhetik második minta vételét ellenpróba céljára, amelyet a termelő vagy a vizsgálatért felelős szerv őriz meg.

2.3. A minta szárítása és tárolása

A minták szárítását a lehető leghamarabb, minden esetben 48 órán belül meg kell kezdeni, bármilyen módszerrel. A mintákat 70 °C alatt tömegállandóságig, 8–13 % nedvességtartalomra kell kiszárítani.

Szárítás után a mintákat összetörés nélkül, 25 °C alatt, sötét helyen kell tárolni.

3. A THC-tartalom meghatározása

3.1. Az ellenőrző minta előkészítése

Távolítsuk el a szárakat és a 2 mm-nél nagyobb magvakat a kiszárított mintákból.

Őröljük meg a kiszárított mintákat úgy, hogy közepesen finom port kapjunk (amely átfér egy 1 mm lyukméretű szitán).

A por 10 hétig tárolható 25 °C alatt, száraz és sötét helyen.

3.2. Reagensek és extrahálóoldat

Reagensek

- delta–9-tetrahidro-kannabinol, kromatográfiás célra megfelelő tisztaságú,

- szkvalén, kromatográfiás célra megfelelő tisztaságú, belső standardként.

Extrahálóoldat

- 35 mg szkvalén/100 ml hexán.

3.3. A delta–9-THC kivonása

Mérjünk le 100 mg-ot a porított mintából, helyezzük centrifugacsőbe, és adjunk hozzá 5 ml-t az extrahálóoldatból, amely tartalmazza a belső standardot.

Helyezzük ultrahangfürdőbe, és hagyjuk benne 20 percig. Centrifugáljuk öt percig percenként 3000-es fordulaton, majd távolítsuk el a felül úszó THC-oldatot. Fecskendezzük az oldatot a kromatográfba, és végezzük el a mennyiségi elemzést.

3.4. Gázkromatográfia

a) Berendezés

- gázkromatográf lángionizációs detektorral és split/splitless injektorral,

- a kannabinoidok megfelelő mértékű szétválasztását lehetővé tevő oszlop, pl. 25 m hosszú és 0,22 mm átmérőjű üveg kapilláris, 5%-os nem poláris fenil-metil-sziloxin fázissal impregnálva.

b) Kalibrálási tartományok

Legalább három pont az A. eljáráshoz és öt pont a B. eljáráshoz, beleértve a delta–9-THC 0,04 és a 0,50 mg/ml pontokat az extrahálóoldatban.

c) Mérési feltételek

A következő beállításokat példaként adjuk az a) pontban említett oszlophoz:

a kemence hőmérséklete: | 260 °C |

az injektor hőmérséklete: | 300 °C |

a detektor hőmérséklete: | 300 °C |

d) Befecskendezett mennyiség: 1 μl.

4. Eredmények

A megállapításokat két tizedes értékig a delta–9-THC gramm értékében kell megadni a tömegállandóságig szárított elemzési minta 100 grammjára. A tűréshatár 0,03 gramm 100 grammonként.

- A. eljárás: egy próbamintára egy meghatározás.

Ha a kapott eredmény az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott határértéket meghaladja, próbamintánként egy második meghatározást kell végezni, és a két meghatározás középértéke az eredmény.

- B. eljárás: az eredmény egyenlő próbamintánként két meghatározás középértékével.”

"

--------------------------------------------------