32000R1668Hivatalos Lap L 193 , 29/07/2000 o. 0006 - 0007


A Tanács 1668/2000/EK rendelete

(2000. július 17.)

a selyemhernyó-tenyésztés ösztönzésére szolgáló különleges intézkedések megállapításáról szóló 845/72/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A 845/72/EGK tanácsi rendelet [4] előírja, hogy a Közösségben tenyésztett selyemhernyókra nyújtható közösségi támogatást évente kell rögzíteni. A piac közös szervezésének az Agenda 2000-rel kapcsolatos reformja esetében követett megközelítés szerint, valamint annak céljából, hogy a termelők hosszú távú termelési terveket készíthessenek, a támogatást határidő nélkül kell rögzíteni, a jövőben esetleg szükségessé váló felülvizsgálat sérelme nélkül.

(2) A támogatást olyan szinten kell rögzíteni, hogy az megfelelő életszínvonalat biztosítson a selyemhernyó-tenyésztők számára.

(3) A 845/72/EGK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [5] szerint kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 845/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

(1) A Közösségben tenyésztett, a Kombinált Nómenklatúra 01060090 alszáma alá tartozó selyemhernyók után, valamint a 05119980 alszáma alá tartozó selyemhernyópeték után támogatást kell nyújtani.

(2) A támogatást a selyemhernyó-tenyésztők számára minden egyes felhasznált petedoboz után kell nyújtani, azzal a feltétellel, hogy a dobozok egy meghatározandó minimális mennyiségű petét tartalmaznak, és a hernyók tenyésztése sikeres.

(3) A támogatás összege a felhasznált selyemhernyópetét tartalmazó dobozonként 133,26 euró."

2. A 2. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. cikk

E rendelet alkalmazása céljából a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban részletes szabályokat kell elfogadni.

A részletes szabályok kiterjednek különösen az 1. cikk (2) bekezdésében említett minimummennyiségre, a tagállamok által a Bizottságnak továbbítandó adatokra, valamint olyan ellenőrző intézkedésekre, amelyek a Közösség pénzügyi érdekeit védik a csalások és más szabálytalanságok elleni."

3. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A Bizottságot a len- és a kenderpiac közös szervezéséről szóló, 1970. június 29-i 1308/70/EGK tanácsi rendelet [6] 11. cikke által létrehozott Len- és Kenderpiaci Irányítóbizottság segíti, a továbbiakban: a bizottság.

(2) Amennyiben e bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 4. és 7 cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett határidőt egy hónapban kell meghatározni.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Glavany

[1] HL C 86. E. 2000.3.24., 9. o.

[2] A 2000. május 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 168., 2000.6.16., 17. o.

[4] HL L 100., 1972.4.27., 1. o. A legutóbb a 2059/92/EGK rendelettel (HL L 215., 1992.7.30., 19. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[6] HL L 146., 1970.7.4., 1. o.

--------------------------------------------------