32000L0039Hivatalos Lap L 142 , 16/06/2000 o. 0047 - 0050


A Bizottság 2000/39/EK irányelve

(2000. június 8.)

a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság véleményére,

mivel:

(1) A 98/24/EK irányelv értelmében a Bizottságnak javaslatot kell tennie a munkavállalók vegyi kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozó európai célkitűzésekre, foglalkozási expozíciós határértékek formájában, amelyeket közösségi szinten kell meghatározni.

(2) A Bizottságot e feladatának elvégzésében a 95/320/EK bizottsági határozatával [2] létrehozott, vegyi anyagokkal kapcsolatos foglalkozási expozíciós határértékeket meghatározó tudományos bizottság (SCOEL) segíti.

(3) Minden olyan vegyi anyagra vonatkozóan, amelyre közösségi szinten javasolt foglalkozási expozíciós határértéket állapítottak meg, a tagállamoknak – a közösségi határérték figyelembevételével – meg kell állapítaniuk a nemzeti foglalkozási expozíciós határértéket, annak jellegét a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban meghatározva.

(4) A javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket a munkavállalók munkahelyi, a veszélyes vegyi anyagokból eredő kockázatokkal szembeni egészségvédelmének biztosításával kapcsolatos átfogó megközelítés fontos részének kell tekinteni.

(5) A munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelemről szóló, 1980. november 27-i 80/1107/EGK tanácsi irányelv [3] keretén belül a 91/322/EGK bizottsági irányelv [4], valamint a 96/94/EK bizottsági irányelv [5] létrehozta a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első, illetve második listáját.

(6) A 80/1107/EGK irányelvet 2001. május 5-ével hatályon kívül helyezte a 98/24/EK irányelv.

(7) Helyénvaló a 98/24/EK irányelv keretében újból rendelkezni a javasolt foglalkozási expozíciós határértékekről, amelyeket a 80/1107/EGK irányelv keretében a 91/322/EGK, valamint a 96/94/EK irányelv határozott meg.

(8) A mellékletben foglalt listán megtalálhatók a 96/94/EK irányelv mellékletében meghatározott anyagok, illetve más olyan anyagok, amelyekkel kapcsolatban a SCOEL javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket ajánlott a foglalkozás-egészségügyi hatásokra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatok értékelését követően, valamint figyelembe véve a mérési technikák használhatóságát. A fentiekre tekintettel és az egyértelműség érdekében a 96/94/EK irányelvet át kell dolgozni.

(9) Egyes anyagok tekintetében szükséges rövid távú expozíciós határértékek megállapítása a rövid távú expozíció hatásainak figyelembevétele érdekében.

(10) Egyes anyagok esetében a lehető legmagasabb színvonalú védelem biztosítása érdekében szükséges a bőrön keresztül történő behatolás lehetőségét is figyelembe venni.

(11) Ez az irányelv gyakorlati lépést jelent a belső piac szociális dimenziójának megvalósítása felé.

(12) Az ebben az irányelvben foglalt rendelkezések összhangban vannak a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv [6] 17. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv közösségi szintű, javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket állapít meg a mellékletben foglalt vegyi anyagok vonatkozásában.

2. cikk

A tagállamok a közösségi határértékek figyelembevételével megállapítják a mellékletben felsorolt vegyi anyagok tekintetében a nemzeti foglalkozási expozíciós határértékeket.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

A 96/94/EK irányelv a 3. cikk (1) bekezdésében említett időpontban hatályát veszti.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. június 8-án.

a Bizottság részéről

Anna Diamantopoulou

a Bizottság tagja

[1] HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

[2] HL L 188., 1995.8.9., 14. o.

[3] HL L 327., 1980.12.3., 8. o.

[4] HL L 177., 1991.7.5., 22. o.

[5] HL L 338., 1996.12.28., 86. o.

[6] HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

JAVASOLT FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK

EINECS | CAS | Az anyag neve | Határérték | Megjegyzés |

Nyolc óra | Rövid táv |

mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

200–467–2 | 60–29–7 | dietil-éter | 308 | 100 | 616 | 200 | – |

200–662–2 | 67–64–1 | aceton | 1210 | 500 | – | – | – |

200–663–8 | 67–66–3 | kloroform | 10 | 2 | – | – | bőr |

200–756–3 | 71–55–6 | 1,1,1-triklór-etán | 555 | 100 | 1110 | 200 | – |

200–834–7 | 75–04–7 | etilamin | 9,4 | 5 | – | – | – |

200–863–5 | 75–34–3 | 1,1-diklór-etán | 412 | 100 | – | – | bőr |

200–870–3 | 75–44–5 | foszgén | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | – |

200–871–9 | 75–45–6 | klór-difluor-metán | 3600 | 1000 | – | – | – |

201–159–0 | 78–93–3 | butanon | 600 | 200 | 900 | 300 | – |

201–176–3 | 79–09–4 | propionsav | 31 | 10 | 62 | 20 | – |

202–422–2 | 95–47–6 | o-xilol | 221 | 50 | 442 | 100 | bőr |

202–425–9 | 95–50–1 | 1,2-diklór-benzol | 122 | 20 | 306 | 50 | bőr |

202–436–9 | 95–63–6 | 1,2,4-trimetil-benzol | 100 | 20 | – | – | – |

202–704–5 | 98–82–8 | kumol | 100 | 20 | 250 | 50 | bőr |

202–705–0 | 98–83–9 | 2-fenil-propén | 246 | 50 | 492 | 100 | – |

202–849–4 | 100–41–4 | etil-benzol | 442 | 100 | 884 | 200 | bőr |

203–313–2 | 105–60–2 | e-kaprolaktám (por és pára) | 10 | – | 40 | – | – |

203–388–1 | 106–35–4 | heptán-3-on | 95 | 20 | – | – | – |

203–396–5 | 106–42–3 | p-xilol | 221 | 50 | 442 | 100 | bőr |

203–400–5 | 106–46–7 | 1, 4-diklór-benzol | 122 | 20 | 306 | 50 | – |

203–470–7 | 107–18–6 | allilalkohol | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | bőr |

203–473–3 | 107–21–1 | etilén-glikol | 52 | 20 | 104 | 40 | bőr |

203–539–1 | 107–98–2 | 1-metoxi-propanol-2 | 375 | 100 | 568 | 150 | bőr |

203–550–1 | 108–10–1 | 4-metilpentán-2-on | 83 | 20 | 208 | 50 | – |

203–576–3 | 108–38–3 | m-xilol | 221 | 50 | 442 | 100 | bőr |

203–603–9 | 108–65–6 | 2-metoxi-1-metil-etil-acetát | 275 | 50 | 550 | 100 | bőr |

203–604–4 | 108–67–8 | mezitilén (trimetil-benzol) | 100 | 20 | – | – | – |

203–628–5 | 108–90–7 | klór-benzol | 47 | 10 | 94 | 20 | – |

203–631–1 | 108–94–1 | ciklohexanon | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | bőr |

203–632–7 | 108–95–2 | fenol | 7,8 | 2 | – | – | bőr |

203–726–8 | 109–99–9 | tetrahidrofurán | 150 | 50 | 300 | 100 | bőr |

203–737–8 | 110–12–3 | 5-metil-hexán-2-on | 95 | 20 | – | – | – |

203–767–1 | 110–43–0 | heptán-2-on | 238 | 50 | 475 | 100 | bőr |

203–808–3 | 110–85–0 | piperazin | 0,1 | – | 0,3 | – | – |

203–905–0 | 111–76–2 | 2-butoxi-etanol | 98 | 20 | 246 | 50 | bőr |

203–933–3 | 112–07–2 | 2-butoxi-etil-acetát | 133 | 20 | 333 | 50 | bőr |

204–065–8 | 115–10–6 | dimetil-éter | 1920 | 1000 | – | – | – |

204–428–0 | 120–82–1 | 1,2,4-triklór-benzol | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | bőr |

204–469–4 | 121–44–8 | trietil-amin | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | bőr |

204–662–3 | 123–92–2 | izopentil-acetát | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

204–697–4 | 124–40–3 | dimetil-amin | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | – |

204–826–4 | 127–19–5 | N, N-dimetil-acetamid | 36 | 10 | 72 | 20 | bőr |

205–480–7 | 141–32–2 | n-butil-akrilát | 11 | 2 | 53 | 10 | – |

205–563–8 | 142–82–5 | n-heptán | 2085 | 500 | – | – | – |

208–394–8 | 526–73–8 | 1, 2, 3-trimetil-benzol | 100 | 20 | – | – | – |

208–793–7 | 541–85–5 | 5-metilheptán-3-on | 53 | 10 | 107 | 20 | – |

210–946–8 | 626–38–0 | 1-metil-butil-acetát | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

211–047–3 | 628–63–7 | pentil-acetát | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

620–11–1 | 3-pentil-acetát | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

625–16–1 | terc-amil-acetát | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

215–535–7 | 1330–20–7 | xilol, kevert izomerek, tiszta | 221 | 50 | 442 | 100 | bőr |

222–995–2 | 3689–24–5 | szulfotep | 0,1 | – | – | – | bőr |

231–634–8 | 7664–39–3 | hidrogén-fluorid | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | – |

231–131–3 | 7440–22–4 | ezüst, fémes | 0,1 | – | – | – | – |

231–595–7 | 7647–01–0 | hidrogén-klorid | 8 | 5 | 15 | 10 | – |

231–633–2 | 7664–38–2 | ortofoszforsav | 1 | – | 2 | – | – |

231–635–3 | 7664–41–7 | ammónia, vízmentes | 14 | 20 | 36 | 50 | – |

231–954–8 | 7782–41–4 | fluor | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | – |

231–978–9 | 7783–07–5 | dihidrogén szelenid | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | – |

233–113–0 | 10035–10–6 | hidrogén-bromid | – | – | 6,7 | 2 | – |

247–852–1 | 26628–22–8 | nátrium-azid | 0,1 | – | 0,3 | – | bőr |

252–104–2 | 34590–94–8 | (2-metoximetiletoxi)-propanol | 308 | 50 | – | – | bőr |

fluorid, szervetlen | 2,5 | – | – | – | – |

--------------------------------------------------