32000F0712(02)Hivatalos Lap 197 , 12/07/2000 o. 0001 - 0002


A Tanács jogi aktusa (2000. május 29.)

az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezménynek az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikke szerinti létrehozásáról

(2000/C 197/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 31. cikke a) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel a tagállamok kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) Az Unió célkitűzéseinek elérése végett az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély szabályain javítani kell, és ebből a célból, amint azt a melléklet tartalmazza, egy egyezményt kell létrehozni.

(2) Az egyezmény bizonyos rendelkezései a Tanács 1999. május 17-i, az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között kötött, e két államnak a schengeni vívmányok [2] végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról rendelkező megállapodás egyes végrehajtási szabályairól szóló 1999/437/EK határozata 1. cikkének a hatálya alá tartoznak.

(3) Ez vonatkozik a 3., 5., 6., 7., 12. és 23. cikkre, valamint – abban a mértékben, amennyire a 12. cikk tekintetében releváns – a 15. és 16. cikkre, továbbá – abban a mértékben, amennyire az említett cikkek tekintetében releváns – az 1. cikkre.

(4) Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között kötött, e két államnak a schengeni vívmányok [3] végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról rendelkező megállapodásban említett eljárásokat ezeknek a rendelkezéseknek a betartásával alkalmazták.

(5) Amikor ennek a jogi aktusnak az elfogadásáról a fent említett megállapodás 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint az Izlandi Köztársaságot és a Norvég Királyságot értesítik, e két államot különösen az Izlandon és Norvégiában való hatálybalépésről szóló 29. cikk tartalmáról tájékoztatják, és felkérik őket, hogy amikor a Tanácsot és a Bizottságot tájékoztatják az országaikban érvényes alkotmányos követelmények teljesítéséről, tegyék meg vonatkozó nyilatkozataikat az egyezmény 24. cikke szerint.

ÚGY HATÁROZOTT, hogy az egyezményt, amelynek szövegét a melléklet tartalmazza, és amelyet a mai napon az Unió tagállamai kormányainak képviselői aláírtak, létrehozza,AJÁNLJA, hogy az egyezményt a tagállamok fogadják el saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően,

FELKÉRI a tagállamokat, hogy az e célból alkalmazandó eljárások lefolytatását 2001. január 1. előtt kezdjék meg.

Kelt Brüsszelben, 2000. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Costa

[1] A 2000. február 17-én adott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

[2] HL L 176., 1999.7.10, 31. o.

[3] HL L 176., 1999.7.10, 36. o.

--------------------------------------------------