32000D0658Hivatalos Lap L 276 , 28/10/2000 o. 0044 - 0044


A Tanács határozata

(2000. szeptember 28.)

az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás megkötéséről

(2000/658/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 44. cikke (2) bekezdésére, 47. cikkére, 55. cikkére, 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 133. cikkére és 181. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének második mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására [2],

mivel az 1997. december 8-án Brüsszelben aláírt, egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodást a Közösség által egyoldalúan vagy a másik féllel közösen tett nyilatkozatokkal együtt az Európai Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

Az első albekezdésben említett jogi aktusok szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás 60. cikkében előírt értesítést a Közösség nevében a Tanács elnöke küldi meg.

3. cikk

(1) A Közösség által a megállapodás alapján létrehozott közös tanácsban és vegyes bizottságban elfoglalandó álláspontot a szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a Tanács fogadja el a Bizottság javaslata alapján.

(2) A megállapodás 46. cikkével összhangban a Tanács elnöke tölti be a közös tanács elnöki tisztét és terjeszti elő a Közösség álláspontját. A megállapodás 48. cikkével összhangban a Bizottság egyik képviselője tölti be a vegyes bizottság elnöki tisztét és terjeszti elő a Közösség álláspontját.

Kelt Brüsszelben, 2000. szeptember 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. Vaillant

[1] HL C 350., 1997.11.19., 6. o.

[2] HL C 279., 1999.5.6., 404. o.

--------------------------------------------------