32000D0244Hivatalos Lap L 077 , 28/03/2000 o. 0011 - 0012


A Tanács határozata

(2000. március 20.)

az Örményország és Grúzia számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról szóló 97/787/EK határozat Tádzsikisztánra való kiterjesztése céljából történő módosításáról

(2000/244/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslataira,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A 97/787/EK tanácsi határozat [2] kivételes pénzügyi támogatást biztosít Örményország és Grúzia számára.

(2) Az Örményországnak és Grúziának nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról szóló határozatával párhuzamosan a Tanács megállapodott abban is, hogy – amint azt a körülmények lehetővé teszik – mérlegelni fogja hasonló művelet végrehajtását Tádzsikisztán esetében is.

(3) Tádzsikisztán alapvető politikai és gazdasági reformokat vezet be, és jelentős erőfeszítéseket tesz egy piacgazdasági modell megvalósítására.

(4) Szem előtt tartva a kezdeti, különösen a növekedés, továbbá az infláció megfékezése terén elért eredményeket, folytatni kell e reformokat, elsődleges célul kitűzve az emberek életkörülményeinek javítását és a munkahelyteremtést.

(5) Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kialakulása várható a Közösség és Tádzsikisztán között. Tádzsikisztán jogosult arra, hogy partnerségi és együttműködési megállapodást kössön az Európai Közösségekkel és azok tagállamaival, és hivatalosan kérte, hogy mielőbb élvezhesse az ilyen megállapodásból fakadó előnyöket.

(6) Tádzsikisztán 1998 júniusában megállapodást kötött a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egy hároméves hitelfelvételi lehetőségről a fokozott strukturális alkalmazkodás elősegítésére.

(7) A tádzsik hatóságok hivatalos kötelezettségvállalást tettek arra, hogy maradéktalanul rendezik a Közösség felé fennálló pénzügyi kötelezettségeiket, és Tádzsikisztán biztosítja a Közösség fennálló követeléseinek minimális törlesztését.

(8) A tádzsik hatóságok hivatalos úton kivételes pénzügyi támogatást kértek a Közösségtől.

(9) Tádzsikisztán alacsony jövedelmű ország, és jelenleg különösen kritikus gazdasági, szociális és politikai körülményekkel néz szembe. Ezen ország különlegesen kedvező feltételű hitelek felvételére jogosult a Világbanktól és a Nemzetközi Valutaalaptól.

(10) A Közösség által hosszú lejáratú hitel és közvetlen segélyek formájában nyújtott vegyes szerkezetű, kedvezményes pénzügyi támogatás megfelelő eszköz a kedvezményezett ország megsegítésére e kritikus helyzetben.

(11) E támogatás (mind a hitel-, mind a segélyrésze) rendkívül kivételes, ezért nem tekinthető precedensértékűnek a jövőre nézve.

(12) E támogatás segélyrésze nem sérti a költségvetési hatóság hatáskörét.

(13) E támogatást a Bizottságnak kell kezelnie.

(14) A Bizottságnak biztosítania kell a pénzügyi támogatás költségvetés-ellenőrzési szabályokkal összhangban történő felhasználását.

(15) E határozat végrehajtásakor a Bizottságnak kellőképpen figyelembe kell vennie a Tádzsikisztánon belüli békefolyamat előmenetelét, és különösen az elfogadható körülmények között tartott választásokat.

(16) A Bizottság javaslatának benyújtása előtt konzultált a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal.

(17) A Szerződés nem nyújt a 308. cikkben említetteken túli felhatalmazást e határozat elfogadásához,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 97/787/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1)–(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Közösség hosszú lejáratú hitel és közvetlen segély formájában kivételes pénzügyi támogatást nyújt Örményország, Grúzia és Tádzsikisztán részére.

(2) E segély hitelrésze egy legfeljebb 245 millió euró összegű, legfeljebb 15 éves lejáratú hitel, 10 éves fizetési haladékkal. Ennek érdekében a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a Közösség nevében a szükséges összegben kölcsönt vegyen fel, amelyet majd hitel formájában a kedvezményezett országok rendelkezésére bocsát.

(3) A támogatás segélyrésze az 1997-től 2004-ig terjedő időszakra legfeljebb 130 millió euró lehet, amelyből évente legfeljebb 24 millió euró folyósítható. Az éves segély abban az esetben áll rendelkezésre, ha a kedvezményezett országok a Közösség felé fennálló nettó adósságukat legalább ennek megfelelő nagyságú összeggel csökkentették."

2. A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az 1. cikk (4) bekezdése és a 2. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a Bizottság az egyes országoknak felajánlott hitel teljes összegét a segély első részletével együtt bocsátja rendelkezésre. A támogatás segélyhányadának fennmaradó részét a Bizottság, ugyanazon rendelkezéseknek megfelelően, folyamatos részletekben folyósítja."

3. Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Tanács a Bizottság által készített és az Európai Parlamentnek is benyújtandó átfogó jelentés alapján 2004. december 31-e előtt megvizsgálja, hogy e határozatot addig az időpontig hogyan hajtották végre."

Kelt Brüsszelben, 2000. március 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Gama

[1] 1999. december 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 322., 1997.11.25., 37. o.

--------------------------------------------------