31999R2799

A Bizottság 2799/1999/EK rendelete (1999. december 17.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

Hivatalos Lap L 340 , 31/12/1999 o. 0003 - 0027
CS.ES fejezet 3 kötet 28 o. 110 - 134
ET.ES fejezet 3 kötet 28 o. 110 - 134
HU.ES fejezet 3 kötet 28 o. 110 - 134
LT.ES fejezet 3 kötet 28 o. 110 - 134
LV.ES fejezet 3 kötet 28 o. 110 - 134
MT.ES fejezet 3 kötet 28 o. 110 - 134
PL.ES fejezet 3 kötet 28 o. 110 - 134
SK.ES fejezet 3 kötet 28 o. 110 - 134
SL.ES fejezet 3 kötet 28 o. 110 - 134


A Bizottság 2799/1999/EK rendelete

(1999. december 17.)

a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 10. és 15. cikkére,

mivel:

(1) Az 1255/1999/EK rendelet a legutóbb az 1587/96/EK rendelettel [2] módosított, 804/68/EGK tanácsi rendelet [3] és, többek között, a legutóbb az 1802/95/EK bizottsági rendelettel [4] módosított, a takarmányozási célú fölözött tejre és sovány tejporra nyújtott támogatásra vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1968. július 15-i 986/68/EGK tanácsi rendelet [5] helyébe lép. Az új rendelkezések és a múltbeli tapasztalat figyelembevétele érdekében a legutóbb a 83/96/EK rendelettel [6] módosított, az összetett takarmányokba bekevert fölözött tejre és a borjak takarmányozására szánt sovány tejporra nyújtott támogatásról szóló, 1979. július 26-i 1725/79/EGK bizottsági rendeletet [7] módosítani és, amennyiben szükséges, egyszerűsíteni kell. Az említett rendelet egyidejű módosításával azt az egyértelműség érdekében át kell dolgozni, egységes szerkezetbe foglalva a legutóbb a 124/1999/EK rendelettel módosított [8], a fölözött tejpor pályázati felhívás útján, összetett takarmány előállítása céljából történő értékesítéséről és az 569/88/EGK rendelet módosításáról szóló, 1991. november 20-i 3398/91/EGK bizottsági rendelettel [9], és a legutóbb az 1802/95/EGK rendelettel módosított, a takarmányozási célú fölözött tejre és sovány tejporra nyújtott támogatás összegének rögzítéséről szóló, 1985. június 17-i 1634/85/EGK rendelettel [10].

(2) Az 1255/1999/EK rendelet 11. cikkében meghatározott támogatás célja, hogy biztosítsák a tejfehérjék lehető legjobb áron történő értékesítését. Ezért célszerű a támogatás kifizetését a felhasznált fölözött tej vagy sovány tejpor tejfehérje-tartalmához kapcsolni.

(3) Szükséges biztosítani, hogy a támogatásban részesített fölözött tejet és sovány tejport valóban takarmányként használják fel. Ebből a célból, támogatást a kizárólag összetett takarmányokká alakított vagy a bizonyos követelmények szerint denaturált fölözött tejre és sovány tejporra adnak. Továbbá szükséges megakadályozni azt, hogy ugyanarra a termékre egynél többször fizessenek támogatást.

(4) Az 1043/97/EK bizottsági rendelet [11] eltér az 1725/79/EGK rendelet bizonyos ellenőrzési rendelkezéseitől. Az e rendeletben előírt ellenőrzéseknek figyelembe kell venniük az említett eltérést, és az 1043/97/EK rendeletet hatályát veszti.

(5) Támogatást csak akkor lehet odaítélni, ha az összetett takarmány megfelel bizonyos minimumkövetelményeknek, amelyek az ágazatban a szokás szerint figyelembe vett összetételre vonatkoznak, és amennyiben a termékek eljutottak az ipari feldolgozás végső fázisába. Az ellenőrzési célokra figyelemmel, a termékeket úgy kell csomagolni, hogy azonosíthatóak legyenek. A tagállamoknak meg kell engedni, hogy előírják a fenti követelmények teljesülésének módját.

(6) Nincs szükség különleges csomagolásra olyan összetett takarmányok esetében, amelyekben lucernaliszt-összetevő szerepel. Továbbá, nem helyes ilyen követelmény támasztása olyan esetekben, amikor a szállítás tartálykocsikban vagy konténerekben történik, ahogyan azt bizonyos felhasználók végzik. Ilyen szállítási mód esetén ezért különleges ellenőrzési megoldásokra van szükség, és a támogatást csak az ellenőrzés után fizetik ki.

(7) A csökkentett árú fölözött tej és sovány tejpor végső felhasználása csak akkor ellenőrizhető, ha a támogatásban részesülő vállalkozások megfelelő biztosítékokat nyújtanak. A feldolgozó vállalkozásokat az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező szervének kell jóváhagynia, és az ilyen vállalkozásoknak rendelkezniük kell egy, a támogatási rendszer követelményeinek megfelelő számviteli rendszerrel.

(8) Az e támogatási rendszerben meghatározott elemzésekhez alkalmazható referenciamódszereket illetően hivatkozni kell a közös piacszervezés szerint a tej és tejtermékek elemzése és minőségértékelése során alkalmazandó referencia- és rutinmódszerek alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1995. november 24-i 2721/95/EK bizottsági rendelet [12] értelmében minden évben közzétett jegyzékre. Azonban mivel a referenciamódszereket nem állapították meg az összetett takarmányokban lévő sovány tejpor mennyiségének, a sovány tejporban lévő oltóssavó-por jelenlétének, illetve a sovány tejporban lévő keményítő minőségének a meghatározására, a megfelelő módszereket ebben a rendeletben kell megállapítani.

(9) Folyamatos pályázati eljárást kell szervezni az állami készletekben lévő sovány tejpor értékesítésére annak érdekében, hogy biztosítható legyen valamennyi potenciális vásárló egyenlő hozzáférése ezekhez a termékekhez, hogy olyan értékesítési ár alakuljon ki, amely tükrözi a piaci feltételeket, és hogy bizonyítható legyen az összetett-takarmány-gyártásban történő felhasználásra szánt sovány tejpor tényleges végső felhasználása. Az ajánlati árak jelentősen eltérhetnek egymástól, különösen az eladásra kínált tejpor korától és elhelyezésétől függően. Ezért lehetőséget kell biztosítani a differenciált minimumárak rögzítésére.

(10) E rendeletnek meg kell állapítania az értékesítés céljait szolgáló tárolásba vétel határidejét. Ezért a legutóbb a 2508/1999/EK [13] rendelettel módosított, a 3398/91/EGK rendelet [14] szerint értékesített sovány tejpor tárolása legkésőbbi kezdési időpontjának megállapításáról szóló, 1991. december 2-i 3536/91/EGK bizottsági rendelet hatályát veszti.

(11) A legutóbb az 1802/95/EGK rendelettel módosított, a takarmányozási célú fölözött tejre nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1968. július 27-i 1105/68/EGK bizottsági rendeletben [15] megállapított rendelkezések végrehajtása bonyolultnak bizonyult, és nehézségbe ütközik a kedvezményezettek ellenőrzése. Továbbá, azon fölözött tej mennyisége, amelyre ezen intézkedés vonatkozik, az elmúlt évek során jelentős mértékben csökkent, így a program most csak marginális hatást gyakorol a tejtermékek piaci egyensúlyára. Továbbá, a fölözött tej piacát továbbra is segíti a nyújtott támogatás, amennyiben a fölözött tej összetett takarmányba kerül bedolgozásra. Az 1105/68/EGK rendeletben megállapított támogatást ezért meg kell szüntetni, és az említett rendelet hatályát veszti.

(12) A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által megállapított határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg az 1255/1999/EK rendelet alkalmazására a következők tekintetében:

a) az említett rendelet 11. cikke szerint az állati takarmányozásra szánt fölözött tej, sovány tejpor, író és írópor után fizetett támogatás;

b) az említett rendelet 7. cikkének (4) bekezdése szerint állati takarmányozásra szánt sovány tejpor értékesítése.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "tej": az egy vagy több tehén megfejéséből kapott termék, amelyhez nem adtak hozzá semmit, és amelyet legfeljebb csak részlegesen fölöztek le;

b) "fölözött tej": a legfeljebb 1 %-os zsírtartalmú tej, amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyagnak legalább a 31,4 %-a;

c) "sovány tejpor": a tejből víz elvonásával előállított termék, amelynek maximális zsírtartalma 11 %, maximális nedvességtartalma 5 %, és fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyagnak legalább a 31,4 %-a;

d) "író": a vajgyártásnak az a mellékterméke, amelyet a tejszín kiköpülése és a szilárd zsír elválasztása után kapnak maximálisan 1 % zsírtartalommal, és amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyagnak legalább a 31,4 %-a;

e) "írópor": az íróból a víz elvonása után kapott termék, amelynek maximális zsírtartalma 11 %, maximális nedvességtartalma 5 %, és amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyagnak legalább a 31,4 %-a.

3. cikk

E rendeletnek az alkalmazásában az írót, valamint íróport fölözött tejként, illetve sovány tejporként kell kezelni.

4. cikk

"Az összetett takarmányok gyártására szánt keverékek" (a továbbiakban "keverékek") a következő alkotóelemeket tartalmazó termékek:

a) sovány tejpor;

b) zsír;

c) vitaminok;

d) ásványi anyagok;

e) szacharóz;

f) csomósodásgátló anyagok és/vagy folyósítószerek (maximum 0,3 %);

g) más, zsírban oldódó technológiai segédanyag, ideértve az antioxidánsokat és emulgeátorokat is.

5. cikk

(1) "Összetett takarmányok" a következő termékek:

a) amelyek a késztermék 100 kg-jára vetítve

i. legalább 50 kg és legfeljebb 80 kg sovány tejport tartalmaznak;

és

ii. legalább 5 kg nem vaj jellegű zsírt és legalább 2 kg keményítőt vagy előzselatinizált keményítőt tartalmaznak;

vagy

iii. legalább 2,5 kg nem vaj jellegű zsírt és legalább 2 kg keményítőt vagy előzselatinizált keményítőt tartalmaznak, olyan esetekben, amelyekben legalább 50 % (m/m), de 300 mikront meg nem haladó részecskét tartalmazó lucernalisztet vagy fűlisztet kevernek 100 kg sovány tejporba. A 300 mikront meg nem haladó részecskéket egyenletesen kell elosztani a keverékben;

b) amelyek közvetlenül felhasználhatók takarmányként, és nem kerülnek feldolgozásra vagy bekeverésre, mielőtt a végső felhasználóhoz jutnak.

(2) Amennyiben megállapítják, hogy a feldolgozott termék az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett 80 kg-os maximális mennyiséget meghaladó, de 81 kg-ot meg nem haladó mértékben tartalmaz sovány tejport, a támogatás megadható a 80 kg soványtejpor-tartalom alapján.

Amennyiben a feldolgozott termék nem tartalmazza az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett minimálisan 50 kilogrammnyi soványtejpor-mennyiséget, a ténylegesen bekevert sovány tejpor után 15 %-kal csökkentett támogatást kell nyújtani, feltéve, hogy a soványtejpor-tartalom a késztermék 100 kg-jára vetítve legalább 45 kg-mal egyenlő.

6. cikk

(1) "Denaturált sovány tejpor" a következő receptúrák valamelyike szerint gyártott termékek:

a) A. receptúra: 100 kg sovány tejpor és:

i. legalább 9 kg lucernaliszt vagy fűliszt, amely legalább 50 % (m/m), de 300 mikront meg nem haladó részecskét tartalmaz;

és

ii. legalább 2 kg keményítő vagy előzselatinizált keményítő;

b) B. receptúra: 100 kg sovány tejpor és:

i. legalább 5 kg lucernaliszt vagy fűliszt, amely legalább 50 % (m/m), de 300 mikront meg nem haladó részecskét tartalmaz;

és

ii. legalább 12 kg halliszt, amely nem szagtalanított vagy erős szagú, és legalább 30 % (m/m), de 300 mikront meg nem haladó részecskét tartalmaz;

és

iii. legalább 2 kg keményítő vagy előzselatinizált keményítő.

A részecskeméretek, amelyek a 410-1976 BS-szabvány szerint a legközelebb állnak az érintett termék részecskéire megállapított maximális méretekhez, anélkül hogy azoknál kisebbek lennének, egyenértékűnek számítanak.

(2) A sovány tejporhoz adagolt anyagokat egyenletesen kell elosztani a keverékben.

A sovány tejport nem szabad semmiféle olyan eljárásnak alávetni, sem denaturálás előtt, sem pedig utána, amely gyengíti vagy semlegesíti a denaturálás hatásait, különösen szagtalanítószerek felhasználásával megváltoztatva az ízt és a szagot az ízlelési és/vagy szaglási érzékelésért felelős komponensek kiküszöbölésével, vagy hozzáadva olyan, egyfajta ízt és szagot kölcsönző összetevőket, amelyek a halliszt ízét és szagát elfedik.

II. FEJEZET A SOVÁNY TEJPOR TÁMOGATÁSA

1. szakasz A támogatás mértéke és a végrehajtási feltételek

7. cikk

(1) A támogatást a következő összegekben rögzítik:

a) 5,80 EUR/100 kg fölözött tej, amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag legalább 35,6 %-a;

b) 5,12 EUR/100 kg fölözött tej, amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag legalább 31,4 %-a, de kevesebb, mint annak 35,6 %-a;

c) 71,51 EUR/100 kg sovány tejpor, amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag legalább 35,6 %-a;

d) 63,07 EUR/100 kg sovány tejpor, amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag legalább 31,4 %-a, de kevesebb, mint annak 35,6 %-a.

(2) Sovány tejpor esetében, amelynek nedvességtartalma meghaladja az 5 %-ot, a támogatás minden további 0,2 %-nyi nedvességtartalom után 1 %-kal csökken.

8. cikk

A támogatás elnyeréséhez a sovány tejpornak legalább a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a) a 9. cikknek megfelelően jóváhagyott vállalkozásban kerüljön felhasználásra:

i. vagy változatlan formában vagy keverékbe bedolgozva;

vagy

ii. változatlan formában, denaturált sovány tejpor gyártására;

b) más közösségi rendelkezés alapján támogatásban vagy árcsökkentésben nem részesül.

9. cikk

(1) A keverékeket, összetett takarmányokat vagy denaturált sovány tejport előállító vállalkozásokat annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező szerve hagyja jóvá erre a célra, amelynek a területén a gyártás folyik.

(2) Azoknak a vállalkozásoknak kell engedélyt adni, amelyek:

a) alkalmas technikai felszereltséggel és olyan adminisztratív, illetve számviteli módszerekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik e rendelet betartását, illetve a tagállam által megállapított további követelmények teljesítését;

b) vállalják a hatáskörrel rendelkező szerv által végzett ellenőrzést.

(3) A vis maior eseteinek kivételével, amikor megállapítható, hogy a vállalkozás már nem teljesíti a (2) bekezdésben megállapított feltételeket, vagy elmulasztotta más, az e rendeletből eredő kötelezettségek betartását, a jóváhagyást egytől tizenkét hónapig terjedő időszakra felfüggesztik a szabálytalanság súlyosságától függően.

Amennyiben az említett időszak végén a (2) bekezdésben megállapított feltételek nem teljesülnek, az engedélyt vissza kell vonni. Az engedély legalább hat hónap után újra kiadható az érintett vállalkozás kérésére, részletes ellenőrzést követően.

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy nem alkalmazzák a felfüggesztést, amennyiben megállapítható, hogy a szabálytalanságot nem szándékosan vagy súlyos gondatlanságból követték el, és hogy annak következményei jelentéktelenek.

10. cikk

(1) A keverékeket tartalmazó csomagoláson a következő tájékoztatást kell feltüntetni:

a) a II. A. mellékletben felsorolt megjelölések közül egy vagy több;

b) a soványtejpor-tartalom, a hozzáadott ásványianyag- és szacharóztartalom, valamint a zsírtartalom, a zsírban oldódó technológiai segédanyagokkal együtt;

c) a vállalkozást azonosító jelölés, a jóváhagyás számára történő hivatkozással.

(2) A 11. cikk és a 79/373/EGK tanácsi irányelv [16] sérelme nélkül, az összetett takarmányt zsákokba vagy más zárt vagy lepecsételt konténerekbe kell csomagolni, amelyek tartalma az 50 kg-ot nem haladja meg, a következő információ feltüntetésével:

a) a II. B. mellékletben felsorolt megjelölések közül egy vagy több;

b) a vállalkozást azonosító jelölés, a vállalkozás jóváhagyási számára történő hivatkozással;

c) soványtejpor-tartalom;

d) gyártási tételszám;

e) a gyártás időpontja, amennyiben ez nem szerepel a gyártási tételszámban.

A fenti információ világosan olvashatóan és letörölhetetlenül legyen feltüntetve a csomagon vagy konténeren, illetve az azokhoz rögzített címkén.

(3) A tagállamok részletes szabályokat állapíthatnak meg a (2) bekezdésben előírt csomagok megjelölésére, valamint minden további információra, amely feltüntethető a csomagoláson vagy a konténeren vagy egy címkén. A tagállamok a Bizottságot minden olyan intézkedésről tájékoztatják, amelyeket ebből a célból hoznak meg.

11. cikk

A 10. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik olyan összetett takarmányokra:

a) amelyek az 5. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában megállapított feltételek szerint lucernalisztet vagy fűlisztet tartalmaznak;

b) amelyek tartálykocsiban vagy konténerben kerülnek egy gazdaságba vagy tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba, ahol ezeket az összetett takarmányokat a 12. és 13. cikkben megállapított feltételek szerint használják.

12. cikk

A támogatásban részesülő vállalkozások kérelemre engedélyt kapnak, hogy az összetett takarmányt tartálykocsival vagy konténerrel szállítsák. Az ilyen engedélyt annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága adja, amelynek területén a vállalkozás létrejött.

A szállítás adminisztratív felügyelet alatt zajlik, különösen annak biztosítására, hogy a szállítás a takarmányt felhasználó gazdaságba vagy tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba történt.

13. cikk

(1) Amennyiben a tartálykocsival vagy konténerrel végzett szállítás nem a gyártó tagállamban, hanem más tagállamban történik, a 12. cikkben említett adminisztratív felügyelet alatt végzett szállítást a 2454/93/EGK bizottsági rendelet [17] 471–495. cikkében említett ellenőrzőpéldánnyal kell igazolni.

(2) Az ellenőrzőpéldány 104. rovata a II. C. mellékletben felsorolt egy vagy több megjelölést tartalmazza.

(3) Az importáló tagállam ellenőrzi, hogy a címzett betartja-e a 12. cikk második bekezdésében megállapított feltételeket.

2. szakasz Felügyeleti intézkedések

14. cikk

(1) Az összetett takarmányokat előállító vállalkozások csak akkor kaphatnak támogatást, ha könyvelésük alapján a tagállam által megállapított kifizetési rendnek megfelelő nyilvántartást vezetnek, amely legalább a következő információkat tartalmazza:

a) a vásárolt vagy a gyártott tejtermékek mennyisége és a szállítás vagy a gyártás időpontja;

b) a gyártott, vagy a változatlan formában vagy az összetett takarmány előállítására felhasznált keverékben átvett fölözött tej és sovány tejpor szállítási időpontja és mennyisége, együtt a szállító nevével és címével, valamint a termékek tejfehérje-tartalmával;

c) az összetett takarmányok gyártásának időpontja és a gyártott mennyiségek, összetételük adataival és az egyes alkotóelemek százalékos arányával, és különösen a változatlan formában vagy keverékben hozzáadott kazein és/vagy kazeinátok mennyisége;

d) a fölözött tej, a sovány tejpor és az összetett takarmány eladásának időpontja és az eladott mennyiség, együtt a címzett nevével és címével;

e) a fölözött tej, a sovány tejpor és az összetett takarmányok veszteségei, árumintái, visszárutételei és -cseréi.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt információkat szállítólevéllel és számlákkal kell alátámasztani.

(3) A tagállamok megkövetelhetik a vállalkozásoktól, hogy meghatározott készletnyilvántartást vezessenek, különösen olyan információk feltüntetésével, amelyeket szükségesnek tartanak e rendelet alkalmazásának megkönnyítéséhez.

15. cikk

E fejezet betartásának biztosítása érdekében a tagállamok különösen a 16–18. cikkben megállapított ellenőrzéseket hajtják végre.

Az ellenőrzésért felelős szerv jelentésekben rögzíti az ellenőrzési eredményeket, különösen feltüntetve az e rendelet I. mellékletében előírt információkat.

16. cikk

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül, a bedolgozott fölözött tej vagy sovány tejpor fehérje-, nedvesség- és zsírtartalmára vonatkozó előírások betartását illetően az ellenőrzést vagy az összetett takarmányok gyártása során történő felhasználásuk előtt vagy legkésőbb felhasználásuk idején kell elvégezni – akár változatlan formában, akár keverék formában vannak jelen –, vagy a denaturált sovány tejpor gyártása során – változatlan formában – történő felhasználásuk előtt vagy legkésőbb felhasználásuk idején.

(2) Amennyiben az akár változatlan formában, akár keverékben felhasznált sovány tejpor közvetlenül abból a gyárüzemből érkezik, ahol az előállítása történt, az (1) bekezdésben említett ellenőrzés elvégezhető azt megelőzően, hogy a port kiszállítanák az említett gyárüzemből. Ebben az esetben a következő szabályokat alkalmazzák:

a) az érintett felügyeleti szerv megteszi az összes szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a sovány tejpor ellenőrzött mennyiségét ténylegesen felhasználják az összetett takarmányok vagy denaturált sovány tejpor gyártásakor;

b) a zsákok, a csomagolás és a konténerek, amelyekben a sovány tejport elhelyezik, tartalmazzák a por és a gyárüzem azonosítására vonatkozó információkat, és feltüntetik azokon a por gyártási időpontját, nettó súlyát, valamint fehérje-, nedvesség- és zsírtartalmát.

c) a felügyeleti szerv által készített ellenőrző feljegyzések:

i. tartalmazzák a sovány tejpor azonosítását és annak állapotát, különösen a por mennyiségét, fehérje-, nedvesség- és zsírtartalmát, valamint gyártási időpontját;

ii. kísérik a sovány tejport addig, amíg azt be nem dolgozzák az összetett takarmányba;

iii. csatoltan szerepelnek a 14. cikk (1) bekezdésében említett feljegyzések mellett.

17. cikk

(1) A fölözött tej és sovány tejpor, akár változatlan formában, akár keverékben, összetett takarmány gyártásakor történő felhasználásának ellenőrzésére irányuló rendelkezéseket az érintett tagállam határozza meg, és a rendelkezéseknek legalább a (2)–(5) bekezdésben foglalt feltételeknek meg kell felelniük.

(2) Az érintett vállalkozások ellenőrzésének különösen a következőkre kell kiterjednie:

a) a változatlan formában felhasznált fölözött tej és sovány tejpor összetétele;

b) a felhasznált keverékek összetétele;

c) a gyártott összetett takarmányok összetétele.

(3) A vállalkozások ellenőrzését a helyszínen végzik, és a különösen a gyártási körülményekre irányul a következők végrehajtásával:

a) a felhasznált nyersanyagok ellenőrzése;

b) a beérkező és kiszállított termékek ellenőrzése;

c) mintavételezés;

d) a 14. cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartások ellenőrzése.

(4) Az ellenőrzéseket nem jelentik és azokat 14 gyártási naponként legalább egyszer végrehajtják. Az ellenőrzések gyakoriságát a vállalkozásban felhasznált sovány tejpor mennyisége alapján és az (5) bekezdés szerinti könyvvizsgálat gyakorisága alapján határozzák meg.

Azok a vállalkozások, amelyek nem használnak állandóan fölözött tejet vagy sovány tejport, gyártási programjukat az érintett tagállam felügyeleti szervéhez továbbítják úgy, hogy ez utóbbi intézkedni tudjon a megfelelő ellenőrzésről.

A fenti ellenőrzési gyakoriság nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben az összetett takarmányok gyártása folyamatos helyszíni ellenőrzés tárgyát képezi.

(5) A (4) bekezdésben említett ellenőrzéseket a 14. cikk (1) bekezdésében említett kereskedelmi dokumentumok és nyilvántartások alapos és előre be nem jelentett vizsgálata egészíti ki.

Ilyen vizsgálatot 12 havonta legalább egyszer végre kell hajtani. Ahol azt 3 havonta legalább egyszer végrehajtják, a (3) bekezdésben említett ellenőrzések gyakorisága csökkenthető 14 gyártási naponkénti legalább egy alkalomról 28 gyártási naponkénti legalább egy alkalomra.

18. cikk

(1) A denaturált sovány tejpor gyártásának ellenőrzése a helyszínen a denaturálási tevékenység során naponta legalább egyszer történik meg.

(2) A denaturált sovány tejport gyártó vállalkozások az illetékes szervet levélben vagy bármely más írásos távközlési módon a gyártás megkezdése előtt a következőkről értesítik:

a) a gyár jóváhagyási száma;

b) a denaturálásra szánt sovány tejpor mennyisége;

c) a denaturálás végrehajtásának helye;

d) a denaturálás végrehajtásának tervezett időpontjai.

Az illetékes szerv állapítja meg a gyártási időpontok közlésének határidejét, és további információt kérhet.

19. cikk

A 20. cikk sérelme nélkül, az e rendeletben előírt elemzésekhez felhasználandó referenciamódszerek azok, amelyek a 2721/95/EK bizottsági rendelet 2. cikke alapján összeállított jegyzékben szerepelnek.

20. cikk

(1) A keverékek és az összetett takarmányok soványtejpor-tartalmát a III. mellékletben előírt elemzési módszer szerint, minden egyes mintát legalább kétszer megvizsgálva határozzák meg, a 17. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzésekkel kiegészítve. Amennyiben eltérés lenne ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményei között, a helyszíni ellenőrzés eredménye számít döntőnek.

(2) Az oltós savó hiányát a IV. mellékletben meghatározott eljárással bizonyítják.

(3) Az összetett takarmányok keményítőtartalmát a 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel állapítják meg, amelyet az V. mellékletben megállapított módszer felhasználásával végzett minőségi elemzés egészít ki.

(4) A savanyú írópor nedvességtartalmát a VI. mellékletben meghatározott módszerrel állapítják meg.

(5) A denaturált sovány tejpor fűliszt- vagy lucernaliszt-tartalmát, keményítőtartalmát és halliszttartalmát vagy laboratóriumi elemzéssel, vagy a 18. cikk (1) bekezdésében megállapított helyszíni ellenőrzéssel határozzák meg.

21. cikk

Az e fejezetben előírt analitikai vizsgálatok végrehajtása érdekében, a Bizottság hozzájárulásának megszerzése után, a tagállamok a felügyeletük alatt álló bizonyos jóváhagyott vállalkozások számára önellenőrző rendszert hozhatnak létre.

3. szakasz A támogatás kifizetése

22. cikk

(1) A támogatás összege a fölözött tej vagy sovány tejpor összetett takarmánnyá történő feldolgozásának napján esedékes összeg vagy az esettől függően a sovány tejpor denaturálásának napján esedékes összeg.

(2) A támogatást az azon tagállam által kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóság folyósítja, amelynek területén a fölözött tejet vagy sovány tejport összetett takarmány gyártására vagy az esettől függően denaturálás céljára felhasználó gyártó található.

(3) A támogatást az összetett takarmányok vagy denaturált sovány tejpor gyártói (a továbbiakban "kedvezményezettek") által a hatáskörrel rendelkező hatósághoz benyújtott kérelem alapján folyósítják, amelyben a következőket tüntetik fel:

a) a kedvezményezett neve és címe;

b) a fölözött tejnek vagy sovány tejpornak a mennyisége, amely után a támogatást igénylik, feltüntetve a fehérjetartalmat;

c) ahol alkalmazható, az összetett takarmány mennyisége, amelybe a b) pontban említett fölözött tejet vagy sovány tejport bedolgozták, feltüntetve minden vonatkozó gyártási tételszámot.

(4) A támogatást a tagállam által rögzítendő időszakonként kell kifizetni, de a kérelem tárgyát képező időszak nem haladhatja meg az egy hónapot.

23. cikk

(1) A támogatás folyósítása a (2)–(4) bekezdésben foglalt feltételektől függ.

(2) Az e fejezetben előírt elemzések és a 15. cikkben említett ellenőrzések eredményeinek, arra a folyósítási időszakra vonatkozóan, amely közvetlenül megelőzi azt az időszakot, amelyre a támogatást kérik, tanúsítaniuk kell, hogy e fejezet előírásai teljesültek.

(3) A kedvezményezetteknek a hatáskörrel rendelkező hatóság számára meggyőzően kell bizonyítaniuk, hogy a fölözött tej és sovány tejpor megfelelő mennyiségét összetett takarmányba dolgozták be vagy denaturálták a támogatási pályázat által érintett időszak alatt.

(4) A 12. cikkben foglalt esetekben a kedvezményezetteknek alátámasztó okmányokat kell bemutatniuk, amelyek a hatáskörrel rendelkező hatóság számára meggyőző módon bizonyítják, hogy az összetett takarmányokat ténylegesen tartályban vagy konténerben szállították egy olyan gazdaságba vagy tenyésztő, illetve hizlaló vállalkozásba, ahol ilyen takarmányokat használnak fel.

24. cikk

(1) A 25. cikk sérelme nélkül, amennyiben az e fejezetben előírt elemzések és a 15. cikkben említett ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy a kérelmező nem teljesítette ennek a fejezetnek az előírásait a megelőző kifizetési időszakban, az aktuális kérelem által érintett időszakra vonatkozó támogatás kifizetését fel kell függeszteni, amíg a kérdéses időszak során végrehajtott ellenőrzések eredményei el nem készülnek. Továbbá, az érintett korábbi időszakra indokolatlanul kifizetett mindennemű támogatást vissza kell téríteni.

(2) Az indokolatlanul kifizetett támogatás összege az a támogatás, amelyet az olyan fölözött tej vagy sovány tejpor után fizettek ki, amelyet az észrevételt nem eredményező utolsó ellenőrzés időpontja és annak az ellenőrzésnek az időpontja között használtak fel, amely ellenőrzés jelzi, hogy a kedvezményezett ismét teljesíti ennek a rendeletnek az előírásait.

Amennyiben azonban a kedvezményezett kéri, a felügyeletért felelős szerv, amilyen gyorsan csak lehet, rendkívüli vizsgálatot folytat le a kedvezményezett költségére. Ha a mennyiségről bizonyítható, hogy kisebb, mint az első albekezdésben említett összeg, a visszatérítendő összeget ennek megfelelően kell módosítani.

25. cikk

Amennyiben a 23. cikk (3) bekezdésében megállapított feltétel teljesül, a tagállamoknak jogukban áll előleget folyósítani a 2220/85/EGKbizottsági rendelet [18] 18. cikke értelmében, a kérelmezett támogatás összegével megegyező összeg erejéig, de az előleg összegének 110 %-ával egyenlő biztosíték letétbe helyezésének feltételével.

Ebben az esetben a támogatásra vonatkozó jogosultságot bizonyító alátámasztó okmányokat az előleg kifizetését követő hat hónapon belül be kell nyújtani.

III. FEJEZET SOVÁNY TEJPOR ÉRTÉKESÍTÉSE INTERVENCIÓS RAKTÁRBÓL

1. szakasz Pályázati eljárások szervezése és az azokon történő részvétel

26. cikk

(1) A sovány tejport az egyes intervenciós hivatalok által szervezett folyamatos pályázati eljárás segítségével értékesítik.

(2) Az értékesítés az 1997. december 31-e előtt tárolásba vett sovány tejporra vonatkozik.

(3) A folyamatos pályázati felhívást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé legalább nyolc nappal az ajánlatok beküldésére megállapított első határidőt megelőzően.

(4) Az intervenciós hivatalok közzétesznek egy pályázati felhívást, amelyben feltüntetik különösen az ajánlattétel záró határidejét és címét.

A raktározott sovány tejpor tekintetében feltüntetik továbbá a következőket:

a) az eladó tejpor raktározási helye;

b) az egyes raktárakban eladásra rendelkezésre álló mennyiség.

(5) Az intervenciós hivatalok a (4) bekezdésben említett információról naprakész jegyzéket vezetnek, amelyet kérésre az érdekelt felek megtekinthetnek. Ezen túlmenően, megfelelő formában a jegyzékek rendszeresen frissített változatát közzéteszik a pályázati felhívásban.

(6) Az intervenciós hivatalok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az érdekelt felek számára lehetővé tegyék:

a) az eladásra kínált sovány tejpor mintáinak vizsgálatát az érdekelt felek saját költségére az ajánlat megtétele előtt;

b) a 322/96/EK bizottsági rendelet [19] 3. cikkében említett elemzések eredményeinek ellenőrzését.

27. cikk

(1) Az intervenciós hivatalok egyéni pályázati eljárási fordulókat szerveznek a folyamatos pályázati felhívás érvényességi időszaka alatt.

(2) Az egyes egyéni fordulók keretében az ajánlattételi határidő a hónap második és negyedik keddjén déli 12 óra (brüsszeli idő szerint), augusztus második keddje és december negyedik keddje kivételével. Amennyiben kedd állami ünnepre esne, a határidő az azt megelőző munkanapon déli 12 óra (brüsszeli idő szerint).

28. cikk

(1) Az 1. cikk a) pontjában előírt támogatásban az e fejezetnek megfelelően eladott sovány tejpor részesülhet.

(2) Az egyes egyéni fordulók során az ajánlatokat ajánlott levélben vagy személyesen kézbesített levélben lehet benyújtani az intervenciós hivataloknak átvételi elismervény ellenében vagy bármely más írásos távközlési módon.

Az ajánlatokat annak az intervenciós hivatalnak nyújtják be, amely rendelkezik a sovány tejporral, amelyre az ajánlatot teszik.

(3) Az ajánlatokban a következőket kell feltüntetni:

a) az ajánlattevő neve és címe;

b) az igényelt mennyiség;

c) a megajánlott ár euróban 100 kilogrammonként, a nemzeti adók és illetékek nélkül, ab raktár;

d) a tagállam megnevezése, amelyben az összetett takarmánnyá való feldolgozás vagy denaturálás történne;

e) amennyiben szükséges, a raktár, ahol a sovány tejport tárolják, és kívánság esetén helyettesítő raktár megnevezése.

(4) Az ajánlatok csak az következő feltételek teljesítése esetén tekinthetők érvényesnek:

a) legalább 10 tonna mennyiségre vonatkoznak; azonban, ha a raktárban rendelkezésre álló mennyiség kevesebb, mint 10 tonna, a minimális mennyiség, amelyre ajánlat tehető, a ténylegesen rendelkezésre álló mennyiség lesz;

b) az ajánlathoz csatolják az ajánlattevő írásos kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a következő követelményeket betartja:

i. a sovány tejport feldolgozza vagy feldolgoztatja összetett takarmánnyá vagy denaturált sovány tejporrá a 27. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyéni pályázati fordulóra történő ajánlattétel benyújtási határidejétől számított 60 napon belül;

ii. ezt a rendeletet betartja vagy betartatja;

c) bizonyítják, hogy az ajánlattevő a kérdéses ajánlattételi fordulóra, az ajánlatok benyújtásának határideje előtt 36 euró/tonna ajánlattételi biztosítékot fizetett ki abban a tagállamban, amelyikben az ajánlatot benyújtja.

(5) Az ajánlatok nem vonhatók vissza a 27. cikk (2) bekezdésében foglalt határidő lejárta után.

29. cikk

A 28. cikk (4) bekezdésének c) pontjában foglalt ajánlattételi biztosíték alkalmazásában a 2220/85/EGK rendelet 20. cikkének értelmezése szerinti elsődleges követelményeknek kell tekinteni, hogy az ajánlatokat fenntartják az ajánlatok benyújtási határideje után, a 30. cikk (3) bekezdésében említett feldolgozási biztosítékot letétbe helyezik, és az árat megfizetik.

2. szakasz A pályázati eljárás lefolytatása

30. cikk

(1) A 27. cikk (2) bekezdésében említett határidő napján a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ajánlattevők által tett ajánlatokban szereplő mennyiségekről és árakról, valamint az eladásra felkínált sovány tejpor mennyiségéről.

(2) A Bizottság állapítja meg a sovány tejpor minimális eladási árát az egyes fordulókban kapott ajánlatok alapján és az 1255/1999/EGK rendelet 42. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően. Ez az ár változhat az eladásra felkínált soványtejpor-mennyiségek életkora és elhelyezkedése szerint.

Úgy is határozhatnak, hogy a fordulóban nem hoznak döntést.

(3) A Bizottság a minimális eladási ár meghatározásával egyidejűleg és a minimális eladási ár meghatározására vonatkozó eljárásnak megfelelően állapítja meg a feldolgozási biztosíték összegét a sovány tejpor 100 kilogrammjára vetítve.

A feldolgozási biztosíték célja az elsődleges követelmény teljesítésének biztosítása a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke értelmében, azaz hogy a sovány tejport a 28. cikk (4) bekezdésének b) pontjában megállapított kötelezettségvállalás szerint használják fel. Ezt a biztosítékot abban a tagállamban kell letétbe helyezni, amelyben az összetett takarmánnyá való feldolgozás vagy denaturálás történik, az említett tagállam által kijelölt testületnél.

31. cikk

Az ajánlatokat vissza kell utasítani, amennyiben az ajánlott ár kisebb, mint a minimális ár.

32. cikk

(1) Az intervenciós hivatal a (2)–(5) bekezdésben megállapított szabályok szerint határoz a szerződés odaítéléséről.

(2) A sovány tejport a tárolásba vétele napja szerint kell elosztani az ajánlattevő által megjelölt raktár(ak)ban a rendelkezésre álló teljes mennyiség legrégebbi termékével kezdve.

(3) A 31. cikk sérelme nélkül, a sikeres ajánlattevő a legmagasabb árat ajánló ajánlattevő lesz. Amennyiben a rendelkezésre álló teljes mennyiség nem kerül kiosztásra, a fennmaradó mennyiséget a többi ajánlattevőnek kell odaítélni az ajánlatokban szereplő árak alapján, a legmagasabb árral kezdve.

(4) Amennyiben egy ajánlat elfogadása olyan szerződések megkötését eredményezné, amelyek meghaladják az egy adott raktárban rendelkezésre álló sovány tejpor mennyiségét, csak a rendelkezésre álló mennyiséget adják ki az érintett ajánlattevőnek.

Azonban az intervenciós hivatal megjelölhet más raktárakat az ajánlatban megadott mennyiség pótlására, feltéve, hogy az ajánlattevő ezzel egyetért.

(5) Amennyiben az egy adott raktárban található sovány tejporra ugyanazt az árat tartalmazó két vagy több ajánlat elfogadása a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó szerződésekhez vezetne, a rendelkezésre álló mennyiséget a megpályázott mennyiségek arányában elosztva kell odaítélni.

Amennyiben azonban az ilyen elosztás 5 tonnánál kisebb mennyiségek odaítélését eredményezné, az odaítélést sorshúzással kell végrehajtani.

33. cikk

A pályázati felhívással kapcsolatban keletkező jogokat és kötelezettségeket nem lehet átruházni.

34. cikk

(1) Az intervenciós hivatal azonnal tájékoztatja az ajánlattevőket a pályázati felhívásban való részvételük eredményéről.

A sikertelen ajánlatokra a 29. cikk szerint letétbe helyezett biztosítékokat azonnal fel kell oldani.

(2) A sovány tejpor elszállítása előtt és a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott időszakon belül, a sikeres ajánlattevők az általuk lehívni kívánt minden egyes mennyiségre vonatkozóan az ajánlatuknak megfelelő összeget fizetik meg az intervenciós hivatalnak, és letétbe helyezik a 30. cikk (3) bekezdésében megállapított feldolgozási biztosítékot.

35. cikk

(1) Miután a 34. cikk (2) bekezdésében említett összeget megfizették, és a 30. cikk (3) bekezdésében előírt biztosítékot letétbe helyezték, az intervenciós hivatal feloldja a 29. cikkben említett ajánlattételi biztosítékot, és egy kitárolási utalvány ad ki, amelyben a következőket tüntetik fel:

a) az a mennyiség, amelynek tekintetében a fent említett követelmények teljesültek;

b) az a raktár, amelyben a sovány tejport tárolják;

c) a sovány tejpor kiszállításának végső határideje;

d) az összetett takarmánnyá való feldolgozás vagy denaturálás végső határideje.

(2) A sikeres ajánlattevők a számukra odaítélt sovány tejport az ajánlat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül szállítják el. Az elszállítás történhet részletekben.

A vis maior esetei kivételével, amennyiben a sovány tejport nem szállították el az első albekezdésben megállapított időszakon belül, a tárolás költségét a sikeres ajánlattevő viseli saját kockázatára az időszak lejárati napjától számítva.

(3) A sovány tejport az intervenciós hivatal olyan csomagolásban adja át, amelyen világosan olvasható és látható felirat tartalmazza az e rendeletre történő hivatkozást.

Az érdekelt fél kérésére az intervenciós hivatal kiadja a vásárolt termékek összetételét feltüntető tanúsítvány egy példányát a 322/96/EK rendelet 3. cikke szerint.

(4) A 3002/92/EGK bizottsági rendelet [20] előírásai szerinti információn túlmenően a T5 ellenőrző példány 104. rovatában a II. D. mellékletben felsorolt egy vagy több megjelölést is fel kell tüntetni. A 106. rovatnak fel kell tüntetnie az összetett takarmánnyá való feldolgozás vagy denaturálás végső határidejét.

IV. FEJEZET ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. cikk

Az 1105/68/EGK, az 1725/79/EGK, az 1634/85/EGK, a 3398/91/EGK, a 3536/91/EGK és az 1043/97/EK rendelet hatályát veszti.

Az 1725/79/EGK és a 3398/91/EGK rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásokként kell tekinteni.

37. cikk

Az 1725/79/EGK rendelet 4. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett előnyomott csomagokat 2000. június 30-ig lehet felhasználni.

Az 1725/79/EGK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése és 8. cikkének (2) bekezdése alapján adott engedély érvényes marad e rendelet alkalmazásában.

Az 1725/79/EGK rendeletet továbbra is alkalmazni kell a 3398/91/EGK rendelet alapján értékesített soványtejpor-mennyiségekre.

38. cikk

Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet kizárólag az e naptól kezdődően összetett takarmánnyá vagy denaturált sovány tejporrá feldolgozott fölözöttej- és soványtejpor-mennyiségekre vonatkozik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. december 17-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 160., 1999.6.26., 48. o.

[2] HL L 206., 1996.8.16., 21. o.

[3] HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

[4] HL L 174., 1995.7.26., 27. o.

[5] HL L 169., 1968.7.18., 4. o.

[6] HL L 17., 1996.1.23., 3. o.

[7] HL L 199., 1979.8.7., 1. o.

[8] HL L 16., 1999.1.21., 19. o.

[9] HL L 320., 1991.11.22., 16. o.

[10] HL L 158., 1985.6.18., 7. o.

[11] HL L 152., 1997.6.11., 6. o.

[12] HL L 283., 1995.11.25., 7. o.

[13] HL L 304., 1999.11.27., 21. o.

[14] HL L 335., 1991.12.6., 8. o.

[15] HL L 184., 1968.6.29., 24. o.

[16] HL L 86., 1979.4.6., 30. o.

[17] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

[18] HL L 205., 1985.8.3., 5. o.

[19] HL L 45., 1996.2.23., 5. o.

[20] HL L 301., 1992.10.17., 17. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

ANALITIKAI VIZSGÁLATOK

A takarmányok hatósági ellenőrzéséhez szükséges közösségi mintavételi és elemzési módszerek bevezetéséről szóló, 1970. július 20-i 70/373/EGK tanácsi irányelvnek (HL L 170., 1970.8.3., 21. o.) megfelelően elfogadott rendelkezéseket kell alkalmazni az e rendelet alapján folytatott mintavételezésre.

A. Változatlan sovány tejpor

1. A következők meghatározása:

a) nedvességtartalom;

b) fehérjetartalom;

c) zsírtartalom.

2. Más termékek kimutatása a nemzeti hatóságok által megállapított rendelkezéseknek megfelelően:

a) keményítő és előzselatinizált keményítő;

b) fűliszt vagy lucernaliszt;

c) oltós savó;

d) halliszt;

e) más anyagok, különösen savanyú savó, amelyek kimutatását a nemzeti hatóságok előírják.

B. Keverékbe bedolgozott sovány tejpor

Az A. pontban említetteken túlmenő vizsgálatok.

A következők meghatározása:

a) soványtejpor-tartalom;

b) zsírtartalom, ideértve a zsírban oldódó technológiai segédanyagokat.

C. Denaturált sovány tejpor

Az A. pontban említetteken túlmenő vizsgálatok.

1. Amikor a tejpor denaturálása az A. receptúrával történik:

A következők meghatározása:

a) fűliszt- vagy lucernaliszt-tartalom;

b) keményítőtartalom.

A fűliszt vagy lucernaliszt részecskeméretének meghatározása.

2. Amikor a tejpor denaturálása a B. receptúrával történik:

A következők meghatározása:

a) fűliszt- vagy lucernaliszt-tartalom;

b) keményítőtartalom;

c) halliszttartalom.

A következők részecskeméretének mérése:

a) fűliszt vagy lucernaliszt;

b) halliszt.

A szag vizsgálata semleges por hozzáadásával denaturálás előtt (1:20 hígítási arány) vagy denaturálás után (1:2 hígítási arány) történik. Egy jellemző, erős szag továbbra is legyen kimutatható.

D. Összetett takarmányok

A következők meghatározása:

a) soványtejpor-tartalom;

b) fűliszt- vagy lucernaliszt-tartalom;

c) zsírtartalom.

Keményítő kimutatása.

Fűliszt vagy lucernaliszt részecskeméretének mérése (a bedolgozás előtt ellenőrizve).

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A. A keverékek csomagolásán feltüntetendő információ

- Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

- Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger – Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Mischung zur Herstellung von Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή σύνθετψν ζωοτροφών – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

- Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

- Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés – Réglement (CE) no 2799/1999

- Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel – Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos – Regulamento (CE) no 2799/1999

- Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

- Blandning avsedd för framställning av foderblandningar – Förordning (EG) nr 2799/1999

B. Összetett takarmányok csomagolásán feltüntetendő információ

- Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo – Reglamento (CE) no 2799/1999

- Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver – Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Σύνθετη ζωοτροψή που περιέχει αποκορυψωμένο γάλα σκόνης – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

- Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder – Regulation (EC) No 2799/1999

- Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre – Réglement (CE) no 2799/1999

- Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere – Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder – Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Alimento composto para animais com leite em pó desnatado – Regulamento (CE) no 2799/1999

- Rasvatonta maitojauhetta sisaltavä rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

- Foderblandning innehållande skummjölkspulver – Förordning (EG) nr 2799/1999

C. A T5 ellenőrzőpéldány 104. rovatában feltüntetendő konkrét információk, amennyiben a terméket tartállyal vagy konténerrel szállítják

- Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

- Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed – Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Σύνθετες ζωοτροψές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροψική εκμετάλλευση ή εκμετάλλευση παχύνσεως – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

- Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

- Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitationd’élevage ou déngraissement utilisatrice – Règlement (CE) no 2799/1999

- Alimenti composti per animali destinati ad unázienda agricole o ad unázienda dedita allállevamento o allíngrasso che utilizzano gli alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf – Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora – Regulamento (CE) no 2799/1999

- Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

- Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning – Förordning (EG) nr. 2799/1999

D. Az intervenciós raktárból értékesített sovány tejpor esetén alkalmazott T5 ellenőrzőpéldány 104. rovatában feltüntetendő meghatározott információ

- Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse – Reglamento (CE) no 2799/1999

- Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres – Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Να μεταποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροψές ή να μετουσιωθεί – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

- To be processed into compound feedingstuffs or denatured – Regulation (EC) No 2799/1999

- À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer – Règlement (CE) no 2799/1999

- Da transformare in alimenti composti per animali o da denaturare – Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd – Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação – Regulamento (CE) no 2799/1999

- Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi – asetus (EY) N:o 2799/1999

- För bearbetning till foderblandningar eller denaturering – Förordning (EG) nr 2799/1999

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

ÖSSZETETT TAKARMÁNYBAN A SOVÁNY TEJPOR MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA PARA-KAZEIN ENZIMES KOAGULÁLÁSÁVAL

1. Cél

Az összetett takarmányban a sovány tejpor mennyiségi meghatározása para-kazein enzimes koagulálásával.

2. Hatály

Ez a módszer olyan összetett takarmányokra vonatkozik, amelyek legalább 10 % sovány tejport tartalmaznak; nagy mennyiségű író és/vagy bizonyos nem tej alapú fehérjék interferenciához vezethetnek.

3. A módszer elve

3.1. Az összetett takarmányban található kazein feloldása nátrium-citrát oldattal történő extrahálással.

3.2. A kalciumion-koncentrációnak a para-kazein kicsapatásához szükséges szintre történő módosítása; a kazeinből nyerhető tejoltó para-kazein hozzáadásával.

3.3. A parakazein-csapadék nitrogéntartalmát a Kjeldahl-módszerrel kell meghatározni a 20A 1986. IDF-szabványban leírtak szerint; a sovány tejpor mennyiségének kiszámítása a 27,5 %-os minimális kazeintartalom alapján történik (lásd 9.1.).

4. Reagensek

A felhasznált reagenseknek analitikai minőségűeknek kell lenniük. A felhasznált víznek desztillált víznek vagy egyenértékű tisztaságú víznek kell lennie. A tejoltóenzim (4.5.) kivételével, az összes reagensnek és oldatnak nitrogén tartalmú anyagoktól mentesnek kell lenniük.

4.1. Trinátrium-citrát, dihidrát (1 súlyszázalék oldat).

4.2. Kalcium-klorid (2M oldat). Mérjünk 20,018 gramm CaCO 3-t (analitikai minőség) megfelelő méretű porcelán edénybe (150-200 ml) vagy egy főzőcsészébe. Fedjük le desztillált vízzel, és helyezzük át forrásban levő vízfürdőre. Adjunk lassan 50–60 ml HCL-oldatot (koncentráció: HCl:víz = 1:1), hogy a karbonát teljesen oldhatóvá váljék. Tartsuk a forrásban levő vízfürdőn, amíg a CaCl 2 ki nem szárad, hogy eltávolítsuk a reakcióba nem lépett HCl-mennyiséget. Desztillált vízzel vigyük át egy 100 ml-es mérőpalackba, és hígítsuk fel a jelig. Mérjük meg a pH-értéket, amely nem lehet kisebb, mint 4,0. Az oldatot hűtőszekrényben tároljuk.

4.3. 0,1 N nátrium-hidroxid.

4.4. 0,1 N sósav.

4.5. Folyékony borjútejoltó-enzim (normál koncentráció 1:10000). Hűtőszekrényben tárolandó 4–6 °C hőmérsékleten.

4.6. Reagensek a nitrogén mennyiségi meghatározásához a Kjeldahl-módszer szerint a 20A 1986. IDF-szabványban leírtak alapján.

5. Felszerelés

Szokásos laboratóriumi felszereltség, ideértve a következőket:

5.1. Mozsár vagy homogenizátor.

5.2. Analitikai mérleg.

5.3. Asztali centrifuga (2000–3000 ford/perc), 50 ml-es csövekkel.

5.4. Mágneses keverő (10–15 mm) követőelemekkel.

5.5. 150–200 ml főzőpoharak.

5.6. 250 és 500 ml lombikok.

5.7. 60–80 mm átmérőjű üvegtölcsérek.

5.8. 150 mm átmérőjű hamumentes gyorsszűrők (S.S. 5892, S.S. 595 1/2)

5.9. Különféle névleges űrtartalmú pipetták.

5.10. Termosztatikusan szabályozott vízfürdő 37 °C hőmérsékleten.

5.11. pH-mérő.

5.12. Kjeldahl roncsoló és lepárló készülék szerelvényekkel

5.13. 25 ml-es beosztásos büretta

5.14. Műanyag mosópalack desztillált vízhez.

5.15. Rozsdamentes acél spatulák.

5.16. Hőmérők.

5.17. Hőfokszabályozott szárítókemence.

6. Eljárás

6.1. A minta előkészítése

A mintából 10–20 gramm mennyiséget törjünk meg a mozsárban vagy homogenizáljunk a darálóban homogén keverék előállítása céljából.

6.2. A tejpor feloldása és az oldhatatlan maradék elkülönítése.

6.2.1. Mérjünk 1,000 ± 0,002 gramm jól homogenizált, összetett takarmányt (6.1) közvetlenül egy 50 ml-es centrifugacsőbe. Adjunk hozzá előzőleg 45 °C hőmérsékletre felmelegített 30 ml trinátriumcitrát-oldatot (4.1). Legalább 5 percig keverjük mágneses keverőkészülék segítségével.

6.2.2. Centrifugáljuk 500 g mellett (2000–3000 ford/perc) 10 percen át, és fejtsük le a tiszta, vízszerű felülúszó folyadékot egy 150 – 200 ml-es főzőpohárba, ügyelve arra, hogy a kiülepedett laza anyagból ne kerüljön át semmi.

6.2.3. Ugyanezzel az eljárással hajtsuk végre még kétszer a maradék extrahálását, hozzáadva a kivonatokat az elsőhöz.

6.2.4. Amennyiben olaj képződik a felületen, hűtsük le hűtőszekrényben, amíg a zsiradék meg nem szilárdul, majd a szilárd réteget spatulával távolítsuk el.

6.3. A kazein koagulálása a tejoltó enzimeivel.

6.3.1. Folyamatos keverés mellett, cseppenként adjunk 3,4 ml-t a kalcium-klorid (4.2) telített oldatából a teljesen vízszerű extraktumhoz (kb. 100 ml). Állítsuk be a pH-értéket 6,4-6,5-re, NaOH-(4.3) vagy HCl-(4.4) oldattal. Helyezzük termosztatikusan szabályozott hőmérsékletű vízfürdőbe 37 °C mellett 15–20 percen keresztül annak érdekében, hogy elérhessük a sóegyensúlyt. Ez egy enyhe zavarosság létrejöttéből válik nyilvánvalóbbá.

6.3.2. Töltsük át a folyadékot egy (vagy kettő) centrifugacsőbe és centrifugáljuk 2000 g mellett 10 percen keresztül a kicsapatott anyag eltávolítása céljából. Töltsük át a felülúszó folyadékot az üledék átmosása nélkül egy (vagy kettő) centrifugacsőbe.

6.3.3. Állítsuk vissza a felülúszó folyadék hőmérsékletét 37 °C-ra. Az extraktum keverése közben cseppenként adjunk hozzá 0,5 ml-t a folyékony oltóenzimből (4.5). Az alvadás egy vagy két percen belül bekövetkezik.

6.3.4. Tegyük vissza a mintát a vízfürdőbe és hagyjuk 37 °C hőmérsékleten 15 percen keresztül. Vegyük ki a mintát a fürdőből, és keveréssel törjük meg az alvadékot. Centrifugáljuk 2000 g mellett 10 percen keresztül. Szűrjük le a felülúszó folyadékot egy alkalmas papírszűrővel [1] (Whatman 541. sz. vagy egyenértékű), és tartsuk meg a szűrőpapírt. Mossuk ki a csapadékot a centrifugacsőben 50 ml vízzel, kb. 35 °C hőmérsékleten, a csapadék keverésével.

Centrifugáljuk ismét 2000 g mellett 10 percen keresztül. Szűrjük le a felülúszó folyadékot a korábban megőrzött papírszűrőn keresztül.

6.4. A kazeinnitrogén meghatározása

6.4.1. Mosás után a 6.3.4. szakaszból visszamaradt papírszűrőbe vigyük át kvantitatíve a csapadékot desztillált víz felhasználásával. Tegyük be a szűrőpapírt a Kjeldahl-palackba. Határozzuk meg a nitrogént a Kjeldahl-módszerrel a 20A 1986. IDF-szabvány leírása szerint.

7. Vakpróba

7.1. Vakpróbát rendszeresen kell végezni egy hamumentes szűrőpapír (5.8.) felhasználásával, amelyet 90 ml (4.1.) nátriumcitrát-oldat, 1 ml telített kalciumklorid-oldat (4.2.), 0,5 ml folyékony tejoltóenzim (4.5.) keverékével kell megnedvesíteni és 3 × 15 ml desztillált vízzel bemosni a Kjeldahl-módszerrel a 20A 1986. IDF-szabvány leírása szerinti mineralizáció előtt.

7.2. A vakpróbához használt sav mennyiségét le kell vonni a minta titrálására alkalmazott sav (4.4.) térfogatából.

8. Ellenőrző vizsgálat

8.1. A fent említett eljárás és a reagensek ellenőrzése érdekében végezzük el egy szabványos összetett takarmány meghatározását egy körvizsgálattal meghatározott, ismert soványtejpor-tartalommal. A megismételt meghatározás átlageredménye nem térhet el 1 %-nál nagyobb mértékben a körvizsgálat eredményétől.

9. Az eredmények kifejezése

9.1. A sovány tejpor százalékos mennyiségét az összetett takarmányban a következő képlettel kell kiszámítani:

+++++ TIFF +++++

ahol N a parakazein-nitrogén százaléka; 27,5 a meghatározott kazein sovány tejpor százalékra történő átszámításának tényezője; 2,81, illetve 0,908 a regresszióelemzésből kapott korrekciós tényezők.

10. A módszer pontossága

10.1. Ismételhetőség

Legalább a vizsgált esetek 95 %-ában az azonos laboratóriumban, ugyanazon vizsgáló által ismétlésben elemzett azonos minta eredményeinek eltérése nem lehet nagyobb, mint 2,3 g sovány tejpor 100 g összetett takarmányban.

10.2. Reprodukálhatóság

A vizsgált eseteknek legalább 95 %-ában a két laboratóriumban elemzett azonos minta eredményeinek különbsége nem lehet nagyobb, mint 6,5 g sovány tejpor 100 g összetett takarmányban.

11. Tűréshatár

A CrD95-értéket (kritikus különbség; 95 % konfidenciahatáron) a következő képlet segítségével számolják ki (ISO 5725):

+++++ TIFF +++++

(R: reprodukálhatóság; r: ismételhetőség)

Kettős meghatározás: CrD95 = 4,5 g

Ahol a kémiai elemzés eredménye a deklarált soványtejpor-tartalomtól 4,5 g-nél nem nagyobb mértékben tér el (kettős meghatározás), az összetett-takarmány-szállítmányt úgy kell minősíteni, hogy teljesítette e rendelet előírását.

12. Észrevételek

12.1. Bizonyos nem tejfehérjék nagy százalékos arányú hozzáadása, különösen szójafehérjék hozzáadása, sovány tejporral együtt melegítve, túlságosan magas eredményeket adhat a tej para-kazeinjével létrejövő együttes kicsapódás következtében.

12.2. Az író hozzáadása valamelyest alacsonyabb eredményeket hozhat annak a ténynek a következtében, hogy csak a zsírmentes hányad meghatározása történik meg. Bizonyos savanyú író hozzáadása jelentősen alacsonyabb adatokat eredményezhet, a citrátoldatban bekövetkező nem tökéletes feloldódás következtében.

12.3. 0,5 % vagy ennél nagyobb arányú lecitin adalékolás szintén alacsony eredményekhez vezethet.

12.4. A magas hőmérsékleten kezelt sovány tejpor bekeverése túlságosan magas értékekhez vezethet bizonyos savófehérjék és a tej para-kazeinje közös kicsapódása következtében.

[1] Mivel gyors, hamumentes szűrőpapírt kell használni.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

OLTÓSSAVÓ-SZÁRAZANYAGOK MEGHATÁROZÁSA SOVÁNY TEJPORBAN ÉS KEVERÉKEKBEN AZ 1725/79/EGK RENDELET ALAPJÁN

1. Hatály: Oltóssavó-szárazanyagoknak a következő anyagokhoz történt hozzáadásának kimutatása:

a) sovány tejpor a 986/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározottak szerint, és

b) keverékek az 1725/79/EGK rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében szereplő meghatározás szerint.

2. Hivatkozások: ISO 707-nemzetközi szabvány.

Tej és tejtermékek mintavételezési módszerek, a 625/78/EGK rendelet I. melléklet 2. c) pontban foglalt iránymutatásoknak megfelelően.

3. Meghatározás:

Az oltóssavószárazanyag-tartalom meghatározása a megállapított tömegszázalékkal történik a leírt eljárás szerint.

4. Elv

Az A. glikomakropeptid mennyiségének meghatározása a 625/78/EGK rendelet V. melléklete alapján. A pozitív eredményt adó mintákat A. glikomakropeptidre elemzik egy fordított fázisú, nagy teljesítményű, folyadékkromatográfiás eljárással (HPLC-eljárás). A kapott eredmény értékelése ismert savóporszázalék-tartalmú, illetve anélküli sovány tejporból álló szabványos összehasonlító mintákra történő hivatkozással. Az 1 % (m/m) fölötti eredmények oltóssavó-szárazanyag jelenlétét mutatják.

5. Reagensek

Az összes reagensnek elismert analitikai minőségűnek kell lennie. A felhasznált víznek desztillált víznek vagy legalább egyenértékű tisztaságú víznek kell lennie. Az acetonitrilnek spektroszkopikusnak vagy HPLC-minőségűnek kell lennie.

A 625/78/EGK rendeletben leírt eljáráshoz szükséges reagenseket az említett rendelet V. mellékletében határozzák meg.

Reagensek a fordított fázisú HPLC-hez.

5.1. Triklórecetsav-oldat

Oldjunk fel 240 g triklórecetsavat (CCl3COOH) vízben, és egészítsük ki 1000 ml-re.

5.2. A- és B-eluens

A-eluens: 150 ml acetonitril (CH3CN), 20 ml izopropil-alkohol (CH3CHOHCH3) és 1,00 ml trifluorecetsav (TFA, CF3COOH) vízzel 1000 ml-re kiegészítve. B-eluens: 550 ml acetonitril, 20 ml izopropil-alkohol és 1,00 ml TFA-vízzel 1000 ml-re kiegészítve. Felhasználás előtt az eluens-oldatot 0,45 μm pórusátmérőjű membránszűrőn szűrjük le.

5.3. Az oszlop konzerválása

Az elemzések után az oszlopot a B-eluenssel öblítjük ki (egy gradiens szerint), majd azt követően acetonitrillel öblítjük ki (egy gradiens szerint 30 percen át). Az oszlopot acetonitrilben tároljuk.

5.4. Szabványos minták

5.4.1. A 625/78/EGK rendelet követelményeit teljesítő sovány tejpor [azaz (0)].

5.4.2. Ugyanaz a sovány tejpor 5 % (m/m) szabványos összetételű oltóssavó-porral meghamisítva [azaz (5)].

5.4.3. Ugyanaz a sovány tejpor 50 % (m/m) szabványos összetételű oltóssavó-porral meghamisítva [azaz (50)] [1].

6. Felszerelés

A 625/78/EGK rendeletben leírt eljáráshoz szükséges felszerelést az említett rendelet V. melléklete határozza meg.

Berendezés a fordított fázisú HPLC-hez.

6.1. Analitikai mérleg.

6.2. 2200 g centrifugális erő elérésére képes centrifuga, körülbelül 50 ml-es, ledugózott centrifugacsövekkel felszerelve.

6.3. Rázókészülék, 50 °C hőmérsékleten történő rázás biztosításával.

6.4. Mágneses keverő.

6.5. Körülbelül 7 cm átmérőjű üvegtölcsérek.

6.6. Szűrőpapírok, közepes szűrés, kb. 12,5 cm átmérő.

6.7. Üvegszűrő-berendezés 0,45 μm pólusátmérőjű membránszűrővel.

6.8. Osztott pipetta, amely 10 ml adagolását biztosítja (ISO 648, A. osztály vagy ISO/R 835) vagy 10,0 ml 2 perc alatti adagolását biztosító rendszer.

6.9. Termosztatikus vízfürdő, 25 ± 0,5 °C-ra beállítva.

6.10. HPLC-berendezés, amely a következőkből áll:

6.10.1. Bináris gradiens szivattyú-rendszer.

6.10.2. Injektor, kézi vagy automata, 100 μl kapacitással.

6.10.3. "Dupont Protein Plus"-oszlop (2×0,46 cm belső átmérő) vagy egyenértékű, széles pórusú, szilíciumoxid-alapú, fordított fázisú oszlop.

6.10.4. Termosztatikus oszlopkemence, 35 ± 1 °C-ra beállítva.

6.10.5. Változtatható hullámhosszú UV-detektor, amely biztosítja a mérést 210 nm mellett (ha szükséges, magasabb hullámhossz 220 nm-ig alkalmazható), 0,02 A érzékenységgel.

6.10.6. Csúcsmagasság-mérésre alkalmas integrátor.

Megjegyzés:

Lehetőség van az oszlop működtetésére szobahőmérsékleten, feltéve, hogy az oszlop hőmérséklete nem ingadozik 1 °C-nál jobban, ellenkező esetben a GMPA-retencióidő túl nagy variációja következik be.

7. Mintavételezés

7.1. ISO 707-nemzetközi szabvány – Tej és Tejtermékek – mintavételezési módszerek a 625/78/EGK rendelet I. melléklet (2) bekezdésének c) pontjában foglalt irányelvek szerint.

7.2. A mintát olyan körülmények között tároljuk, amelyek eleve kizárják a károsodást vagy az összetétel megváltozását.

8. Eljárás

8.1. Vizsgálati minta készítése

Töltsük be a port egy edénybe, amelynek befogadóképessége körülbelül kétszer akkora, mint a por mennyisége, és amelyhez légmentesen záró fedél tartozik. Azonnal zárjuk le az edényt. Jól keverjük össze a tejport az edény ismételt felfordításával.

8.2. Vizsgálati adag

A vizsgálati mintából 2,000 ± 0,001 g mennyiséget mérjünk egy centrifugacsőbe (6.2.) vagy egy megfelelő dugóval zárható lombikba (50 ml).

8.3. A zsír és fehérjék kinyerése

8.3.1. 20,0 g melegvizet (50 °C) adjunk a vizsgálati adaghoz. Oldjuk fel a port 5 percig rázva vagy pedig 30 percig rázva savanyú író esetén, mechanikus rázókészülék segítségével (6.3.). Helyezzük a csövet vízfürdőbe (6.9.) és hagyjuk lehűlni 25 °C-ra.

8.3.2. Adjunk hozzá 10,0 ml 25 °C hőmérsékletű triklórecetsav-oldatot (5.1.) folyamatosan két percen át, miközben erőteljesen keverjük a mágneses keverő segítségével (6.4.). Helyezzük a csövet vízfürdőbe (6.9.) és hagyjuk benne 60 percen át.

8.3.3. Centrifugáljuk (6.2.) tíz percig 2200 g mellett vagy szűrjük át papíron (6.6.), elöntve a szüredék első 5 ml-ét.

8.4. Kromatográfiás meghatározás

8.4.1. Végezzük el a HPLC-elemzést a 625/78/EGK rendelet V. mellékletében leírtak szerint. Amennyiben negatív eredmény születik, az elemzett minta nem tartalmaz oltóssavó-szárazanyagot kimutatható mennyiségben. Pozitív eredmények esetén következőkben leírt fordított fázisú HPLC-eljárást kell alkalmazni. A savanyú írópor jelenléte hamis pozitív eredményeket mutathat. A fordított fázisú HPLC-módszer kizárja ezt a lehetőséget.

8.4.2. A fordított fázisú HPLC-elemzés végrehajtása előtt a gradiens feltételeket optimalizálni kell. 26 ± 2 perc GMPA-retenciós idő optimális a körülbelül 6 ml holttérfogatú gradiens rendszerekhez (az oldószerek találkozási pontjától számított térfogat az injektorhurok térfogatáig, ez utóbbit is beleértve). A kisebb holttérfogatú (például 2 ml) gradiens rendszereket 22 perc optimális retenciós idővel kell használni.

Vegyük az oldatokat az 50 % oltós savót tartalmazó és az anélküli szabványos mintákból (5.4.).

A felülúszó folyadék vagy a szüredék (8.3.3.) 100 μl mennyiségét injektáljuk a HPLC-készülékbe az 1. táblázatban megadott kereső gradiens feltételek mellett.

Idő (perc) | Áramlás (ml/perc) | %A | %B | Görbe |

Kezdés | 1,0 | 90 | 10 | * |

27 | 1,0 | 60 | 40 | lin |

32 | 1,0 | 10 | 90 | lin |

37 | 1,0 | 10 | 90 | lin |

42 | 1,0 | 90 | 10 | lin |

A két kromatogram összehasonlítása megmutatja a GMPA-csúcsának helyét.

Az alább megadott képlet felhasználásával kiszámítható a kezdeti oldószer-összetétel, amelyet a normál gradienshez kell használni (lásd 8.4.3.).

% B = 10 2,5 +

*30/27

% B = 7,5 +

*1,11

Ahol:

RTgmpA : a GMPA retenciós ideje a kereső gradiensben

10 : a kereső gradiens kezdeti B %-a

2,5 : B % a középpontban, mínusz B % a normál gradiensben a kezdeti szakaszban

13,5 : a kereső gradiens középponti ideje

26 : A GMPA szükséges retenciós ideje

6 : a kereső és normál gradiens meredekségeinek aránya

30 : B % a kezdeti fázisban B % 27 perc után a kereső gradiensben

27 : a kereső gradiens futtatási ideje.

8.4.3. Vegyük a vizsgálati minták oldatait

Injektáljunk 100 μl-t a pontosan lemért felülúszó folyadékból vagy szüredékből (8.3.3) a HPLC-készülékbe, amelyik 1,0 ml eluens-oldat per perc áramlási sebességgel üzemel (5.2.).

Az elemzés kezdetén az eluens összetételét a 8.4.2-ből állapítjuk meg. Ez rendszerint közel van A:B = 76:24 értékhez (5.2.). Közvetlenül az injektálás után egy lineáris gradiens indul, amely 5 %-kal magasabb B %-ot eredményez 27 perc után. Ezt követően egy lineáris gradiens indul, amely az eluens-összetételt 90 % B értékre hozza 5 perc alatt. Ezt az összetételt 5 percig tartjuk fenn, amelyet követően az összetétel megváltozik egy lineáris gradiensen keresztül 5 perc alatt a kezdeti összetételre. A szivattyúrendszer belső térfogatától függően a következő injektálás a kezdeti feltételek elérését követő 15 perc múltán végezhető el.

Megjegyzések

1. A glikomakropeptid retenciós ideje 26 ± 2 perc legyen. Ez az első gradiens kezdeti és végső feltételeinek változtatásával érhető el. Azonban az első gradiens kezdeti és záró feltételeire vonatkozó B %-os különbség 5 B % kell, hogy maradjon.

2. Az eluenseket kellő mértékig kell gáztalanítani, és gázmentes állapotukat fenn kell tartani. Ez alapvető a gradiens szivattyúrendszer megfelelő működéséhez. A GMP-csúcs retenciós idejére az átlagos szórás 0,1 percnél kisebb legyen (n = 10).

3. A referenciamintát (5) kell beinjektálni minden ötödik mintaként és felhasználni egy új R reakciótényező kiszámítására (9.1.1.).

8.4.4. A vizsgálati minta (E) kromatográfiás elemzésének eredményeit egy kromatogram formájában kapjuk meg, amelyben a GMP-csúcsot körülbelül annak 26 percnyi retenciós ideje határozza meg.

Az integrátor (6.40.6.) automatikusan kiszámítja a GMP-csúcs H-csúcsmagasságát. Az alapértékhelyet minden kromatogramban ellenőrizni kell. Az integráció elemzését meg kell ismételni, amennyiben az alapértéket helytelenül határozták meg.

Alapvető fontosságú minden egyes kromatogram megjelenésének vizsgálata a mennyiségi értelmezés előtt annak érdekében, hogy az esetleges rendellenességeket ki lehessen mutatni, amelyeket akár a készülék, akár az oszlop helytelen működése vagy pedig az elemzett minta származása és természete okozott. Kétség esetén az elemzést meg kell ismételni.

8.5. Kalibrálás

8.5.1. A 8.2–8.4.4. pontokban leírt eljárást kell pontosan alkalmazni a szabványos minták kezelésére (5.4.1–5.4.2.). Frissen készített oldatokat kell használni, mivel a GMP lebomlik a 8 %-os triklórecetsav környezetben szobahőmérsékleten. 4 °C-on az oldat 24 órán keresztül stabil marad. Hosszú elemzési sorozatok esetén hűtött mintatálca használata kívánatos az automatikus injektorban.

Megjegyzés

A 8.4.2. kihagyható, amennyiben a B % a kezdeti feltételek szakaszában ismert az előző elemzésekből.

Az referenciaminta kromatogrammjának (5) analógnak kell lennie az 1. ábrán láthatóval. Ezen az ábrán a GMPA-csúcsot két kis csúcs előzi meg. Alapvető fontosságú egy hasonló szeparáció elérése.

8.5.2. A minták kromatográfiás meghatározása előtt injektáljunk 100 μl szabványos mintát oltós savó nélkül (0) (5.4.1.).

A kromatogram nem mutathat csúcsértéket a GMPA-csúcs retenciós idején.

8.5.3. Határozzuk meg az R reakciótényezőket a mintákhoz használttal megegyező térfogatú szüredék injektálásával (8.5.1.)

9. Az eredmények kifejezése

9.1. Számítási módszer és képletek

9.1.1. Az R reakciótényező számítása:

GMP-csúcs: R = W/H

Ahol

R = a GMP-csúcs reakciótényezője

H = a GMP-csúcs magassága

W = a savó mennyisége a szabványos mintában (5).

9.2. Az oltóssavó-por százalékos arányának kiszámítása a mintában

W

= R × H

E

Ahol:

W(E) = az oltós savó százalékos mennyisége (m/m) a mintában (E).

R = a GMP-csúcs reakciótényezője (9.1.1.)

H(E) = a minta GMP csúcsának magassága (E).

Ha a W(E) nagyobb, mint 1 % és a retenciós idő, valamint a szabványos minta retenciós ideje közötti különbség (5) kisebb, mint 0,2 perc, akkor oltóssavó-szárazanyag van jelen.

9.3. Az eljárás pontossága

9.3.1. Ismételhetőség

Az azonos vizsgáló által egyidejűleg vagy gyors egymásutánban elvégzett két meghatározás eredményei közötti különbség azonos készülék és azonos vizsgálati anyag mellett nem haladhatja meg a 0,2 % m/m értéket.

9.3.2. Reprodukálhatóság

Még nincs meghatározva.

9.3.3. Linearitás

Az oltós savó 0–16 százalékában lineáris kapcsolat legyen elérhető 0,99 fölötti korrelációs együtthatóval.

9.4. Értelmezés

9.4.1. Úgy kell tekinteni, hogy a savó jelen van, ha a 9.2-ben kapott eredmény nagyobb, mint 1 % m/m, és a GMP-csúcs retenciós ideje 0,2 percnél kisebb mértékben tér el a szabványos minta retenciós idejétől (5). Az 1 %-os határt a 625/78/EGK rendelet V. mellékletének 9.2. és 9.4.1. pontjában meghatározott rendelkezések szerint rögzítik.

+++++ TIFF +++++

[1] Szabványos összetételű oltóssavó-por és a hamisított sovány tejpor is beszerezhető a NIZO-tól, Kernhemseweg 2, postafiók 20, NL-6710 BA Ede. Azonban a NIZO-porokkal egyenértékű eredményeket nyújtó porok is felhasználhatók.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A KEMÉNYÍTŐ MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA SOVÁNY TEJPORBAN, DENATURÁLT TEJPORBAN ÉS ÖSSZETETT TAKARMÁNYBAN

1. Hatály

Ez a módszer a keményítő kimutatására szolgál, amelyet indikátorként használnak denaturált tejporokban.

A módszer kimutatási határa körülbelül 0,05 g keményítő 100 g mintában.

2. Elv

A reakció a jodometriában alkalmazott reakción alapul:

- a szabad jód kolloidokkal való megkötése vizes oldatban,

- abszorpció keményítő micellákkal és színképzéssel.

3. Reagensek

3.1. Jódoldat

–jód | 1 g, |

–kálium-jodid | 2 g, |

–desztillált víz | 100 ml. |

4. Felszerelés

4.1. Analitikai mérleg.

4.2. Vízfürdő.

4.3. Kémcsövek, 25 mm × 200 mm.

5. Eljárás

Mérjünk le 1 g-ot a mintából és töltsük be a kémcsőbe (4.3.).

Adjunk hozzá 20 ml desztillált vizet és rázzuk fel a minta diszpergálása céljából.

Helyezzük be forrásban lévő vízfürdőbe (4.2.) és hagyjuk ott 5 percig.

Vegyük ki a fürdőből és hűtsük le szobahőmérsékletre.

Adjunk hozzá 0,5 ml-t a jódoldatból (3.1.), rázzuk fel, és figyeljük meg a kialakuló színt.

6. Az eredmények kifejezése

Kék elszíneződés jelzi a natív keményítő jelenlétét a mintában.

Ha a minta módosított keményítőt tartalmaz, a szín esetleg nem kék lesz.

7. Megjegyzések

A keményítő színe, a szín intenzitása és a keményítő mikroszkopikus megjelenése a natív keményítő származásától függően (például kukorica vagy burgonya) és a mintában megtalálható módosított keményítő típusától függően változik.

Módosított keményítők jelenlétében az előállított szín ibolya, vörös vagy barna lesz, a natív keményítő kristályszerkezetének módosulási mértéke szerint.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

NEDVESSÉG MEGHATÁROZÁSA SAVANYÚ ÍRÓPORBAN

1. Hatály

Állati takarmányozásra szánt savanyú írópor nedvességtartalmának meghatározása.

2. Elv

A mintát vákuumban szárítjuk. A tömegveszteséget mérlegeléssel határozzuk meg.

3. Felszerelés

3.1. Analitikai mérleg

3.2. Korrózióálló fémből vagy üvegből készült száraz edények, légmentes zárást biztosító fedéllel; munkafelület, amely lehetővé teszi a vizsgálati minta szétterítését körülbelül 0,3 g/m2 arányban.

3.3. Olajszivattyúval felszerelt, elektromosan fűthető szabályozható vákuumkemence, olyan szerkezettel, amely lehetővé teszi forró szárított levegő bevezetését vagy egy szárítószer adalékolását (például kalciumoxid).

3.4. Hatékony szárítószerrel rendelkező exszikkátor.

3.5. Ventilátoros, termosztatikusan vezérelt szárítókemence, 102 ± 2 °C hőmérsékleten.

4. Eljárás

Az edényt (3.2.) fedelével együtt hevítsük fel a kemencében (3.5.) legalább egy órán keresztül. Helyezzük a fedelet az edényre, azonnal helyezzük be egy exszikkátorba (3.4.), hagyjuk lehűlni szobahőmérsékletre és mérjük meg a legközelebbi 0,5 mg értékre.

Mérjük le az edényt (3.2.) a fedelével együtt a legközelebbi 0,5 mg-ra. Mérjünk be a lemért edénybe a legközelebbi 1 mg-ig körülbelül 5 g mintát és terítsük szét egyenletesen. Az edényt fedél nélkül helyezzük be 83 °C hőmérsékletre előhevített vákuumkemencébe (3.3.). A kemencehőmérséklet indokolatlan csökkenésének megakadályozására a lehető leggyorsabban helyezzük be az edényt.

Állítsuk be a nyomást 100 Torr-ra (13,3 kPa) és hagyjuk száradni ezen a nyomáson négy órán keresztül vagy forró, száraz levegőáramban vagy szárítószer felhasználásával (körülbelül 300 g 20 mintához). Ez utóbbi esetben kapcsoljuk ki a vákuumszivattyút az előírt nyomás elérésekor. Számítsuk a száradási időt attól a perctől, amikor a kemencehőmérséklet visszaállt 83 °C-ra. Óvatosan hozzuk vissza a kemencét légköri nyomásra. Nyissuk ki a kemencét, azonnal tegyük rá a fedelet az edényre, vegyük ki a kemencéből, hagyjuk hűlni 30–45 percig az exszikkátorban (3.4.) és mérjük meg a legközelebbi 1 mg-ig. Szárítsuk további 30 percig a vákuumkemencében (3.3.) 83 °C hőmérsékleten, és mérjük meg újra. A két mérés közötti különbség nem haladhatja meg a nedvesség 0,1 %-át.

5. Számítás

+++++ TIFF +++++

ahol

E = a vizsgálati minta kezdeti tömege, grammban,

m = a száraz vizsgálati minta tömege, grammban.

6. Pontosság

6.1. Ismételhetőségi határérték

Ugyanazon vizsgáló által, ugyanazzal a felszereléssel, azonos vizsgálati anyagon a legrövidebb lehetséges időintervallumon belül elvégzett két meghatározás eredményei közötti különbség nem haladhatja meg a 0,4 g víz/100 g savanyúírópor-értéket.

6.2. Reprodukálhatósági határérték

A különböző laboratóriumok vizsgálói által különböző felszereléssel, azonos vizsgálati anyagon végrehajtott két meghatározás eredményei közötti különbség nem haladhatja meg a 0,6 g víz/100 g savanyúírópor-értéket.

6.3. A pontossági adatok forrása

A pontossági adatokat 1995-ben végrehajtott kísérletből határozták meg, amelyben 8 laboratórium és 12 minta szerepelt (6 azonosítatlan minta).

--------------------------------------------------