31999R1149Hivatalos Lap L 139 , 02/06/1999 o. 0001 - 0002


A Tanács 1149/1999/EK, Euratom rendelete

(1999. május 25.)

a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 2728/94/EK, Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 203. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel az Európai Számvevőszék véleményére [3],

mivel:

(1) A garanciaalap finanszírozása az Európai Közösségek központi költségvetéséből teljesített befizetésekből, az alap befektetett eszközeinek kamatából, valamint a nem teljesítő adósoktól behajtott összegekből történik, ez utóbbiból csak akkor, amennyiben az alap által nyújtott garanciát már igénybe vették.

(2) A garanciaalap működésével kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő arány az alap forrásai és az általa garantált fizetési kötelezettségek – tőkében, megnövelve az esedékes kifizetetlen kamatokkal – között 9 %.

(3) A garanciaalapba való 9 %-os befizetés – az egyes műveletek összegéhez viszonyítva – elegendőnek látszik az előirányzott összegek eléréséhez.

(4) A garanciaalap 1997. december 31-én elérte az előirányzott összeget, ezért a befizetési mutatót felül kell vizsgálni.

(5) Amennyiben a garanciaalap túllépi az előirányzott összeget, úgy a többletet visszafizeti az Európai Közösségek általános költségvetésének.

(6) A Bizottságnak be kell számolnia az alap működéséről az Európai Parlament és a Tanács előtt, és számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy a Közösség kibővítését követően a garanciaalap tevékenysége kockázatosabbá válik.

(7) A 2728/94/EK, Euratom rendeletet [4] ennek megfelelően módosítani szükséges.

(8) A Szerződések e rendelet elfogadására vonatkozóan kizárólag az EK-Szerződés 308. cikke és az Euratom-Szerződés 203. cikke szerint adnak felhatalmazást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2728/94/EK, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk második bekezdése helyébe a következők lépnek:

"Az előirányzott összeg az egyes műveletekből eredő összes fennálló közösségi tőkekötelezettség 9 %-a, megnövelve az esedékes kifizetetlen kamatokkal."

2. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következők lépnek:

"A 2. cikk első francia bekezdése alapján biztosított finanszírozás a műveletek tőkeértéke 9 %-ának felel meg."

3. Az 5. cikk első bekezdése helyébe a következők lépnek:

"Ha – a nem teljesítést követő garanciaaktiválás eredményeként – az alap forrásállománya az előirányzott összeg 75 %-a alá süllyedne, úgy az új műveletekre vonatkozó befizetési mutatót 10 %-ra kell emelni, amíg az előirányzott összeget újra el nem érik."

4. A 9. cikk helyébe a következő lép:

"A Bizottság átfogó jelentésekben számol be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az alap működéséről az első csatlakozási megállapodás megkötésekor a csatlakozó államokkal, és 2006. december 31-ét megelőzően. A Bizottság szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácsnak az alap paramétereinek módosítására vonatkozóan".

2. cikk

Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Eichel

[1] HL C 32., 1999.2.6., 11. o.

[2] HL C 379., 1998.12.7., 155. o.

[3] Az 1998. október 30-án kiadott vélemény.

[4] HL L 293., 1994.11.12., 1. o.

--------------------------------------------------