31999R0423Hivatalos Lap L 052 , 27/02/1999 o. 0002 - 0003


A Tanács 423/1999/EK rendelete

(1999. február 22.)

az euro forgalmi érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló 975/98/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 105a. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően [3],

mivel a 975/98/EK rendelet [4] 1. cikke megállapítja az euróérmék első sorozatába tartozó nyolc címlet technikai jellemzőit; mivel a pénzverdék vezetői az említett rendelet alapján állapították meg a gyártáshoz szükséges részletesebb előírásokat;

mivel az árusítóautomata-üzletág a részletes előírások megvizsgálását követően kérte az 50 centes érme súlyának növelését annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az érmének a többi érmétől való világosabb megkülönböztethetőségét, és hogy csökkenjen a csalás veszélye; mivel a Vakok Európai Szövetsége az első gyártási sorozatokból vett minták megvizsgálását követően kifogásolta az 50 centes és a 10 centes érmék peremének recézését, mivel az nem egyezett meg azoknak a mintáknak a recézésével, amellyel a Szövetség a 975/98/EK rendelet elfogadását megelőző konzultációs eljárás során egyetértett; mivel annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók elfogadják az új rendszert, kívánatosnak tűnik teljesíteni mind az árusítóautomata-üzletág, mind a Vakok Európai Szövetsége által megfogalmazott kéréseket; mivel az árusítóautomata-üzletág elvárásainak teljesítése érdekében szükséges az 50 centes érme súlyának 7 g-ról 7,8 g-ra növelése; mivel a Vakok Európai Szövetsége elvárásainak teljesítése és a jövőbeli félreértések kockázatának elkerülése érdekében kívánatos az 50 centes és a 10 centes érmék peremére vonatkozó előírást "durván recézett"-ről "finoman recézett perem"-re módosítani, mivel ennek a két érmének az esetében ez jobban megfelel annak a peremtípusnak, amellyel a Vakok Európai Szövetsége eredetileg egyetértett;

mivel lényeges, hogy a technikai jellemzőkre vonatkozó módosítások az 50 centes érme súlyára, valamint a 10 centes és az 50 centes érmék peremére korlátozódjanak annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a gyártási ütemterv és az euro-érmék 2002. január 1-jei bevezetése,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 975/98/EK rendelet 1. cikkében a táblázat a következőképpen módosul:

(1) Az 50 centes érmére vonatkozó negyedik sor a következőképpen módosul:

a) a harmadik oszlopban az "1,69" szám helyébe "1,88" lép;

b) a negyedik oszlopban a "7" szám helyébe "7,8" lép;

c) a nyolcadik oszlopban a "durván recézett" szavak helyébe "finoman recézett perem" lép.

(2) A 10 centes érmére vonatkozó hatodik sorban, a nyolcadik oszlopban a "durván recézett" szavak helyébe "finoman recézett perem" lép.

2. cikk

Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződésnek megfelelően a 109k. cikk (1) bekezdésére, valamint a 11. és 12. sz. jegyzőkönyvre is figyelemmel, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1999. február 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

H.-F. von PLOETZ

[1] HL C 296., 1998.9.24., 10. o.

[2] 1998. november 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] Az Európai Parlament 1998. november 18-i véleménye (HL C 379., 1998.12.7.), a Tanács 1998. december 21-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 1999. február 9-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 139., 1998.5.11., 6. o.

--------------------------------------------------