31999L0077Hivatalos Lap L 207 , 06/08/1999 o. 0018 - 0020


A Bizottság 1999/77/EK irányelve

(1999. július 26.)

a tagállamok egyes veszélyes anyagok és készítmények (azbeszt) forgalomba hozatalának és használatának korlátozásaira vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 76/769/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hatodik kiigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok egyes veszélyes anyagok és készítmények (azbeszt) forgalomba hozatalának és használatának korlátozásaira vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 76/769/EGK 1976. június 27-i tanácsi irányelvre [1], amelyet legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 1999/43/EK irányelve [2] módosított, és különösen annak a 89/678/EGK tanácsi irányelv [3] által bevezetett 2a. cikkére,

(1) mivel az azbeszt és az azbesztet tartalmazó termékek használata a szálak felszabadulásával azbesztózist, mesotheliómát és tüdőrákot okozhat; mivel következésképpen e termékek forgalomba hozatalát és használatát a lehető legszigorúbb korlátozásnak kell alávetni;

(2) mivel a 76/769/EGK irányelvet ötödik alkalommal módosító 83/478/EGK tanácsi irányelv [4] előírta, hogy a krokidolit azbesztszál és az ezt tartalmazó termékek, három kivételtől eltekintve, nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel; mivel ugyanez az irányelv rendelkezik minden, azbesztszálat tartalmazó termék kötelező címkézéséről;

(3) mivel a 76/769/EGK irányelvet hetedik alkalommal módosító 85/610/EGK [5] tanácsi irányelv előírta, hogy azbesztszálak nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel játékokban, permetezéssel vagy porlasztással felvitt anyagokban és készítményekben, porformájú késztermékekben, dohányzási cikkekben, katalitikus fűtőberendezésekben, festékekben és lakkokban;

(4) mivel a 91/659/EGK bizottsági irányelv [6], amely a műszaki fejlődést figyelembe véve kiigazította a 76/769/EGK irányelv I. mellékletét, előírta, hogy minden amfibol-azbesztszál és ilyen szálakat tartalmazó termékek nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel; mivel ugyanez az irányelv írta elő, hogy a krizotil-azbesztszál és ilyen szálakat tartalmazó termékek nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel tizennégy termékcsoportban;

(5) mivel a toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottsággal konzultáltak a krizotil-azbeszt helyettesítésére használt anyagoknak az egészségre gyakorolt hatásairól;

(6) mivel a krizotil-azbeszt legtöbb meglévő használatára jelenleg rendelkezésre állnak olyan helyettesítő anyagok vagy alternatívák, amelyeket nem tekintenek rákkeltőnek, és kevésbé veszélyesnek tartanak;

(7) mivel még nem állapították meg azt a küszöbértéket, amely alatt a krizotil-azbeszt nem jelent rákkeltő kockázatot;

(8) mivel a munkavállalókat és az azbeszttartalmú termékek más felhasználóit érintő expozíció rendkívül nehezen ellenőrizhető, és időszakosan nagymértékben meghaladhatja az általánosan elfogadott határértékeket, és jelenleg ez a fajta expozíció jelenti az azbeszttel kapcsolatos betegségek kialakulásának legnagyobb kockázatát;

(9) mivel az emberi egészség védelmének hatékony módja a krizotil-azbesztszálak és ilyen szálakat tartalmazó termékek használatának betiltása;

(10) mivel az azbeszttel és az azbesztet helyettesítő anyagokkal kapcsolatos tudományos ismeretek folyamatosan bővülnek; mivel ezért a Bizottság felkéri a toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottságot, hogy 2003. január 1-je előtt kezdje meg valamennyi, a tárgyhoz tartozó, új tudományos adat felülvizsgálatát a krizotil-azbeszt és helyettesítő anyagainak az egészségre gyakorolt kockázatairól; mivel ez a felülvizsgálat számításba veszi ennek az irányelvnek más szempontjait is, különösen az eltéréseket, a műszaki fejlődés figyelembevételével; mivel, ha szükséges, a Bizottság javasolja a vonatkozó jogszabályok módosítását;

(11) mivel bizonyos időszak szükséges a krizotil-azbesztet és az azt tartalmazó termékeknek a kereskedelmi forgalomból és a használatból való kivonásához; mivel a meglévő berendezésekben az elektrolízisnél használt diafragma esetében az átmeneti időszaknak hosszabbnak kell lennie, mert az expozíció kockázata rendkívül alacsony, és több idő szükséges megfelelő alternatívák kifejlesztésére ezen a kritikus alkalmazási területen; a Bizottság 2008. január 1-je előtt, a toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottsággal történő konzultációt követően, felülvizsgálja ezt az eltérést;

(12) mivel ez az irányelv nem érinti a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK tanácsi irányelvet [7] és ennek egyedi irányelveit, az irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében, és különösen a 97/42/EK irányelvvel módosított [8], a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1990. június 28-i 90/394/EGK tanácsi irányelvet [9];

(13) mivel a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 83/477/EGK irányelv módosításáról szóló 91/382/EGK tanácsi irányelv [10] szabályozza az ellenőrzés kereteit ott, ahol a tevékenység során a munkavállaló azbesztpor veszélynek van kitéve;

(14) mivel ez az irányelv nem érinti a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 71/320/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló 98/12/EK bizottsági irányelvet [11];

(15) mivel az ezen irányelvben előírt rendelkezések összhangban vannak a műszaki akadályoknak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a műszaki fejlődéssel összhangban ezen irányelv melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. január 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) Ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől 2005. január 1-jéig a tagállamok területükön nem engedélyezhetik a krizotil-azbeszt új alkalmazásainak bevezetését.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 26-án.

a Bizottság részéről

Karel van Miert

a Bizottság tagja

[1] HL L 262., 1976.9.27., 24. o.

[2] HL L 166., 1999.7.1., 87. o.

[3] HL L 398., 1989.12.30., 24. o.

[4] HL L 263., 1983.9.24., 33. o.

[5] HL L 375., 1985.12.31., 1. o.

[6] HL L 363., 1991.12.31., 36. o.

[7] HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

[8] HL L 179., 1997.7.8., 4. o.

[9] HL L 196., 1990.7.26., 1. o.

[10] HL L 206., 1991.7.29., 16. o.

[11] HL L 81., 1998.3.18., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. mellékletének 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6.1.Krokidolit, CAS 12001–28–4Amozit, CAS 12172–73–5Antofillit azbeszt, CAS 77536–67–5Aktinolit azbeszt, CAS 77536–66–4Tremolit azbeszt, CAS 77536–68–6 | 6.1.Ezeket a szálakat és e szálakat szándékosan tartalmazó termékeknek a forgalomba hozatala és használata tilos. |

6.2.Krizotil, CAS 12001–29–5 | 6.2.Ezt a szálat és e szálat szándékosan tartalmazó termékeknek a forgalomba hozatala és használata tilos.Azonban a tagállamok kivételt tehetnek a jelenleg használt elektrolitikus berendezések diafragmáival, amíg azok elérik termék-élettartamuk végét, illetve amíg megfelelő, azbesztet nem tartalmazó, helyettesítő anyagok nem állnak rendelkezésre; bármelyik is következik be előbb. A Bizottság 2008. január 1-je előtt felülvizsgálja ezt az eltérést.A 6.1. és a 6.2. pontban felsorolt azbesztszálakat tartalmazó termékeknek a használata, amelyeket már bevezettek és/vagy már alkalmaztak, az 1999/77/EK irányelvnek az érintett tagállamok által történő végrehajtása előtt, továbbra is engedélyezett, amíg ezeket el nem távolítják vagy el nem érik élettartamuk végét. Egészségvédelmi okok miatt a tagállamok területükön megtilthatják az ilyen termékek használatát, a termékek eltávolítása előtt, vagy mielőtt e termékek elérik élettartamuk végét.A veszélyes anyagok és készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló egyéb közösségi előírások alkalmazásának sérelme nélkül e szálak és e szálakat tartalmazó termékek az előbbi eltéréseknek megfelelő forgalomba hozatala és használata csak abban az esetben engedélyezhető, ha a terméket a 76/769/EGK irányelv II. melléklete előírásainak megfelelően címkével látják el." |

--------------------------------------------------