31999L0062Hivatalos Lap L 187 , 20/07/1999 o. 0042 - 0050


Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve

(1999. június 17.)

a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésére és 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

mivel:

(1) A tagállamokban működő fuvarozási vállalkozások közötti verseny torzulásainak a felszámolása szükségessé teszi mind a díjkivetési rendszerek összehangolását, mind pedig méltányosságon alapuló mechanizmusok kidolgozását az infrastruktúra-használati díjak kivetésére a fuvarozási vállalkozások esetében.

(2) Ezek a célkitűzések csak fokozatosan valósíthatók meg.

(3) A díjkivetési rendszerek összehangolásának egy bizonyos fokát az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelv [5] és az ásványi olajok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/82/EGK tanácsi irányelv [6] elfogadásával már elérték.

(4) Az Európai Parlament kontra Tanács C-21/94 sz. ügyben, 1995. július 5-én hozott ítéletével [7] az Európai Közösségek Bírósága megsemmisítette a közúti árufuvarozásban használt egyes járművekre kivetett adók, valamint az autópályadíjak és egyes infrastruktúrák használati díjainak a tagállamok általi alkalmazásáról szóló, 1993. október 25-i 93/89/EGK tanácsi irányelvet [8], egyben fenntartva annak hatályát mindaddig, amíg a Tanács új irányelvet nem fogad el; ezért a 93/89/EGK irányelv helyébe ez az irányelv lép.

(5) A jelenlegi körülmények között a nemzeti díjkivetési rendszerek módosítását egy bizonyos össztömeget meghaladó haszonjárművekre kell korlátozni.

(6) Ennek megvalósításához szükséges a tagállamok által jelenleg alkalmazott, illetve a későbbiekben azokat helyettesíthető gépjárműadók minimális adótételeinek meghatározása.

(7) Az adók vagy díjak megkülönböztetett alkalmazásán keresztül szorgalmazni kell a kevésbé szennyező és az utakat kevésbé károsító járművek használatát, amennyiben az ilyen megkülönböztetés nem zavarja a belső piac működését.

(8) Indokolt, hogy bizonyos tagállamok számára bizonyos időszakra mentességet biztosítsanak a minimális adókulcsok alkalmazása alól, hogy ezzel elősegítsék az ezen irányelvben előírt szintekhez való alkalmazkodást.

(9) Egyes helyi belföldi fuvarozási tevékenységekre, amelyek a Közösség fuvarpiacára csak kismértékű befolyást gyakorolnak, jelenleg csökkentett mértékű gépjárműadó-tételeket alkalmaznak; a zökkenőmentes átmenet biztosítása céljából a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy a minimális kulcsok alkalmazása alól ideiglenes mentességeket állapítsanak meg.

(10) A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy csökkentett adótételeket alkalmazzanak, vagy a gépjárműadó alóli mentességet biztosítsanak olyan járművek vonatkozásában, amelyek feltehetően nem befolyásolják a Közösség fuvarpiacának működését.

(11) Bizonyos különleges helyzetekre tekintettel meg kell állapítani egy olyan eljárást, amelynek alkalmazásával a tagállamok számára engedélyezhető további mentesítések vagy adócsökkentések alkalmazásának a fenntartása.

(12) A verseny meglévő torzulásai nem szüntethetők meg kizárólag az adók vagy az üzemanyagok jövedéki adójának összehangolásával; ugyanakkor mindaddig, amíg a díjkivetés műszakilag és gazdaságilag megfelelőbb formái ki nem alakulnak, az ilyen torzulások mérsékelhetők az autópályadíjak és/vagy használati díjak alkalmazásának a fenntartásával vagy bevezetésével; továbbá engedélyezni kell, hogy díjakat vessenek ki hidak, alagutak és hegyi átjárók használatára.

(13) Bizonyos alpesi útvonalak különleges körülményeit figyelembe véve indokolt lehet, hogy egy tagállam ne alkalmazza használatidíj-rendszerét autópálya-hálózatának egy jól körülhatárolt szakaszán annak érdekében, hogy lehetővé tegye egy infrastruktúra-vonatkozású díj alkalmazását.

(14) Az autópályadíjak és a használati díjak nem lehetnek diszkriminatívak, és nem vonhatnak maguk után többletként jelentkező hivatalos formaságokat, valamint nem képezhetnek akadályokat a belső határokon; ezért megfelelő intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy az autópályadíjak és a használati díjak bármikor és különféle fizetési módokon megfizethetők legyenek.

(15) A használati díjak díjtételeit az érintett infrastruktúra használatának időtartama alapján és a közúti járművek használata által előidézett költségek szerinti megkülönböztetéssel kell meghatározni.

(16) A Görögországban bejegyzett járművek vonatkozásában a helyi geopolitikai nehézségek figyelembevételével ideiglenesen csökkentett mértékű használati díjtételeket kell alkalmazni.

(17) Az autópályadíjak és használati díjak egységes alkalmazásának érdekében meg kell határozni az alkalmazás feltételeire vonatkozó szabályokat, úgymint annak az infrastruktúrának a jellemzőit, amelyre alkalmazandóak, valamint bizonyos díjtételek maximális mértékét és egyéb olyan általános jellegű feltételeket, amelyeknek meg kell felelni; az érintett infrastruktúra-hálózat építési, üzemeltetési és fejlesztési költségeihez kapcsolódóan súlyozott átlagos útdíjtételeket kell megállapítani.

(18) A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy az autópályadíj vagy használati díj összegének egy bizonyos százalékát a környezetvédelem és közlekedési hálózatok kiegyensúlyozott fejlesztése céljaira elkülöníthessék, amennyiben ezt az összeget ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban számították ki.

(19) Az ezen irányelvben feltüntetett összegeket az euró bevezetését elfogadó tagállamok saját nemzeti pénznemeikben rögzítették az 1999. január 1-jén érvényes árfolyamon, amikor az euró értékét az euró és az eurót bevezető tagállamok valutái közötti átváltási arányokról szóló, 1998. december 31-i 2866/98/EK tanácsi irányelv [9] rendelkezéseivel összhangban határozták meg; indokolt, hogy az euró használatának bevezetését el nem fogadó tagállamok évente vizsgálják felül az ezen irányelvben előírt összegeket saját nemzeti pénznemük viszonylatában, és ahol szükséges, az átváltási árfolyamok változásainak figyelembevételével hajtsanak végre kiigazításokat; a nemzeti pénznemekben kifejezett értékeken nem kell kötelező érvényűen éves kiigazítást végrehajtani abban az esetben, ha az új átváltási árfolyamok alkalmazása révén bekövetkező változás nem ér el egy meghatározott százalékos szintet.

(20) A területiség elvét kell alkalmazni; két vagy több tagállam együttműködhet használati díjak közös rendszerének a bevezetésében, azzal a kikötéssel, hogy bizonyos további feltételek teljesülnek.

(21) Az arányosság elvével összhangban ez az irányelv a Szerződés 5. cikke harmadik bekezdésének rendelkezéseiben előírt célkitűzések eléréséhez szükséges minimális szintre korlátozódik.

(22) Az ezen irányelvben előírt rendelkezések felülvizsgálatához szigorú menetrendet kell összeállítani, és a rendelkezéseken szükség esetén a díjkivetések rendszere területi jellegének fokozottabb érvényesítése céljából kiigazításokat kell végrehajtani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Ez az irányelv a gépjárműadókra, autópályadíjakra és használati díjakra alkalmazandó a 2. cikk meghatározásai szerint.

Ennek az irányelvnek a rendelkezései nem vonatkoznak a kizárólag a tagállamok nem európai területein fuvarozási tevékenységeket végző járművekre.

Az irányelv rendelkezései továbbá nem vonatkoznak a Kanári-szigeteken, Ceutában és Melillában, az Azori-szigeteken vagy Madeirán bejegyzett, valamint kizárólag ezeken a területeken, vagy ezen területek és Spanyolország, illetve Portugália kontinentális területei között üzemeltetett járművekre.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "autópálya": kifejezetten gépjárművek általi használat céljaira tervezett és épített közút, amely nem a közút mentén elhelyezkedő ingatlanokat szolgálja ki, és amely:

i. eltekintve bizonyos különleges pontoktól, illetve időleges helyzetektől, a forgalom számára lezárt elválasztósávval, vagy kivételesen egyéb módon elhatárolt külön forgalmi sávokkal rendelkezik a két forgalmi irány számára;

ii. szintben nem keresztez semmiféle utat, vasúti vagy villamosvágányt vagy gyalogutat;

iii. kifejezetten autópályaként van megjelölve;

b) "autópályadíj": a 7. cikk (2) bekezdésében említett infrastruktúrák két pontja közötti távolság jármű általi megtételéért meghatározott összeg megfizetése; a fizetendő összeg a megtett távolság és a jármű kategóriája alapján kerül meghatározásra;

c) "használati díj": egy meghatározott összeg megfizetése, amely jogosultságot biztosít egy jármű számára a 7. cikk (2) bekezdésében említett infrastruktúrák meghatározott időtartam alatti használatához;

d) "jármű": kizárólag közúti árufuvarozás céljára használt és legalább 12 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű vagy csuklós jármű;

e) "EURO I jármű": a járművekben használt dízelmotorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. december 3-i 88/77/EGK tanácsi irányelv [10] I. mellékletének 8.3.1.1. pontjában található táblázat A. sorában előírt jellemzőkkel rendelkező jármű;

f) "EURO II jármű'": a 88/77/EGK irányelv I. mellékletének 8.3.1.1. pontjában található táblázat B. sorában előírt jellemzőkkel rendelkező jármű.

II. FEJEZET

Járművek adóztatása

3. cikk

(1) Az 1. cikkben említett gépjárműadók a következők:

- Belgium:

,

- Dánia:

vægtafgift af motorkøretøjer m.v.,

- Németország:

Kraftfahrzeugsteuer,

- Görögország:

Τέλη κυκλοφορίας

- Spanyolország:

a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;

b) impuesto sobre actividades económicas (csak a gépjárművekre kivetett adók összege vonatkozásában),

- Franciaország:

a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers;

b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur,

- Írország:

vehicle excise duty,

- Olaszország:

a) tassa automobilistica;

b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,

- Luxemburg:

taxe sur les véhicules automoteurs,

- Hollandia:

motorrijtuigenbelasting,

- Ausztria:

Kraftfahrzeugsteuer,

- Portugália:

a) imposto de camionagem;

b) imposto de circulaçao,

- Finnország:

/

,

- Svédország:

fordonsskatt,

- Egyesült Királyság:

a) vehicle excise duty;

b) motor vehicle licence.

(2) Azok a tagállamok, amelyek az (1) bekezdésben felsorolt adók bármelyikét ugyanilyen típusú más adóra változtatják, erről a tényről tájékoztatják a Bizottságot, és a Bizottság végrehajtja a szükséges módosításokat.

4. cikk

A 3. cikkben hivatkozott adók kivetésének és beszedésének az eljárásait az egyes tagállamok saját maguk határozzák meg.

5. cikk

Az egyes tagállamokban bejegyzett járművek vonatkozásában a 3. cikkben említett adókat csak a bejegyzés szerinti tagállam alkalmazhatja.

6. cikk

(1) Függetlenül attól, hogy a 3. cikkben említett adók milyen szerkezetűek, a tagállamok biztosítják, hogy az I. mellékletben említett járműosztályokra vagy alosztályokra kivetett adók adótétele ne legyen a melléklet által megállapított minimális adótételnél alacsonyabb.

Görögország, Olaszország, Spanyolország és Portugália számára az irányelv hatálybalépésének napjától számított kétéves időtartamra engedélyezett, hogy az I. melléklet szerinti adótételeknél alacsonyabb, de legalább az abban a mellékletben megállapított adótételek 65 %-át elérő adótételeket alkalmazzanak.

(2) A tagállamok csökkentett mértékű adótételeket vagy adómentességet alkalmazhatnak:

a) nemzetbiztonsági vagy polgári védelmi célokat szolgáló, tűzoltó és egyéb vészhelyzeti szolgálatok, illetve a rendőrség által használt, valamint útkarbantartási célokra használt járművek vonatkozásában;

b) a bejegyzés szerinti tagállam közútjain csak alkalmi jelleggel közlekedő és olyan természetes vagy jogi személyek által üzemeltetett járművek vonatkozásában, akiknek/amelyeknek a főtevékenysége nem árufuvarozás, feltéve hogy az ilyen járművekkel végzett fuvarozási tevékenység nem idéz elő torzulásokat a versenyben, továbbá hogy a Bizottság a csökkentett mértékű adók vagy adómentesség alkalmazásához hozzájárul.

(3) a) A Bizottság javaslatát követően a Tanács egyhangú határozattal engedélyezheti bizonyos tagállamok számára, hogy az érintett tagállamok sajátos társadalmi-gazdasági, vagy infrastruktúráikkal kapcsolatos politikáik alapján fenntartsák további mentességek vagy csökkentett gépjárműadó-tételek alkalmazását. Az ilyen mentességek vagy csökkentett adótételek csak az érintett tagállamban bejegyzett olyan gépjárművekre alkalmazhatók, amelyekkel kizárólag az érintett tagállam egy jól körülhatárolható területén végeznek fuvarozási tevékenységeket.

b) Minden olyan tagállam, amely ilyen adómentesség vagy csökkentett adótétel alkalmazását fenn kívánja tartani, a Bizottságot tájékoztatja erről, és köteles a Bizottság számára minden további szükséges tájékoztatást megadni. A Bizottság a mentesség vagy a csökkentett adótétel fenntartására tett javaslatról a többi tagállamot egy hónapon belül tájékoztatja.

A mentesség vagy a csökkentett adótétel fenntartására tett javaslat akkor tekinthető a Tanács által elfogadottnak, ha attól a naptól számított két hónapon belül, amelyen a többi tagállamot az első albekezdés szerint tájékoztatták, sem a Bizottság, sem valamely tagállam nem igényelte az ügy Tanács általi kivizsgálását.

(4) E cikk (1) bekezdésének második albekezdése, továbbá (2) és (3) bekezdése, vagy a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 1992. december 7-i 92/106/EGK tanácsi rendelet [11] 6. cikkének sérelme nélkül a tagállamok a 3. cikkben említett adókra vonatkozóan semmiféle olyan mentesítést vagy adótétel-csökkentést nem alkalmaznak, amelyek következtében a kivethető adók mértéke az ezen cikk (1) bekezdésében említett minimum alá csökkenne.

III. FEJEZET

Autópályadíjak és használati díjak

7. cikk

(1) A tagállamok az autópályadíjakat és használati díjakat a (2)-(10) bekezdésben megállapított feltételekkel tarthatják fenn vagy vezethetik be.

(2) a) Autópályadíj és használati díj csak autópályák vagy az autópályákhoz hasonló jellemzőkkel rendelkező többsávos utak, illetve hidak, alagutak és hegyi átjárók használóira vethető ki.

Ugyanakkor olyan tagállamokban, ahol nincs általános autópálya-rendszer vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező, forgalmi irányok szerint elválasztott kétsávos útrendszer, autópályadíj és használati díj az érintett tagállam technikai szempontból legmagasabb osztályba sorolt útjainak a használóira vethető ki.

b) A Bizottsággal folytatott konzultációkat követően és a tagállamok által javasolt, a közlekedéssel kapcsolatos egyes törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések előzetes vizsgálatáról és a konzultációs eljárásról szóló, 1962. március 21-i tanácsi határozatával [12] összhangban,

i. autópályadíj és használati díj kivethető a főútvonal-hálózat más szakaszainak a használóira is, különösen

- olyan esetekben, amikor azt biztonsági szempontok igazolják,

- olyan tagállamokban, ahol az állam területének egy nagyobb részén nincs általános autópálya-rendszer vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező forgalmi irányok szerint elválasztott kétsávos útrendszer, e terület vonatkozásában, de csak a nemzetközi vagy régiók közötti nehézteher-fuvarozási forgalom céljaira használt utakon, azzal a kikötéssel, hogy a forgalom és a népsűrűség gazdaságilag nem indokolja autópályák vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező forgalmi irányok szerint elválasztott kétsávos útrendszer kiépítését;

ii. a határövezetekben az érintett tagállam különleges intézkedéseket tehet;

iii. Ausztria mentességet biztosíthat az osztrák használatidíj-fizetési kötelezettség alól a Kufstein és Brenner közötti autópálya-szakaszon.

(3) Autópályadíj és használati díj egyidejűleg nem vethető ki egyazon útszakasz használatáért. Ugyanakkor a tagállamok kivethetnek autópályadíjat a hidak, alagutak és hegyi átjárók használatáért azokon az úthálózatokon, ahol használati díjat kell fizetni.

(4) Az autópályadíjak és a használati díjak nem tartalmazhatnak sem közvetett, sem közvetlen megkülönböztetést a fuvarozók nemzetisége, vagy a járművek származási vagy rendeltetési helye alapján.

(5) Az autópályadíjak és a használati díjak kivetését, beszedését és megfizetésének ellenőrzését olyan módon végzik, hogy az a forgalom szabad áramlását a lehető legkisebb mértékben akadályozza, elkerülve bármilyen kötelező jellegű ellenőrzést és vizsgálatot a Közösség belső határain. Ennek biztosítása érdekében a tagállamok együttműködnek olyan módszerek kidolgozásában, amelyek lehetővé teszik, hogy a fuvarozók a használati díjakat legalább a nagyobb értékesítési pontokon, minden bevett fizetési eszközzel, mind az alkalmazó tagállam területén belül, mind azon kívül, a nap 24 órájában megfizethessék. A tagállamok az autópályadíjak és használati díjak megfizetéséhez kijelölt pontokon megfelelő létesítményekkel biztosítják a szokásos közútbiztonsági előírások érvényesülését.

(6) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a területükön bejegyzett járművekre a területükön fekvő teljes úthálózatra vonatkozóan kivetnek használati díjat.

(7) Az érintett tagállam a használati díj összegét az ügyintézési költségekkel együtt járműosztályonként a II. mellékletben megállapított maximumnál nem magasabb szinten állapítja meg.

Ezeket a maximális mértékeket 2002. július 1-jén, majd azt követően kétévente felülvizsgálják. Szükség esetén, a Bizottság javaslatot tesz a megfelelő kiigazításokra, és a javaslatok alapján az Európai Parlament és a Tanács a Szerződésben megállapított feltételekkel összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket.

A tagállamok ezen irányelv hatálybalépését követő két éven keresztül a Görögországban bejegyzett járművek vonatkozásában az ország sajátos geopolitikai helyzetére tekintettel a használati díjak 50 %-os mérséklését alkalmazzák. A Bizottság jogosult az államok által alkalmazott mérséklés időbeli hatályának évről évre történő meghosszabbítására.

(8) A használati díjak díjtételeit az infrastruktúrák használatának időtartamával arányosan állapítják meg.

A tagállamok csak éves úthasználati díjakat állapíthatnak meg a területükön bejegyzett gépjárművekre.

(9) A súlyozott átlagos autópályadíj-tételeket az érintett infrastruktúra-hálózat építési, üzemeltetési és fejlesztési költségeihez kapcsolódóan állapítják meg.

(10) A (9) bekezdésben említett súlyozott átlagos autópályadíj-tételek sérelme nélkül a tagállamok között a díjtételek mértékében eltérések fordulhatnak elő,

a) a járművek szennyezőanyag-kibocsátási osztályai szerint, azzal a kikötéssel, hogy a többlet mértéke nem haladhatja meg a legszigorúbb kibocsátási előírásoknak eleget tevő, azonos járművekre kivetett díj 50 %-át;

b) napszak szerint, azzal a kikötéssel, hogy a többlet mértéke nem haladhatja meg a legolcsóbb napszakban alkalmazott díj 100 %-át.

A járművek szennyezőanyag-kibocsátási osztályai szerint vagy napszak szerint alkalmazott többletdíjak által előidézett eltéréseknek arányban kell állniuk a kitűzött célokkal.

8. cikk

(1) Két vagy több tagállam együttműködhet a területükön közös használati díjrendszer alkalmazásának bevezetésében. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják a Bizottság részvételét az ilyen rendszerek bevezetésében, későbbi működtetésében és esetleges módosításaiban.

(2) A közös rendszerre a 7. cikkben előírt feltételeken túlmenően a következő feltételek vonatkoznak:

a) a részt vevő tagállamok a közös használati díj tételeit a 7. cikk (7) bekezdésében említett maximumot meg nem haladó mértékben állapítják meg;

b) a közös használati díj megfizetése biztosítja a részt vevő tagállamok által a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott hálózat igénybevételének lehetőségét;

c) a közös rendszer alkalmazásához más tagállamok is csatlakozhatnak;

d) a részt vevő tagállamok kidolgoznak egy elosztási rendszert, amelynek alapján az egyes részt vevő tagállamok méltányosan részesülnek a használati díjakból származó bevételekből.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

9. cikk

(1) Ezen irányelv rendelkezései nem akadályozzák azt, hogy a tagállamok:

a) sajátos adókat vagy díjakat vessenek ki

- a járművek nyilvántartásba vételére, vagy

- a szokásostól eltérő tömegű vagy méretű járművekre vagy terhelésre;

b) parkolási díjakat vagy sajátos, a városi forgalomban alkalmazott díjakat alkalmazzanak;

c) kifejezetten az időponthoz és helyhez köthető forgalomtorlódás megakadályozására szolgáló, szabályozó jellegű díjakat alkalmazzanak.

(2) Az ezen irányelvben előírt rendelkezések nem akadályozzák azt sem, hogy a tagállamok a használati díj vagy az autópályadíj összegének egy meghatározott százalékát a környezetvédelem és a közlekedési hálózatok kiegyensúlyozott fejlesztésének céljára elkülönítsék, feltéve hogy ezt az összeget a 7. cikk (7) és (9) bekezdésével összhangban számították ki.

10. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában az euró és az euró bevezetését el nem fogadó tagállamok pénzneme közötti átváltási árfolyam megállapítására az október első munkanapján érvényes és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdetett árfolyamot kell alkalmazni; ezek az árfolyamok a következő naptári év január 1-jétől kezdődően hatályosak.

(2) Azok a tagállamok, amelyek az euró bevezetését nem fogadták el, fenntarthatják az (1) bekezdésben említett módosítás időpontjában hatályos árfolyamaik alkalmazását abban az esetben, ha az euróban kifejezett összegek átváltása a saját pénznemben kifejezett összegeknek csak 5 % alatti módosulását idézné elő.

11. cikk

(1) A 7. cikk (7) bekezdésének második albekezdésében említett határidőkig a Bizottság jelentést tesz a technikai fejlődést, valamint a forgalomtorlódást érintő fejlemények tükrében az Európai Parlament és a Tanács számára ezen irányelv végrehajtásáról.

(2) Annak elősegítése céljából, hogy a Bizottság az említett jelentését elkészíthesse, a tagállamok a szükséges információkat legkésőbb hat hónappal az (1) bekezdésben említett határidőt megelőzően a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

(3) Azok a tagállamok, amelyek az autópálya-használati díj és/vagy használati díj vonatkozásában elektronikus rendszereket vezetnek be, együttműködnek a rendszerek megfelelő szintű interoperabilitásának biztosításában.

12. cikk

(1) A tagállamok 2000. július 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

13. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1999. július 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-Robles

a Tanács részéről

az elnök

F. Müntefering

[1] HL C 59., 1997.2.26., 9. o.

[2] HL C 206., 1997.7.7., 17. o.

[3] Az 1999. június 3-án kinyilvánított vélemény (a Hivatalos Lapban még nem hirdették ki).

[4] Az Európai Parlament 1997. július 17-i véleménye (HL C 286., 1997.9.22., 217. o.), a Tanács 1999. január 18-i közös álláspontja (HL C 58., 1999.3.1., 1. o.) és az Európai Parlament 1999. május 7-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem hirdették ki).

[5] A legutóbb a 94/74/EK irányelvvel (HL L 365., 1994.12.31., 46. o.) módosított irányelv. HL L 316., 1992.10.31., 12. o.

[6] A legutóbb a 94/74/EK irányelvvel (HL L 365., 1994.12.31., 46. o.) módosított irányelv. HL L 316., 1992.10.31., 19. o.

[7] HT [1995] I-1827. o.

[8] HL L 279., 1993.11.12., 32. o.

[9] HL L 359., 1998.12.31., 1. o.

[10] HL L 36., 1988.2.9., 33. o. A legutóbb a 96/1/EK irányelvvel (HL L 40., 1996.2.17., 1. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 368., 1992.12.17., 38. o.

[12] HL 23., 1962.4.3., 720/62. o. A legutóbb a 73/402/EGK határozattal (HL L 347., 1973.12.17., 48. o.) módosított határozat.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A GÉPJÁRMŰVEKRE ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK

Gépjárművek

Tengelyek száma és megengedett legnagyobb össztömeg (tonnában) | Minimális adótétel (euró/év) |

Legalább | Kevesebb mint | Légrugós vagy azzal egyenértékű tengelyfelfüggesztés | Egyéb tengelyfelfüggesztési rendszerek |

Kéttengelyes

12 | 13 | 0 | 31 |

13 | 14 | 31 | 86 |

14 | 15 | 86 | 121 |

15 | 18 | 121 | 274 |

Háromtengelyes

15 | 17 | 31 | 54 |

17 | 19 | 54 | 111 |

19 | 21 | 111 | 144 |

21 | 23 | 144 | 222 |

23 | 25 | 222 | 345 |

25 | 26 | 222 | 345 |

Négytengelyes

23 | 25 | 144 | 146 |

25 | 27 | 146 | 228 |

27 | 29 | 228 | 362 |

29 | 31 | 362 | 537 |

31 | 32 | 362 | 537 |

JÁRMŰSZERELVÉLNYEK (CSUKLÓS JÁRMŰVEK ÉS KÖZÚTI VONTATÓK)

Tengelyek száma és megengedett legnagyobb össztömeg (tonnában) | Minimális adótétel (euró/év) |

Legalább | Kevesebb mint | Légrugós vagy azzal egyenértékű felfüggesztés | Egyéb tengelyfelfüggesztési rendszerek |

2 + 1 tengelyes

12 | 14 | 0 | 0 |

14 | 16 | 0 | 0 |

16 | 18 | 0 | 14 |

18 | 20 | 14 | 32 |

20 | 22 | 32 | 75 |

22 | 23 | 75 | 97 |

23 | 25 | 97 | 175 |

25 | 28 | 175 | 307 |

2 + 2 tengelyes

23 | 25 | 30 | 70 |

25 | 26 | 70 | 115 |

26 | 28 | 115 | 169 |

28 | 29 | 169 | 204 |

29 | 31 | 204 | 335 |

31 | 33 | 335 | 465 |

33 | 36 | 465 | 706 |

36 | 38 | 465 | 706 |

2 + 3 tengelyes

36 | 38 | 370 | 515 |

38 | 40 | 515 | 700 |

3 + 2 tengelyes

36 | 38 | 327 | 454 |

38 | 40 | 454 | 628 |

40 | 44 | 628 | 929 |

3 + 3 tengelyes

36 | 38 | 186 | 225 |

38 | 40 | 225 | 336 |

40 | 44 | 336 | 535 |

[1] A Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.) II. mellékletének meghatározásával összhangban egyértékűként elismert felfüggesztés.

[2] A Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.) II. mellékletének meghatározásával összhangban egyértékűként elismert felfüggesztés.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 7. CIKK (7) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MAXIMÁLIS HASZNÁLATI DÍJAK, ÜGYINTÉZÉSI KÖLTSÉGEKKEL EGYÜTT, EURÓBAN

Éves használati díj

| legfeljebb háromtengelyes | legalább négytengelyes |

NEM EURO | 960 | 1550 |

EURO I | 850 | 1400 |

EURO II és annál tisztább | 750 | 1250 |

Havi és heti használati díj

A maximális havi és heti használati díj az infrastruktúra használati időtartamával arányos.

Napi használati díj

A napi használati díj összege az összes gépjárműosztályra egységesen 8 euró.

--------------------------------------------------