31999L0059Hivatalos Lap L 162 , 26/06/1999 o. 0063 - 0064


A Tanács 1999/59/EK irányelve

(1999. június 17.)

a távközlési szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottértékadó-szabályok tekintetében a 77/388/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A Szerződés 14. cikke a belső piacot úgy határozza meg, mint egy olyan belső határok nélküli térséget, amelyben a Szerződés rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

(2) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv [4] 9. cikke szerint a távközlési szolgáltatásokra jelenleg alkalmazandó szabályok nem alkalmasak a Közösségen belül igénybe vett összes ilyen szolgáltatás adóztatására és e területen a verseny torzulásának megelőzésére.

(3) A belső piac megfelelő működésének érdekében e torzulásokat ki kell küszöbölni, és új, összehangolt szabályozást kell bevezetni e tevékenységekre vonatkozólag.

(4) Intézkedéseket kell tenni, különösen annak biztosítására, hogy a Közösségben letelepedett személyek által igénybe vett távközlési szolgáltatások a Közösségben adózzanak.

(5) E célból a Közösségben, illetve harmadik országban letelepedett adóalanyok részére teljesített szolgáltatásokat, elvileg, ott kell adóztatni, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett.

(6) Az olyan távközlési szolgáltatások egységes adóztatásának biztosítására, amelyeket harmadik országban letelepedett adóalanyok teljesítenek a Közösségben letelepedett adóalanynak nem minősülő személyek részére, amelyeket ténylegesen a Közösségben használnak, illetve élveznek, a tagállamoknak a 77/388/EGK irányelv 9. cikke (3) bekezdése b) pontjának a teljesítési hely megváltoztatásáról szóló rendelkezéseit kell alkalmazniuk; ugyanakkor az említett irányelv 9. cikke (3) bekezdését továbbra is alkalmazni kell akkor, amikor az adott távközlési szolgáltatásokat a Közösségben egyéb igénybevevők részére teljesítik.

(7) A távközlési szolgáltatások teljesítési helyének meghatározására vonatkozó különleges szabály bevezetéséhez meg kell határozni e szolgáltatásokat; ehhez a nemzetközileg már elfogadott meghatározásokat kell alapul venni, amelyek elsősorban a nemzetközi telefonhívások hívásirányítási és hívásvégződtetési szolgáltatásaira és a globális információs hálózatokhoz való hozzáférésre vonatkoznak.

(8) A szolgáltatás igénybe vevőjének helyén történő adóztatás egyben azt is jelenti, hogy az adóalanyok nem folyamodnak a 79/1072/EGK [5] és 86/560/EGK [6] irányelv szerinti eljárásokhoz; a teljesítési hely meghatározására vonatkozó új szabályok nem jelenthetik azt, hogy a külföldi adóalanyokat adóügyi nyilvántartásba kell venni egy másik államban; ezt úgy érik el, hogy kötelezővé teszik a szolgáltatás igénybe vevője számára az adó megfizetését, feltéve, hogy az igénybe vevő adóalany.

(9) A 77/388 irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/388/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk (2) bekezdése e) pontjának végén a pont helyére pontosvessző lép, és a pont a következő új szövegrésszel egészül ki:

"– Távközlés. Távközlési szolgáltatásnak kell tekinteni a jelek, az írás, a képek és a hangok, illetve bármilyen formájú adat vezetékes, rádióhullámos, optikai vagy egyéb elektromágneses rendszer útján történő továbbításával, kibocsátásával, illetve vételével kapcsolatos szolgáltatásokat, beleértve az erre alkalmas berendezések használati jogának átruházását, illetve átengedését is. E rendelkezés értelmében vett távközlési szolgáltatásokba beletartozik a globális információs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása is."

2. A 9. cikk (3) bekezdése után a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tagállamok a (3) bekezdés b) pontját alkalmazzák a (2) bekezdés e) pontjában említett olyan távközlési szolgáltatások esetében, amelyeket egy Közösségben letelepedett adóalany teljesít Közösségen kívül letelepedett nem adóalany részére."

3. A 21. cikk 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) azon adóalanyok, akik a 9. cikk (2) bekezdésének e) pontja alá tartozó szolgáltatásokban részesülnek, vagy azon személyek, akiket belföldön a hozzáadottérték-adó tekintetében nyilvántartják, és akik részére a 28b. cikk C., D., E. és F. része alá tartozó szolgáltatást nyújtják, amennyiben a szolgáltatásokat külföldön letelepedett adóalany végzi; mindazonáltal a tagállamok megkövetelhetik, hogy a szolgáltatást nyújtó együttesen és egyetemlegesen feleljen az adó megfizetéséért;"

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2000. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1999. június 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. Müntefering

[1] HL C 78., 1997.3.12., 22. o.

[2] 1999. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 287., 1997.9.22., 28. o.

[4] HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb az 1999/49/EK irányelvvel (HL L 139., 1999.6.2., 27. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 331., 1979.12.27., 11. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[6] HL L 326., 1986.11.21., 40. o.

--------------------------------------------------