31999D0472Hivatalos Lap L 184 , 17/07/1999 o. 0042 - 0049


A Bizottság 1999/472/EK határozata

(1999. július 1.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező vezetékekre, tartályokra és tartozékokra vonatkozó igazolási eljárásáról

(az értesítés a C(1999) 1482. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK [1] irányelvvel módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

(1) mivel a Bizottságnak egy termék megfelelősége igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, "amelyiknek a legkisebb a költségigénye és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is"; mivel ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártás-ellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása;

(2) mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; mivel ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása;

(3) mivel a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletrevaló hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két eljárást meg kell valósítani, tekintve, hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít;

(4) mivel a 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek;

(5) mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben megjelölt termékek és termékcsaládok megfelelőségének igazolása olyan eljárással történik, amelynek során a gyártó saját kizárólagos felelősségi körében olyan üzemi gyártás-ellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó műszaki előírásoknak.

2. cikk

A II. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártás-ellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell igazolni, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártásellenőrzés vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást a harmonizált szabványok kidolgozására vonatkozó megbízásban meg kell jelölni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 1-jén.

a Bizottság részéről

Karel van Miert

a Bizottság tagja

[1] HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

[2] HL L 220., 1993.8.30., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Vezeték-szerelvénykészletek, vezetékek, tartályok, szivárgásjelző rendszerek, túlfolyásgátló eszközök, szerelvények, ragasztók, kötések, tömítőanyagok, tömítőgyűrűk, védőcsatornák és vezetékek, cső/vezeték konzolok, szelepek és dugók, biztonsági kiegészítők

Épület fűtő/hűtőrendszerek külső tárolótartályból, vagy a hálózat utolsó nyomáscsökkentő egységéből az épület fűtő/hűtő rendszereinek csatlakozásáig történő ellátásra szánt gáz/tüzelőanyag szállító/elosztó/tároló készülékekben, és nem emberi fogyasztásra, illetve a II. mellékletben meghatározottakon kívüli fűtőrendszerekhez szánt vízszállító/elvezető/tároló készülékekben történő felhasználásra

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Védő tartályok, csatornák és vezetékek

Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó területeken épület fűtő/hűtőrendszerek külső tárolótartályból, vagy a hálózat utolsó nyomáscsökkentő egységéből az épület fűtő/hűtő rendszereinek csatlakozásáig történő ellátásra szánt gáz/tüzelőanyag szállító/elosztó/tároló készülékekben végzett felhasználásra.

Vezeték-egységcsomagok, vezetékek, tartályok, szivárgásjelző rendszerek, túlfolyásgátló eszközök, szerelvények, ragasztók, kötések, tömítőanyagok, tömítőgyűrűk, védő csatornák és vezetékek, cső/vezeték konzolok, szelepek és dugók, biztonsági kiegészítők

Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó területeken épület fűtő/hűtőrendszerek külső tárolótartályból, vagy a hálózat utolsó nyomáscsökkentő egységéből az épület fűtő/hűtő rendszereinek csatlakozásáig történő ellátásra szánt gáz/tüzelőanyag szállító/elosztó/tároló készülékekben, és emberi fogyasztásra nem szánt vízszállító/elvezető/tároló készülékekben olyan termékek vonatkozásában, amelyek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztálya A [1], B [2], vagy C [3].

[1] Olyan anyagok, amelyeknél a tűzzel szembeni viselkedés a gyártás során hajlamos a változásra (általában azok, amelyek kémiai módosulásnak vannak kitéve, pl. égésgátlók, vagy ahol a fogyasztásbeli változások a tűzzel szembeni viselkedés változásaihoz vezethetnek)

[2] Olyan anyagok, amelyeknél a tűzzel szembeni viselkedés a gyártás során hajlamos a változásra (általában azok, amelyek kémiai módosulásnak vannak kitéve, pl. égésgátlók, vagy ahol a fogyasztásbeli változások a tűzzel szembeni viselkedés változásaihoz vezethetnek)

[3] Olyan anyagok, amelyeknél a tűzzel szembeni viselkedés a gyártás során hajlamos a változásra (általában azok, amelyek kémiai módosulásnak vannak kitéve, pl. égésgátlók, vagy ahol a fogyasztásbeli változások a tűzzel szembeni viselkedés változásaihoz vezethetnek)

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Megjegyzés:

A következő termékcsaládoknál megadott felhasználási területek közül az egynél több felhasználásra szánt termékek esetében az elismert szervnek a vonatkozó megfelelőségi igazolási rendszerekből származó feladatai halmozottak.

TERMÉKCSALÁD

EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT VÍZZEL NEM ÉRINTKEZŐ VEZETÉKEK, TARTÁLYOK ÉS TARTOZÉKOK (1/5)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/CENELEC felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

3. rendszer : Lásd 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget

Termék(ek) | Tervezett felhasználási terület(ek) | Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés) | Megfelelőségi igazolási rendszer(ek) |

Vezeték-egységcsomagokVezetékekTartályokSzivárgásjelző rendszerek és túlfolyás gátló eszközökSzerelvények, ragasztók, kötések, tömítőanyagok és tömítőgyűrűkVédőcsatornák és vezetékekCső/vezeték konzolokSzelepek és dugókBiztonsági kiegészítők | fűtő/hűtőrendszerek külső tárolótartályból, vagy a hálózat utolsó nyomáscsökkentő egységéből az épület fűtő/hűtő rendszereinek csatlakozásáig történő ellátásra szánt gáz/tüzelőanyag szállító/elosztó/tároló készülékekben | – | 3 |

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT VÍZZEL NEM ÉRINTKEZŐ VEZETÉKEK, TARTÁLYOK ÉS TARTOZÉKOK (2/5)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/CENELEC felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

4. rendszer : Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontját, harmadik lehetőség.

Termék(ek) | Tervezett felhasználási terület(ek) | Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés) | Megfelelőségi igazolási rendszer(ek) |

Vezeték-egységcsomagokVezetékekTartályokSzivárgásjelző rendszerek és túlfolyás gátló eszközökSzerelvények, ragasztók, kötések, tömítőanyagok és tömítőgyűrűkVédőcsatornák és vezetékekCső/vezeték konzolokSzelepek és dugókBiztonsági kiegészítők | emberi fogyasztásra nem szánt vízszállító/elvezető/tároló készülékekben | – | 4 |

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT, VÍZZEL NEM ÉRINTKEZŐ VEZETÉKEK, TARTÁLYOK ÉS TARTOZÉKOK (3/5)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/CENELEC felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

1. rendszer : Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, a minta szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül

Termék(ek) | Tervezett felhasználási terület(ek) | Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés) | Megfelelőségi igazolási rendszer(ek) |

TartályokVédőcsatornák és vezetékek | tűzállósággal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó területeken épület-fűtő/hűtőrendszerek külső tárolótartályból, vagy a hálózat utolsó nyomáscsökkentő egységéből az épület fűtő/hűtő rendszereinek csatlakozásáig történő ellátásra szánt gáz/tüzelőanyag szállítására/elosztására/tárolására használt készülékekben | bármilyen | 1 |

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT VÍZZEL NEM ÉRINTKEZŐ VEZETÉKEK, TARTÁLYOK ÉS TARTOZÉKOK (4/5)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/CENELEC felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

1. rendszer : Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, minta szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül.

3. rendszer : Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2 ii. pontját, második lehetőség.

4. rendszer : Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2 ii. pontját, harmadik lehetőség.

Termék(ek) | Tervezett felhasználási terület(ek) | Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés) | Megfelelőségi igazolási rendszer(ek) |

Vezeték egységcsomagokVezetékekTartályokSzivárgásjelző rendszerek és túlfolyás gátló eszközökSzerelvények, ragasztók, kötések, tömítőanyagok és tömítőgyűrűkVédőcsatornák és vezetékekCső/vezeték konzolokSzelepek és dugókBiztonsági kiegészítők | tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó területeken épület fűtő/hűtőrendszerek külső tárolótartályból, vagy a hálózat utolsó nyomáscsökkentő egységéből az épület fűtő/hűtő rendszereinek csatlakozásáig történő ellátásra szánt gáz/tüzelőanyag szállítására/elosztására/ tárolására használt készülékekben | bármilyen | 1 |

tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó területeken nem emberi fogyasztásra szánt víz szállítására/elvezetésére/tárolására használt készülékekben | A, B, C | 1 |

A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

3. rendszerLásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontját, második lehetőség

Termék(ek) | Tervezett felhasználási terület(ek) | Szint(ek) vagy osztály(ok) (a tűzzel szembeni viselkedés) | Megfelelőségi igazolási rendszer(ek) |

Vezeték-egységcsomagokVezetékekTartályokSzivárgásjelző rendszerek és túlfolyás gátló eszközökSzerelvények, ragasztók, kötések, tömítőanyagok és tömítőgyűrűkVédőcsatornák és vezetékekCső/vezeték konzolokSzelepek és dugókBiztonsági kiegészítők | energiatakarékossággal kapcsolatos rendelkezés hatálya alá tartozó, nem emberi fogyasztásra szánt víz szállítására/elvezetésére/ tárolására használt készülékekben | – | 3 |

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

--------------------------------------------------