31999D0453Hivatalos Lap L 178 , 14/07/1999 o. 0050 - 0051


A Bizottság határozata

(1999. június 18.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, megfelelően a forgalmi kellékekre és a padlóburkolatokra vonatkozó igazolási eljárásáról szóló 96/579/EK és 97/808/EK határozatok módosításáról

(az értesítés a C(1999) 1484. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(1999/453/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel [1] módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

(1) mivel a Bizottság már egy sor határozatot elfogadott az építőipari termékek megfelelőségének a 89/106/EGK irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti igazolásáról; mivel felmerülhet e határozatok műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításának igénye; mivel a 96/579/EK határozat [3] és a 97/808/EK határozat [4] esetében ez a helyzet áll fenn;

(2) mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az Építésügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 96/579/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet az

"Útjelölő termékek"

fejléc után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"– utólag felhordandó anyagok (üveggyöngyök, csúszásgátló anyagok és a kettő kombinációja),";

2. A III. melléklet az

"Útjelölő termékek:"

fejléc után a

"FORGALMI KELLÉKEK (1/2)"

termékcsalád

"Termék"

oszlopában a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"– utólag felhordandó anyagok (üveggyöngyök, csúszásgátló anyagok és a kettő kombinációja),".

2. cikk

A 97/808/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következő bekezdéssel egészül ki:

"Kültéri padlóaljzatanyagok.

Azok a beltéri padlóaljzatanyagok, amelyek az AFL, BFL vagy CFL tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályokba tartoznak, és nem várható, hogy tűzzel szembeni viselkedésük készítés közben megváltozik, továbbá amelyek a DFL, EFL vagy FFL osztályba tartoznak, valamint az AFL tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályba tartoznak, és tűzzel szembeni viselkedésüket a 96/603/EK határozat szerint nem szükséges vizsgálni."

2. A II. melléklet a következő bekezdéssel egészül ki:

"Azok a beltéri padlóaljzatanyagok, amelyek az AFL, BFL vagy CFL tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályba tartoznak, és tűzzel szembeni viselkedésük készítés közben megváltozhat, általánosságban azok, amelyek kémiai átalakuláson mehetnek át, pl. lángmentesítő szerek, vagy amelyeknél az összetétel megváltozása a tűzzel szembeni viselkedésük megváltozásához vezethet."

3. A III. mellékletben a

"PADLÓBURKOLATOK (2/2)"

termékcsalád táblázata a következő sorral egészül ki:

"Padlóaljzatanyagok | Beltéri | AFL – BFL – CFL(1) | 1(2) |

AFL – BFL – CFL(3) | 3(4) |

AFL(5) – DFL – EFL – FFL | 3(4) |

Kültéri | | 4(6)" |

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. június 18-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 220., 1993.8.30., 1. o.

[2] HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

[3] HL L 254., 1996.10.8., 52. o.

[4] HL L 331., 1997.12.3., 18. o.

--------------------------------------------------