31999D0437Hivatalos Lap L 176 , 10/07/1999 o. 0031 - 0033


A Tanács határozata

(1999. május 17.)

az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról

(1999/437/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Amszterdami Szerződés által az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyvre, amely a schengeni vívmányokat beilleszti az Európai Unió keretébe (a továbbiakban "Schengeni Jegyzőkönyv") és különösen annak 2. cikkére,

(1) mivel 1999. május 18-án, a Schengeni Jegyzőkönyv 6. cikkének első bekezdése alapján megállapodást kötöttek az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról (a továbbiakban "megállapodás");

(2) mivel szükség van a megállapodás néhány rendelkezésének alkalmazásához szükséges szabályok meghatározására;

(3) mivel a megállapodás szerint vegyes bizottság alakul, amelynek feladata, hogy megvizsgálja az Európai Unió olyan rendelkezéseinek alkalmazásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdéseket, amelyeknek Izland és Norvégia is vállalta a végrehajtását és alkalmazását a megállapodás 2. cikke alapján;

(4) mivel az Európai Unió feladata, hogy kijelölje azokat a területeket, amelyeken az Unió meglévő rendelkezéseinek továbbfejlesztésében a megállapodásban meghatározott eljárásokat alkalmazzák, különösen a vegyes bizottságon belüli megbeszélésekre vonatkozó eljárásokat;

(5) mivel a Tanács e területek jegyzékének bármely módosítását ugyanazon a jogalapon elfogadhatja, amelyen ez a határozat áll;

(6) mivel a megállapodásban meghatározott eljárások alkalmazása nem érinti az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást, vagy bármely más megállapodást az Európai Közösség, Izland és Norvégia között, vagy az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 38. cikke alapján ezekkel az államokkal kötött bármely megállapodást;

(7) mivel ez a határozat nem érinti sem az Amszterdami Szerződés által az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéséhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvnek, sem a Schengeni Jegyzőkönyv egyéb rendelkezéseinek alkalmazását, illetve értelmezését;

(8) mivel szükség van a Tanácson belül olyan egyeztetési eljárás kialakítására, amelynek célja, hogy a Tanács tagjai közös álláspontra jussanak mielőtt a vegyes bizottság határoz a megállapodás megszüntetéséről, illetve folytatásáról,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, 1999. május 18-án e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodásban (a továbbiakban a "megállapodás") meghatározott eljárásokat azoknak a rendelkezéseknek a továbbfejlesztésére tett javaslatok és kezdeményezések során alkalmazzák, amelyek tekintetében a Schengeni Jegyzőkönyv megerősített együttműködést engedélyez és amelyek a következő területek egyikéhez tartoznak:

A. Olyan államok külső határainak átlépése, amelyek úgy határoztak, hogy megszüntetik az ellenőrzéseket belső határaikon, beleértve azokat a szabályokat és előírásokat is, amelyeket az érintett államoknak be kell tartaniuk a külső határaikon történő személyellenőrzések, a határok őrizete és a határellenőrzésért felelős szervekkel történő együttműködés során.

B. Rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok, különösen az egységes vízumra vonatkozó szabályok, azoknak az országoknak a jegyzéke, amelyek állampolgárainak vízumra van szüksége az érintett államokba, és azoknak, amelyek állampolgárai mentesek a vízumkötelezettség alól, valamint az egységes vízum kiadásának eljárása és feltételei, továbbá együttműködés és konzultáció a vízumkiadásra jogosult szervek között.

C. A harmadik országok állampolgárai számára maximum három hónapos szabad mozgás azoknak az államoknak a területén, amelyek úgy határoztak, hogy eltörlik az ellenőrzést belső határaikon, és a jogellenesen ott tartózkodó személyek kitoloncolása.

D. Államok közötti vita rendezése olyan esetekben, amikor az egyik állam tartózkodási engedélyt adott ki vagy szándékozik kiadni olyan külföldi számára, aki egy másik államban beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll.

E. A fuvarozókra és az illegális bevándorlás szervezéséért felelős személyekkel szemben alkalmazandó szankciók.

F. Az A. és B. pontban említett szervek között kicserélt személyes adatok védelme.

G. A Schengeni Információs Rendszer (SIS), ezen belül az adatok biztonságára és védelmére vonatkozó rendelkezések, a SIS nemzeti részeinek működését, és a nemzeti részek közötti információcserét (SIRENE rendszer) szabályozó rendelkezések, valamint a kiadatás céljából elfogni kívánt személyekre vonatkozó, a SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzések hatása.

H. A rendőrségi együttműködés bármely formája, amelyre az 1990. június 19-i, a közös határokon történő ellenőrzés megszüntetéséről szóló Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 39-43., 46., 47., 73. és 126-130. cikke vonatkozik abban a formában, ahogyan azt az érintett tagállamok az Amszterdami Szerződés hatálybalépésének idején gyakorolták.

I. A H. pontban említett 1990. évi Egyezmény 48-63. és 65-69. cikkében leírt büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés szabályai, ahogyan azokat az érintett tagállamok alkalmazták az Amszterdami Szerződés hatálybalépésének idején.

2. cikk

Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság olyan javaslatot vagy kezdeményezést terjeszt a Tanács elé, amely megítélése szerint az 1. cikkben érintett területhez tartozik, ezt az előterjesztett szövegben jelzi.

3. cikk

Az egyik tagállam vagy a Bizottság kérésére, az elnökség megbeszélésre hívja össze a tagállamok Állandó Képviselőinek Bizottságát, hogy lehetővé tegye annak megvitatását, hogy a javaslat vagy kezdeményezés az 1. cikkben említett területhez tartozik-e vagy sem.

4. cikk

(1) Azok a Tanács elé terjesztett jogi aktusok, amelyek azokat a rendelkezéseket fejlesztik tovább, amelyekkel kapcsolatban a Schengeni Jegyzőkönyv értelmében megerősített együttműködés engedélyezett, és amelyek az 1. cikkben foglalt területek egyikéhez tartoznak, egy erre utaló jelzést fognak tartalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogi aktusoknak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése arra utaló jelzést tartalmaz, hogy a jogi aktus olyan területre vonatkozik, amelynek tekintetében a Schengeni Jegyzőkönyv értelmében megerősített együttműködés engedélyezett.

5. cikk

Mielőtt a Tanács tagjait képviselő delegációk részt vesznek a megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése vagy 11. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság határozathozatalában, a Tanácson belül megbeszélést tartanak, annak megállapítása végett, hogy lehetséges-e közös álláspont kialakítása.

6. cikk

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Fischer

--------------------------------------------------