31999D0435Hivatalos Lap L 176 , 10/07/1999 o. 0001 - 0016


A Tanács határozata

(1999. május 20.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának megállapítása céljából a schengeni vívmányok meghatározásáról

(1999/435/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban "Schengeni Jegyzőkönyv"), 2. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében foglalt első mondata alapján eljárva,

(1) mivel szükséges a schengeni vívmányok meghatározása annak érdekében, hogy a Tanács a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően megállapíthassa a schengeni vívmányok valamennyi rendelkezésének jogalapját;

(2) mivel a jogalapok meghatározása csak az olyan, a schengeni vívmányokat alkotó kötelező rendelkezések és határozatok tekintetében szükséges, amelyek még hatályosak;

(3) mivel ezért a Tanácsnak meg kell állapítania, hogy a schengeni vívmányokat alkotó rendelkezések és határozatok közül melyekre nézve nem szükséges a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogalap megállapítása;

(4) mivel az a következtetés, hogy a schengeni vívmányok egyes rendelkezései esetében nem szükséges vagy nem célszerű a Tanács részéről a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogalap megállapítása, az alábbiakkal indokolható:

a) A rendelkezés jogilag nem kötelező erejű, és a Tanács ilyen rendelkezést csak egy olyan okmány alapján fogadhat el, amelyben nem utalnak a Szerződések egyikében található jogalapra;

b) Az idő múlása, illetve az események a rendelkezést okafogyottá tették;

c) A rendelkezés olyan intézményi szabályokra vonatkozik, amelyeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az Európai Unió eljárásai felváltották;

d) A rendelkezés tartalmát az Európai Közösség vagy az Európai Unió egy már létező jogszabálya, vagy egy, az összes tagállam által elfogadott jogi aktus tartalmazza, és azért az okafogyottá vált;

e) A rendelkezést okafogyottá tette az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal a Schengeni Jegyzőkönyv 6. cikke szerint kötendő megállapodás;

f) A rendelkezés egy olyan területet szabályoz, amelyre sem a Közösség tevékenysége, sem pedig az Európai Unió célkitűzései nem terjednek ki és így egy olyan területet érint, amellyel kapcsolatban a tagállamok továbbra is szabadon rendelkezhetnek. Ide tartoznak azok a rendelkezések, amelyek csak az érintett tagállamok pénzügyi követeléseinek, vagy a tagállamok közötti pénzügyi követelések kiszámításának céljából bírhatnak jelentőséggel;

(5) még abban az esetben is, amikor ilyen okból nem szükséges vagy nem célszerű, hogy a Tanács a schengeni vívmányok bizonyos rendelkezéseinek jogalapját megállapítsa, ez nem eredményezi azt, hogy ezek a rendelkezések nem létezőek, vagy nem érvényesek; a még mindig hatályos és az ilyen rendelkezések alapján elfogadott normák joghatályát ez nem érinti;

(6) Dánia jogait és kötelezettségeit a schengeni vívmányokat az Európai Unió keretébe beillesztő jegyzőkönyv 3. cikke, valamint a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1–5. cikke szabályozza,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) A schengeni vívmányokat az Európai Unió keretébe beillesztő jegyzőkönyv melléklete szerint a schengeni vívmányok az e határozat A. mellékletében felsorolt összes jogi aktust magukban foglalják.

(2) Az (1) bekezdésben említett schengeni vívmányokat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszik a 2. cikkben felsorolt rendelkezések és azon rendelkezések kivételével, amelyeket a Schengeni Végrehajtó Bizottság e határozat elfogadásának időpontjában "bizalmas"-nak minősít.

(3) A Tanács egyúttal fenntartja azt a jogot is, hogy a schengeni vívmányok más részeit is közzétegye egy későbbi időpontban a Hivatalos Lapban, különösen azokat a rendelkezéseket, amelyek közzététele közérdekből szükségesnek tűnik, vagy amelyeket a Tanács fontosnak tart a schengeni vívmányok értelmezése szempontjából.

2. cikk

A Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdése, második albekezdésének második mondata alapján eljárva nem szükséges, hogy a Tanács a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogalapot állapítson meg a schengeni vívmányok részét képező következő rendelkezésekre és határozatokra nézve:

a) a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság között 1990. június 19-én, Schengenben aláírt egyezmény rendelkezései és az ahhoz tartozó záróokmány és nyilatkozatok ("Schengeni Egyezmény"), amelyeket a B. melléklet 1. része sorol fel;

b) az Olasz Köztársasággal (Párizsban 1990. november 27-én), a Spanyol Királysággal és a Portugál Köztársasággal (Bonnban 1991. június 25-én), a Görög Köztársasággal (Madridban 1992. november 6-án), az Osztrák Köztársasággal (Brüsszelben 1995. április 28-án), valamint a Dán Királysággal, a Finn Köztársasággal és a Svéd Királysággal (Luxemburgban 1996. december 19-én) aláírt csatlakozási megállapodások, valamint a Schengeni Megállapodáshoz és a Schengeni Egyezményhez csatolt jegyzőkönyveik rendelkezései, amelyeket a B. melléklet 2. része sorol fel;

c) a Schengeni Egyezmény által létrehozott Végrehajtó Bizottság határozatai és nyilatkozatai, amelyeket a B. melléklet 3. része sorol fel;

d) a Központi Csoport határozatai, amelyek meghozatalára a Végrehajtó Bizottság hatalmazta fel a Csoportot, és amelyeket a B. melléklet 3. része sorol fel.

3. cikk

Ez a határozat azonnal hatályba lép.

A határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában hirdetik ki.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. Bulmahn

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

1. cikk

A SCHENGENI VÍVMÁNYOK

(1) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás.

(2) A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezmény, valamint az ahhoz tartozó záróokmány és közös nyilatkozatok.

(3) Az Olaszországgal (Párizsban 1990. november 27-én), a Spanyolországgal és Portugáliával (Bonnban 1991. június 25-én), a Görögországgal (Madridban 1992. november 6-án), az Ausztriával (Brüsszelben 1995. április 28-án), valamint a Dániával, Finnországgal és Svédországgal (Luxembourgban 1996. december 19-én) aláírt, az 1985. évi Megállapodáshoz és az 1990. évi Végrehajtási Egyezményhez való csatlakozásról szóló csatlakozási jegyzőkönyvek és megállapodások, valamint az azokhoz tartozó záróokmányok és nyilatkozatok.

(4) A Schengeni Végrehajtó Bizottság határozatai és nyilatkozatai.

(5) A Központi Csoportnak azok a határozatai, amelyek meghozatalára a Végrehajtó Bizottság hatalmazta fel a Csoportot.

Határozatok

SCH/Com-ex (93) 3 1993.12.14. | Igazgatási és pénzügyi szabályzat FŐTITKÁRSÁG |

SCH/Com-ex (93) 9 1993.12.14. | A miniszterek és államtitkárok kábítószerekről és pszichotróp anyagokról szóló nyilatkozatainak megerősítése KÁBÍTÓSZEREK – IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS |

SCH/Com-ex (93) 10 1993.12.14. | A miniszterek és államtitkárok a Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetéséről szóló 1992. június 19-i és 1993. június 30-i nyilatkozatainak megerősítése HATÁLYBALÉPÉS |

SCH/Com-ex (93) 11 1993.12.14. | A miniszterek és államtitkárok nyilatkozatainak megerősítése HATÁLYBALÉPÉS |

SCH/Com-ex (93) 14 1993.12.14. | A gyakorlati együttműködés javítása az igazságügyi hatóságok között a kábítószer-kereskedelem elleni harcban. KÁBÍTÓSZEREK – IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS |

SCH/Com-ex (93) 16 1993.12.14. | A schengeni C.SIS létesítésének és működésének költségeire vonatkozó pénzügyi szabályzat SIS |

SCH/Com-ex (93) 21 1993.12.14. | Az egységes vízum meghosszabbítása VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (93) 22 Rev. 1993.12.14. | Egyes dokumentumok bizalmas természete VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG |

SCH/Com-ex (93) 24 1993.12.14. | Az egységes vízum megsemmisítésére, visszavonására vagy érvényességi idejének lerövidítésére vonatkozó közös eljárás VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (94) 1, Rev. 2. 1994.4.26. | Kiigazító intézkedések a belső határok közúti határátkelőhelyein a közlekedési akadályok és korlátozások megszüntetéséről BELSŐ HATÁROK |

SCH/Com-ex (94) 2 1994.4.26. | Egységes vízumok kiadása a határon VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev. 1994.11.21. | Számítógépes eljárás bevezetése a Végrehajtási Egyezmény 17. cikke (2) bekezdésében előírt konzultációra a központi hatóságokkal |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev. 1994.11.21. | Közös beléptető és kiléptető bélyegzők beszerzése KÜLSŐ HATÁROK |

SCH/Com-ex (94) 17,. Rev. 1994.12.22. | A schengeni rendszer bevezetése és alkalmazása a repülőtereken és a kisrepülőtereken REPÜLŐTEREK |

SCH/Com-ex (94) 25 1994.12.22. | Statisztikai információk cseréje a vízumok kiadásáról VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (94) 27 1994.12.22. | Az 1993. évi schengeni elszámolás jóváhagyása és a Benelux Gazdasági Unió főtitkárának mentesítése KÖLTSÉGVETÉS – FŐTITKÁRSÁG |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev. 1994.12.22. | A 75. cikkben előírt igazolás kábítószerek és/vagy pszichotróp anyagok magával viteléhez KÁBÍTÓSZEREK |

SCH/Com-ex (94) 29, Rev. 2. 1994.12.22. | Az 1990. június 19-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény hatálybaléptetése HATÁLYBALÉPÉS |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev. (Point No 8) | A közös vízumpolitika VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (95) 7 1995.6.29. | A Végrehajtó Bizottság jóváhagyja a határozatot arra nézve, hogy a Benelux Főtitkárság ítélje oda a SIRENE-hálózat II. szakaszának szerződését SIS – SIRENE II. |

SCH/Com-ex (95) 20, Rev. 2. 1995.12.20. | A Végrehajtási Egyezmény 2. cikke (2) bekezdésének alkalmazási eljárásáról szóló SCH/I (95) 40, 6. Rev. dokumentum jóváhagyása BELSŐ HATÁROK |

SCH/Com-ex (95) 21 1995.12.20. | A schengeni államok között a külső határokon előforduló esetleges működési hibákra vonatkozó statisztikai és konkrét adatok gyors cseréje KÜLSŐ HATÁROK |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev. 1996.6.27. | Schengeni vízumok kiadásának elvei a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 30. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (96) 15, Cor. 2. 1996.6.27. | Az igazgatási és pénzügyi szabályzat módosítása FŐTITKÁRSÁG |

SCH/Com-ex (96) 27 1996.12.19. | Vízumok kiadása a határon az átutazó tengerészek számára VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (97) 2, Rev. 2. 1997.4.25. | A SIS II. előtanulmányára vonatkozó szerződés odaítélése SIS |

SCH/Com-ex (97) 6, Rev. 2. 1997.6.24. | Schengeni Kézikönyv a rendőrségi együttműködésről a közrend és közbiztonság terén RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS |

SCH/Com-ex (97) 14 1997.10.7. | Az 1995. évi gazdálkodási jelentés a C.SIS létesítési és működési költségvetésének végrehajtásáról KÖLTSÉGVETÉS – SIS |

SCH/Com-ex (97) 17 Rev. 1997.12.15. | Az 1998/1999. évi elosztási kulcs SIS |

SCH/Com-ex (97) 18 1997.10.7. | Norvégia és Izland hozzájárulása a C.SIS létesítési és működési költségeihez SIS |

SCH/Com-ex (97) 19 1997.10.7. | A C.SIS 1998. évi működési költségvetésének meghatározása KÖLTSÉGVETÉS – SIS |

SCH/Com-ex (97) 20 1997.10.7. | Az egységes vízumbélyeg használata Norvégia és Izland által EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS |

SCH/Com-ex (97) 22 Rev. 1997.12.15. | A Schengeni Titkárság 1998. évi költségvetésének maghatározása KÖLTSÉGVETÉS – TITKÁRSÁG |

SCH/Com-ex (97) 24 1997.10.7. | Az SIS fejlesztése SIS |

SCH/Com-ex (97) 27, Rev. 4. 1997.10.7. | A Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Olaszországban HATÁLYBALÉPTETÉS |

SCH/Com-ex (97) 28, Rev. 4. 1997.10.7. | A Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Ausztriában HATÁLYBALÉPTETÉS |

SCH/Com-ex (97) 29, Rev. 2. 1997.10.7. | A Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Görögországban HATÁLYBALÉPTETÉS |

SCH/Com-ex (97) 32 1997.12.15. | A vízumpolitika harmonizációja VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (97) 33 1997.12.15. | A pénzügyi szabályzat 18. cikkének módosítása KÖLTSÉGVETÉS |

SCH/Com-ex (97) 34. Rev. 1997.12.15. | A tartózkodási engedélyek egységes formátumáról szóló együttes fellépés végrehajtása VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (97) 35 1997.12.15. | A C.SIS-re vonatkozó pénzügyi szabályzat módosítása SIS |

SCH/Com-ex (97) 38. Rev. 1997.12.15. | Pénzügyi szabályzat az igazgatási egység számára SIS |

SCH/Com-ex (97) 39. Rev. 1997.12.15. | Elvek a schengeni államok közötti visszafogadási megállapodások keretében alkalmazott bizonyítási eszközökre és valószínűsítő körülményekre vonatkozóan VISSZAFOGADÁS |

SCH/Com-ex (98) 1. Rev2. 1998.4.21. | Jelentés a Végrehajtó Munkacsoport tevékenységéről |

SCH/Com-ex (98) 2 1998.4.21. | SIS 1 + projekt KÖLTSÉGVETÉS – SIS |

SCH/Com-ex (98) 3 1998.4.21. | Gazdálkodási jelentés a C.SIS 1996. évi költségvetéséről KÖLTSÉGVETÉS – SIS |

SCH/Com-ex (98) 5 1998.4.21. | Költségvetés a C.SIS 1998. évi létrehozási kiadásairól KÖLTSÉGVETÉS – SIS |

SCH/Com-ex (98) 6 1998.4.21. | Az 1998. évi költségvetési előirányzat a SIRENE-hálózat II. szakasza számára KÖLTSÉGVETÉS – SIS |

SCH/Com-ex (98) 7 1998.4.21. | 1998. évi költségvetési előirányzat az igazgatási egység kiadásaira KÖLTSÉGVETÉS – SIS |

SCH/Com-ex (98) 8 1998.4.21. | A Help Desk 1998. évi költségvetési előirányzata KÖLTSÉGVETÉS – SIS |

SCH/Com-ex (98) 9 1998.4.21. | A KEH (Közös Ellenőrző Hatóság) költségvetése KÖLTSÉGVETÉS – TITKÁRSÁG |

SCH/Com-ex (98) 10 1998.4.21. | Együttműködés a szerződő felek között a külföldiek légi úton történő kitoloncolásában VISSZAFOGADÁS |

SCH/Com-ex (98) 11 1998.4.21. | C.SIS 15/18 kapcsolódási ponttal SIS |

SCH/Com-ex (98) 12 1998.4.21. | A kiadott vízumokra vonatkozó statisztikák helyi szintű cseréje VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (98) 15 1998.6.23. | Az 1998. évi költségvetés az SIS létrehozására KÖLTSÉGVETÉS – SIS |

SCH/Com-ex (98) 17 1998.6.23. | Egyes dokumentumok bizalmas természete |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev. 1998.6.23. | Olyan országok vonatkozásában meghozandó intézkedések, amelyek problémát vetnek fel a schengeni területről történő kitoloncoláshoz szükséges okmányok kiállítása kapcsán VISSZAFOGADÁS – VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (98) 19 1998.6.23. | Monaco VÍZUMOK – KÜLSŐ HATÁROK – SIS |

SCH/Com-ex (98) 21 1998.6.23. | Vízum iránti kérelmet benyújtó személyek útlevelének lebélyegzése VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (98) 24 1998.6.23. | Megállapodás a vízumkötelezettség megszüntetéséről (a Végrehajtási Egyezmény 20. cikke) VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (98) 26 def. 1998.6.23. | A Schengeni Végrehajtási Egyezmény Állandó Bizottságának létrehozása |

SCH/Com-ex (98) 27 1998.6.23. | Az 1997-es éves jelentés |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev. 1998.6.23. | A technikai schengeni vívmányok egészét felölelő átfogó záradék |

SCH/Com-ex (98) 30 1998.9.16. | Az 1999. évi költségvetési előirányzat a SIRENE-hálózat II. szakaszához |

SCH/Com-ex (98) 31 1998.9.16. | Az 1999. évi költségvetési előirányzat az igazgatási egység számára |

SCH/Com-ex (98) 32 1998.9.16. | A SIRENE-hálózat II. szakaszának 1997. évi kiadásairól szóló jelentés jóváhagyása |

SCH/Com-ex (98) 33 1998.9.16. | A igazgatási egység 1997. évi kiadásairól szóló jelentés jóváhagyása |

SCH/Com-ex (98) 34 1998.9.16. | A Help Desk 1997. évi kiadásairól szóló jelentés jóváhagyása |

SCH/Com-ex (98) 35, Rev. 2. 1998.9.16. | A Közös Kézikönyv átadása az EU-tagságra pályázó államoknak |

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 | Akcióterv az illegális bevándorlás elleni intézkedésekről |

SCH/Com-ex (98) 43 Rev. 1998.9.16. | "Görögország" ad hoc bizottság |

SCH/Com-ex (98) 44 1998.12.16. | Költségvetési előirányzat 1999-re a C.SIS létesítésére |

SCH/Com-ex (98) 45 1998.12.16. | Költségvetési előirányzat 1999-re a C.SIS működésére |

SCH/Com-ex (98) 46, Rev. 2. 1998.12.16. | A Közös Ellenőrző Hatóság 1999. évi költségvetése |

SCH/Com-ex (98) 47 Rev.. 1998.12.16. | A Schengeni Titkárság 1999. évi költségvetése |

SCH/Com-ex (98) 49, Rev. 3. 1998.12.16. | A Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Görögországban |

SCH/Com-ex (98) 50 1998.12.16. | A C.SIS 1997. évi létesítési és működési költségvetése |

SCH/Com-ex (98) 51, Rev. 3. 1998.12.16. | Határon átnyúló rendőrségi együttműködés a bűncselekmények megelőzése és nyomozása terén, megkeresés esetén |

SCH/Com-ex (98) 52 1998.12.16. | Kézikönyv a határon átnyúló rendőrségi együttműködésről |

SCH/Com-ex (98) 53, Rev. 2. | Vízumpolitika harmonizálása – a szürke listák eltörlése |

SCH/Com-ex (98) 56 1998.12.16. | A vízummal ellátható okmányok kézikönyve |

SCH/Com-ex (98) 57 1998.12.16. | Harmonizált formanyomtatványok bevezetése meghívás, szállás igazolása és kötelezettségvállaló nyilatkozat céljára |

SCH/Com-ex (98) 58 Rev. 1998.12.16. | Az Állandó Bizottság jelentése a Végrehajtási Egyezmény végrehajtásáról a Németországi Szövetségi Köztársaságban |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev. 1998.12.16. | Okmányszakértők összehangolt bevetése |

SCH/Com-ex (99) 1, Rev. 2. 1999.4.28. | Schengeni vívmányok a kábítószerek terén |

SCH/Com-ex (99) 3 1999.4.28. | A Help Desk költségvetése 1999-re |

SCH/Com-ex (99) 4 1999.4.28. | A C.SIS létesítési költségei |

SCH/Com-ex (99) 5 1999.4.28. | SIRENE Kézikönyv |

SCH/Com-ex (99) 6 1999.4.28. | Vívmányok a távközlés terén |

SCH/Com-ex (99) 7, Rev. 2. 1999.4.28. | Összekötő tisztviselők |

SCH/Com-ex (99) 8, Rev. 2. 1999.4.28. | Informátorok díjazása |

SCH/Com-ex (99) 9 Rev. 1999.4.28. | A schengeni vívmányok rendezése |

SCH/Com-ex (99) 10 1999.4.28. | Tiltott fegyverkereskedelem |

SCH/Com-ex (99) 11, Rev. 2. 1999.4.28. | Határozat a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésről szóló megállapodásról |

SCH/Com-ex (99) 13 1999.4.28. | A Közös Kézikönyv és a Közös Konzuli Utasítások régi változatának hatályon kívül helyezése és új változatának elfogadása |

SCH/Com-ex (99) 14 1999.4.28. | A vízummal ellátható okmányok kézikönyve |

SCH/Com-ex (99) 16, Rev 2. 1999.4.28. | A Schengen-Benelux kapcsolatok szabályozása |

SCH/Com-ex (99) 17 Rev. 1999.4.28. | 1999. május 1-jét követő felszámolási munkálatok |

SCH/Com-ex (99) 18 1999.4.28. | A rendőrségi együttműködés javítása a bűncselekmények megelőzése és nyomozása terén |

Nyilatkozatok

SCH/Com-ex (93) Decl. 5. 1993.12.14. | SIRENE Kézikönyv |

SCH/Com-ex (93) Decl. 6. 1993.12.14. | A határellenőrzésekért felelős hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó intézkedések |

SCH/Com-ex (93) Decl. 13. 1993.12.14. | Iránymutatás a kölcsönös nemzetközi bűnügyi jogsegély előmozdítására a kábítószer-kereskedelem elleni harcban |

SCH/Com-ex (94) Decl. 8. 1994.6.27. | Külső határok |

SCH/Com-ex (94) Decl. 13., Rev. 2. 1994.12.22. | A közvetlenül postai úton továbbítható bírósági iratok |

SCH/Com-ex (94) Decl. 14., Rev. 1994.12.22. | SIS |

SCH/Com-ex (95) Decl. 2. 1995.6.29. | Rendőrségi együttműködés |

SCH/Com-ex (95) Decl. 3. 1995.6.29. | Határon átnyúló rendőrségi együttműködés |

SCH/Com-ex (95) Decl. 4. 1995.12.20. | Információcsere a kiadott vízumokról |

SCH/Com-ex (95) Decl. 5. 1995.12.20. | A vízumkiadás díjainak harmonizációja |

SCH/Com-ex (96) Decl. 1. 1996.2.21. | Terrorizmus |

SCH/Com-ex (96) Decl. 2., Rev. 1996.4.18. | A kábítószer-turizmus és a tiltott kábítószer-áramlás elleni harc |

SCH/Com-ex (96) Decl. 4., Rev. 1996.4.18. | A vízumkiadás díjainak harmonizációja |

SCH/Com-ex (96) 5. Decl. 1996.4.18. | A "külföldi" fogalmának meghatározása |

SCH/Com-ex (96) Decl. 6., Rev. 2. 1996.6.26. | Nyilatkozat a kiadatásról |

SCH/Com-ex (96) Decl. 7., Rev 1996.6.27. | Átadási és visszafogadási politika a schengeni államok között |

SCH/Com-ex (97) Decl. 1., 3. Rev. 1997.4.25. | A Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Olaszországban, Görögországban és Ausztriában |

SCH/Com-ex (97) Decl. 4. 1997.6.24. | Éves jelentés azoknak az államoknak a külső határainál fennálló helyzetről, amelyek 1996. január 1. és december 31. között már alkalmazták a Végrehajtási Egyezményt |

SCH/Com-ex (97) Decl. 5., Rev. 1997.6.24. | Az egyes schengeni államok által hozott intézkedések alternatívájaként tekinthető közös intézkedésekről szóló, Lisszabonban 1997. április 14-15-én tartott szeminárium következtetései |

SCH/Com-ex (97) Decl. 6. 1997.4.25. | A személyazonosság meghatározásával és az útlevelet helyettesítő utazási okmányok beszerzésével kapcsolatos problémák |

SCH/Com-ex (97) Decl. 8. 1997.6.24. | A "Lopott gépjárművek csempészésére használt útvonalak" kísérleti projekt |

SCH/Com-ex (97) Decl. 9. 1997.6.24. | A "kábítószer-kereskedelem" és az "illegális bevándorlás" kísérleti projektek |

SCH/Com-ex (97) Decl. 10. 1997.6.24. | A Végrehajtási Egyezmény hatályba léptetése Olaszországban, Görögországban és Ausztriában |

SCH/Com-ex (97) Decl. 11. 1997.10.7. | Azoknak a hatóságoknak a jegyzéke, amelyek a SIS adataihoz történő közvetlen hozzáférésre jogosultak Olaszországban, Ausztriában és Görögországban |

SCH/Com-ex (97) Decl. 12. 1997.10.7. | A SIS nemzeti rész tekintetében illetékes központi hatóságok jegyzéke |

SCH/Com-ex (97) Decl. 13., Rev. 2. 1998.4.21. | Kiskorúak jogellenes elvitele |

SCH/Com-ex (97) Decl. 14., Rev. 1997.12.15. | A visszafogadások során problémákat felvető harmadik államokkal szembeni intézkedések |

SCH/Com-ex (98) Decl. 1. 1998.6.23. | Az illegális bevándorlás nemzeti szakértőinek hálózata |

SCH/Com-ex (98) Decl. 2., Rev. 1998.9.16. | Az összekötő tisztviselők kiküldésére vonatkozó stratégia |

SCH/Com-ex (98) Decl. 3. 1998.9.16. | Az okmányszakértők bevetése |

SCH/Com-ex (98) Decl. 7. 1998.9.16. | A Végrehajtási Egyezmény 101. cikkében említett hatóságok jegyzéke |

SCH/Com-ex (98) Decl. 8. 1998.9.16. | Azokkal a harmadik országbeli külföldiekel szembeni bánásmód, akik nem felelnek meg valamely schengeni államba való beutazás vagy annak területén való tartózkodás feltételeinek |

SCH/Com-ex (98) Decl. 9. 1998.9.16. | Kiválasztott külföldi képviseleteken tett látogatások eredményei és következtetései |

SCH/Com-ex (98) Decl. 10. 1998.9.16. | A schengeni külső határ biztonsága mint integrált védővonalak rendszere |

SCH/Com-ex (98) Decl. 11., Rev. 1998.9.16. | Az 1997. évi jelentés a schengeni külső határok helyzetéről |

SCH/Com-ex (99) Decl. 2., Rev. 1999.4.28. | A SIS szerkezete |

SCH/Com-ex (99) Decl. 3. 1999.4.28. | Jelentés a kábítószerekkel kapcsolatos ellenőrzésről a schengeni külső határokon |

(6) Az Egyezmény végrehajtására a Végrehajtó Bizottság által döntéshozatali jogkörrel felruházott szervek által elfogadott jogi aktusok jegyzéke.

A Központi Csoport határozatai

SCH/C (95) 122, 4. Rev.. 1995.10.31. | Igazgatási és pénzügyi szabályzat elfogadása a SIRENE-hálózat II. szakaszához |

SCH/C (95) 122, 5. Rev. 1998.2.23. | A SIRENE-hálózat II. szakasza pénzügyi szabályzatának módosítása |

SCH/C (98) 117 1998.10.27. | Az illegális bevándorlás elleni küzdelemről szóló akcióterv |

SCH/C (99) 25 1999.3.22. | Informátorok és bizalmi személyek díjazásának általános elvei |

SCH/C (99) 47 Rev. 1999.4.26. | Mentesítés az 1998. évi költségvetés tekintetében |

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

2. cikk

1. RÉSZ

A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság között 1990. június 19-én, Schengenben aláírt egyezmény:

2. cikk (4) bekezdése

4. cikk, a poggyászellenőrzésre vonatkozóan [1]

10. cikk (2) bekezdése

19. cikk (2) bekezdése

28–38. cikk és az ahhoz tartozó meghatározások [2]

60. cikk

70. cikk

74. cikk

77–81. cikk [3]

83–90. cikk [4]

120–125. cikk

131–135. cikk

137. cikk

139–142. cikk

záróokmány: 2. nyilatkozat

záróokmány: 4., 5. és 6. nyilatkozat

Jegyzőkönyv

Közös nyilatkozat

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

2. RÉSZ

(1) Az Olasz Köztársaság Kormányának a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, Párizsban 1990. november 27-én aláírt jegyzőkönyv.

(2) Az Olasz Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, Párizsban 1990. november 27-én aláírt megállapodás következő rendelkezései, valamint annak záróokmánya és az ahhoz tartozó nyilatkozatok:

1. cikk

5. és 6. cikk

záróokmány: I. rész

II. rész, 2. és 3. nyilatkozat

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

(3) A Spanyol Királyság Kormányának – az Olasz Köztársaság Kormányának csatlakozásáról szóló, Párizsban, 1990. november 27-én aláírt jegyzőkönyvvel módosított – a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, Bonnban, 1991. június 25-én aláírt jegyzőkönyv, valamint az ahhoz tartozó nyilatkozatok.

(4) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményéhez – amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott – a Spanyol Királyság csatlakozásáról szóló, Bonnban 1991. június 25-én aláírt megállapodás következő rendelkezései, valamint annak záróokmánya és az ahhoz tartozó nyilatkozat:

1. cikk

5. és 6. cikk

záróokmány: I. rész

II. rész, 2. és 3. nyilatkozat

III. rész, 1., 3. és 4. nyilatkozat

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

(5) A Portugál Köztársaság Kormányának – az Olasz Köztársaság Kormányának csatlakozásáról szóló, Párizsban, 1990. november 27-én aláírt jegyzőkönyvvel módosított – a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, Bonnban, 1991. június 25-én aláírt jegyzőkönyv, valamint az ahhoz tartozó nyilatkozatok.

(6) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27- én aláírt megállapodással csatlakozott – a Portugál Köztársaság csatlakozásáról szóló, Bonnban, 1991. június 25-én aláírt megállapodás következő rendelkezései, valamint annak záróokmánya és az ahhoz tartozó nyilatkozatok:

1. cikk

7. és 8. cikk

záróokmány: I. rész

II. rész, 2. és 3. nyilatkozat

III. rész, 2., 3., 4. és 5. nyilatkozat

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

(7) A Görög Köztársaság Kormányának – az Olasz Köztársaság Kormányának csatlakozásáról szóló, Párizsban, 1990. november 27-én aláírt jegyzőkönyvvel, valamint a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság Kormányának csatlakozásáról szóló, Bonnban, 1991. június 25-én aláírt jegyzőkönyvekkel módosított – a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, Madridban, 1992. november 6-án aláírt jegyzőkönyv, valamint az ahhoz tartozó nyilatkozat.

(8) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményéhez – amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság a Bonnban, 1991. június 25-én aláírt megállapodásokkal csatlakozott – a Görög Köztársaság csatlakozásáról szóló, Madridban, 1992. november 6-án aláírt megállapodás következő rendelkezései, valamint annak záróokmánya és az ahhoz tartozó nyilatkozatok:

1. cikk

6. és 7. cikk

záróokmány: I. rész

II. rész, 2., 3., 4. és 5. nyilatkozat

III. rész, 1. és 3. nyilatkozat

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

(9) Az Osztrák Köztársaság Kormányának – az Olasz Köztársaság Kormányának, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság Kormányának, valamint a Görög Köztársaság Kormányának csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én, 1991. június 25-én, illetve 1992. november 6-án aláírt jegyzőkönyvekkel módosított – a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 1995. április 28-án aláírt jegyzőkönyv.

(10) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság Kormányai között, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság az 1990. november 27-én, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság az 1991. június 25-én, valamint a Görög Köztársaság az 1992. november 6-án aláírt megállapodással csatlakozott – az Osztrák Köztársaság csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 1995. április 28-án aláírt megállapodás következő rendelkezései, valamint annak záróokmánya:

1. cikk

5. és 6. cikk

záróokmány: I. rész

II. rész, 2. nyilatkozat

III. rész

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

(11) A Dán Királyság Kormányának a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, Luxembourgban, 1996. december 19-én aláírt jegyzőkönyv és az ahhoz tarozó nyilatkozat.

(12) A Dán Királyságnak a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, Luxembourgban, 1996. december 19-én aláírt megállapodás következő rendelkezései, valamint annak záróokmánya és az ahhoz tartozó nyilatkozat:

1. cikk

5. cikk (1) bekezdése

7. és 8. cikk

záróokmány: I. rész

II. rész, 2. nyilatkozat

III rész.

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

(13) A Finn Köztársaság Kormányának a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, Luxembourgban, 1996. december 19-én aláírt jegyzőkönyv és az ahhoz tartozó nyilatkozat.

(14) A Finn Köztársaságnak a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, Luxembourgban, 1996. december 19-én aláírt megállapodás következő rendelkezései, valamint annak záróokmánya és az ahhoz tartozó nyilatkozat:

1. cikk

6. és 7. cikk

záróokmány: I. rész

II. rész, 2. nyilatkozat

III. rész

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

(15) A Svéd Királyság Kormányának a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, Luxembourgban, 1996. december 19-én aláírt jegyzőkönyv és az ahhoz tartozó nyilatkozat.

(16) A Svéd Királyságnak a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, Luxembourgban, 1996. december 19-én aláírt megállapodás következő rendelkezései, valamint annak záróokmánya és az ahhoz tartozó nyilatkozat:

1. cikk

6. és 7. cikk

záróokmány: I. rész

II. rész, 2. nyilatkozat

III. rész

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

3. RÉSZ

A Végrehajtó Bizottság határozatai

Határozat | Tárgy | Indoklás |

SCH/Com-ex (93) 3 1993.12.14. | Igazgatási és pénzügyi szabályzat | f) |

SCH/Com-ex (93) 9 1993.12.14. | A miniszterek és államtitkárok kábítószerekről és pszichotróp anyagokról szóló nyilatkozatainak megerősítése | a) |

SCH/Com-ex (93) 11 1993.12.14. | A miniszterek és államtitkárok nyilatkozatainak megerősítése | a) |

SCH/Com-ex (94) 27 1994.12.22. | Az 1993. évi schengeni elszámolás jóváhagyása és a Benelux Gazdasági Unió főtitkárának mentesítése | f) |

SCH/Com-ex (95) 7 1995.6.29. | A Végrehajtó Bizottság jóváhagyja a határozatot arra nézve, hogy a Benelux Főtitkárság ítélje oda a SIRENE-hálózat II. szakaszának szerződését | f) |

SCH/Com-ex (96) 15, 2. Cor. 1996.6.27. | Az igazgatási és pénzügyi szabályzat módosítása | f) |

SCH/Com-ex (97) 14 1997.10.7. | Az 1995. évi gazdálkodási jelentés a C.SIS létesítési és működési költségvetésének végrehajtásáról | b) |

SCH/Com-ex (97) 17 Rev. 1997.12.15. | Az 1998/1999. évi elosztási kulcs | f) |

SCH/Com-ex (97) 19 1997.10.7. | A C.SIS 1998. évi működési költségvetésének maghatározása | b) |

SCH/Com-ex (97) 20 1997.10.7. | Az egységes vízumbélyeg használata Norvégia és Izland által | e) |

SCH/Com-ex (97) 22 Rev. 1997.12.15. | A Schengeni Titkárság 1998. évi költségvetésének meghatározása | f) |

SCH/Com-ex (97) 27, 4. Rev 1997.10.7. | A Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Olaszországban | b) |

SCH/Com-ex (97) 28, 4. Rev. 1997.10.7. | A Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Ausztriában | b) |

SCH/Com-ex (97) 33 1997.12.15. | A pénzügyi szabályzat 18. cikkének módosítása | f) |

SCH/Com-ex (97) 38 Rev. 1997.12.15. | Pénzügyi szabályzat az igazgatási egység számára | c) |

SCH/Com-ex (98) 2 1998.4.21. | A SIS 1 + projekt | f) |

SCH/Com-ex (98) 3 1998.4.21. | Gazdálkodási jelentés a C.SIS 1996. évi költségvetéséről | f) |

SCH/Com-ex (98) 5 1998.4.21. | Költségvetés a C.SIS 1998. évi létrehozási kiadásairól | f) |

SCH/Com-ex (98) 6 1998.4.21. | Az 1998. évi költségvetési előirányzat a SIRENE-hálózat II. szakasza számára | f) |

SCH/Com-ex (98) 7 1998.4.21. | Az 1998. évi költségvetési előirányzat az igazgatási egység kiadásaira | f) |

SCH/Com-ex (98) 8 1998.4.21. | A Help Desk 1998. évi költségvetési előirányzata | f) |

SCH/Com-ex (98) 9 1998.4.21. | A KEH (Közös Ellenőrző Hatóság) költségvetése | f) |

SCH/Com-ex (98) 15 1998.6.23. | Az 1998. évi költségvetés a SIS létrehozására KÖLTSÉGVETÉS – SIS | f) |

SCH/Com-ex (98) 24 1998.6.23. | Megállapodás a vízumkötelezettség megszüntetéséről (a Végrehajtási Egyezmény 20. cikke) VÍZUMOK | f) |

SCH/Com-ex (98) 27 1998.6.23. | Az 1997-es éves jelentés | f) |

SCH/Com-ex (98) 30 1998.9.16. | 1999. évi költségvetési előirányzat a SIRENE-hálózat II. szakaszához | f) |

SCH/Com-ex (98) 31 1998.9.16. | 1999. évi költségvetési előirányzat az igazgatási egység számára | f) |

SCH/Com-ex (98) 32 1998.9.16. | A SIRENE-hálózat II. szakaszának 1997. évi kiadásairól szóló jelentés jóváhagyása | f) |

SCH/Com-ex (98) 33 1998.9.16. | Az igazgatási egység 1997. évi kiadásairól szóló jelentés jóváhagyása | f) |

SCH/Com-ex (98) 34 1998.9.16. | A Help Desk 1996. és 1997. évi kiadásairól szóló jelentés jóváhagyása | f) |

SCH/Com-ex (98) 44 1998.12.16. | Költségvetési előirányzat 1999-re a C.SIS létesítésére | f) |

SCH/Com-ex (98) 45 1998.12.16. | Költségvetési előirányzat 1999-re a C.SIS működésére | f) |

SCH/Com-ex (98) 46, 2. Rev. 1998.12.16. | A Közös Ellenőrző Hatóság 1999. évi költségvetése | f) |

SCH/Com-ex (98) 47 Rev. 1998.12.16. | A Schengeni Titkárság 1999. évi költségvetése | f) |

SCH/Com-ex (98) 50 1998.12.16. | A C.SIS 1997. évi létesítési és működési költségvetésének végrehajtása | f) |

SCH/Com-ex (98) 58 Rev. 1998.12.16. | Az Állandó Bizottság jelentése a Végrehajtási Egyezmény végrehajtásáról a Németországi Szövetségi Köztársaságban | b) |

SCH/Com-ex (99) 1, 2. Rev. 1999.4.28. | Schengeni normák a kábítószerek terén | a) |

SCH/Com-ex (99) 9 Rev. 1999.4.28. | A schengeni vívmányok rendezése | b) |

SCH/Com-ex (99) 16, 2. Rev. 1999.4.28. | A Schengen-Benelux kapcsolatok szabályozása | f) |

SCH/Com-ex (99) 17 Rev. 1999.4.28. | 1999. május 1-jét követő felszámolási munkálatok | f) |

Nyilatkozat | Tárgy | Indoklás |

SCH/Com-ex (93) Decl. 5. 1993.12.14. | SIRENE Kézikönyv | b) |

SCH/Com-ex (93) Decl. 6. 1993.12.14. | A határellenőrzésekért felelős hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó intézkedések | a) |

SCH/Com-ex (93) Decl. 13. 1993.12.14. | Iránymutatás a kölcsönös nemzetközi bűnügyi jogsegély előmozdítására a kábítószer-kereskedelem elleni harcban | a) |

SCH/Com-ex (94) Decl. 8. 1994.6.27. | Külső határok | a) |

SCH/Com-ex (94) Decl. 13., Rev. 2. 1994.12.22. | A postai úton közvetlenül továbbítható bírósági iratok | a) |

SCH/Com-ex (94) Decl. 14., Rev. 1994.12.22. | A SIS | b) |

SCH/Com-ex (95) Decl. 2. 1995.6.29. | Rendőrségi együttműködés | a) |

SCH/Com-ex (95) Decl. 3. 1995.12.20. | Határon átnyúló rendőrségi együttműködés | a) |

SCH/Com-ex (95) Decl. 4. 1995.12.20. | Információcsere a kiadott vízumokról | a) |

SCH/Com-ex (95) Decl. 5. 1995.12.20. | A vízumkiadás díjainak harmonizációja | a) |

SCH/Com-ex (96) Decl. 1. 1996.2.21. | Terrorizmus | a) |

SCH/Com-ex (96) Decl. 2., Rev. 1996.4.18. | A kábítószer-turizmus és a tiltott kábítószer-áramlás elleni harc | a) |

SCH/Com-ex (96) 4. Decl., Rev. 1996.4.18. | A vízumkiadás díjainak harmonizációja | a) |

SCH/Com-ex (96) Decl. 7., Rev. 1996.6.27. | Átadási és visszafogadási politika a schengeni államok között | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 1., Rev. 3. 1997.4.25. | 1996. évi éves jelentés | b) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 4. 1997.6.24. | Éves jelentés azoknak az államoknak a külső határainál fennálló helyzetről, amelyek 1996. január 1. és december 31. között már alkalmazták a Végrehajtási Egyezményt | b) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 5., Rev. 1997.6.24. | Az egyes schengeni államok által hozott intézkedések alternatívájaként tekinthető, Lisszabonban, 1997. április 14-15-én tartott szeminárium következtetései | b) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 6. 1997.4.25. | A személyazonosság megállapításával és az útlevelet helyettesítő utazási okmányok beszerzésével kapcsolatos problémák | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 8. 1997.6.24. | A "lopott gépjárművek csempészésére alkalmazott útvonalak" kísérleti projekt | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 9. 1997.6.24. | A "kábítószer-kereskedelem" és az "illegális bevándorlás" kísérleti projektek | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 10. 1997.6.24. | A Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Olaszországban, Görögországban és Ausztriában | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 11. 1997.10.7. | Azoknak a hatóságoknak a jegyzéke, amelyek a SIS adataihoz történő közvetlen hozzáférésre jogosultak Olaszországban, Ausztriában és Görögországban | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 12. 1997.10.7. | Az SIS nemzeti rész tekintetében illetékes központi hatóságok jegyzéke | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl. 14., Rev. 1997.12.15. | A visszafogadások során problémákat felvető harmadik államokkal szembeni intézkedések | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl. 1. 1998.6.23. | Az illegális bevándorlás nemzeti szakértőinek hálózata | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl. 2., Rev. 1998.9.16. | Az összekötő tisztviselők kiküldetésére vonatkozó stratégia | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl. 3. 1998.9.16. | Az okmányszakértők bevetése | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl. 7. 1998.12.16. | A Végrehajtási Egyezmény 101. cikkében említett illetékes hatóságok jegyzéke | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl. 8. 1998.12.16. | Azokkal a harmadik országbeli külföldiekkel szembeni bánásmód, akik nem felelnek meg valamely a schengeni államba való beutazás vagy annak területén való tartózkodás feltételeinek | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl. 9. 1998.12.16. | Kiválasztott külföldi képviseleteknél tett látogatások eredményei és következtetései | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl. 10. 1998.12.16. | A schengeni külső határ biztonsága mint integrált védővonalak rendszere | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl. 11., Rev. 1998.12.16. | 1997. évi jelentés a schengeni külső határok helyzetéről | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl. 3. 1999.4.28. | Jelentés a kábítószerekkel kapcsolatos ellenőrzésről a schengeni külső határokon | a) |

Határozat | Tárgy | Indoklás |

SCH/C (95) 122, Rev. 4. 1995.10.31. | Az igazgatási és pénzügyi szabályzat elfogadása a SIRENE-hálózat II. szakaszához | f) |

SCH/C (95) 122, Rev. 5. 1998.2.23. | A SIRENE-hálózat II. szakasza pénzügyi szabályzatának módosítása | f) |

SCH/C (99) Rev. 47. 1999.4.4. | Mentesítés az 1998. évi költségvetés tekintetében | f) |

[1] Ami a poggyászellenőrzést illeti, a 4. cikk helyébe lépett a Tanács 1991. december 19-i 3925/91/EGK rendelete a Közösségen belüli repülőúton résztvevő személyek kézi- és feladott poggyászára, valamint a Közösségen belüli tengeri utazást végző személyek poggyászára vonatkozó ellenőrzések és alaki követelmények megszüntetésével kapcsolatban (HL L 374., 1991.12.31., 4. o.)

[2] Ennek helyébe lépett az 1990. június 15-én aláírt Dublini Egyezmény az Európai Közösségek tagállamainak egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes tagállam meghatározásáról (HL C 254., 1997.8.19., 1. o.)

[3] A végrehajtási Egyezmény 77-81, valamint 83-90. cikke helyébe lépett a Tanács 91/477/EGK irányelve a fegyverek megszerzésének és birtoklásának ellenőrzéséről. A hadi fegyverekre vonatkozó szabályozás a tagállamok hatáskörébe tartozik az EK-Szerződés 296. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján.

[4] A végrehajtási Egyezmény 77-81, valamint 83-90. cikke helyébe lépett a Tanács 91/477/EGK irányelve a fegyverek megszerzésének és birtoklásának ellenőrzéséről. A hadi fegyverekre vonatkozó szabályozás a tagállamok hatáskörébe tartozik az EK-Szerződés 296. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján.

--------------------------------------------------