31999D0352Hivatalos Lap L 136 , 31/05/1999 o. 0020 - 0022


A Bizottság határozata

(1999. április 28.)

az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról

(az értesítés a SEC(1999) 802. számú dokumentummal történt)

(1999/352/EK, ESZAK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 162. cikkére,

tekintettel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 131. cikkére,

(1) mivel az intézmények és a tagállamok nagy fontosságot tulajdonítanak a Közösségek pénzügyi érdekei védelmének és a csalások, valamint a Közösségek pénzügyi érdekei vonatkozásában hátrányos minden egyéb jogellenes cselekedet elleni küzdelemnek; mivel az e célból végrehajtandó tevékenységek fontosságát az EK-Szerződés 209a. cikke, az ESZAK-Szerződés 78i. cikke, az Euratom-Szerződés 183a. cikke, valamint az Amszterdami Szerződés rendelkezései által megszövegezett EK-Szerződés 280. cikke megerősíti;

(2) mivel e célkitűzés eléréséhez minden rendelkezésre álló eszközt igénybe kell venni, különösen a közösségi szintre háruló vizsgálati feladatok vonatkozásában, ugyanakkor a nemzeti és a közösségi szintű feladatok közötti jelenlegi felelősségmegosztást és egyensúlyt fenn kell tartani;

(3) mivel a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából végrehajtandó igazgatási vizsgálati feladatokat mostanáig a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó munkacsoport hajtotta végre, amelynek utóda a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó egység (UCLAF) lett;

(4) mivel a csalások és a Közösségek pénzügyi érdekei vonatkozásában hátrányos egyéb jogellenes cselekedetek elleni küzdelem hatékonysága növelésének szükségessége megköveteli az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozását (a továbbiakban "Hivatal"), amelynek a vizsgálati hatásköreit teljesen független módon kell gyakorolnia;

(5) mivel a Hivatal igazgatójának függetlensége és a Felügyelő Bizottságnak az e határozatban és a Hivatal által lefolytatandó vizsgálatokkal kapcsolatosan az EK- és az Euratom-rendeletekben meghatározott szerepe garantálja a Hivatal vizsgálatainak megfelelő lefolytatását más, a Bizottság szempontjából elsőbbséget élvező, különösen a jogalkotási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának megzavarása nélkül;

(6) mivel a Hivatal feladatainak a pénzügyi érdekek védelme mellett és azon túlmenően ki kell terjedniük minden tevékenységre, amely a Közösség pénzügyi érdekeinek feltehetően igazgatási vagy büntetőeljárásokhoz vezető jogellenes cselekményekkel szembeni védelméhez kapcsolódik;

(7) mivel a Hivatal feladatai meghatározásának tartalmaznia kell a mostanáig a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó munkacsoport által végzett feladatokat, különös tekintettel a Hivatal tevékenységi köreit érintő jogalkotási és szabályozó rendelkezések kidolgozását, beleértve az Európai Unióról szóló szerződés VI. címében előírt rendelkezések hatálya alá tartozó okmányokat is,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Hivatal létrehozása

Megalakul az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) (a továbbiakban "Hivatal"). A Hivatal felváltja a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó munkacsoportot, és annak minden feladatát átveszi.

2. cikk

A Hivatal feladatai

(1) A Hivatal a Bizottságra ruházott hatásköröket gyakorolva külső igazgatási vizsgálatokat hajt végre a csalások, a korrupció és az Európai Közösség pénzügyi érdekeit károsító minden más jogellenes cselekedet, valamint a Közösség rendelkezéseinek bármilyen cselekedet vagy intézkedés általi megsértése elleni küzdelem megerősítése céljából.

A Hivatal feladata belső vizsgálatok lefolytatása az alábbi célokból:

a) a csalások, a korrupció és az Európai Közösség pénzügyi érdekeit károsító egyéb jogellenes tevékenységek feltárása;

b) a szakmai feladatok teljesítéséhez kapcsolódó, súlyosnak minősülő tények kivizsgálása, amelyek a Közösségek tisztviselői és alkalmazottai kötelességeinek feltehetően fegyelmi vagy adott esetben büntetőeljárást eredményező elhanyagolásának vagy elmulasztásának minősülnek, vagy olyan jogellenes cselekedetnek minősülnek, amelyeket hasonló módon intézmények és szervek tagjai, szervek vezetői vagy intézmények és szervek személyzetének olyan tagjai követtek el, amelyekre nem érvényes az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A Hivatal a Bizottságra ruházott hatásköröket a Szerződésekben előírt rendelkezések keretein belül, az ott meghatározott korlátozások és feltételek függvényében gyakorolja.

A Hivatal a Bizottságtól vagy egyéb intézményektől vagy szervektől más területekkel kapcsolatos vizsgálatok lefolytatására is megbízást kaphat.

(2) A Hivatal feladata, hogy biztosítsa a Bizottság támogatását a tagállamokkal való együttműködéshez a csalások elleni küzdelemben.

(3) A Hivatal feladata az (1) bekezdés rendelkezéseiben említett csalások elleni küzdelem koncepciójának a kidolgozása.

(4) A Hivatal feladata a Bizottság jogalkotási és szabályozási kezdeményezéseinek az (1) bekezdés rendelkezéseiben említett csalásokkal szembeni védelem céljából történő kidolgozása.

(5) A Hivatal feladata a Bizottság minden egyéb operatív tevékenységének ellátása az (1) bekezdés rendelkezéseiben említett csalások vonatkozásában, különösen pedig:

a) a szükséges infrastruktúra kifejlesztése;

b) az információ begyűjtésének és kielemzésének biztosítása;

c) a műszaki támogatás nyújtása, különösen a más intézményeknek vagy szerveknek, valamint illetékes nemzeti hatóságoknak nyújtandó képzés vonatkozásában.

(6) A Hivatal közvetlen kapcsolatot tart fenn a rendőrséggel és az igazságügyi hatóságokkal.

(7) A Hivatal az e cikkben említett valamennyi területen a Bizottságot szolgáltatási szinten képviseli.

3. cikk

A vizsgálati tevékenység függetlensége

A Hivatal igazgatója a 2. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálati hatásköreit teljes függetlenséggel gyakorolja. A Hivatal igazgatója a hatáskörök gyakorlásával kapcsolatosan sem a Bizottságtól, sem a kormányoktól, sem pedig az intézményektől, szervektől nem kérhet és nem fogadhat el utasításokat.

4. cikk

Felügyelő Bizottság

Megalakul egy Felügyelő Bizottság, amelynek összetételét és hatásköreit a Közösség jogszabályaiban rögzítik. E bizottságnak feladata a Hivatal vizsgálati tevékenységeinek rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

5. cikk

Az igazgató

(1) A Hivatalt az igazgató vezeti, akit az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációkat követően a Bizottság nevez ki ötéves időszakra, amely kinevezés egy alkalommal megújítható. Az igazgató kinevezésével kapcsolatosan, az adott esetben az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelentetett jelentkezési felhívás közzétételét és a Felügyelő Bizottság kedvező véleményének meglétét követően a Bizottság összeállítja a megfelelő képesítésű jelöltek listáját.

A vizsgálatok lefolytatásáért az igazgató felelős.

(2) Az igazgató vonatkozásában a Bizottság gyakorolja a kinevezéssel megbízott hatóság hatásköreit. Az Európai Közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzata 87., 88. és 90. cikkének rendelkezései szerinti valamennyi intézkedést a Felügyelő Bizottsággal folytatott konzultációkat követően, indokokkal alátámasztott határozat alapján a Bizottság hajtja végre. A meghozott határozatot tájékoztatás céljából közlik az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

6. cikk

A Hivatal működése

(1) A Hivatal személyzete vonatkozásában a Hivatal igazgatója gyakorolja az Európai Közösségek hivatalnokai személyzeti szabályzatának rendelkezései által a kinevezéssel megbízott hatóságra ruházott hatásköröket és a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek által a munkaszerződések megkötéséért felelős hatóságra ruházott hatásköröket. Az igazgató számára megengedett, hogy e hatásköreit másokra átruházza. A tisztviselők személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek rendelkezéseivel összhangban az igazgató köteles előírni a felvétel feltételeit és részletes szabályait, különösen a szerződések időtartamára és megújítására vonatkozóan.

(2) A Felügyelő Bizottsággal folytatott konzultációkat követően az igazgató köteles megküldeni a költségvetési főigazgató számára az évi általános költségvetésben azt az előzetes költségvetési tervezetet, amelyet a Hivatal számára külön vezetett címszó alatt kell bevezetni.

(3) Az igazgató látja el az engedélyező tisztviselő feladatait a költségvetés külön címszavának a Hivatalra vonatkozó A. része vonatkozásában és a B. rész bizonyos, csalás elleni intézkedései vonatkozásában. Az igazgató számára megengedett, hogy e hatásköreit másokra átruházza.

(4) A Bizottság határozatai a Hivatal belső szervezete vonatkozásában addig érvényesek, amíg azok összeegyeztethetők a Közösség jogalkotója által elfogadott rendelkezésekkel, e határozat rendelkezéseivel és e határozat végrehajtási szabályaival.

7. cikk

Hatálybalépés ideje

E határozat az Európai Csaláselleni Hivatal által lefolytatott vizsgálatokról szóló …/ …/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépésének napján lép hatályba. A Hivatal igazgatójának kinevezését követő hónap első napjáig a Hivatal folyamatban levő ügyeinek irányítását a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó munkacsoport igazgatója végzi.

Kelt Brüsszelben, 1999. április 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jacques Santer

--------------------------------------------------