31998L0087Hivatalos Lap L 318 , 27/11/1998 o. 0043 - 0044


A Bizottság 98/87/EK irányelve

(1998. november 13.)

az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 79/373/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/47/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 1979. április 2-i 79/373/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 10. cikke e) pontjára,

mivel a csatlakozási okmány XV. mellékletének VII. E. 4. pontja szerint a Svéd Királyság 1997. december 31-ig fenntarthatja nemzeti jogszabályait, amelyek kötelezővé teszik a foszfortartalom feltüntetését a halaknak szánt összetett takarmányok címkéjén;

mivel a fent említett okmány XV. melléklete szerint Svédországnak azt a kérését, hogy a szóban forgó ásványi anyagra vonatkozóan módosítsák a közösségi jogi szabályozást, részletes tudományos indoklással kell ellátnia;

mivel Svédország ezt az indoklást 1997. június 5-én benyújtotta;

mivel a 79/373/EGK irányelv úgy rendelkezik, hogy mellékletét rendszeresen hozzá kell igazítani a tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez;

mivel a foszfor feldúsulása zavarja a tavak és tengerek ökológiai egyensúlyát; mivel az édesvizű tavakban gyakran észlelhető eutrofizációs hatások a következők: kékalgák elszaporodása, oxigénhiány, magas halpusztulási arány és csökkent biológiai sokféleség;

mivel ezért szükséges a foszforkibocsátást a lehető legkisebb értékre csökkenteni; mivel a foszfortartalomnak a halaknak szánt összetett takarmányok címkéin való feltüntetése jelentősen hozzájárulhat e cél eléréséhez azáltal, hogy megkönnyíti a helyes takarmányozási gyakorlatot;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 79/373/EGK irányelv melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1999. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 1999. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. november 13-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 211., 1997.8.5., 45. o.

[2] HL L 86., 1979.4.6., 30. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A melléklet B. részében a "Teljes értékű takarmányok" szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------