31998D0542Hivatalos Lap L 254 , 16/09/1998 o. 0028 - 0031


A Bizottság határozata

(1998. szeptember 4.)

a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás)

(az értesítés a C(1998) 2561. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(98/542/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a távközlő végberendezésekről és a műholdas földiállomás-berendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1998. február 12-i 98/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése,

mivel a Bizottság elfogadta a közös műszaki szabályozást igénylő végberendezések típusazonosítására szolgáló intézkedést, és ehhez kapcsolódóan megállapította a szabályozás hatályát a 98/13/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésének megfelelően;

mivel célszerű a megfelelő harmonizált szabványokat, illetve részszabványokat is elfogadni, amelyek a közös műszaki szabályozásba foglalandó alapvető követelmények teljesítésére vonatkoznak;

mivel annak érdekében, hogy a gyártók piacra jutásának folyamatosságát biztosítani lehessen, átmeneti rendelkezéseket kell meghatározni a 96/629/EK bizottsági határozat [2] rendelkezései szerint engedélyezett berendezésekre;

mivel a 96/629/EK határozatot az átmeneti időszak végével hatályon kívül kell helyezni;

mivel a 97/527/EK bizottsági határozatot [3] 1998. október 24-én hatályon kívül kell helyezni;

mivel a javaslatot a 29. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtották a bizottságnak (ACTE),

mivel az e határozatban elfogadott közös műszaki szabályok összhangban vannak az ACTE véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Ezt a határozatot azokra a végberendezésekre kell alkalmazni, amelyek nyilvános távközlő hálózatra csatlakoztathatók, és a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabvány hatálya alá tartoznak.

(2) Ez a határozat közös műszaki szabályokat állapít meg a nyilvános páneurópai digitális cellás földi, állandó modulációs burkológörbét tartalmazó, és a 900 MHz-es sávban működő, 200 kHz-es csatornatávolsággal és a TDMA-elv szerinti forgalmi csatornákkal üzemelő mobil távközlő hálózatok végberendezései telefonalkalmazásainak általános követelményeire.

2. cikk

(1) A közös műszaki szabályok tartalmazzák a harmonizált szabványt, amelyet az eljárni jogosult szabványügyi szerv a 98/13/EK irányelv 5. cikkének g) pontjában szereplő alapvető követelmények lehetséges mértékű megvalósítása érdekében dolgozott ki. Az e szabványra történő hivatkozás az I. mellékletben szerepel. A szabvány alkalmazandó részeit a II. melléklet tartalmazza.

(2) Az e határozat hatálya alá tartozó végberendezések megfelelnek az (1) bekezdésben említett közös műszaki szabályozásnak, teljesítik a 98/13/EK irányelv 5. cikkének a) és b) pontjában említett alapvető követelményeket, és teljesítik az összes egyéb vonatkozó irányelv, különösen a 73/23/EGK [4] és 89/336/EGK [5] tanácsi irányelv követelményeit.

3. cikk

A 98/13/EK irányelv 10. cikkében említett eljárások végrehajtására kijelölt, bejelentett szervek az e határozat 1. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó végberendezések tekintetében a 2. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabvány alkalmazandó részeit e határozat hatálybalépését követően alkalmazzák, illetve biztosítják annak alkalmazását.

4. cikk

(1) A 96/629/EK határozat 1998. december 4-én hatályát veszti.

(2) A 96/629/EK határozatnak megfelelően engedélyezett végberendezések továbbra is forgalmazhatók a piacon, és üzembe helyezhetők.

(3) 97/527/EK határozat 1998. október 24-én hatályát veszti.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. szeptember 4-én.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 74., 1998.3.12., 1. o.

[2] HL L 282., 1996.11.1., 75. o.

[3] HL L 215., 1997.8.7., 57. o.

[4] HL L 77., 1973.3.26., 29. o.

[5] HL L 139., 1989.5.23, 19. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Hivatkozás a vonatkozó harmonizált szabványra

Az e határozat 2. cikkében említett harmonizált szabvány a következő:

European digital cellular telecommunications systems (phase 2); Attachment requirements for global system for mobile communications (GSM) mobile stations; Telephony

(Európai digitális cellás távközlési rendszer [2. fázis], mobil távközlés globális rendszere (GSM) mobil állomásai csatlakoztatásának követelményei, Telefonalkalmazások)

ETSI

Európai Távközlési Szabványosítási Intézet

ETSI Titkárság

TBR 20, 3. kiadás 1998. február 3.

(az előszó kivételével)

Kiegészítő információk

Az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet a 83/189/EGK tanácsi irányelv [1] szerint elismert szervezet.

A fent említett harmonizált szabvány a 83/189/EGK tanácsi irányelv vonatkozó eljárása alapján kiadott megbízásnak megfelelően készült.

A fentiekben említett harmonizált szabvány teljes szövege az alábbi címen szerezhető be:

Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (European Telecommunication Standards Institute) 650, route des Lucioles F–06921 Sophia Antipolis Cedex | Európai Bizottság (European Commission) DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7) Rue de la Loi/Wetstraat 200 B–1049 Brussels |

vagy bármely egyéb, az ETSI-szabványok rendelkezésre bocsátásáért felelős szervezetnél, amelyek listája a www.ispo.cec.be internetcímen érhető el.

[1] HL L 109., 1983.4.26., 8. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A TBR 20 alkalmazandó részei

TBR 20 követelmény | TBR 20 követelmény | TBR 20 követelmény | TBR 20 követelmény | TBR 20 követelmény | TBR 20 követelmény |

14.4.3 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5.1 |

30.6.2 | 30.7.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.7 |

32.8 | 32.9 | | | | |

--------------------------------------------------