31998D0292Hivatalos Lap L 131 , 05/05/1998 o. 0028 - 0029


A Bizottság határozata

(1998. április 22.)

a 90/220/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően a genetikailag módosított kukorica (Zea mays L. Bt-11 vonal) forgalomba hozataláról

(EGT vonatkozású szöveg)

(98/292/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/35/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a genetikailag módosított szervezetek szándékos környezetbe bocsátásáról szóló, 1990. április 23-i 90/220/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikkére,

mivel a 90/220/EGK irányelv 10–18. cikke olyan közösségi eljárást állapít meg, amely lehetővé teszi, hogy a tagállam illetékes hatóságai hozzájáruljanak a genetikailag módosított szervezetet tartalmazó vagy abból álló termékek forgalomba hozatalához;

mivel ilyen termék forgalomba hozatalára vonatkozó értesítés benyújtására került sor az Egyesült Királyság illetékes hatóságaihoz;

mivel a terméket a környezetben kezelése a behozatal és tárolás ideje alatti, takarmányozásra való felhasználás, valamint ipari és élelmiszertermékek előállításának megfelelő kezelésre jelentették be, és nem további magtermesztésre;

mivel az Egyesült Királyság illetékes hatóságai ezt követően kedvező véleménnyel továbbították az erről szóló iratokat a Bizottság részére;

mivel a tagállamok illetékes hatóságai kifogást emeltek az említett iratokkal kapcsolatban;

mivel a termék más kukoricaszemekkel – beleértve a nem genetikailag módosított kukoricaszemeket is – keverve kerül a közösségi piacra, a bejelentő utólag az alábbiak szerint módosította az eredeti iratokban szereplő, javasolt címkézést:

- mind a terméket termesztő országok exportőrei, mind a Közösség importőrei, valamint a közösségbeli élelmiszer- és takarmány-feldolgozóipar megkapják a termékdokumentációt, amely tájékoztatja őket annak eshetőségéről, hogy a termék előfordulhat az ömlesztettkukorica-szállítmányokban,

- az átadandó termékdokumentáció többek között tartalmazza az arra vonatkozó adatot, hogy a terméket genetikai módosítással hozták létre, valamint a termék potenciális felhasználására vonatkozó adatokat,

- a termékdokumentáció azt is feltünteti, hogy különleges címkézési előírások alkalmazhatók a Közösségben a Bt-11 kukoricavonalból származtatott termékekre;

mivel a bejelentő az eredeti iratokat később további adatokkal egészítette ki;

mivel a 90/220/EGK irányelv 13. cikke (3) bekezdésével összhangban a Bizottságnak döntést kell hoznia az irányelv 21. cikkében megállapított eljárás szerint;

mivel a Bizottság kérte a 97/579/EK bizottsági határozat [3] által létrehozott illetékes tudományos bizottságok ezen iratokról alkotott véleményét; mivel a Növényügyi Tudományos Bizottság 1998. február 10-én közölte véleményét, amely szerint nincs ok azt feltételezni, hogy e termék importja ugyanazzal a céllal, mint bármely más kukorica esetében, valószínűleg bármilyen káros hatást gyakorolna az emberi egészségre és a környezetre;

mivel a Bizottság megvizsgálva a 90/220/EGK irányelv fényében felmerült minden kifogást, az iratokban foglalt, benyújtott információkat és a Növényügyi Tudományos Bizottság véleményét, arra a következtetésre jutott, hogy nincs ok azt feltételezni, hogy az emberi egészségre vagy a környezetre bármilyen káros hatás származna a bizonyos pikkelyesszárnyú rovarkártevők elleni rezisztenciát jelentő szintetikus cryIA b) gén, valamint a glufozinát ammónium gyomirtókkal szembeni megnövelt tűrést kifejező szintetikus pat gén kukoricába történő bejuttatásából;

mivel a 90/220/EGK irányelv 11. cikkének (6) bekezdése és 16. cikkének (1) bekezdése további védelmet biztosít, amennyiben a termékkel kapcsolatos kockázatokra vonatkozó új információk válnak hozzáférhetővé;

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a 90/220/EGK irányelv 21. cikke értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az egyéb közösségi jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendeletének [4] sérelme nélkül, és e cikk (2) és (3) bekezdése értelmében az Egyesült Királyság illetékes hatóságai jóváhagyásukat adják a Novartis Seeds Inc. által bejelentett (hiv. szám: C/GB/96/M4/1), következő termék forgalomba hozatalához:

genetikailag módosított Bt-11 kukoricavonal magjai, amelyek a következőket tartalmazzák:

a) karfiol mozaikvírusból származó 35S promoter és kukoricaalkohol dehidrogenáz gén, valamint Agrobacterium tumefaciens nopalin szintáz terminátor szekvenciájából származó IVS 6 intron szabályozása alatt Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki HD1 törzséből kinyert cryIA b) gén szintetikus változata, és

b) karfiol mozaikvírusból származó 35S promoter és kukoricaalkohol dehidrogenáz gén, valamint Agrobacterium tumefaciens nopalin szintáz terminátor szekvenciájából származó IVS 2 intron szabályozása alatt Streptomyces viridochromogenes-ből kinyert pat gén szintetikus változata.

(2) A jóváhagyás kiterjed a Bt-11 vonalú kukorica bármilyen hagyományos nemesítésű kukoricával történő keresztezéseiből származó utódnövény magjaira, amelyeket a Közösségbe importálnak.

(3) A jóváhagyás kiterjed a termék forgalomba hozatalára, a termesztés kivételével bármilyen egyéb kukoricaszemként való felhasználáshoz.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. április 22-én.

a Bizottság részéről

Ritt Bjerregaard

a Bizottság tagja

[1] HL L 169., 1997.6.27., 72. o.

[2] HL L 117., 1990.5.8., 15. o.

[3] HL L 237., 1997.8.28., 18. o.

[4] HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

--------------------------------------------------