31997R0338Hivatalos Lap L 061 , 03/03/1997 o. 0001 - 0069


A Tanács 338/97/EK rendelete

(1996. december 9.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a 3626/82/EGK rendelet [4] 1984. január 1-jei hatállyal alkalmazza a Közösségben a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt; mivel az egyezmény célja a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme a nemzetközi kereskedelemben e fajok példányainak ellenőrzése útján;

(2) mivel – a kereskedelem révén veszélyeztetett vagy feltehetően veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok védelmének fokozása érdekében – a 3626/82/EGK rendelet helyébe egy olyan rendeletnek kell lépnie, amely figyelembe veszi az elfogadása óta megszerzett tudományos ismereteket és a kereskedelem mai szerkezetét; mivel továbbá az ellenőrzés belső határokon történő megszüntetése az egységes piac kialakítása következtében szükségessé teszi a szigorúbb kereskedelem-ellenőrzési intézkedések bevezetését a Közösség külső határainál, valamint az okmányok és az áruk behozatali vámhivatalnál történő ellenőrzését;

(3) mivel a tagállamok – e rendelet előírásainak sérelme nélkül – a Szerződéssel, különösen az e rendelet hatálya alá tartozó fajok példányainak birtoklására vonatkozó rendelkezésekkel összhangban szigorúbb intézkedéseket hozhatnak vagy tarthatnak fenn;

(4) mivel objektív kritériumokat kell meghatározni arra vonatkozóan, hogy mely vadon élő állat- és növényfajok sorolhatók be e rendelet mellékleteibe;

(5) mivel e rendelet végrehajtásához azonos feltételeket kell megállapítani a rendelet által érintett fajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának vagy kivitelének vagy újrakivitelének engedélyezésével kapcsolatos okmányok megadására, használatára és bemutatására vonatkozóan; mivel különös szabályokat kell megállapítani a példányok Közösségen keresztül történő tranzitszállításával kapcsolatban;

(6) mivel a példányoknak a Közösségbe történő behozatalával kapcsolatos kérelmeket a rendeltetési tagállam igazgatósági hatóságának kell elbírálnia, amelyhez támogatást nyújt a tagállam illetékes tudományos testülete, adott esetben a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele mellett;

(7) mivel az újrakivitelre vonatkozó előírásokat ki kell egészíteni egy konzultációs eljárással a visszaélések kockázatának korlátozása érdekében;

(8) mivel – a vadon élő állat- és növényfajok hatékony védelmének biztosítása érdekében – további korlátozásokat lehet alkalmazni a példányok Közösségbe történő behozatalára, illetve azok onnan történő kivitelére vonatkozóan; mivel az élő példányok vonatkozásában e korlátozások közösségi szinten kiegészíthetők az ilyen példányok Közösségen belüli tartására vagy szállítására vonatkozó korlátozásokkal;

(9) mivel különös követelményeket kell megállapítani a fogságban született vagy nevelt, illetve mesterséges úton szaporított példányokkal kapcsolatban, vagy a személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságokkal és azon példányokkal kapcsolatban, amelyek nem kereskedelmi jellegű kölcsönzések, adományozások vagy cserék tárgyai nyilvántartott tudósok és tudományos intézetek között;

(10) mivel az e rendelet hatálya alá tartozó fajok lehető legszélesebb körű védelmének biztosítása érdekében rendelkezéseket kell meghatározni a fajok Közösségen belüli kereskedelmének és szállításának ellenőrzésével, valamint a példányok tartására vonatkozó feltételekkel kapcsolatosan; mivel az e rendelet alapján kiállított, e tevékenységek ellenőrzését elősegítő tanúsítványok megadására, érvényességére és használatára közös szabályoknak kell vonatkozniuk;

(11) mivel intézkedéseket kell hozni az élő példányokat a Közösségbe, abból vagy azon belül a rendeltetési helyükre történő szállításuk során érő káros hatások minimálisra csökkentése érdekében;

(12) mivel a hatékonyabb ellenőrzés és a vámeljárások megkönnyítése érdekében megfelelő szaktudású – a példányok Közösségből történő kivitelekor vagy újrakivitelekor, illetve azok Közösségbe történő behozatalakor elvégzendő szükséges formaságok és megfelelő vizsgálatok végrehajtásáért felelős – személyzettel rendelkező vámhivatalokat kell kijelölni annak érdekében, hogy ezeket a vámengedélyezési eljárás vagy kezelés lefolytatására felhatalmazzák a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet [5] értelmében; mivel lenniük kell olyan létesítményeknek is, melyek az élő példányok megfelelő elhelyezésére és gondozására szolgálnak;

(13) mivel e rendelet végrehajtásához arra van szükség, hogy a tagállamok igazgatási hatóságokat és tudományos testületeket jelöljenek ki;

(14) mivel a lakosság tájékoztatása és e rendelet előírásainak tudatosítása, különösen a határátkelőhelyeknél, segíti ezen előírások érvényesülését;

(15) mivel e rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak fokozottan figyelemmel kell kísérniük az előírások megvalósulását, és e célból egymással és a Bizottsággal szorosan együtt kell működniük; mivel ez megköveteli az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos információk átadását;

(16) mivel az e rendelet hatálya alá tartozó, vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme mértékének megfigyelése rendkívüli jelentőségű a kereskedelemnek a fajok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatása értékelése szempontjából; mivel közös formájú, részletes éves jelentéseket kell készíteni;

(17) mivel e rendelet teljesülésének biztosítása érdekében fontos, hogy megsértését a tagállamok olyan szankciókkal büntessék, amelyek a jogsértés jellege és súlya tekintetében kielégítőnek és megfelelőnek bizonyulnak;

(18) mivel meg kell határozni egy olyan közösségi eljárást, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő határidőn belül elfogadják e rendelet mellékleteinek módosítását és végrehajtási szabályait; mivel egy olyan bizottságot kell felállítani, amely lehetővé teszi a tagállamok és a Bizottság között a szoros és hatékony együttműködést e területen;

(19) mivel e rendelet megvalósításánál figyelembe kell venni számos biológiai és ökológiai szempontot, amely szükségessé teszi egy olyan tudományos felülvizsgálati csoport felállítását, amelynek véleményét a Bizottság továbbítja a bizottság és a tagállamok igazgatási hatóságai felé azzal a céllal, hogy az a döntéshozatal során segítséget nyújtson,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet célja a vadon élő állat- és növényfajok védelme és megőrzésük biztosítása kereskedelmük szabályozása útján a következő cikkek szerint.

E rendeletet a 2. cikkben meghatározott egyezmény céljainak, elveinek és rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "bizottság": a 18. cikk alapján létrehozott vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság;

b) "egyezmény": Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (Cites);

c) "származási ország": olyan ország, amelyben a példányt a vadonból fogták be, fogságban tenyésztették vagy mesterségesen szaporították;

d) "behozatali bejelentés": olyan nyilatkozat, amelyet az importőr ügynöke vagy képviselője tesz a C. vagy D. mellékletben felsorolt fajok valamely példányának Közösségbe történő behozatalakor a Bizottság által a 18. cikkben előírt eljárásnak megfelelően meghatározott űrlapon;

e) "tengerről való behozatal": az egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengeri környezetben – beleértve a tenger feletti légteret, a tengerfeneket és a tengerfenék alatti altalajt – befogott példány közvetlen behozatala a Közösségbe;

f) "kiállítás": valamennyi, engedély vagy bizonyítvány kiállítására és érvényesítésére, illetve azoknak a kérelmezőhöz történő kiadására vonatkozó eljárás lefolytatása;

g) "igazgatási hatóság": egy tagállam esetében a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt, nemzeti igazgatási hatóság;

h) "rendeltetési tagország": egy példány kiviteléhez vagy újrakiviteléhez használt okmányban megnevezett rendeltetési tagállam; tengerről való behozatal esetében pedig az a tagállam, amelynek joghatósága alá a példány rendeltetési helye tartozik;

i) "eladásra kínálás": eladási ajánlat és minden olyan tevékenység, amely ésszerűen ilyennek minősül, beleértve az eladási hirdetést vagy hirdettetést, illetve a felhasználási felhívást;

j) "személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok": olyan, magánszemély tulajdonában lévő nem élő példányok vagy azok részei, illetve származékai, amelyek a magánszemély számára a szokványos tárgyak és javak részét jelentik vagy e célra szolgálnak;

k) "rendeltetési hely": az a hely, amelyet a Közösségbe történő behozatal időpontjában normális tartási helynek feltételeznek; az élő példányok esetében ez azon első hely, ahol azokat – valamely egészségügyi vizsgálat vagy ellenőrzés elvégzésére szolgáló karantént vagy más elhelyezést követően – tartják;

l) "populáció": a biológiailag vagy földrajzilag elkülönült egyedek teljes száma;

m) "elsődlegesen kereskedelmi célok": mindazon célok, amelyek nem kereskedelmi jellege nem egyértelműen nyilvánvaló;

n) "a Közösségből történő újrakivitel": egy korábban behozott példány kivitele a Közösségből;

o) "a Közösségbe történő ismételt behozatal": egy korábban kivitt vagy újrakivitt példány behozatala a Közösségbe;

p) "eladás": az eladás bármely formája. E rendelet alkalmazásában a bérletet, az árucserét vagy a cserét az eladással egyenértékűnek kell tekinteni; a rokon értelmű kifejezéseket is hasonlóan kell értelmezni;

q) "tudományos testület": egy tagállam esetében a 13. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt tudományos testület;

r) "Tudományos Felülvizsgálati Csoport": a 17. cikk alapján létrehozott tanácsadó bizottság;

s) "faj": faj, alfaj vagy ezek populációja;

t) "példány": az A–D. mellékletben felsorolt fajok bármely, élő vagy elhalt, állati vagy növényi egyede vagy ezek bármely része vagy származéka attól függetlenül, hogy ezek más árukban találhatók-e vagy sem, valamint valamennyi olyan más termék, amely esetén a kísérő okmányból, a csomagolásból, a megjelölésből vagy címkéből vagy bármely máskörülményből következik, hogy az ezen állat- vagy növényfaj részeinek vagy származékainak minősül, illetve azokat tartalmaz, kivéve ha az ilyen rész vagy származék nem tartozik e rendelet előírásai vagy azon mellékletére vonatkozó előírás hatálya alá, amelyben az érintett fajt az említett mellékletben egy idevonatkozó adat alapján nevezték meg.

Példánynak tekintendő az A–D. mellékletben felsorolt fajok egy példánya, amennyiben az olyan állat vagy növény, illetve annak részei és származékai, amelynek legalább egyik "szülője" a felsorolt fajok egyikébe tartozik. Azokban az esetekben, amikor egy ilyen állatnak vagy növénynek a "szülei" a különböző mellékletekben felsorolt fajokba vagy olyan fajokba tartoznak, amelyek közül csak az egyiket sorolják fel, az erősebb korlátozást jelentő melléklet előírásait kell alkalmazni. Azonban növények hibrid példányai esetén, ha a "szülők" egyike az A. melléklet szerinti fajba tartozik, az erősebb korlátozást jelentő mellékletet csak akkor kell alkalmazni, ha e fajra a melléklet egy idevonatkozó utalást tartalmaz;

u) "kereskedés": e rendelet hatálya alá tartozó példányok esetében a Közösségbe történő behozatal, beleértve a tengerről való behozatalt is és a kivitelt vagy az ebből származó újrakivitelt, valamint a Közösségen – beleértve a tagállamon – belül történő felhasználást, a szállítást és a tulajdonjog-átadást;

v) "tranzitszállítás": a példányok nevesített címzett részére történő szállítása két, a Közösségen kívüli hely között, de a Közösség területén keresztül, amely során a szállítás félbeszakítása csak az ilyen jellegű forgalom miatt szükséges intézkedésekkel összefüggésben történhet;

w) "több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok": olyan példányok, amelyeket a természetes feldolgozatlan állapotuk jelentős megváltoztatásával e rendelet hatálybalépése előtt 50 évnél régebben ékszerekké, dísztárgyakká, művészeti tárgyakká, használati eszközökké vagy hangszerekké dolgoztak fel, és amelyek esetében az érintett tagállam igazgatási hatósága bizonyítani tudta, hogy azokat ilyen körülmények között szerezték be. Az ilyen példányokat csak abban az esetben lehet megmunkáltnak tekinteni, ha azok nyilvánvalóan az előbb említett kategóriák valamelyikébe tartoznak, és rendeltetésük betöltéséhez további faragásra, iparos munkára vagy egyéb megmunkálás alkalmazására nincs szükség;

x) "ellenőrzések a behozatal, a kivitel, az újrakivitel és a tranzitszállítás időpontjában": az e rendeletben előírt tanúsítványok, engedélyek és bejelentések okirati ellenőrzése, és adott esetben a példányok vizsgálata – amennyiben a közösségi előírások ezt elrendelik vagy egyéb esetekben a szállítmány reprezentatív mintavételezésekor – analízis vagy részletesebb ellenőrzés céljából történő mintavétellel összekötve.

3. cikk

Hatály

(1) Az A. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) azon fajokat,

i. amelyeket a közösségi vagy nemzetközi kereskedelem érint vagy érinthet, és amelyek kipusztulással fenyegetettek, vagy előfordulásuk olyan ritka, hogy bármilyen fokú kereskedelmük a fajok fennmaradását veszélyezteti;

vagy

ii. amelyek olyan nemzetségbe vagy fajba tartoznak, amelyek fajainak vagy alfajainak többségét az A. mellékletben, az a) pontban vagy a b) pont i. alpontjában foglalt kritériumoknak megfelelően felsorolták, és amelyek szerepeltetése a mellékletben az ilyen csoportok hatékony védelme szempontjából lényeges.

(2) A B. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény II. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek az A. mellékletben nem szerepelnek, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be;

c) minden más olyan fajt, amelyet az egyezmény I. vagy II. függelékében nem soroltak fel; és

i. amely a nemzetközi kereskedelemnek olyan mértékben tárgya, amely nem lehet megfelelő

- annak fennmaradása vagy az egyes országokban létező populációjának fennmaradása szempontjából, vagy

- a teljes populáció olyan szintű fenntartása szempontjából, amely az adott fajféleség előfordulása szerinti ökorendszerben betöltött szerepének megfelelő;

vagy

ii. amelynek felvétele az A. vagy a B. mellékletekben szereplő egyéb fajokhoz viszonyított hasonlósága miatt lényeges az ilyen fajok egyedeinek esetében a kereskedelem hatékony ellenőrzésének biztosítása szempontjából;

d) azon fajokat, amelyekkel kapcsolatban megállapították, hogy élő példányainak a Közösség természetes környezetébe történő bevitele ökológiai fenyegetést jelentene a Közösség őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

(3) A C. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény III. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek nem szerepelnek az A. vagy B. melléklet felsorolásában, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) az egyezmény II. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

(4) A D. melléklet tartalmazza:

a) azon A–C. mellékletekben fel nem sorolt fajokat, amelyeket a Közösségbe olyan mennyiségben hoznak be, amely indokolja a figyelemmel kísérést;

b) az egyezmény III. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

(5) Amennyiben az e rendelet hatálya alá tartozó fajok természetvédelmi helyzete indokolja szerepeltetésüket az egyezmény valamely függelékében, a tagállamok hozzájárulnak a szükséges módosításokhoz.

4. cikk

A Közösség területére történő behozatal

(1) Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesítése esetén lehet megadni:

a) az illetékes tudományos testület a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele alapján úgy ítéli meg, hogy a Közösség területére történő behozatal:

i. nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy az érintett fajok populációja által elfoglalt terület kiterjedését;

ii. indoka:

- a 8. cikk (3) bekezdésének e), f) és g) pontjában szereplő célok valamelyike, vagy

- más olyan cél, amely nem befolyásolja hátrányosan az érintett fajok fennmaradását;

b) i. a kérelmező írásos bizonyítékkal tanúsítja, hogy a példányokat az érintett fajokra vonatkozó védelmi jogszabályokkal összhangban szerezte be, amely az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok egyedeinek harmadik országból történő behozatala esetében egy olyan kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány vagy ezek másolata, amelyet a kiviteli vagy újrakiviteli ország illetékes hatósága adott ki az egyezményben foglaltakkal összhangban;

ii. a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az A. mellékletben felsorolt fajok esetében a behozatali engedély kiadásának nem szükséges feltétele az ilyen írásos bizonyíték megléte, de a behozatali engedély eredeti példányát a kérelmező nem kaphatja meg addig, amíg a kiviteli engedélyt vagy az újtakiviteli bizonyítványt be nem mutatja;

c) az illetékes tudományos testület megbizonyosodott arról, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gondozására megfelelően előkészített telephely várja;

d) az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy a példány felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik;

e) az igazgatási hatóság az illetékes tudományos testülettel lefolytatott konzultáció alapján megbizonyosodott arról, hogy a behozatali engedély megadását meghiúsító, a fajok védelmét befolyásoló egyéb ok nem áll fenn; és

f) a tengerről való behozatal esetén az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélye vagy a kegyetlen bánásmód kockázatát minimálisra csökkentették.

(2) A B. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesülése esetén lehet megadni:

a) az illetékes tudományos testület a rendelkezésre álló adatok tanulmányozása után és a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele mellett úgy ítéli meg, hogy a Közösség területére történő behozatal nem befolyásolja hátrányosan – a kereskedelem jelenlegi és várható mértékét figyelembe véve – a fajok természetvédelmi helyzetét vagy az érintett fajok populációja által elfoglalt területet. E vélemény a további behozatalra is vonatkozik, amennyiben az előbb említett szempontok értékelésének eredménye jelentősen nem változik meg;

b) a kérelmező írásos bizonyítékokkal tanúsítja, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gon dozására megfelelően előkészített telephely várja;

c) az (1) bekezdés b) pontjának i. alpontja, valamint e) és f) pontja szerinti feltételek teljesülnek.

(3) A C. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban, és

a) a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban említett valamely országból történő kivitel esetén az egyezménynek megfelelően a kérelmezőnek az ország illetékes hatósága által kiállított kiviteli engedélyt kell bemutatnia arról, hogy a példányok beszerzése az érintett fajok megőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban történt; vagy

b) a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban nem említett valamelyik országból történő kivitel vagy bármely országból történő újrakivitel esetén a kérelmezőnek a kiviteli vagy újrakiviteli országban e célra illetékes hatóság által az egyezménnyel összhangban kiállított kiviteli engedélyt, újrakiviteli bizonyítványt vagy eredetigazolást kell bemutatnia.

(4) A D. mellékletben felsorolt fajok egyedei Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban

(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett behozatali engedély megadásának feltételei nem vonatkoznak olyan példányokra, amelyek esetében a kérelmező írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy

a) azokat előzően jogszerűen hozták be a Közösségbe vagy ott szerezték azokat be, és hogy azt – módosított vagy változatlan formában – ismételten hozták be a Közösségbe; vagy

b) azok több mint ötven évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok.

(6) Az érintett származási országokkal lefolytatott egyeztetés alapján – a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban és a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevételével – a Bizottság a Közösségbe történő behozatalt általánosságban vagy bizonyos származási országok vonatkozásában korlátozhatja:

a) az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában vagy e) pontjában az A. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban említett feltételek alapján;

b) az (1) bekezdés e) vagy a (2) bekezdés a) pontjában a B. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban említett feltételek alapján; és

c) a B. mellékletben felsorolt olyan fajok élő egyedei vonatkozásában, amelyek magas halálozási arányt mutatnak a szállítás során, vagy azok vonatkozásában, amelyekről megállapításra került, hogy fogságban természetes élettartamuknak megfelelő időtartamot valószínűleg nem élik meg; vagy

d) az olyan fajok élő egyedeire, amelyekről megállapították, hogy a Közösség természeti viszonyai közé történő bevitelük ökológiai fenyegetést jelent a Közösség őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában negyedévente közzéteszi az ilyen korlátozások listáját.

(7) Amennyiben különleges vasúti, légi vagy vízi szállítás fordul elő a Közösségbe történő behozatalt követően, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban eltérés engedélyezhető az (1)–(4) bekezdésben említett ellenőrzéseknek és a behozatali dokumentumok bemutatásának teljesítésével kapcsolatban a behozatali vámhivatalnál annak érdekében, hogy az ilyen ellenőrzések és bemutatások teljesítésének ne legyen akadálya egy másik, a 12. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt vámhivatalnál.

5. cikk

A Közösségből történő kivitel és újrakivitel

(1) Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösségből történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók.

(2) Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek példányaira a kiviteli engedély csak abban az esetben adható meg, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) az illetékes tudományos testület írásos véleménye szerint az egyedek befogása vagy természetből történő begyűjtése vagy ezek kivitele nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy a fajok érintett populációja által elfoglalt terültetek kiterjedését;

b) a kérelmező írásban bizonyítja, hogy a példányokat az érintett fajok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be; amennyiben a kérelmet nem a származási tagállamban nyújtják be, az ilyen írásos bizonyítékokhoz mellékelni kell olyan bizonyítványokat, melyek tanúsítják, hogy a példányt a természetes lelőhelyén hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be;

c) Az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy

i. az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélyét vagy a kegyetlen bánásmód kockázatát minimálisra csökkentették; és

ii. - az egyezmény I. mellékletében fel nem sorolt fajok egyedeinek felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik, vagy

- e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett fajok egyedeinek az egyezményben részes fél államába történő kivitele esetében a behozatali engedélyt kiadták;

és

d) a tagállam igazgatási hatósága az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció után megbizonyosodott arról, hogy a fajok megőrzésével kapcsolatban semmiféle más ok nem áll fenn, amely a kiviteli engedély kiadása ellen szólna.

(3) Az újrakiviteli bizonyítvány csak abban az esetben állítható ki, ha a (2) bekezdés c) és d) pontjában említett feltételek teljesülnek, és a kérelmező írásos bizonyítékot ad arról, hogy a példányokat

a) a Közösségbe e rendelet előírásaival összhangban hozták be;

b) amennyiben azokat e rendelet hatálybalépése előtt hozták be a Közösség területére, akkor az a 3626/82/EGK rendelet rendelkezéseivel összhangban történt; vagy

c) amennyiben azokat 1984 előtt hozták be a Közösség területére, akkor ez az egyezmény rendelkezéseivel összhangban a nemzetközi kereskedelemben történt; vagy

d) jogszerűen vitték be egy tagállam területére, mielőtt a rendelet a) vagy b) pontjában említett előírása vagy az egyezmény a példányokra vagy abban a tagállamban alkalmazhatóvá vált volna.

(4) A B. és a C. mellékletekben felsorolt fajok példányainak a Közösségből történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók.

Kiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés a), b) pontjában, c) pontjának i. alpontjában, valamint d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

Újrakiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés c) pontjának i. alpontjában és d) pontjában, valamint a (3) bekezdés a)–d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

(5) Amennyiben az újrakiviteli bizonyítvány iránti kérelem olyan példányokra vonatkozik, amelyeket egy másik tagállam által kiállított behozatali engedély alapján hoztak be a Közösség területére, az igazgatási hatóság előzetesen konzultál az engedélyt kiállító igazgatási hatósággal. A konzultációs eljárást és azon eseteket, amelyekben konzultáció szükséges, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell meghatározni.

(6) A (2) bekezdés a) pontjában és c) pontjának i. alpontjában említett, kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány megadására vonatkozó feltételeket nem kell alkalmazni

i. a több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányokra; vagy

ii. a nem élő példányokra és azok részeire, valamint származékaira, amennyiben a kérelmező írásos bizonyítékkal igazolja, hogy azokat e rendelet vagy a 3626/82/EGK rendelet vagy az egyezmény rendelkezéseinek hatálybalépése előtt jogszerűen szerezték meg.

(7) a) Valamennyi tagállam illetékes tudományos testülete figyelemmel kíséri a B. mellékletben felsorolt fajok példányai vonatkozásában az érintett tagállam által kiállított kiviteli engedélyeket és e példányok kivitelét. Amennyiben a tudományos testület úgy ítéli meg, hogy valamely faj egyedeinek kivitelét korlátozni kell annak érdekében, hogy ezek mennyisége olyan szintű maradjon, amely az előfordulásuk szerinti ökorendszerben betöltött szerepüknek megfelel, de egyidejűleg ez azon szintérték feletti legyen, amely eredményeképp e fajok bekerülhetnek az A. mellékletbe a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának vagy b) pontja i. alpontjának megfelelően, a tudományos testület írásos formában javasolja az illetékes igazgatási hatóságnak a megfelelő intézkedések megtételét az adott faj példányaira vonatkozó kiviteli engedélyek kiadásának korlátozására.

b) Amennyiben egy igazgatási hatóság felé javaslat érkezik az a) pontban említett intézkedésre, erről véleményével együtt tájékoztatja a Bizottságot, amely – adott esetben – a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban korlátozások bevezetését javasolja az érintett fajok kivitelével kapcsolatban.

6. cikk

A 4., 5. és 10. cikkben említett engedélyek és bizonyítványok megadása iránti kérelmek elutasítása

(1) Ha egy tagállam elutasít egy engedély vagy bizonyítvány megadása iránti kérelmet e rendelet célját érintő jelentős esetben, akkor késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot az elutasításról és annak okairól.

(2) A Bizottság közli a többi tagállammal az (1) bekezdéssel összhangban megkapott információt e rendelet egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

(3) Ha olyan példányra érkezik engedély vagy bizonyítvány megadása iránti kérelem, amelyre vonatkozóan egy kérelmet már előzőleg visszautasítottak, a kérelmezőnek a korábbi elutasításról tájékoztatnia kell a kérelem elbírálására illetékes hatóságot.

(4) a) A tagállamok elismerik a kérelem másik tagállam illetékes hatósága általi elutasítását, amennyiben ezen elutasítás e rendelet valamely előírásán alapul.

b) Ezen igény azonban nem vonatkozik azon esetekre, amelyeknél a körülmények jelentősen megváltoztak, vagy amelyeknél a kérelem indoklására új bizonyítékot terjesztenek elő. Amennyiben az igazgatási hatóság ilyen esetekben egy engedélyt vagy bizonyítványt ad ki, erről, valamint a megadás indokairól tájékoztatja a Bizottságot.

7. cikk

Eltérések

(1) Fogságban született és nevelt vagy mesterségesen szaporított példányok

a) Amennyiben a 8. cikket kell alkalmazni, az A. mellékletben felsorolt fajok fogságban született vagy nevelt, illetve mesterségesen szaporított példányainak védelmét a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira alkalmazható előírásokkal összhangban kell megvalósítani.

b) A mesterségesen termesztett növények esetében – a Bizottság által meghatározott bizonyos esetekben – a 4. és az 5. cikk rendelkezéseitől eltérés tehető, ha azok a következőkre vonatkoznak:

i. növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása;

ii. nyilvántartásba vett kereskedők és e cikk (4) bekezdésében említett tudományos intézetek által folytatott kereskedelem; és

iii. hibridekkel folytatott kereskedelem.

c) Az annak megállapítására szolgáló kritériumokat, hogy egy példány fogságban születettnek és neveltnek vagy mesterségesen szaporítottnak minősül-e és ez kereskedelmi célból történt-e, illetve a b) pontban említett különleges feltételeket a Bizottság a 18. cikkben előírt eljárással összhangban határozza meg.

(2) Tranzitszállítás

a) A 4. cikktől eltérve, amennyiben egy példány a Közösségen keresztül történő tranzitszállítás alatt áll, a behozatali vámhivatalban nem szükséges az előírt engedélyek, bizonyítványok és bejelentések ellenőrzése és bemutatása.

b) A 3. cikk (1) bekezdésével és a 3. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban a mellékletekben felsorolt fajok esetén az a) pontban említett eltérést csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a kiviteli vagy újrakiviteli harmadik ország illetékes hatósága olyan érvényes, az egyezmény által előírt kiviteli vagy újrakiviteli okmányt állított ki, amely azon példányokra vonatkozik, amelyekhez azt mellékelték, és amelyekben meghatározták a példányok rendeltetési helyét.

c) Amennyiben a kivitelt vagy az újrakivitelt megelőzően a b) pontban említett okmányt nem adták ki, a példányt le kell foglalni, és – adott esetben – el lehet kobozni, ha az okmányt visszamenőlegesen nem nyújtják be azon feltételeknek megfelelően, amelyeket a Bizottság állapított meg a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban.

(3) Személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok

A 4. és 5. cikktől eltérve, az e cikkben foglalt előírásokat nem kell alkalmazni az A–D. mellékletekben felsorolt fajok nem élő példányaira, ezek részeire és származékaira, amennyiben azok olyan személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok, amelyek Közösségbe történő behozatala, onnan történő kivitele vagy újrakivitele a Bizottság által a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban történt.

(4) Tudományos intézmények

A 4., 5., 8. és 9. cikkben említett okmányok nem szükségesek a működési helyük szerint illetékes államok igazgatási hatóságai által bejegyzett tudósok és tudományos intézetek közötti olyan nem kereskedelmi jellegű kölcsönök, adományok és cserék esetében, melyek herbáriumi példányokat és más tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányokat és élő növényi anyagokat érintenek; azokat egy, a 18. cikkben előírt eljárással összhangban meghatározott vagy egy hasonló, egy harmadik ország igazgatási hatósága által kiadott vagy elfogadott címkével kell ellátni.

8. cikk

A kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó előírások

(1) Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak megvétele, vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzése, kereskedelmi célú árubemutatása, kereskedelmi nyereséget célzó felhasználása és eladása, kereskedelmi áru jellegű tartása, eladási ajánlata vagy eladásra történő szállítása tilos.

(2) A tagállamok megtilthatják példányok tartását, különösen az A. mellékletben felsorolt fajok élő állatainak esetében.

(3) A vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályok követelményeivel összhangban, az (1) bekezdésben említett tilalom alól esetenként eltérés engedélyezhető azon tagállam igazgatási hatósága által kiállított ide vonatkozó bizonyítványa révén, amelyben a példányok találhatók, amennyiben a példányok

a) beszerezése vagy a Közösségbe történő bevitele azelőtt történt, hogy az egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C.1. mellékletében vagy e rendelet A. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó előírások hatályba léptek; vagy

b) több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok; vagy

c) Közösségbe történő bevitele e rendelet előírásaival összhangban történt, és azokat olyan célokra kívánják felhasználni, amelyek nem károsak az érintett fajok fennmaradása szempontjából; vagy

d) egy állatfajnak fogságban született vagy nevelt példányai, vagy egy növényfajnak mesterségesen szaporított példányai, vagy ilyen példányok részei vagy származékai; vagy

e) beszerzése kivételes körülmények között történt a tudományos fejlődés előmozdítása érdekében vagy alapvető biomedikai célokból a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK tanácsi irányelv [6] értelmében, amennyiben kizárólag e fajok bizonyulnak alkalmasnak e célokra, és amennyiben a fajnak olyan példányai nem állnak rendelkezésre, amelyek fogságban születtek vagy amelyeket ott szaporítottak; vagy

f) olyan tenyésztési vagy szaporítási célokat szolgálnak, amelyek hozzájárulnak az érintett fajok megőrzéséhez; vagy

g) kutatási vagy oktatási jellegű célokat szolgálnak a fajok megóvása vagy megőrzése körében; vagy

h) egy tagállamból származnak, és a természetes életterükből az adott tagállamban hatályos jogszabályokkal összhangban gyűjtötték be őket.

(4) Az (1) bekezdésben említett tilalmak alóli, a (3) bekezdésben említett feltételeken alapuló általános eltéréseket, valamint az A. mellékletben felsorolt fajokra vonatkozó, a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban lévő általános eltéréseket a Bizottság állapíthatja meg a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban. Ezen eltéréseknek összhangban kell lenniük a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogalkotás rendelkezéseivel.

(5) Az (1) bekezdésben említett tilalmakat kell alkalmazni a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira is, kivéve ha az érintett tagállam illetékes hatósága számára bizonyítani lehet, hogy az ilyen példányok beszerzése és – amennyiben azok a Közösség területén kívülről származnak – behozatala a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályokkal összhangban történt.

(6) A tagállamok illetékes hatóságai eladhatják a B–D. mellékletben felsorolt fajok e rendelet alapján elkobzott példányait, amennyiben azok így nem jutnak vissza közvetlenül azon természetes vagy jogi személyhez, akitől azt elkobozták, vagy aki részese volt a jogsértésnek. E példányokat ezután valamennyi célra jogszerűen megszerzettként lehet felhasználni.

9. cikk

Élő példányok szállítása

(1) Az A. mellékletben felsorolt fajok valamelyikébe tartozó élő példány Közösségen belüli bármilyen, a behozatali engedélyben vagy e rendeletnek megfelelően kiállított bármilyen bizonyítványban megjelölt helyről történő szállításának feltétele azon tagállam igazgatási hatósága által megadott előzetes felhatalmazás, amelyben a példány található. A szállítás egyéb eseteiben a példány szállításáért felelős személynek – adott esetben – tudnia kell bizonyítani a példány jogszerű eredetét.

(2) Az ilyen felhatalmazás

a) csak abban az esetben adható meg, ha a tagállam illetékes tudományos testülete – vagy amennyiben a szállítás egy másik tagállamba történik, ez utóbbi állam illetékes tudományos testülete – megbizonyosodott arról, hogy a rendeltetési helyen az élő példány számára tervezett elhelyezés annak fennmaradása és gondozása céljából megfelelő;

b) meglétét egy tanúsítvány kiadása erősíti meg; és

c) meglétét adott esetben, azonnal közölni kell azon tagállam igazgatási hatóságával, amelyben a példányt el kívánják helyezni.

(3) Azonban ilyen felhatalmazásra nincs szükség, ha egy élő állatot sürgős állatorvosi kezelés céljából kell szállítani, és visszaszállítása közvetlenül az engedélyezett tartási helyére történik.

(4) Amennyiben a B. mellékletben felsorolt fajok élő példányát a Közösségen belül szállítják, a példány birtokosa ezt csak annak biztosítása után fejezheti be, ha a tervezett címzettet megfelelően tájékoztatta a példány megfelelő gondozásához szükséges elhelyezésről, berendezésről és gyakorlatról.

(5) Amennyiben élő példányokat szállítanak a Közösségbe, onnan ki vagy azon belül, vagy egy ideig ott tartják azokat a tranzitszállítás vagy a kirakodás során, ezeket olyan módon kell felkészíteni, szállítani és gondozni, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélye vagy a kegyetlen bánásmód kockázata minimális szinten maradjon, és állatok esetében az állatok szállítás közbeni védelméről szóló közösségi jogszabályok betartásra kerüljenek.

(6) A 18. cikkben meghatározott eljárás szerint a Bizottság azon fajok élő példányainak tartására és szállítására vonatkozóan korlátozásokat írhat elő, amelyek Közösségbe történő behozatalát a 4. cikk (6) bekezdésével összhangban korlátozták.

10. cikk

Kiállítandó bizonyítványok

Egy tagállam igazgatási hatósága – erre irányuló kérelem és valamennyi szükséges bizonyíték bemutatása esetén – az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célokból bizonyítványt állíthat ki, amennyiben az ehhez szükséges valamennyi feltétel teljesül.

11. cikk

Az engedélyek és bizonyítványok érvényessége és különleges feltételek

(1) A tagállamok által bevezethető vagy fenntartható szigorúbb intézkedések sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai által e rendelettel összhangban kiállított engedélyek és bizonyítványok az egész Közösségben érvényesek.

(2) a) Ezen engedélyeket vagy bizonyítványokat, valamint az ezeken alapuló más engedélyeket vagy bizonyítványokat érvénytelennek kell tekinteni, amennyiben az illetékes hatóság vagy – az engedélyt vagy bizonyítványt kiadó illetékes hatósággal lefolytatott konzultációt követően – a Bizottság megállapítja, hogy azok kiadása a rá vonatkozó követelmények teljesülésének téves feltételezésén alapult.

b) Egy tagállam területén elhelyezett és ilyen okmányokkal ellátott példányokat e tagállam illetékes hatóságai lefoglalják és elkobozhatják.

(3) E rendeletnek megfelelően kiállított bármely engedélyben vagy bizonyítványban a kiállító hatóság feltételeket és követelményeket határozhat meg annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet előírásai teljesüljenek. Amennyiben ilyen feltételeket vagy követelményeket kell feltüntetni a bizonyítványokon, erről a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot.

(4) A vonatkozó kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány másolata alapján kiállított behozatali engedély a példányok Közösségbe történő behozatala tekintetében csak abban az esetben lesz érvényes, ha ehhez az eredeti kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt is mellékelték.

(5) A Bizottság – a 18. cikkben előírt eljárással összhangban – határidőket állapít meg az engedélyek és a bizonyítványok kiadására.

12. cikk

Behozatali és kiviteli helyek

(1) A tagállamok vámhivatalokat jelölnek ki az e rendelet hatálya alá tartozó fajok Közösségbe történő behozatalára vonatkozó ellenőrzések és vámkezelés, valamint a Közösségből történő kivitel elvégzésére abból a célból, hogy átruházzák rájuk e rendelet hatálya alá tartozó fajok példányainak a 2913/93/EGK rendelet szerinti vámkezelését vagy vámnyilatkozat kiadását, és meghatározzák, melyek a kifejezetten az élő példányok kezelésére szolgáló vámhivatalok.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt valamennyi vámhivatalt elegendő számú és megfelelően kiképzett személyzettel kell ellátni. A tagállamok biztosítják, hogy az elhelyezés az élő állatok szállítására és elhelyezésére vonatkozó közösségi jogszabályoknak megfeleljen és – amennyiben szükséges – megteszik az élő növények esetében szükséges intézkedéseket.

(3) Az (1) bekezdés szerint kijelölt valamennyi hivatalt bejelentik a Bizottságnak, amely ezek listáját közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

(4) Kivételes esetekben és a 18. cikkben előírt eljárással összhangban meghatározott kritériumoknak megfelelően, az igazgatási hatóság felhatalmazhat a Közösségbe történő behozatal vagy az onnan történő kivitel vagy újrakivitel kezelésére olyan vámhivatalt is, amelyet nem az (1) bekezdéssel összhangban jelöltek ki.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosságot tájékoztatják a határátkelési pontoknál e rendelet végrehajtási szabályairól.

13. cikk

Igazgatási hatóságok, tudományos testületek és más illetékes hatóságok

(1) a) Valamennyi tagállam kijelöl egy igazgatási hatóságot, amely elsődlegesen felelős e rendelet végrehajtásáért és a Bizottsággal történő kapcsolattartásért.

b) Valamennyi tagállam további igazgatási hatóságokat és más illetékes hatóságokat is kijelölhet a rendelet végrehajtásának céljából, ebben az esetben az elsődleges igazgatási hatóság feladata annak biztosítása, hogy a többi hatóság valamennyi, e rendelet végrehajtásához szükséges tájékoztatást megkapjon.

(2) Valamennyi tagállam kijelöl egy vagy több, megfelelő képesítéssel rendelkező tudományos testületet, amelyek feladatainak az egyéb kijelölt igazgatási hatóságokétól függetlennek kell lennie.

(3) a) A tagállamok e rendelet alkalmazásának időpontját legalább három hónappal megelőzően megküldik az igazgatási hatóságok, az engedélyek vagy bizonyítványok kiadására illetékes más hatóságok, valamint a tudományos testületek nevét és címét a Bizottságnak, amely ezt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában egy hónapon belül közzéteszi.

b) Az (1) bekezdés a) pontjában említett valamennyi igazgatási hatóság két hónapon belül megküldi a Bizottságnak – annak megkeresése alapján – az engedélyek vagy bizonyítványok aláírására felhatalmazott személyek nevét és aláírásmintáját és az engedélyek vagy bizonyítványok hitelesítésére használt pecsétek, bélyegzők vagy más eszközök lenyomatait.

c) A tagállamok a megadott adatokban bekövetkező valamennyi változást – legkésőbb e változások bekövetkeztét követő két hónapon belül – közlik a Bizottsággal.

14. cikk

Az előírások betartásának ellenőrzése és a jogsértések kivizsgálása

(1) a) A tagállamok igazgatási hatóságai ellenőrzik az e rendeletben szereplő előírások betartását.

b) Amennyiben az illetékes hatóság bármikor úgy véli, hogy sérül ezen előírások betartása, megteszi a szükséges lépéseket a jogsértések megszüntetésére vagy jogi beavatkozást kezdeményez.

c) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és – az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok esetében – az egyezményi titkárságot az illetékes hatóságok által megtett bármely lépésről, amely e rendelettel kapcsolatos jelentős jogsértésekkel függ össze, beleértve a példányok lefoglalásait és elkobzásait.

(2) A Bizottság felhívja a tagállamok illetékes hatóságainak figyelmét azon ügyekre, amelyek vizsgálatát szükségesnek tartja e rendelet keretén belül. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és – az egyezmény függelékében felsorolt fajok esetében – az egyezményi titkárságot az ennek nyomán lefolytatott vizsgálatok eredményeiről.

(3) a) Valamennyi tagállam képviselőjéből álló végrehajtási csoportot kell alakítani annak biztosítása céljából, hogy az e rendeletben foglalt előírások megvalósuljanak. A csoport elnöke a Bizottság képviselője.

b) A végrehajtási csoport vizsgál meg minden olyan, e rendelet végrehajtásával kapcsolatos technikai jellegű kérdést, amelyet az elnök vet fel vagy saját kezdeményezésére, vagy a csoport vagy a bizottság tagjainak kérelmére.

c) A Bizottság a végrehajtási csoportban elhangzó véleményeket a bizottság felé továbbítja.

15. cikk

Az információk közlése

(1) A tagállamok és a Bizottság megosztják egymással az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat.

A tagállamok és a Bizottság biztosítja a szükséges lépések megtételét annak érdekében, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot és az egyezménnyel és e rendelet végrehajtásával kapcsolatos előírások közismertek és köztudottak legyenek.

(2) A Bizottság kapcsolatot tart az egyezményi titkársággal annak érdekében, hogy az egyezmény ténylegesen megvalósuljon az a rendelet hatálya alá tartozó területen.

(3) A Bizottság haladéktalanul továbbítja a Tudományos Felülvizsgálati Csoport javaslatát az érintett tagállamok igazgatási hatóságai felé.

(4) a) A tagállamok igazgatási hatóságai a Bizottsághoz minden év június 15-ig megküldik azokat az előző évre vonatkozó információkat, amelyek az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti jelentés elkészítéséhez szükségesek, továbbá azokat, amelyek az A., B. és C. mellékletben felsorolt fajok példányainak nemzetközi kereskedelmére, valamint a D. mellékletben felsorolt fajok Közösségbe történő behozatalára vonatkoznak. A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikkben előírt eljárással összhangban.

b) Az a) pontban említett adatszolgáltatás alapján a Bizottság minden év október 31-ig kiadja e rendelet hatálya alá tartozó fajoknak a Közösségbe behozott, onnan kivitt vagy újrakivitt példányaira vonatkozó statisztikai jelentést, és továbbítja az egyezményi titkárság felé azon fajokra vonatkozó adatokat, amelyekre az egyezmény vonatkozik.

c) A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai minden második év június 15-ig – és először 1999-ben – közölnek a Bizottsággal minden olyan információt az előző két évre vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. A megadandó információkat, és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikkben előírt eljárással összhangban.

d) A c) pontban említett információk alapján a Bizottság minden második év október 31-ig – és először 1999-ben – jelentést készít e rendelet végrehajtásáról és alkalmazásáról.

(5) Tekintettel a mellékletek készülő kiegészítéseire, a tagállamok illetékes hatóságai megküldik a Bizottságnak a vonatkozó valamennyi információt. A Bizottság a szükséges információkat a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban határozza meg.

(6) A környezeti információkhoz való hozzáférés szabadságáról szóló, 1990. június 7-i 90/313/EGK tanácsi irányelvvel [7] összhangban a Bizottság megteszi a megfelelő intézkedéseket az e rendelet végrehajtása során közölt információk titkosságának védelme érdekében.

16. cikk

Szankciók

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy e rendeletnek legalább a következő megsértéseit szankcionálják:

a) a példányok Közösségbe történő behozatala vagy onnan történő kivitele vagy újrakivitele a megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül vagy hamis, hamisított vagy érvénytelen engedéllyel vagy bizonyítvánnyal vagy olyan engedéllyel vagy bizonyítvánnyal, amelyet az illetékes hatóság engedélye nélkül változtattak meg;

b) a rendelet alapján kiállított engedélyen vagy bizonyítványon rögzített feltételek megsértése;

c) hamis nyilatkozat tétele vagy tudottan hamis információ szolgáltatása egy engedély vagy bizonyítvány megszerzése érdekében;

d) hamis, meghamisított vagy érvénytelen, illetve felhatalmazás nélkül módosított engedély vagy bizonyítvány használata egy közösségi engedély vagy bizonyítvány beszerzéséhez vagy e rendelettel kapcsolatos bármely más hivatalos célra;

e) a behozatal bejelentésének elmulasztása vagy hamis behozatali bejelentés tétele;

f) élő példányok szállítása a sérülés, egészségkárosodás vagy kegyetlen bánásmód veszélyének minimálisra csökkentésére irányuló, megfelelő előkészület nélkül;

g) az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak a behozatali engedély kiadása idején vagy később kapott felhatalmazástól eltérő felhasználása;

h) mesterségesen szaporított növények kereskedelme a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt követelményekkel ellentétben;

i) a példányoknak a Közösség területére vagy onnan kifelé vagy azon keresztül történő szállítása e rendelettel összhangban kiállított megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül és az egyezményben részes harmadik országból történő kivitel vagy újrakivitel esetében az egyezménnyel összhangban kiállított engedély vagy bizonyítvány vagy ilyen engedély vagy bizonyítvány meglétére vonatkozó kielégítő bizonyíték nélkül;

j) példányok megvásárlása vagy azokra vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzésük, használatuk kereskedelmi nyereség céljából, kereskedelmi célú nyilvános árubemutatásuk, eladásuk, kereskedelmi célú tartásuk, eladási ajánlatuk vagy eladásra történő szállításuk a 8. cikkel ellentétben;

k) egy engedély vagy bizonyítvány felhasználása olyan példányhoz, amely nem azonos azzal, mint amelyre a kiadás megtörtént;

l) e rendelet szerint kiállított engedély vagy bizonyítvány meghamisítása vagy megváltoztatása;

m) egy közösségi behozatali, kiviteli vagy újrakiviteli engedély vagy bizonyítvány kiadása iránti kérelem elutasításáról való bejelentés elmulasztása a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek meg kell felelniük a jogsértés jellegének és súlyosságának, és előírásokat kell tartalmazniuk a példányok lefoglalására és – adott esetben – azok elkobzására.

(3) Amennyiben egy példányt elkoboznak, az elkobzással a tagállam illetékes hatóságát bízzák meg, amely

a) a tagállam Tudományos Testületével lefolytatott egyeztetés után – e rendelet és az egyezmény céljaival és rendelkezéseivel összhangban – elhelyezi a példányt vagy más módon rendelkezik a példányról; és

b) élő példány Közösségbe történő behozatala esetében a kiviteli országgal történt megbeszélést követően – az elkövető személy költségére – visszaküldheti azt a kiviteli országba.

(4) Amennyiben a B. vagy a C. mellékletben felsorolt fajok valamelyikének egy élő példánya érvényes engedély vagy bizonyítvány nélkül érkezik a Közösségbe történő beléptetés helyére, a példányt le kell foglalni vagy el lehet kobozni, vagy ha a címzett visszautasítja a példány átvételét, akkor a tagállam beléptetési pont szerint illetékes hatóságai – adott esetben – megtagadhatják a szállítmány beléptetését és kötelezhetik a szállítmányozót a példány visszaszállítására annak eredeti indítási helyére.

17. cikk

Tudományos Felülvizsgálati Csoport

(1) E rendelettel létrejön a Tudományos Felülvizsgálati Csoport, amely valamennyi tagállam tudományos testületének vagy testületeinek képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

(2) a) A Tudományos Felülvizsgálati Csoport megvizsgálja az e rendelet alkalmazásával összefüggő valamennyi olyan – különösen a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjával, a (2) bekezdésének a) pontjával és (6) bekezdésével kapcsolatos – tudományos kérdést, amelyet az elnök vagy a saját kezdeményezésére, vagy e csoport vagy a Bizottság tagjainak kérésére vet fel.

b) A Bizottság a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményét továbbítja a bizottsághoz.

18. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot segíti egy olyan bizottság, amelynek tagjai a tagállamok képviselői és elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

(2) A 19. cikk 1. és 2. pontjában említett bizottsági feladatok esetében – amennyiben a javaslatnak a Tanácshoz történő benyújtását követő három hónap elteltével sem történik intézkedés a Tanács részéről – a javasolt intézkedéseket a Bizottság elfogadja.

(3) A 19. cikk 3. és 4. pontjában említett bizottsági feladatok esetében – amennyiben a javaslatnak a Tanácshoz történő benyújtását követő három hónap elteltével sem történik intézkedés a Tanács részéről – a javasolt intézkedéseket a Bizottság elfogadja, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az érintett intézkedések ellen dönt.

19. cikk

A 18. cikkben előírt eljárással összhangban a Bizottság

1. egységes feltételeket és kritériumokat határoz meg a következő kérdésekben:

i. a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok kiadása, érvényessége és felhasználása, valamint ezek alakiságai;

ii. a növény-egészségügyi bizonyítványok alkalmazása; és

iii. eljárások meghatározása – amennyiben szükséges – a példányok megjelölésére, az azonosítás megkönnyítése és az előírások betartásának biztosítása érdekében;

2. elfogadja a 4. cikk (6) és (7) bekezdésében, az 5. cikk (5) bekezdésében és (7) bekezdésének b) pontjában, a 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (6) bekezdésében, a 11. cikk (5) bekezdésében, a 15. cikk (4) bekezdésének a) és c) pontjában és a 21. cikk (3) bekezdésében említett intézkedéseket.

3. módosítja az A–D. mellékletet az A. mellékletre vonatkozó olyan módosítások kivételével, amelyek nem az egyezményben részt vevő felek határozataiból következnek;

4. további intézkedéseket fogad el – amennyiben szükséges – az egyezményben részt vevő felek konferenciája határozatainak, az egyezmény állandó bizottsága határozatainak vagy javaslatainak és az egyezményi titkárság javaslatainak végrehajtására.

20. cikk

Záró rendelkezések

Valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot és az egyezményi titkárságot azon rendelkezésekről, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása céljából fogadnak el, és valamennyi olyan jogi eszközről és meghozott intézkedésről, amelyeket e rendelet alkalmazására és végrehajtására alkalmaznak.

A Bizottság ezen információkról értesíti a többi tagállamot.

21. cikk

(1) A 3626/82/EGK rendelet hatályát veszti.

(2) Amíg a 19. cikk 1. és 2. pontja szerinti intézkedések elfogadása meg nem történik, a tagállamok fenntarthatják vagy folytathatják a 3626/82/EGK rendelettel és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény Közösségben történő alkalmazása során szükséges dokumentumok egységes kiadására és használatára vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1983. november 28-i 3418/83/EGK bizottsági rendelettel [8] összhangban elfogadott intézkedéseket.

(3) E rendelet alkalmazását két hónappal megelőzően a Bizottság a 18. cikkben előírt eljárással összhangban és a Tudományos Felülvizsgálati Csoporttal történt egyeztetés alapján:

a) ellenőrzi, hogy fennáll-e valamilyen ok azon fajok Közösség területére történő behozatali korlátozására vonatkozóan, amelyeket a 3626/82/EGK rendelet C1 mellékletében soroltak fel, és amelyek nem szerepelnek e rendelet A. mellékletében;

b) elfogad egy rendeletet, amely kiegészíti a D. mellékletet azon fajok reprezentatív listájával, amelyek a 3. cikk (4) bekezdésének a) pontjában megadott kritériumoknak megfelelnek.

22. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

1997. június 1-jétől kell alkalmazni.

A 12. és 13. cikket, a 14. cikk (3) bekezdését, a 16., 17., 18. és 19. cikket, valamint a 21. cikk (3) bekezdését e rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 9-én.

a Bizottság részéről

B. Howlin

az elnök

[1] HL C 26., 1992.2.3., 1. o. ésHL C 131., 1994.5.12., 1. o.

[2] HL C 223., 1992.8.31., 19. o.

[3] Az Európai Parlament 1995. december 15-i véleménye (HL C 17., 1996.1.22., 430. o.), a Tanács 1996. február 26-i közös álláspontja (HL C 196., 1996.7.6., 58. o.) és az Európai Parlament 1996. szeptember 18-i határozata (HL C 320., 1996.10.28.)

[4] HL L 384., 1982.12.31., 1. o. A legutóbb az 558/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 57., 1995.3.15., 1. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[6] HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

[7] HL L 158., 1990.6.23., 56. o.

[8] HL L 344., 1983.12.7., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 1497/2003/EK rendelete, HL L 215., 2003.8.27., 3. o.

--------------------------------------------------