31997L0052Hivatalos Lap L 328 , 28/11/1997 o. 0001 - 0059


Az Európai Parlament és a Tanács 97/52/EK irányelve

(1997. október 13.)

a szolgáltatásnyújtásra irányuló, illetőleg az árubeszerzésre irányuló, illetőleg az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK, illetőleg 93/36/EGK, illetőleg 93/37/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére, 66. cikkére és 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően eljárva [3],

(1) mivel az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986–1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK határozatával [4] a Tanács a Közösség nevében jóváhagyta többek között a Közbeszerzésről szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás), amelynek célja, hogy a világkereskedelem liberalizációjának és növelésének érdekében a közbeszerzés tekintetében a kiegyensúlyozott jogok és kötelezettségek többoldalú keretét hozza létre; mivel a Megállapodásnak nincs közvetlen hatálya;

(2) mivel a 92/50/EGK [5], a 93/36/EGK [6] és a 93/37/EGK [7] irányelv összehangolta a szolgáltatás nyújtására, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó nemzeti eljárásokat, hogy az ilyen szerződések tekintetében valamennyi tagállamban azonos versenyfeltételeket vezessen be;

(3) mivel a Megállapodás hatálya alá tartozó és az ezen irányelvvel módosított 92/50/EGK, 93/36/EGK és 93/37/EGK irányelvnek megfelelő ajánlatkérők, amelyek azonos rendelkezéseket alkalmaznak a Megállapodást aláíró harmadik országok vállalkozói, szállítói és szolgáltatói tekintetében, ennélfogva megfelelnek a Megállapodás rendelkezéseinek;

(4) mivel a Közösségnek a Megállapodás elfogadásával keletkezett nemzetközi jogait és kötelezettségeit tekintetbe véve, a Megállapodást aláíró harmadik országokból származó ajánlattevőkre és termékekre a Megállapodásban meghatározott szabályozást kell alkalmazni, amely Megállapodás alkalmazási területe a 92/50/EGK irányelv esetében nem terjed ki az annak I. B. mellékletében felsorolt szolgáltatási szerződésekre, az I. A. mellékletének 8. csoportjában említett K+F (kutatás-fejlesztési) szolgáltatási szerződésekre, az I. A. mellékletének 5. csoportjában említett távközlési szolgáltatási szerződésekre, amelyek CPC-száma (common product classification: közös termékosztályozás) 7524, 7525 és 7526, továbbá az I. A. mellékletének 6. csoportjában említett, értékpapírok és más pénzügyi eszközök kibocsátására, eladására, vételére, illetve átruházására irányuló pénzügyi szolgáltatási szerződésekre, illetőleg jegybanki szolgáltatási szerződésekre;

(5) mivel a Megállapodás egyes rendelkezései az ajánlattevők számára a 92/50/EGK, a 93/36/EGK és a 93/37/EGK irányelvben megállapítottaknál kedvezőbb feltételeket vezetnek be;

(6) mivel az ajánlatkérők által a Megállapodás értelmében odaítélt szerződések esetében a tagállamok vállalkozásai és termékei tekintetében a szolgáltatásnyújtásra, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekhez való hozzájutás Szerződés alapján fennálló lehetőségeinek legalább olyan kedvezőnek kell lenniük, mint a Közösségen belül a közbeszerzési szerződésekhez való hozzájutásnak a Megállapodást aláíró harmadik országok vállalkozásaira és termékeire vonatkozóan a Megállapodás rendelkezéseiben biztosított feltételei;

(7) mivel ezért szükség van a 92/50/EGK, a 93/36/EGK és a 93/37/EGK irányelv rendelkezéseinek kiigazítására és kiegészítésére;

(8) mivel ezeknek az irányelveknek az alkalmazását egyszerűsíteni kell, és a közbeszerzések terén a jelenlegi közösségi jogalkotásban elért egyensúlyt, amennyire lehet, fenn kell tartani;

(9) mivel ezért szükséges a 92/50/EGK irányelv egyes kiigazításai alkalmazhatóságát az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden szolgáltatásra kiterjeszteni;

(10) mivel az ajánlatkérők kérhetnek és elfogadhatnak olyan tanácsot, amely felhasználható egy adott közbeszerzés feltételeinek megállapításánál, feltéve, hogy az ilyen tanácsadás nem jár a verseny kizárását eredményező hatással;

(11) mivel a Bizottság a kis- és középvállalkozások rendelkezésére bocsátja azokat az oktató és tájékoztató anyagokat, amelyekre a megváltozott beszerzési piacon való teljes körű részvételük érdekében van szükségük,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A Közösségnek a Megállapodás elfogadásával keletkezett nemzetközi jogai és kötelezettségei sérelme nélkül, amely Megállapodás meghatározza az azt aláíró harmadik országokból származó ajánlattevőkre és termékekre alkalmazandó szabályozást, és amelynek jelenlegi alkalmazási területe a 92/50/EGK irányelv esetében nem terjed ki az annak I. B. mellékletben felsorolt szolgáltatási szerződésekre, az I. A mellékletének 8. csoportjában említett K+F (kutatás-fejlesztési) szolgáltatási szerződésekre, az I. A. mellékletének 5. csoportjában említett távközlési szolgáltatási szerződésekre, amelyek CPC-száma (common product classification: közös termékosztályozás) 7524, 7525 és 7526, továbbá az I. A. mellékletének 6. csoportjában említett, értékpapírok és más pénzügyi eszközök kibocsátására, eladására, vételére, illetve átruházására irányuló pénzügyi szolgáltatási szerződésekre, illetőleg jegybanki szolgáltatási szerződésekre, a 92/50/EGK irányelv a következőképpen módosul:

(1) A 7. cikkben:

a) az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) a) Ezt az irányelvet kell alkalmazni:

- a 3. cikk (3) bekezdésében említett, szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződésekre, az I. B. mellékletben említett szolgáltatások, az I. A. melléklet 8. csoportjába tartozó szolgáltatások és az I. A. melléklet 5. csoportjába tartozó, a 7524., 7525. és 7526. CPC-számmal jelölt távközlési szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési szerződésekre, amelyeket az 1. cikk b) pontjában említett ajánlatkérők ítéltek oda, és amelyek általános forgalmi adó (ÁFA) nélküli becsült értéke legalább 200000 ECU,

- az I. A. mellékletben említett szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési szerződésekre, a 8. csoportba tartozó szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó, 7524., 7525. és 7526. CPC-számmal jelölt távközlési szolgáltatások kivételével:

i. amelyeket a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt ajánlatkérők ítéltek oda, és amelyek ÁFA nélküli becsült értéke legalább 130000 SDR (SDR: special drawing rights: különleges lehívási jogok) ECU-ben kifejezett értékének felel meg;

ii. amelyeket az 1. cikk b) pontjában felsorolt ajánlatkérők ítéltek oda, kivéve a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében említetteket, és amelyek ÁFA nélküli becsült értéke legalább 200000 SDR ECU-ben kifejezett értékének felel meg.

b) Az a) albekezdésben megállapított küszöbértékek ECU-ben és nemzeti valutákban kifejezett összegét 1996. január 1-jei hatállyal elvben kétévente felül kell vizsgálni. Az ilyen összegek kiszámítása során az említett valuták ECU-ben kifejezett és az ECU SDR-ben kifejezett, a január 1-jei felülvizsgálatot közvetlenül megelőző augusztus utolsó napján végződő 24 hónap alatti napi átlagértékeit kell alapul venni.

Az ezen albekezdésben megállapított számítási módszert a Bizottság kezdeményezésére a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottsága elvben két évvel az első alkalmazás után felülvizsgálja.

c) Az a) albekezdésben megállapított küszöbértékeket, valamint az ECU-ben és nemzeti valutákban kifejezett összegeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a b) albekezdés első részében megállapított felülvizsgálatot követő november hónap elején közzé kell tenni.

(2) A szerződés becsült értékének kiszámításakor az ajánlatkérő a (3)–(7) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével beszámítja a szolgáltató teljes becsült díjazását."

b) A (8) bekezdés hatályát veszti.

2. A 12. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ajánlatkérő az írásbeli jelentkezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül minden kizárt jelentkezővel és ajánlattevővel közli részvételi jelentkezése, illetőleg ajánlata elutasításának okait, továbbá minden elfogadható ajánlatot benyújtó ajánlattevővel közli a kiválasztott ajánlat jellemzőit és relatív előnyeit, valamint a nyertes ajánlattevő nevét.

Azonban az ajánlatkérő dönthet úgy is, hogy egyes, a szerződés odaítélésére vonatkozó és az első albekezdésben említett adatokat nem közöl, amennyiben ezeknek az adatoknak a közlése akadályozná a jogalkalmazást, egyéb módon ellentétes lenne a közérdekkel, sértené egyes magán- vagy közvállalkozások jogos üzleti érdekeit, vagy sérthetné a szolgáltatók közötti tisztességes versenyt.

(2) Az ajánlatkérő haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőket és ajánlattevőket a szerződések odaítélésére vonatkozóan hozott döntésekről, beleértve azokat az okokat, amelyek miatt úgy döntött, hogy nem ítél oda egy olyan szerződést, amely tekintetében ajánlati felhívás történt, vagy hogy újra kezdi az eljárást, és ezt a tájékoztatást kérésre írásban is megadja. Az ilyen döntésekről az Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatalát is tájékoztatja."

3. A 13. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ezt a cikket kell alkalmazni azokra a tervezési pályázatokra, amelyeket egy szolgáltatási szerződés odaítélési eljárásának részeként hirdettek meg, amennyiben az adott szerződés ÁFA nélküli becsült értéke legalább:

- a 7. cikk (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében megállapított küszöbérték az I. B. mellékletben említett szolgáltatások, az I. A. melléklet 8. csoportjába tartozó szolgáltatások, valamint az I. A. melléklet 5. csoportjába tartozó, a 7524., 7525., illetve 7626. CPC-számmal jelölt távközlési szolgáltatások tekintetében, amelyeket az 1. cikk b) pontjában említett ajánlatkérők ítéltek oda, vagy

- a 7. cikk (1) bekezdése a) pontja második francia bekezdésének i. alpontjában megállapított küszöbérték a 8. kategóriába tartozó szolgáltatások és az 5. kategóriába tartozó, 7524., 7525., illetve 7526. CPC-számmal jelölt távközlési szolgáltatások kivételével az I. A. mellékletben említett szolgáltatások tekintetében, amelyeket a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt ajánlatkérők ítéltek oda, vagy

- a 7. cikk (1) bekezdése a) pontja második francia bekezdésének ii. alpontjában megállapított küszöbérték a 8. csoportba tartozó szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó, 7524., 7525., illetve 7526. CPC-számmal jelölt távközlési szolgáltatások kivételével az I. A. mellékletben említett szolgáltatások tekintetében, amelyeket az 1. cikk b) pontjában felsorolt, de a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében nem szereplő ajánlatkérők ítéltek oda.

(2) Ezt a cikket kell alkalmazni minden olyan tervezési pályázatra, amelynek esetében a pályázati díjak és a résztvevőknek fizetett díjak teljes összege legalább:

- a 7. cikk (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében megállapított küszöbérték, az I. B mellékletben említett szolgáltatások, az I. A. melléklet 8. csoportjába tartozó szolgáltatások és az I. A. melléklet 5. csoportjába tartozó, 7524., 7525., illetve 7526. CPC-számmal jelölt távközlési szolgáltatások tekintetében, amelyeket az 1. cikk b) pontjában említett ajánlatkérők ítéltek oda, vagy

- a 7. cikk (1) bekezdése a) pontja második francia bekezdésének i. alpontjában megállapított küszöbérték a 8. csoportba tartozó szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó, 7524., 7525., illetve 7526. CPC-számmal jelölt távközlési szolgáltatások kivételével az I. A. mellékletben említett szolgáltatások tekintetében, amelyeket a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt ajánlatkérők ítéltek oda, vagy

- a 7. cikk (1) bekezdése a) pontja második francia bekezdésének ii. alpontjában megállapított küszöbérték a 8. csoportba tartozó szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó, 7524., 7525., illetve 7526. CPC-számmal jelölt távközlési szolgáltatások kivételével az I. A. mellékletben említett szolgáltatások tekintetében, amelyeket a 1. cikk b) pontjában felsorolt, de a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében nem szereplő ajánlatkérők ítéltek oda."

4. A 18. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ajánlatok kézhezvételére az (1) bekezdésben megállapított határidő helyett lehet olyan időtartamot alkalmazni, amely elegendő ahhoz, hogy az érdekeltek elfogadható ajánlatot nyújtsanak be; ez az időtartam a hirdetmény kibocsátásának napjától számítva főszabályként legalább 36 nap, és mindenképpen legalább 22 nap, amennyiben az ajánlatkérő a 15. cikk (1) bekezdésében előírt, a III. A. mellékletben szereplő mintának (Előzetes tájékoztatás) megfelelően elkészített, tájékoztató jellegű hirdetményt minimum 52 nappal és maximum 12 hónappal a 15. cikk (2) bekezdésében előírt hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapja részére történő megküldése előtt megküldi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának, feltéve, hogy a tájékoztató jellegű hirdetmény ezenkívül a III. B. mellékletben szereplő hirdetménymintában (Nyílt eljárás) említett adatok közül legalább a hirdetmény közzététele idején rendelkezésre állókat tartalmazza."

5. A 19. cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ajánlatok kézhezvételére a (3) bekezdésben megállapított határidő 26 napra csökkenthető, amennyiben az ajánlatkérő a 15. cikk (1) bekezdésében előírt, a III. A. mellékletben szereplő mintának (Előzetes tájékoztatás) megfelelően elkészített, tájékoztató jellegű hirdetményt minimum 52 nappal és maximum 12 hónappal a 15. cikk (2) bekezdésében előírt hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapja részére történő megküldése előtt megküldi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának, feltéve, hogy a tájékoztató jellegű hirdetmény ezenkívül a III. C. mellékletben szereplő (Meghívásos eljárás), illetve adott esetben a III. D. mellékletben szereplő (Tárgyalásos eljárás) hirdetménymintában említett adatok közül legalább a hirdetmény közzététele idején rendelkezésre állókat tartalmazza."

6. A 23. cikk jelenlegi szövege a 23. cikk (1) bekezdésévé módosul és a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az ajánlatokat írásban, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. A tagállamok engedélyezhetik az ajánlatok bármely más módon történő benyújtását, amennyiben biztosított az, hogy:

- minden ajánlat tartalmazza az értékeléséhez szükséges valamennyi információt,

- az ajánlatokat értékelésük során mindvégig bizalmasan kezelik,

- szükség szerint a jogi bizonyíthatóság érdekében az ilyen ajánlatokat a lehető leghamarabb írásban vagy egy hiteles példány megküldésével megerősítik,

- az ajánlatokat a benyújtási határidő lejártát követően nyitják fel."

7. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"38a. cikk

A közbeszerzési szerződéseknek az ajánlatkérők által történő odaítélésekor a tagállamok egymás közötti viszonyukban ugyanolyan előnyös feltételeket alkalmaznak, mint amilyen előnyösek az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai keretében megkötött, Közbeszerzésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) [8] végrehajtása során általuk harmadik országoknak nyújtott feltételek. A tagállamok e célból a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottságán belül konzultálnak egymással a Megállapodás alapján teendő intézkedésekről."

8. A 39. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. cikk

(1) Annak érdekében, hogy ezen irányelv alkalmazásának eredményeit értékelni lehessen, a tagállamok az ajánlatkérők által az előző év során odaítélt szolgáltatási szerződésekről legkésőbb 1997. október 31-ig, majd azt követően minden év október 31-ig statisztikai jelentést továbbítanak a Bizottság számára.

(2) A jelentésben részletesen fel kell tüntetni legalább:

a) a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt ajánlatkérők esetében:

- az egyes ajánlatkérők által a küszöbérték alatt odaítélt szerződések becsült összértékét,

- az egyes ajánlatkérők által a küszöbérték felett odaítélt szerződések számát és értékét, amennyire lehetséges, az eljárás, a szolgáltatásnak az I. mellékletben alkalmazott nómenklatúra szerinti csoportja, és a nyertes ajánlattevő állampolgársága szerinti bontásban, tárgyalásos eljárás esetében pedig a 11. cikknek megfelelő bontásban, felsorolva az egyes tagállamoknak és harmadik országoknak odaítélt szerződések számát és értékét;

b) az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden más ajánlatkérő esetében, ajánlatkérő-csoportonként, a küszöbérték felett odaítélt szerződések számát és értékét, amennyire lehetséges, az eljárás, a szolgáltatásnak az I. mellékletben alkalmazott nómenklatúra szerinti csoportja, és a nyertes ajánlattevő állampolgársága szerinti bontásban, tárgyalásos eljárás esetében pedig a 11. cikknek megfelelő bontásban, felsorolva az egyes tagállamoknak és harmadik országoknak odaítélt szerződések számát és értékét;

c) a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt ajánlatkérők esetében, az egyes ajánlatkérők által a Megállapodástól való eltérések alapján odaítélt szerződések számát és összértékét; az irányelv hatálya alá tartozó minden más ajánlatkérő esetében az egyes ajánlatkérő-csoportok által a Megállapodástól való eltérések alapján odaítélt szerződések összértékét;

d) minden egyéb, a 40. cikk (3) bekezdésében előírt eljárás alapján meghatározandó és a Megállapodásnak megfelelően szükséges statisztikai adatot.

Az e bekezdésnek megfelelően szükséges statisztikai adatok nem vonatkoznak az I. A. melléklet 8. csoportjában felsorolt szolgáltatásokra irányuló, az I. A. melléklet 5. csoportjába tartozó 7524., 7525. és 7526. CPC-számmal jelölt távközlési szolgáltatásokra irányuló, és az I. B. mellékletben felsorolt szolgáltatásokra irányuló szerződésekre, feltéve, hogy azok ÁFA nélküli becsült értéke kevesebb 200000 ECU-nél.

(3) A Bizottság a 40. cikk (3) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza az ezen irányelv alapján igényelt statisztikai adatok jellegét."

9. A III. melléklet helyébe az ezen irányelv II. mellékletében megállapított szöveg lép.

2. cikk

A 93/36/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikkben:

(A) Az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) a) A II., a III. és a IV. címet, valamint a 6. és a 7. cikket kell alkalmazni azokra az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre, amelyeket:

i. az 1. cikk b) pontjában említett ajánlatkérők ítéltek oda, beleértve az I. mellékletben felsorolt ajánlatkérők által a védelem terén, a II. melléklet hatálya alá nem tartozó termékek tekintetében odaítélt szerződéseket, amennyiben az általános forgalmi adó (ÁFA) nélküli becsült érték legalább 200000 SDR-nek megfelelő értékű ECU;

ii. az I. mellékletben felsorolt ajánlatkérők ítéltek oda, és amelyek ÁFA nélküli becsült értéke legalább 130000 SDR-nek megfelelő értékű ECU; a védelem terén működő ajánlatkérők esetében ezt a rendelkezést csak a II. melléklet hatálya alá tartozó termékeket érintő szerződésekre lehet alkalmazni;

b) Ezt az irányelvet azokra az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre kell alkalmazni, amelyek becsült értéke a hirdetménynek a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban történő közzétételekor hatályos vonatkozó küszöbértékkel egyenlő vagy azt meghaladja.

c) Az a) albekezdésben megállapított küszöbértékek ECU-ben és nemzeti valutában kifejezett összegét elvben kétévente, 1996. január 1-jei hatállyal felül kell vizsgálni. Az ilyen összegek kiszámítása során az említett valuták ECU-ben kifejezett és az ECU SDR-ben kifejezett, a január 1-jei felülvizsgálatot közvetlenül megelőző augusztus utolsó napján végződő 24 hónap alatti napi átlagértékeit kell alapul venni.

Az ezen albekezdésben megállapított számítási módszert a Bizottság javaslatára a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottsága elvben két évvel az első alkalmazása után felülvizsgálja.

d) Az a) albekezdésben megállapított küszöbértékeket,valamint azok ECU-ben és nemzeti valutákban kifejezett összegét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a c) albekezdés első pontjában megállapított felülvizsgálatot követő november hónap elején közzé kell tenni."

(B) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az ajánlatkérők biztosítják, hogy a különböző szállítók között ne történjen hátrányos megkülönböztetés."

(2) A 7. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ajánlatkérő a jelentkezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül minden kizárt jelentkezővel és ajánlattevővel közli részvételi jelentkezése, illetőleg ajánlata elutasításának okait, továbbá minden elfogadható ajánlatot benyújtó ajánlattevővel közli a kiválasztott ajánlat jellemzőit és relatív előnyeit, valamint a nyertes ajánlattevő nevét.

Azonban az ajánlatkérő dönthet úgy is, hogy egyes, a szerződés odaítélésére vonatkozó és az előző albekezdésben említett adatokat nem közöl, amennyiben ezeknek az adatoknak a közlése akadályozná a jogalkalmazást, egyéb módon ellentétes lenne a közérdekkel, sértené egyes magán- vagy közvállalkozások jogos üzleti érdekeit, vagy sérthetné a szállítók közötti tisztességes versenyt.

(2) Az ajánlatkérő haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőket és ajánlattevőket a szerződések odaítélésére vonatkozóan hozott döntésekről, beleértve azokat az okokat, amelyek miatt úgy döntött, hogy nem ítél oda egy olyan szerződést, amely tekintetében ajánlati felhívás történt, vagy hogy újra kezdi az eljárást, és ezt a tájékoztatást kérésre írásban is megadja. Az ilyen döntésekről az Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatalát is tájékoztatja."

3. A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az ajánlatok kézhezvételére az (1) bekezdésben megállapított határidő helyett lehet olyan időtartamot alkalmazni, amely elegendő ahhoz, hogy az érdekeltek elfogadható ajánlatot nyújtsanak be; ez az időtartam a hirdetmény kibocsátásának napjától számítva főszabályként legalább 36 nap, és mindenképpen legalább 22 nap, amennyiben az ajánlatkérő a 9. cikk (1) bekezdésében előírt, a IV. A. mellékletben szereplő mintának (Előzetes tájékoztatás) megfelelően elkészített, tájékoztató jellegű hirdetményt minimum 52 nappal és maximum 12 hónappal a 9. cikk (2) bekezdésében előírt hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapja részére történő megküldése előtt megküldi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának, feltéve, hogy a tájékoztató jellegű hirdetmény ezenkívül a IV. B. mellékletben szereplő hirdetménymintában (Nyílt eljárás) említett adatok közül legalább a hirdetmény közzététele idején rendelkezésre állókat tartalmazza."

4. A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az ajánlatok kézhezvételére a (3) bekezdésben megállapított határidő 26 napra csökkenthető, amennyiben az ajánlatkérő a 9. cikk (1) bekezdésében előírt, a IV. A. mellékletben szereplő mintának (Előzetes tájékoztatás) megfelelően elkészített, tájékoztató jellegű hirdetményt minimum 52 nappal és maximum 12 hónappal a 9. cikk (2) bekezdésében előírt hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapja részére történő megküldése előtt megküldi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának, feltéve, hogy a tájékoztató jellegű hirdetmény ezenkívül a IV. C. mellékletben szereplő (Meghívásos eljárás), illetve adott esetben a IV. D. mellékletben szereplő (Tárgyalásos eljárás) hirdetménymintában említett adatok közül legalább a hirdetmény közzététele idején rendelkezésre állókat tartalmazza."

5. A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ajánlatokat írásban, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. A tagállamok engedélyezhetik az ajánlatok bármely más módon történő benyújtását, amennyiben biztosított az, hogy:

- minden ajánlat tartalmazza az értékeléséhez szükséges valamennyi információt,

- az ajánlatokat értékelésük során mindvégig bizalmasan kezelik,

- szükség szerint a jogi bizonyíthatóság érdekében az ilyen ajánlatokat a lehető leghamarabb írásban vagy egy hiteles példány megküldésével megerősítik,

- az ajánlatokat a benyújtási határidő lejártát követően nyitják fel."

6. A 29. cikk helyébe a következő lép:

"29. cikk

(1) A Bizottság a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottságával konzultálva vizsgálja ezen irányelv alkalmazását, és szükség szerint új javaslatokat nyújt be a Tanácsnak, különösen az ezen irányelv végrehajtását célzó tagállami intézkedések összehangolása céljából.

(2) A Bizottság az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai keretében megkötött, Közbeszerzésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) XXIV. cikkének (7) bekezdésében [9] előírt további tárgyalások eredményére tekintettel felülvizsgálja ezt az irányelvet, és felülvizsgál az (1) bekezdés alapján elfogadott minden új intézkedést, továbbá szükség szerint megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácsnak.

(3) A Bizottság, a 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően, az I. mellékletet helyesbítései, változtatásai és módosításai alapján naprakészen tartja, és a naprakész változatot közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában."

7. A 31. cikk helyébe a következő lép:

"31. cikk

(1) Annak érdekében, hogy ezen irányelv alkalmazásának eredményeit értékelni lehessen, a tagállamok az ajánlatkérők által az előző év során odaítélt, árubeszerzésre irányuló szerződésekről legkésőbb 1996. október 31-ig, az I. mellékletben nem szereplő ajánlatkérők tekintetében pedig legkésőbb 1997. október 31-ig, majd azt követően minden év október 31-ig statisztikai jelentést továbbítanak a Bizottság számára.

(2) A statisztikai jelentésben fel kell tüntetni legalább:

a) az I. mellékletben felsorolt ajánlatkérők esetében:

- az egyes ajánlatkérők által a küszöbérték alatt odaítélt szerződések becsült összértékét,

- az egyes ajánlatkérők által a küszöbérték felett odaítélt szerződések számát és értékét, amennyire lehetséges, az eljárás, a 9. cikk (1) bekezdésében említett nómenklatúra szerinti termékcsoport és a nyertes ajánlattevő állampolgársága szerinti bontásban, tárgyalásos eljárás esetében pedig a 6. cikknek megfelelő bontásban, felsorolva az egyes tagállamoknak és harmadik országoknak odaítélt szerződések számát és értékét;

b) az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden más ajánlatkérő esetében, ajánlatkérő-csoportonként, a küszöbérték felett odaítélt szerződések számát és értékét, amennyire lehetséges, az eljárás, a 9. cikk (1) bekezdésében említett nómenklatúra szerinti termékcsoport és a nyertes ajánlattevő állampolgársága szerinti bontásban, a 6. cikknek megfelelő bontásban, felsorolva az egyes tagállamoknak és harmadik országoknak odaítélt szerződések számát és értékét;

c) az I. mellékletben felsorolt ajánlatkérők esetében, az egyes ajánlatkérők által a Megállapodástól való eltérések alapján odaítélt szerződések számát és összértékét; az irányelv hatálya alá tartozó minden más ajánlatkérő esetében az egyes ajánlatkérő-csoportok által a Megállapodástól való eltérések alapján odaítélt szerződések összértékét;

d) minden egyéb, a 32. cikk (2) bekezdésében előírt eljárás alapján meghatározandó és a Megállapodásnak megfelelően szükséges statisztikai adatot.

(3) A Bizottság a 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza az ezen irányelv alapján igényelt statisztikai adatok jellegét."

8. Az I. melléklet helyébe ezen irányelv I. mellékletének szövege, a IV. melléklet helyébe pedig ezen irányelv III. mellékletének szövege lép.

3. cikk

A 93/37/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6. cikkben:

(A) Az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ezt az irányelvet kell alkalmazni:

a) azokra az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekre, amelyek általános forgalmi adó (ÁFA) nélküli becsült értéke legalább 5000000 SDR-nek (különleges lehívási jog) megfelelő értékű ECU;

b) azokra a 2. cikk (1) bekezdésében említett, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekre, amelyek ÁFA nélküli becsült értéke legalább 5000000 ECU.

(2) a) Az (1) bekezdésben megállapított küszöbérték ECU-ben és nemzeti valutában kifejezett összegét elvben kétévente, 1996. január 1-jei hatállyal felül kell vizsgálni. Az ilyen összeg kiszámítása során az ECU SDR-ben kifejezett és a nemzeti valuták ECU-ben kifejezett, a január 1-jei felülvizsgálatot megelőző augusztus utolsó napján végződő 24 hónap alatti napi átlagértékeit kell alapul venni.

Az (1) bekezdésben megállapított küszöbértéket, valamint annak ECU-ben és nemzeti valutákban kifejezett összegét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a fent említett felülvizsgálatot követő november hónap elején közzé kell tenni.

b) Az a) albekezdésben megállapított számítási módszert a Bizottságjavaslatára a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottsága elvben két évvel az első alkalmazása után felülvizsgálja."

(B) A cikk a következő új bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az ajánlatkérők biztosítják, hogy a különböző vállalkozók között ne történjen hátrányos megkülönböztetés."

2. A 8. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ajánlatkérő az írásbeli jelentkezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül minden kizárt jelentkezővel és ajánlattevővel közli részvételi jelentkezése, illetőleg ajánlata elutasításának okait, továbbá minden elfogadható ajánlatot benyújtó ajánlattevővel közli a kiválasztott ajánlat jellemzőit és relatív előnyeit, valamint a nyertes ajánlattevő nevét.

Azonban az ajánlatkérő dönthet úgy is, hogy egyes, a szerződés odaítélésére vonatkozó és az előző albekezdésben említett adatokat nem közöl, amennyiben ezeknek az adatoknak a közlése akadályozná a jogalkalmazást, egyéb módon ellentétes lenne a közérdekkel, sértené egyes magán- vagy közvállalkozások jogos üzleti érdekeit, vagy sérthetné a vállalkozók közötti tisztességes versenyt.

(2) Az ajánlatkérő haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőket és ajánlattevőket a szerződések odaítélésére vonatkozóan hozott döntésekről, beleértve azokat az okokat, amelyek miatt úgy döntött, hogy nem ítél oda egy olyan szerződést, amely tekintetében ajánlati felhívás történt, vagy hogy újra kezdi az eljárást, és ezt a tájékoztatást kérésre írásban is megadja. Az ilyen döntésekről az Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatalát is tájékoztatja."

3. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ajánlatok kézhezvételére az (1) bekezdésben megállapított határidő helyett lehet olyan időtartamot alkalmazni, amely elegendő ahhoz, hogy az érdekeltek elfogadható ajánlatot nyújtsanak be; ez az időtartam a hirdetmény kibocsátásának napjától számítva főszabályként legalább 36 nap, és mindenképpen legalább 22 nap, amennyiben az ajánlatkérő a 11. cikk (1) bekezdésében előírt, a IV. A. mellékletben szereplő mintának (Előzetes tájékoztatás) megfelelően elkészített, tájékoztató jellegű hirdetményt minimum 52 nappal és maximum 12 hónappal a 11. cikk (2) bekezdésében előírt hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapja részére történő megküldése előtt megküldi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának, feltéve, hogy a tájékoztató jellegű hirdetmény ezenkívül a IV. B. mellékletben szereplő hirdetménymintában (Nyílt eljárás) említett adatok közül legalább a hirdetmény közzététele idején rendelkezésre állókat tartalmazza."

4. A 13. cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ajánlatok kézhezvételére a (3) bekezdésben megállapított határidő 26 napra csökkenthető, amennyiben az ajánlatkérő a 11. cikk (1) bekezdésében előírt, a IV. A. mellékletben szereplő mintának (Előzetes tájékoztatás) megfelelően elkészített, tájékoztató jellegű hirdetményt minimum 52 nappal és maximum 12 hónappal a 11. cikk (2) bekezdésében előírt hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapja részére történő megküldése előtt megküldi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának, feltéve, hogy a tájékoztató jellegű hirdetmény ezenkívül a IV. C. mellékletben szereplő (Meghívásos eljárás), illetve adott esetben a IV. D. mellékletben szereplő (Tárgyalásos eljárás) hirdetménymintában említett adatok közül legalább a hirdetmény közzététele idején rendelkezésre állókat tartalmazza."

5. A 18. cikk jelenlegi szövege a 18. cikk (1) bekezdésévé módosul és a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az ajánlatokat írásban, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. A tagállamok engedélyezhetik az ajánlatok bármely más módon történő benyújtását, amennyiben biztosított az, hogy:

- minden ajánlat tartalmazza az értékeléséhez szükséges valamennyi információt,

- az ajánlatokat értékelésük során mindvégig bizalmasan kezelik,

- szükség szerint a jogi bizonyíthatóság érdekében az ilyen ajánlatokat a lehető leghamarabb írásban vagy egy hiteles példány megküldésével megerősítik,

- az ajánlatokat a benyújtási határidő lejártát követően nyitják fel."

6. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"33a. cikk

A közbeszerzési szerződéseknek az ajánlatkérők által történő odaítélésekor a tagállamok egymás közötti viszonyukban ugyanolyan előnyös feltételeket alkalmaznak, mint amilyen előnyösek az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai keretében megkötött, Közbeszerzésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) [10] végrehajtása során általuk harmadik országoknak nyújtott feltételek. A tagállamok e célból a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottságán belül konzultálnak egymással a Megállapodás alapján teendő intézkedésekről."

7. A 34 cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. cikk

(1) Annak érdekében, hogy ezen irányelv alkalmazásának eredményeit értékelni lehessen, a tagállamok az ajánlatkérők által az előző év során odaítélt, építési beruházásra irányuló szerződésekről legkésőbb 1997. október 31-ig, majd azt követően minden év október 31-ig statisztikai jelentést továbbítanak a Bizottság számára.

(2) A statisztikai jelentésben fel kell tüntetni legalább:

a) a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt ajánlatkérők esetében:

- az egyes ajánlatkérők részéről a küszöbérték alatt odaítélt szerződések becsült összértékét,

- az egyes ajánlatkérők által a küszöbérték felett odaítélt szerződések számát és értékét, amennyire lehetséges, az eljárás, az építési beruházási munka II. mellékletben alkalmazott nómenklatúra szerinti csoportja és a nyertes ajánlattevő állampolgársága szerinti bontásban, tárgyalásos eljárás esetében pedig a 7. cikknek megfelelő bontásban, felsorolva az egyes tagállamoknak és harmadik országoknak odaítélt szerződések számát és értékét;

b) az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden más ajánlatkérő esetében, ajánlatkérő-csoportonként, a küszöbérték felett odaítélt szerződések számát és értékét, amennyire lehetséges, az eljárás, az építési beruházási munka II. mellékletben alkalmazott nómenklatúra szerinti csoportja és a nyertes ajánlattevő állampolgársága szerinti bontásban, tárgyalásos eljárás esetében pedig a 7. cikknek megfelelő bontásban, felsorolva az egyes tagállamoknak és harmadik országoknak odaítélt szerződések számát és értékét;

c) 93/36/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt ajánlatkérők esetében, az ajánlatkérők által a Megállapodástól való eltérések alapján odaítélt szerződések számát és összértékét; az irányelv hatálya alá tartozó minden más ajánlatkérő esetében az egyes ajánlatkérő-csoportok által a Megállapodástól való eltérések alapján odaítélt szerződések összértékét;

d) minden egyéb, a 35. cikk (3) bekezdésében előírt eljárás alapján meghatározandó és a Megállapodásnak megfelelően szükséges statisztikai adatot.

(3) A Bizottság a 35. cikk (3) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza az ezen irányelv alapján igényelt statisztikai adatok jellegét."

(8) A IV. melléklet helyébe ezen irányelv IV. mellékletének szövege lép.

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1998. október 13-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el, valamint a Bizottság számára megküldik az ezen irányelv és az elfogadott nemzeti rendelkezések közötti megfelelést ábrázoló táblázatot.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. október 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

R. Goebbels

[1] HL C 138., 1995.6.3., 1. o.

[2] HL C 256., 1995.10.2., 4. o. és HL C 212., 1996.7.22., 13. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. február 29-i véleménye (HL C 78., 1996.3.18., 18. o.), a Tanács 1996. december 20-i közös álláspontja (HL C 111., 1997.4.9., 1. o.) és az Európai Parlament 1997. május 14-i határozata (HL C 167., 1997.6.2.). 1997. július 24-i tanácsi határozat.

[4] HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

[5] A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1992.7.24., 1. o.) Az irányelvet legutóbb az 1994-es csatlakozási okmány módosította.

[6] Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 1993.8.09., 1. o.) Az irányelvet legutóbb az 1994-es csatlakozási okmány módosította.

[7] Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 1993.8.9., 54. o.) Az irányelvet legutóbb az 1994-es csatlakozási okmány módosította.

[8] 1994. december 22-i 94/800/EGK tanácsi határozat az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986–1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

[9] 1994. december 22-i 94/800/EGK tanácsi határozat az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986–1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az EurópaiKözösség nevében történő megkötéséről (1986-1994) (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

[10] 1994. december 22-i 94/800/EGK tanácsi határozat az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986–1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"

I. MELLÉKLET

A MEGÁLLAPODÁS I. MELLÉKLETÉNEK MEGFELELŐEN A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ AJÁNLATKÉRŐK JEGYZÉKE

(KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEK)

BELGIUM

A. - L'État Fédéral:

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires économiques

- Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la Coopération au développement

- Ministère de l'agriculture

- Ministère des classes moyennes

- Ministère des communications et de l'infrastructure

- Ministère de la défense nationale [1]

- Ministère de l'emploi et du travail

- Ministère des finances

- Ministère de l'intérieur et de la fonction publique

- Ministère de la justice

- Ministère de la santé publique et de l'environnement

- la poste [2]

- la Régie des bâtiments

- le Fonds des routes

B. - L'Office national de sécurité sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

- L'Institut national d'assurances maladie-invalidité

- L'Office national des pensions

- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

- Le Fonds des maladies professionnelles

- L'Office national de l'emploi

DÁNIA

1. Folketinget | – Rigsrevisionen |

2. Statsministeriet | |

3. Udenrigsministeriet | – 2 departementer |

4. Arbejdsministeriet | – 5 styrelser og institutioner |

5. Boligministeriet | – 7 styrelser og institutioner |

6. Erhvervsministeriet | – 7 styrelser og institutioner |

7. Finansministeriet | – 3 styrelser og institutioner |

8. Forskningsministeriet | – 1 styrelse |

9. Forsvarsministeriet | – adskillige institutioner |

10. Indenrigsministeriet | – 2 styrelser |

11. Justitsministeriet | – 2 direktorater og adskillige politimyndigheder og domstole |

12. Kirkeministeriet | – 10 stiftsøvrigheder |

13. Kulturministeriet | – 3 institutioner samt adskillige statsejede museeer og højere uddannelsesinstitutioner |

14. Landbrugs- og fiskeriministeriet | – 23 direktorater og institutioner |

15. Miljø- og energiministeriet | – 6 styrelser og Forsøgsanlægget Risø |

16. Skatteministeriet | – 1 styrelse |

17. Socialministeriet | – 4 styrelser og institutioner |

18. Sundhedsministeriet | – Adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut |

19. Trafikministeriet | – 12 styrelser og institutioner |

20. Undervisningsministeriet | – 6 direktorater samt 12 universiteter og andre højere læreanstalter |

21. Økonomiministeriet | – Danmarks statistik |

Oikeuskanslerinvirasto | Office of the Chancellor of Justice |

Kauppa- ja teollisuusministeriö | Ministry of Trade and Industry |

Kuluttajavirasto | National Consumer Administration |

Elintarvikeviras | National Food Administration |

Kilpailuviras | Office of Free Competition |

Kilpailuneuvosto | Council of Free Competition |

Kuluttaja-asiamiehen toimis | Office of the Consumer Ombudsman |

Kuluttajavalituslautakun | Consumer Complaints Board |

Patentti- ja rekisterihallitu | National Borad of Patents and Registration |

Liikenneministeriö | Ministry of Transport and Communications |

Telehallintokesku | Telecommunications Administration Centre |

Maa- ja metsätalousministeriö | Ministry of Agriculture and Forestry |

Maanmittauslaitos | National Land Survey of Finland |

Oikeusministeriö | Ministry of Justice |

Tietosuojavaltuutetun toimisto | The Office of the Data Protection Ombudsman |

Tuomioistuinlaitos Korkein oikeusKorkein hallinto-oikeusHovioikeudetKäräjäoikeudetLääninoikeudetMarkkinatuomioistuinTyötuomioistuinVakuutusoikeusVesioikeudet | Courts of Law |

Vankeinhoitolaitos | Prison Administration |

Opetusministeriö | Ministry of Education |

Opetushallitus | National Board of Education |

Valtion elokuvatarkastamo | National Office of Film Censorship |

Puolustusministeriö | Ministry of Defense |

Puolustusvoimat | Defence Forces |

Sisäasiainministeriö | Ministry of the Interior |

Väestörekisterikeskus | Population Register Centre |

Keskusrikospoliisi | Central Criminal Police |

Liikkuva poliisi | Mobile Police |

Rajavartiolaitos | Frontier Guard |

Sosiaali- ja terveysministeriö | Ministry of Social Affairs and Health |

Työttömyysturvalautakunta | Unemployment Appeal Board |

Tarkastuslautakunta | Appeals Tribunal |

Lääkelaitos | National Agency for Medicines |

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus | National Board of Medicolegal Affairs |

Tapaturmavirasto | State Accident Office |

Säteilyturvakeskus | Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety |

Valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskukset | Reception Centres for Asylum Seekers |

Työministeriö | Ministry of Labour |

Valtakunnansovittelijain toimisto | National Conciliator's Office |

Työneuvosto | Labour Council |

Ulkoasiainministeriö | Ministry for Foreign Affairs |

Valtiovarainministeriö | Ministry of Finance |

Valtiontalouden tarkastusvirasto | State Economy Controller's Office |

Valtiokonttori | State Treasury Office |

Valtion työmarkkinalaitos Verohallinto | |

Tullihallinto | |

Valtion vakuusrahasto | |

Ympäristöministeriö | Ministry of Environment |

Vesi- ja ympäristöhallitus | National Board of Waters and Environment |

A

Akademien för de fria konsterna | Royal Academy of Fine Arts |

Allmänna advokatbyråerna (28) | Public Law-Service Offices (28) |

Allmänna reklamationsnämnden | National Board for Consumer Complaints |

Arbetarskyddsstyrelsen | National Board of Occupational Safety and Health |

Arbetsdomstolen | Labour Court |

Arbetsgivarverk, statens | National Agency for Government Employers |

Arbetslivscentrum | Centre for Working Life |

Arbetslivsfonden | Working Lives Fund |

Arbetsmarknadsstyrelsen | National Labour Market Board |

Arbetsmiljöfonden | Work Environment Fund |

Arbetsmiljöinstitutet | National Institute of Occupational Health |

Arbetsmiljönämnd, statens | Board of Occupational Safety and Health for Government Employees |

Arkitekturmuseet | Museum of Architecture |

Arkivet för ljud och bild | National Archive of Recorded Sound and Moving Images |

Arrendenämnder (12) | Regional Tenancies Tribunals (12) |

B

Barnmiljörådet | National Child Environment Council |

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens | Swedish Council on Technology Assessment in Health Care |

Beredningen för internationell tekniskt- ekonomiskt samarbete | Agency for International Technical and Economic Cooperation |

Besvärsnämnden för rättshjälp | Legal Aid Appeals Commission |

Biblioteket, Kungl. | Royal Library |

Biografbyrå, statens | National Board of Film Censors |

Biografiskt lexikon, svenskt | Dictionary of Swedish Biography |

Bokföringsnämnden | Swedish Accounting Standards Board |

Bostadsdomstolen | Housing Appeal Court |

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) | National Housing Credit Guarantee Board |

Boverket | National Housing Board |

Brottsförebyggande rådet | National Council for Crime Prevention |

Brottsskadenämnden | Criminal Injuries Compensation Board |

C

Centrala försöksdjursnämnden | Central Committee for Laboratory Animals |

Centrala studiestödsnämnden | National Board of Student Aid |

Centralnämnden för fastighetsdata | Central Board for Real-estate Data |

D

Datainspektionen | Data Inspection Board |

Departementen | Ministries (Government Departments) |

Domstolsverket | National Courts Administration |

E

Elsäkerhetsverket | National Electrical Safety Board |

Expertgruppen för forskning om regional utveckling | Export Group on Regional Studies |

Exportkreditnämnden | Export Credits Guarantee Board |

F

Fideikommissnämnden | Entailed Estates Council |

Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority |

Fiskeriverket | National Board of Fisheries |

Flygtekniska försöksanstalten | Aeronautical Research Institute |

Folkhälsoinstitutet | National Institute of Public Health |

Forskningsrådsnämnden | Council for Planning and Coordination of Research |

Fortifikationsförvaltningen | Fortifications Administration |

Frivårdens behandlingscentral | Probation Treatment Centre |

Förlikningsmannaexpedition, statens | National Conciliators' Office |

Försvarets civilförvaltning | Civil Administration of the Defence Forces |

Försvarets datacenter | Defence Data-processing Centre |

Försvarets forskningsanstalt | National Defence Research Establishment |

Försvarets förvaltningsskola | Defence Forces' Administration School |

Försvarets materielverk | Defence Material Administration |

Försvarets radioanstalt | National Defence Radio Institute |

Försvarets sjukvårdsstyrelse | Medical Board of the Defence Forces |

Försvarshistoriska museer, statens | Swedish Museums of Military History |

Försvarshögskolan | National Defence College |

Försäkringskassorna | Social Insurance Offices |

Försäkringsdomstolarna | Social Insurance Courts |

Försäkringsöverdomstolen | Supreme Social Insurance Court |

G

Geologiska undersökning, Sveriges | Geological Survey of Sweden |

Geotekniska institut, statens | Geotechnical Institute |

Glesbygdsmyndigheten | National Rural Area Development Authority |

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning | Graphic Institute and the Graduate School of Communications |

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd | Swedish Government Seamen's Service |

Handelsflottans pensionsanstalt | Merchant Pensions Institute |

Handikappråd, statens | National Council for the Disabled |

Haverikommission, statens | Board of Accident Investigation |

Hovrätterna (6) | Courts of Appeal (6) |

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet | Council for Research in the Humanities and Social Sciences |

Hyresnämnder (12) | Regional Rent Tribunals (12) |

Häktena (30) | Remand Prisons (30) |

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | Committee on Medical Responsibility |

Högsta domstolen | Supreme Court |

I

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar | Register Authority for Floating Charges |

Institut för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Institut för psykisocial miljömedicin, statens | National Institute for Psycho-social Factors and Health |

Institutet för rymdfysik | Swedish Institute of Space Physics |

Invandrarverk, statens | Swedish Immigration Board |

J

Jordbruksverk, statens | Swedish Board of Agriculture |

Justitiekanslern | Office of the Chancellor of Justice |

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsdelegationen | Office of the Equal Opportunities Ombudsman and the Equal Opportunities Commission |

K

Kabelnämnden/Närradionämnden | Swedish Cable Authority / Swedish Community Radio Authority |

Kammarkollegiet | National Judicial Board of Public Lands and Funds |

Kammarrätterna (4) | Administrative Courts of Appeal (4) |

Kemikalieinspektionen | National Chemicals Inspectorate |

Kommerskollegium | National Board of Trade |

Koncessionsnämnden för miljö-skydd | National Franchise Board for Environment Protection |

Konjunkturinstitutet | National Institute of Economic Research |

Konkurrensverket | Swedish Competition Authority |

Konstfackskolan | College of Arts, Crafts and Design |

Konsthögskolan | College of Fine Arts |

Konstmuseer, statens | National Art Museums |

Konstnärsnämnden | Arts Grants Committee |

Konstråd, statens | National Art Council |

Konsumentverket | National Board for Consumer Policies |

Krigsarkivet | Armed Forces Archives |

Kriminaltekniska laboratorium, statens | National Laboratory of Forensic Science |

Kriminalvårdens regionkanslier (7) | Correctional Region Offices (7) |

Kriminalvårdsanstalterna (78) | National/Local Institutions (78) |

Kriminalvårdsnämnden | National Paroles Board |

Kriminalvårdsstyrelsen | National Prison and Probation Administration |

Kronofogdemyndigheterna (24) | Enforcement Services (24) |

Kulturråd, statens | National Council for Cultural Affairs |

Kustbevakningen | Swedish Coast Guard |

Kärnkraftinspektion, statens | Nuclear-power Inspectorate |

L

Lantmäteriverk, statens | Central Office of the National Land Survey |

Livrustkammaren / Skoklosters slott / Hallwylska museet | Royal Armoury |

Livsmedelsverk, statens | National Food Administration |

Lotterinämnden | Gaming Board |

Läkemedelsverket | Medical Products Agency |

Läns- och distriktsaklagarmyndigheterna | County Public Prosecution Authority and District Prosecution Authority |

Länsarbetsnämnderna (24) | County Labour Boards (24) |

Länsrätterna (25) | County Administrative Courts (25) |

Länsstyrelserna (24) | County Administrative Boards (24) |

Löne- och pensionsverk, statens | National Government Employee Salaries and Pensions Board |

M

Märknadsdomstolen | Market Court |

Mäskinprovningar, statens | National Machinery Testing Institute |

Medicinska forskningsrådet | Medical Research Council |

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges | Swedish Meteorological and Hydrological Institute |

Militärhögskolan | Armed Forces Staff and War College |

Musiksamlingar, statens | Swedish National Collections of Music |

N

Naturhistoriska riksmuseet | Museum of Natural History |

Naturvetenskapliga forskningsrådet | Natural Science Research Council |

Naturvårdsverk, statens | National Environmental protection Agency |

Nordiska Afrikainstitutet | Scandinavian Institute of African Studies |

Nordiska hälsovårdshögskolan | Nordic School of Public Health |

Nordiska institutet för samhällsplanering | Nordic Institute for Studies in Urban and Regional Planning |

Nordiska museet, stiftelsen | Nordic Museum |

Nordiska rådets svenska delegation | Swedish Delegation of the Nordic Council |

Notarienämnden | Recorders Committee |

Nämnden för internationella adoptionsfrågor | National Board for Intra-country Adoptions |

Nämnden för offentlig upphandling | National Board for Public Procurement |

Nämnden för statens gruvegendom | State Mining Property Commission |

Nämnden för statliga förnyelsefonder | National Fund for Administrative Development and Training for Government Employees |

Nämnden för utställning av nutida svensk konst i utlandet | Swedish National Committee for Contemporary Art Exhibitions Abroad |

Närings- och teknikutvecklingsverket | National Board for Industrial and Technical Development |

O

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminering | Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman / Advisory Committee on Questions Concerning Ethnic Discrimination |

P

Patentbesvärsrätten | Court of Patent Appeals |

Patent- och registreringsverket | Patents and Registration Office |

Person- och adressregisternämnd, statens | Coordinated Population and Address Register |

Polarforskningssekretariatet | Swedish Polar Research Secretariat |

Presstödsnämnden | Press Subsidies Council |

Psykologisk-pedagogiska bibliotek, statens | National Library for Psychology and Education |

R

Radionämnden | Broadcasting Commission |

Regeringskansliets förvaltningskontor | Central Services Office for the Ministries |

Regeringsrätten | Supreme Administrative Court |

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer | Central Board of National Antiquities and National Historical Museums |

Riksarkivet | National Archives |

Riksbanken | Bank of Sweden |

Riksdagens förvaltningskontor | Administration Department of the Swedish Parliament |

Riksdagens ombudsmän, JO | The Parliamentary Ombudsmen |

Riksdagens revisorer | The Parliamentary Auditors |

Riksförsäkringsverket | National Social Insurance Board |

Riksgäldskontoret | National Audit Bureau |

Rikspolisstyrelsen | National Police Board |

Riksrevisionsverket | National Audit Bureau |

Riksskatteverket | National Tax Board |

Riksutställningar, Stiftelsen | Travelling Exhibitions Service |

Riksåklagaren | Office of the Prosecutor-General |

Rymdstyrelsen | National Space Board |

Råd för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Rådet för grundläggande högskoleutbildning | Council for Renewal of Undergraduate Education |

Räddningsverk, statens | National Rescue Services Board |

Rättshjälpsnämnden | Regional Legal-aid Commission |

Rättsmedicinalverket | National Board of Forensic Medicine |

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor | Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools |

Sjöfartsverket | National Maritime Administration |

Sjöhistoriska museer, statens | National Maritime Museums |

Skattemyndigheterna (24) | Local Tax Offices (24) |

Skogs- och jordbrukets forskningsråd | Swedish Council for Forestry and Agricultural Research |

Skogsstyrelsen | National Board of Forestry |

Skolverk, statens | National Agency for Education |

Smittskyddsinstitutet | Swedish Institute for Infectious Disease Control |

Socialstyrelsen | National Board of Health and Welfare |

Socialvetenskapliga forskningsrådet | Swedish Council for Social Research |

Sprängämnesinspektionen | National Inspectorate of Explosives and Flammables |

Statistiska centralbyrån | Statistics Sweden |

Stätskontoret | Agency for Administrative Development |

Stiftelsen WHO | Collaborating Centre on International Drug Monitoring |

Strålskyddsinstitut, statens | National Institute of Radiation Protection |

Styrelsen för internationell utveckling, SIDA | Swedish International Development Authority |

Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORP | Swedish International Enterprise Development |

Styrelsen för psykologiskt försvar | National Board of Psychological Defence |

Styrelsen för Sverigebilden | Image Sweden |

Styrelsen för teknisk ackreditering | Swedish Board for Technical Accreditation |

Styrelsen för u-landsförskning, SAREC | Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries |

Svenska institutet, stiftelsen | Swedish Institute |

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket | Library of Talking Books and Braille Publications |

Teknikvetenskapliga forskningsrådet | Swedish Research Council for Engineering Sciences |

Tekniska museet, stiftelsen | National Museum of Science and Technology |

Tingsrätterna (97) | District and City Courts (97) |

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet | Judges Nomination Proposal Committee |

Transportforskningsberedningen | Transport Research Board |

Transportrådet | Board of Transport |

Tullverket | Swedish Board of Customs |

U

Ungdomsråd, statens | State Youth Council |

Universitet och högskolor | Universities and University Colleges |

Utlanningsnämnden | Aliens Appeals Board |

Utsädeskontroll, statens | National Seed-testing and Certification Institute |

V

Vatten- och avloppsnämnd, statens | National Water Supply and Sewage Tribunal |

Vattenöverdomstolen | Water Rights Court of Appeal |

Verket för högskoleservice (VHS) | National Agency for Higher Education |

Veterinärmedicinska anstalt, statens | National Veterinary Institute |

Väg- och trafikinstitut, statens | Road and Traffic Research Institute |

Värnpliktsverket | Armed Forces' Enrolment Board |

Växtsortnämnd, statens | National Plant Variety Board |

Y

Yrkesinspektionen | Labour Inspectorate |

Å

Åklagarmyndigheterna | Public Prosecution Authorities |

Ö

Överbefälhavaren | Supreme Commander of the Armed Forces |

Överstyrelsen för civil beredskap | National Board of Civil Emergency Preparedness |

"

[1] A II. mellékletben szereplő, nem hadianyagok.

[2] Az 1993. december 24-i törvény hatálya alá tartozó postai tevékenység.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

"

III. MELLÉKLET

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI HIRDETMÉNYMINTÁK

A. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

1. Az ajánlatkérő, valamint a kiegészítő tájékoztatást nyújtó szervezet (ha az nem maga az ajánlatkérő), neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma.

2. Az I. A. mellékletben felsorolt egyes szolgáltatáscsoportok tekintetében tervezett összbeszerzés.

3. Az odaítélési eljárás megindításának várható időpontja, csoportonként.

4. Egyéb információk.

5. A hirdetmény feladásának időpontja.

6. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

7. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

B. NYÍLT ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma.

2. A szolgáltatáscsoport és leírása. CPC-hivatkozási szám. Mennyiség, beleértve adott esetben a további beszerzési lehetőségeket, és amennyiben ismert, az ilyen lehetőségek igénybevételének várható ütemezését. Tartós, illetve megújítható szerződések esetében, amennyiben ismert, a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások nyújtására vonatkozó, jövőbeni ajánlati felhívások várható ütemezése is.

3. A teljesítés helye.

4. a) Utalás arra, hogy a szolgáltatás teljesítése nincs-e törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés alapján egy meghatározott szakma számára fenntartva.

b) Hivatkozás a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre.

c) Utalás arra, hogy a jogi személyeknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítéséért felelős munkatársak nevét és szakképesítését.

5. Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő tehet-e ajánlatot a szóban forgó szolgáltatások egy részére.

6. Szükség szerint a többváltozatú ajánlattétel tilalma.

7. A szolgáltatás befejezésének határideje vagy a szolgáltatási szerződés időtartama, és amennyiben lehetséges, a szolgáltatás megkezdésének vagy teljesítésének határideje.

8. a) A szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe.

b) Szükség szerint a dokumentumok beszerzésére irányuló kérelem benyújtásának határnapja.

c) Szükség szerint az ilyen dokumentumokért fizetendő összeg nagysága és a fizetési feltételek.

9. a) Az ajánlatok kézhezvételének határnapja.

b) Az a cím, amelyre az ajánlatokat küldeni kell.

c) Az ajánlat nyelve vagy nyelvei.

10. a) Az ajánlatok felbontásán való részvételre felhatalmazott személyek.

b) Az ajánlatok felbontásának a napja, ideje és helye.

11. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

12. A finanszírozás és a fizetés főbb feltételei és/vagy a megfelelő rendelkezésekre történő hivatkozás.

13. Szükség szerint a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdasági társaság formája.

14. Az ajánlattevő helyzetére vonatkozó adatok, valamint az ajánlattevőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki alkalmasság felméréséhez szükséges adatok és formai követelmények.

15. Az ajánlati kötöttség időtartama.

16. A szerződés odaítélésének feltételei, és ha lehetséges, azok fontossági sorrendje. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatáson kívüli feltételeket fel kell tüntetni, ha nem szerepelnek az ajánlattételhez szükséges dokumentációban.

17. Egyéb információk.

18. Az előzetes tájékoztató hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja(i), illetve a közzététel elmaradására történő utalás.

19. A hirdetmény feladásának időpontja.

20. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

21. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

C. MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma.

2. A szolgáltatáscsoport és leírása. CPC-hivatkozási szám. Mennyiség, beleértve adott esetben a további beszerzési lehetőségeket, és amennyiben ismert, az ilyen lehetőségek igénybevételének várható ütemezését. Tartós, illetve megújítható szerződések esetében, amennyiben ismert, a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások nyújtására vonatkozó, jövőbeni ajánlati felhívások várható ütemezése is.

3. A teljesítés helye.

4. a) Utalás arra, hogy a szolgáltatás teljesítése nincs-e törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés alapján egy meghatározott szakma számára fenntartva.

b) Hivatkozás a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre.

c) Utalás arra, hogy a jogi személyeknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítéséért felelős munkatársak nevét és szakképesítését.

5. Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő tehet-e ajánlatot a szóban forgó szolgáltatás egy részére.

6. Az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők várható száma vagy tervezett keretszáma.

7. Szükség szerint a többváltozatú ajánlattétel tilalma.

8. A szolgáltatás befejezésének határideje vagy a szolgáltatási szerződés időtartama, és amennyiben lehetséges, a szolgáltatás megkezdésének vagy teljesítésének határideje.

9. Szükség szerint a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdasági társaság formája.

10. a) Szükség szerint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása.

b) A részvételi jelentkezések kézhezvételének határnapja.

c) Az a cím, amelyre a jelentkezéseket küldeni kell.

d) A jelentkezés nyelve vagy nyelvei.

11. Az ajánlati felhívás feladásának határnapja.

12. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

13. Az ajánlattevő helyzetére vonatkozó adatok, valamint az ajánlattevőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki alkalmasság felméréséhez szükséges adatok és formai követelmények.

14. A szerződés odaítélésének feltételei, és ha lehetséges, fontossági sorrendjük, amennyiben ezek nem szerepelnek az ajánlati felhívásban.

15. Egyéb információk.

16. Az előzetes tájékoztató hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja(i), illetve a közzététel elmaradására történő utalás.

17. A hirdetmény feladásának időpontja.

18. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

19. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

D. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon, telex és telefaxszáma.

2. A szolgáltatáscsoport és leírása. CPC-hivatkozási szám. Mennyiség, beleértve adott esetben a további beszerzési lehetőségeket, és amennyiben ismert, az ilyen lehetőségek igénybevételének várható ütemezését. Tartós, illetve megújítható szerződések esetében, amennyiben ismert, a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások nyújtására vonatkozó, jövőbeni ajánlati felhívások várható ütemezése is.

3. A teljesítés helye.

4. a) Utalás arra, hogy a szolgáltatás teljesítése nincs-e törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés alapján egy meghatározott szakma számára fenntartva.

b) Hivatkozás a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre.

c) Utalás arra, hogy a jogi személyeknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítéséért felelős munkatársak nevét és szakképesítését.

5. Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő tehet-e ajánlatot a szóban forgó szolgáltatás egy részére.

6. Az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők várható száma, vagy tervezett keretszáma.

7. Szükség szerint a többváltozatú ajánlattétel tilalma.

8. A szolgáltatás befejezésének határideje vagy a szolgáltatási szerződés időtartama, és amennyiben lehetséges, a szolgáltatás megkezdésének vagy teljesítésének határideje.

9. Szükség szerint a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdasági társaság formája.

10. a) Szükség szerint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása.

b) A részvételi jelentkezések kézhezvételének határnapja.

c) Az a cím, amelyre a jelentkezéseket küldeni kell.

d) A jelentkezés nyelve vagy nyelvei.

11. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

12. Az ajánlattevő helyzetére vonatkozó adatok, valamint az ajánlattevőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki alkalmasság felméréséhez szükséges adatok és formai követelmények.

13. Szükség szerint az ajánlatkérő által már kiválasztott szolgáltatók neve és címe.

14. Egyéb információk.

15. A hirdetmény feladásának időpontja.

16. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

17. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett korábbi hirdetmények időpontja(i).

18. Utalás arra, hogy a beszerzés a GPA (Közbeszerzési megállapodás) hatálya alá tartozik-e.

E. HIRDETMÉNY A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL

1. Az ajánlatkérő neve és címe.

2. A választott odaítélési eljárás. Ha a tárgyalásos eljárás hirdetmény előzetes közzététele nélkül történt, ennek indokolása (11. cikk (3) bekezdése).

3. A szolgáltatáscsoport és leírása. CPC-hivatkozási szám. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások mennyisége.

4. A szerződés odaítélésének időpontja.

5. A szerződés odaítélésének feltételei.

6. A beérkezett ajánlatok száma.

7. Az ajánlattevő(k) neve és címe.

8. A kifizetett ár vagy a kifizetett árak kerete (maximum/minimum).

9. A nyertes ajánlat(ok) értéke vagy a szerződés odaítélésénél számításba vett legnagyobb és legkisebb értékű ajánlat.

10. Szükség szerint a szerződésnek az az értéke és része, amelyre nézve harmadik személlyel szerződést lehet kötni.

11. Egyéb információk.

12. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja.

13. A hirdetmény feladásának időpontja.

14. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

15. Az I. B. mellékletben felsorolt szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések esetében az ajánlatkérőnek a hirdetmény közzétételéhez való hozzájárulása (16. cikk (3) bekezdése).

"

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

"

IV. MELLÉKLET

ÁRUBESZERZÉSI SZERZŐDÉSI HIRDETMÉNYMINTÁK

A. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

1. Az ajánlatkérő, valamint a kiegészítő tájékoztatást nyújtó szervezet – ha az nem maga az ajánlatkérő –, neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma.

2. Az árubeszerzés tárgyát képező termékek jellege és mennyisége vagy értéke. Tevékenységek szerinti termékosztályozási (CPA) hivatkozási szám.

3. A szerződésre vagy szerződésekre vonatkozó odaítélési eljárás megindításának várható időpontja (ha ismert).

4. Egyéb információk.

5. A hirdetmény feladásának időpontja.

6. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

7. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

B. NYÍLT ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma.

2. a) A választott odaítélési eljárás.

b) Annak a szerződésnek a formája, amelyre az ajánlatokat kérik.

3. a) A teljesítés helye.

b) Az árubeszerzés tárgyát képező áru jellege, beleértve azt, hogy az ajánlatot vételre, haszonbérletre, bérletre vagy lízingre, illetve ezek kombinációjára kérték-e. CPA-hivatkozási szám.

c) Az árubeszerzés tárgyát képező áru mennyisége, beleértve adott esetben a további beszerzési lehetőségeket, és amennyiben ismert, az ilyen lehetőségek igénybevételének várható ütemezését. Tartós, illetve megújítható szerződések esetében, amennyiben ismert, a közbeszerzés tárgyát képező áruk beszerzésére vonatkozó, jövőbeni ajánlati felhívások várható ütemezése is.

d) Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő tehet-e ajánlatot az árubeszerzés tárgyának egy részére.

4. Az árubeszerzés elvégzésének határideje vagy az árubeszerzési szerződés időtartama, és amennyiben lehetséges, az árubeszerzés megkezdésének és teljesítésének határideje.

5. a) Az ajánlattételhez szükséges dokumentációt és a kiegészítő dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe.

b) Szükség szerint a dokumentáció beszerzésére irányuló kérelem benyújtásának határnapja.

c) Szükség szerint a dokumentációért fizetendő összeg nagysága és a fizetési feltételek.

6. a) Az ajánlatok kézhezvételének határnapja.

b) Az a cím, amelyre az ajánlatokat küldeni kell.

c) Az ajánlat nyelve vagy nyelvei.

7. a) Az ajánlatok felbontásán való részvételre felhatalmazott személyek.

b) Az ajánlatok felbontásának a napja, ideje és helye.

8. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

9. A finanszírozás és kifizetés főbb feltételei és/vagy a megfelelő rendelkezésekre történő hivatkozás.

10. Szükség szerint a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdasági társaság formája.

11. Az ajánlattevő helyzetére vonatkozó adatok, valamint az ajánlattevőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki alkalmasság felméréséhez szükséges adatok és formai követelmények.

12. Az ajánlati kötöttség időtartama.

13. A szerződés odaítélésének feltételei. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatáson kívüli feltételeket fel kell tüntetni, ha nem szerepelnek az ajánlattételhez szükséges dokumentációban.

14. Szükség szerint a többváltozatú ajánlattétel tilalma.

15. Egyéb információk.

16. Az előzetes tájékoztató hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja, illetve a közzététel elmaradására történő utalás.

17. A hirdetmény feladásának időpontja.

18. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

19. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

C. MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma.

2. a) A választott odaítélési eljárás.

b) Szükség szerint a gyorsított eljárás alkalmazásának az indokolása.

c) Annak a szerződések a formája, amelyre ajánlatot kérnek.

3. a) A teljesítés helye.

b) Az árubeszerzés tárgyát képező áruk jellege, beleértve azt, hogy az ajánlatokat vételre, haszonbérletre, bérletre vagy lízingre, illetve ezek kombinációjára kérték-e. CPA-hivatkozási szám.

c) Az árubeszerzés tárgyát képező áru mennyisége, beleértve adott esetben a további beszerzési lehetőségeket, és amennyiben ismert, az ilyen lehetőségek igénybevételének várható ütemezését. Tartós, illetve megújítható szerződések esetében, amennyiben ismert, a közbeszerzés tárgyát képező áruk beszerzésére vonatkozó, jövőbeni ajánlati felhívások várható ütemezése is.

d) Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő tehet-e ajánlatot az árubeszerzés tárgyának egy részére.

4. Az árubeszerzés elvégzésének határideje és az árubeszerzési szerződés időtartama, és amennyiben lehetséges, az árubeszerzés megkezdésének és teljesítésének a határideje.

5. Szükség szerint a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdasági társaság formája.

6. a) A részvételi jelentkezések kézhezvételének határnapja.

b) Az a cím, amelyre a jelentkezéseket küldeni kell.

c) A jelentkezés nyelve vagy nyelvei.

7. Az ajánlati felhívás feladásának határnapja.

8. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

9. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok, valamint az ajánlattevőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki alkalmasság felméréséhez szükséges adatok és formai követelmények.

10. A szerződés odaítélésének feltételei, amennyiben ezek az ajánlati felhívásban nem szerepelnek.

11. Az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők várható száma vagy tervezett keretszáma.

12. Szükség szerint a többváltozatú ajánlattétel tilalma.

13. Egyéb információk.

14. Az előzetes tájékoztató hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja, illetve a közzététel elmaradására történő utalás.

15. A hirdetmény feladásának időpontja.

16. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

17. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

D. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma.

2. a) A választott odaítélési eljárás.

b) Szükség szerint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása.

c) Szükség szerint annak a szerződésnek a formája, amelyre ajánlatokat kérnek.

3. a) A teljesítés helye.

b) Az árubeszerzés tárgyát képező áruk jellege, beleértve azt, hogy az ajánlatot bérletre, haszonbérletre, vételre vagy lízingre, illetve ezek kombinációjára kérték-e. CPA-hivatkozási szám.

c) Az árubeszerzés tárgyát képező áruk mennyisége, beleértve adott esetben a további beszerzési lehetőségeket, és amennyiben ismert, az ilyen lehetőségek igénybevételének várható ütemezését. Tartós, illetve megújítható szerződések esetében, amennyiben ismert, a közbeszerzés tárgyát képező áruk beszerzésére vonatkozó, jövőbeni ajánlati felhívások várható ütemezése is.

d) Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő tehet-e ajánlatot az árubeszerzés tárgyának egy részére.

4. Az árubeszerzés elvégzésének határideje vagy a szerződés időtartama, és amennyiben lehetséges, az árubeszerzés megkezdésének vagy teljesítésének határideje.

5. Szükség szerint a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdasági társaság formája.

6. a) A részvételi jelentkezések kézhezvételének határnapja.

b) Az a cím, amelyre a részvételi jelentkezéseket küldeni kell.

c) A jelentkezés nyelve vagy nyelvei.

7. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

8. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok, valamint az ajánlattevőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki alkalmasság felméréséhez szükséges adatok és formai követelmények.

9. Az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők várható száma vagy tervezett keretszáma.

10. Szükség szerint a többváltozatú ajánlattétel tilalma.

11. Szükség szerint az ajánlatkérő által már kiválasztott szállítók neve és címe.

12. Szükség szerint az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett korábbi hirdetmények időpontja(i).

13. Egyéb információk.

14. A hirdetmény feladásának időpontja.

15. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

16. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

E. A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE

1. Az ajánlatkérő neve és címe.

2. A választott odaítélési eljárás. Ha a tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül történt, ennek indokolása (6. cikk (3) bekezdése).

3. A szerződés odaítélésének időpontja.

4. A szerződés odaítélésének feltételei.

5. A beérkezett ajánlatok száma.

6. Az ajánlattevő(k) neve és címe.

7. Az árubeszerzés tárgyát képező áruk jellege és mennyisége, adott esetben ajánlattevőnként. CPA-hivatkozási szám.

8. A kifizetett ár vagy a kifizetett árak kerete (minimum/maximum).

9. A nyertes ajánlat(ok) értéke vagy a szerződés odaítélésénél számításba vett legnagyobb és legkisebb értékű ajánlat.

10. Szükség szerint a szerződésnek az az értéke és része, amelyre nézve harmadik személlyel valószínűleg szerződést kívánnak kötni.

11. Egyéb információk.

12. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja.

13. A hirdetmény feladásának időpontja.

14. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

"

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

"

IV. MELLÉKLET

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS HIRDETMÉNYMINTÁI

A. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, távirati címe, telex- és telefaxszáma.

2. a) A teljesítés helye.

b) A teljesítendő építési beruházási munka jellege és mértéke, és szükség szerint az építmény egyes részeinek a munkához kapcsolódó főbb jellemzői.

c) Ha rendelkezésre áll, a felajánlott építési beruházási munka becsült költségkerete.

3. a) A szerződésre vagy szerződésekre vonatkozó odaítélési eljárás megindításának várható időpontja.

b) Ha ismert, az építés megkezdésének várható időpontja.

c) Ha ismert, az építmény kivitelezésének előirányzott ütemterve.

4. Ha ismert, az építés finanszírozásának és az ármódosításnak a feltételei, és/vagy az azokat tartalmazó rendelkezésekre történő hivatkozás.

5. Egyéb információk.

6. A hirdetmény feladásának időpontja.

7. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

8. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

B. NYÍLT ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, távirati címe, telex- és telefaxszáma.

2. a) A választott odaítélési eljárás.

b) Annak a szerződésnek a formája, amelyre az ajánlatokat kérik.

3. a) A teljesítés helye.

b) A teljesítendő építési beruházási munka jellege és terjedelme, valamint az építmény általános jellege, beleértve a további építési beruházási lehetőségeket, és amennyiben ismert, az ilyen lehetőségek igénybevételének várható ütemezését.

c) Ha az építmény vagy a szerződés több részre oszlik, a különböző részek nagysága, továbbá tájékoztatás arról, hogy lehet-e egy, vagy több, vagy valamennyi részre ajánlatot tenni.

d) Az építmény rendeltetésére vagy a szerződés céljára vonatkozó információ, ha az utóbbi a tervezést is magában foglalja.

4. Az építési beruházás munka befejezésének határideje vagy az építési beruházási szerződés időtartama, és amenynyiben lehetséges, az építési beruházás munka megkezdésének határideje.

5. a) Az ajánlattételhez szükséges dokumentációt és kiegészítő dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe.

b) Szükség szerint az ilyen dokumentumokért fizetendő összeg nagysága és a fizetési feltételek.

6. a) Az ajánlatok kézhezvételének határnapja.

b) Az a cím, amelyre az ajánlatokat küldeni kell.

c) Az ajánlat nyelve vagy nyelvei.

7. a) Szükség szerint az ajánlatok felbontásán való részvételre felhatalmazott személyek.

b) Az ajánlatok felbontásának a napja, ideje és helye.

8. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

9. A finanszírozás és a fizetés főbb feltételei és/vagy a szóban forgó rendelkezésekre történő hivatkozások.

10. Szükség szerint a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdasági társaság formája.

11. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok, valamint a nyertes ajánlattevőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki alkalmasság.

12. Az ajánlati kötöttség időtartama.

13. A szerződés odaítélésének feltételei. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatáson kívüli feltételeket meg kell említeni, ha nem szerepelnek az ajánlattételhez szükséges dokumentációban.

14. Szükség szerint a többváltozatú ajánlattétel tilalma.

15. Egyéb információk.

16. Az előzetes tájékoztató hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja, illetve a közzététel elmaradására történő utalás.

17. A hirdetmény feladásának időpontja.

18. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

19. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

C. MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, távirati címe, telex- és telefaxszáma.

2. a) A választott odaítélési eljárás.

b) Szükség szerint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása.

c) Annak a szerződésnek a formája, amelyre ajánlatot kérnek.

3. a) A teljesítés helye.

b) A teljesítendő építési beruházási munka jellege és terjedelme, valamint az építmény általános jellege, beleértve a további építési beruházási lehetőségeket, és amennyiben ismert, az ilyen lehetőségek igénybevételének várható ütemezését.

c) Ha az építmény vagy a szerződés több részre oszlik, a különböző részek nagysága, továbbá tájékoztatás arról, hogy lehet-e egy, vagy több, vagy valamennyi részre ajánlatot tenni.

d) Az építmény rendeltetésére vagy a szerződés céljára vonatkozó információ, ha az utóbbi a tervezést is magában foglalja.

4. Az építési beruházási munka befejezésének határideje vagy az építési beruházási szerződés időtartama, és amennyiben lehetséges, az építési beruházási munka megkezdésének határideje.

5. Szükség szerint a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdasági társaság formája.

6. a) A részvételi jelentkezések kézhezvételének határnapja.

b) Az a cím, amelyre a jelentkezéseket küldeni kell.

c) A jelentkezés nyelve vagy nyelvei.

7. Az ajánlati felhívás feladásának határnapja.

8. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

9. A finanszírozás és a fizetés főbb feltételei és/vagy a vonatkozó rendelkezések.

10. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok, valamint a nyertes ajánlattevőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki követelmények.

11. A szerződés odaítélésének feltételei, ha nem szerepelnek az ajánlati felhívásban.

12. Szükség szerint a többváltozatú ajánlattétel tilalma.

13. Egyéb információk.

14. Az előzetes tájékoztató hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja, vagy a közzététel elmaradására történő utalás.

15. A hirdetmény feladásának időpontja.

16. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

17. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

D. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, távirati címe, telex- és telefaxszáma.

2. a) A választott odaítélési eljárás.

b) Szükség szerint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása.

c) Annak a szerződésnek a formája, amelyre ajánlatot kérnek.

3. a) A teljesítés helye.

b) A teljesítendő szolgáltatások jellege és terjedelme, valamint az építmény általános jellege, beleértve a további építési beruházási lehetőségeket, és amennyiben ismert, az ilyen lehetőségek igénybevételének várható ütemezését.

c) Ha az építmény vagy a szerződés több részre oszlik, a különböző részek nagysága, továbbá tájékoztatás arról, hogy lehet-e egy, vagy több, vagy valamennyi részre ajánlatot tenni.

d) Az építmény rendeltetésére vagy a szerződés céljára vonatkozó információ, ha az utóbbi projektek kidolgozását is magában foglalja.

4. Az építési beruházási munka befejezésének határideje vagy az építési beruházási szerződés időtartama, és amennyiben lehetséges, az építési beruházási munka megkezdésének határideje.

5. Szükség szerint a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdasági társaság formája.

6. a) A részvételi jelentkezések kézhezvételének határnapja.

b) Az a cím, amelyre a jelentkezéseket küldeni kell.

c) A jelentkezés nyelve vagy nyelvei.

7. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

8. A finanszírozás és a fizetés főbb feltételei és/vagy a vonatkozó rendelkezések.

9. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok, valamint az ajánlattevőtől megkövetelt minimális gazdasági és műszaki alkalmasság felméréséhez szükséges adatok és formai követelmények.

10. Szükség szerint a többváltozatú ajánlattétel tilalma.

11. Szükség szerint az ajánlatkérő által már kiválasztott szállítók neve és címe.

12. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában korábban közzétett hirdetmények időpontja(i).

13. Egyéb információk.

14. Az előzetes tájékoztató hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja.

15. A hirdetmény feladásának időpontja.

16. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

17. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában korábban közzétett hirdetmények időpontja(i).

18. Utalás arra, hogy a beszerzés a Megállapodás hatálya alá tartozik-e.

E. A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE

1. Az ajánlatkérő neve és címe.

2. A választott odaítélési eljárás. Ha a tárgyalásos eljárás hirdetmény előzetes közzététele nélkül történt, ennek indokolása (7. cikk (4) bekezdése).

3. A szerződés odaítélésének időpontja.

4. A szerződés odaítélésének feltételei.

5. A beérkezett ajánlatok száma.

6. A nyertes ajánlattevő(k) neve és címe.

7. A teljesítendő építési beruházási munka jellege és terjedelme/mennyisége, az elkészült építmény általános jellemzői.

8. A kifizetett ár vagy kifizetett árak kerete (minimum/maximum).

9. A nyertes ajánlat(ok) értéke vagy a szerződés odaítélésénél számításba vett legnagyobb és legkisebb értékű ajánlat.

10. Szükség szerint a szerződésnek az az értéke és része, amelyre nézve valószínűsíthetően harmadik személlyel szerződést kívánnak kötni.

11. Egyéb információk.

12. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének időpontja.

13. A hirdetmény feladásának időpontja.

14. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatala általi kézhezvételének időpontja.

"

--------------------------------------------------