31997D0340Hivatalos Lap L 147 , 05/06/1997 o. 0003 - 0004


A Tanács határozata

(1997. május 26.)

a harmadik országok állampolgárainak önkéntes hazatelepülésével kapcsolatos támogatásra vonatkozó információcseréről

(97/340/IB)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak K.3. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel az Európai Unióról szóló szerződés K.1. cikkének 3. pontja kimondja, hogy a tagállamok a bevándorláspolitikát és a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó politikát közös érdekű ügynek tekintik;

mivel a bevándorlás- és menekültpolitikáról szóló, 1994. február 23-i bizottsági közlemény 111. pontja javasolja a tagállamok harmadik országok állampolgárainak önkéntes hazatelepülésével kapcsolatos politikáinak közelítését;

mivel számos tagállam programokat hozott létre a harmadik országok jogszerűen, valamint jogellenesen a tagállamban tartózkodó állampolgárai önkéntes hazatelepülésének támogatására;

mivel a harmadik országok jogszerűen a tagállamban tartózkodó állampolgárainak esetében a tagállamoknak ezen személyek társadalomba való beilleszkedésére kell összpontosítaniuk, és mivel az önkéntes hazatelepülés támogatását nem lehet úgy értelmezni, mint amely a hazatelepülést aktívan ösztönző politikát tükrözi, hiszen pusztán azoknak a hazatelepülését célozza, akik saját szabad akaratukból hoznak ilyen döntést;

mivel a harmadik országok jogellenesen a tagállamok területén tartózkodó állampolgárai önkéntes hazatelepülésének támogatása összhangban van az európai humanitárius hagyománnyal és hozzájárulhat a harmadik országok jogellenesen a tagállamok területén tartózkodó állampolgárai számának csökkentését szolgáló emberhez méltó megoldás megtalálásához; mivel el kell kerülni, hogy ez a támogatás nemkívánatos, bevándorlást ösztönző hatást váltson ki;

mivel ez a határozat nem sérti az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i európai egyezményt és az 1967. január 31-i, New York-i jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i genfi egyezményt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Információcsere

(1) Azok a tagállamok, amelyek intézkedéseket tettek a harmadik országok állampolgárainak a származási országukba való önkéntes hazatelepülését támogató programok létrehozására, évente jelentést küldenek a programról a Tanács Főtitkárságának. A Főtitkárság továbbítja ezeket az információkat a tagállamoknak és a Bizottságnak.

(2) Az ezekre a nemzeti hazatelepülési programokra vonatkozó információk különösen a következő információkat tartalmazzák:

- a program végrehajtásáért felelős hatóságok, azaz nem kormányzati és/vagy nemzetközi szervezetek,

- a program hatálya alá tartozó személyek,

- bármilyen további követelmény, amelyet az egyes hazatelepülőknek teljesíteniük kell, hogy jogosulttá váljanak a program keretében nyújtandó támogatásra,

- bármilyen követelmény, amelyet a származási országnak a program alapján teljesítenie kell,

- a nyújtott támogatás módja és mértéke (például a hazatelepülő és családja utazási költségei, költözési költségek, hazatelepülési támogatás),

- a program hatékonyságának értékelése, beleértve a kedvezményezettek számát és bármilyen, a hazatelepülést ösztönző hatást.

2. cikk

Elemzés

(1) A Tanács Főtitkársága minden évben jelentéstervezetet készít a tagállamok és a Bizottság számára az 1. cikk alapján kapott információkról. Ez a jelentés kimerítő jellegű és az 1. cikk (2) bekezdése minden pontjára vonatkozóan részletes információt tartalmaz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentéstervezetet az érintett tagállamok és a Bizottság megvizsgálja és szükség esetén kiigazítja.

3. cikk

Koordináció

(1) Az érintett tagállamok és a Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésében említett jelentéstervezet alapján a Tanács keretein belül véleményt cserélnek az 1. cikkben említett programokkal kapcsolatban. Ennek során különösen a programok hatályát, feltételeit és hatékonyságát hasonlítják össze, tekintettel azok lehetséges közelítésére.

(2) Azok az érintett tagállamok, amelyek nem vezettek be ilyen programokat, megvizsgálják azok eredményeit és hasznosságát.

4. cikk

(1) Ezt a határozatot a Hivatalos Lapban kell kihirdetni.

(2) Az érintett tagállamok az 1. cikkben említett jelentést első alkalommal az e határozatnak a Hivatalos Lapban való kihirdetését követő hat hónapon belül állítják össze.

Kelt Brüsszelben, 1997. május 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

W. Sorgdrager

--------------------------------------------------