31997D0182Hivatalos Lap L 076 , 18/03/1997 o. 0030 - 0031


A Bizottság határozata

(1997. február 24.)

a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 91/629/EGK irányelv mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/182/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 97/2/EK tanácsi irányelvvel [1] módosított, a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1991. november 19-i 91/629/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 5. cikkére,

mivel a 91/629/EGK irányelv 6. cikkének megfelelően az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság 1995. november 9-i véleménye alapján a Bizottság kidolgozott egy jelentést, amelyet benyújtott a Tanácsnak és a Parlamentnek;

mivel e jelentés következtetései alapján helyénvaló a 91/629/EGK irányelv melléklete egyes rendelkezéseinek módosítása;

mivel az istállózott borjakat a tulajdonosnak vagy az állatokért felelős személynek naponta legalább kétszer, szabadtartásos rendszer esetén naponta legalább egyszer meg kell vizsgálnia;

mivel a betegségek gyakoriságára, az immunrendszer működésére és az állatok mozgatására vonatkozó adatok alapján a borjakat úgy kell táplálni, hogy vérük hemoglobintartalma ne csökkenjen egy bizonyos minimális szint alá;

mivel a borjak lekötése problémákat okoz; mivel ezért az egyedi rekeszekben tartott borjakat nem szabad lekötni, és a csoportosan tartott borjak csak rövid időtartamra, tejjel való táplálásuk idejére köthetők le;

mivel a borjakat olyan erjeszthető anyagokkal kell etetni, amelyek minőségükben megfelelők és mennyiségükben elegendők a bélcsatorna mikroflórájának fenntartásához, valamint elegendő rostot kell számukra biztosítani, amely elősegíti a bendőben a bolyhképződést;

mivel a víz, illetve egyéb folyadék biztosítására vonatkozó fennálló követelményeken felül, a beteg, illetve a meleg időjárási viszonyoknak kitett borjak számára biztosítani kell a friss ivóvízhez való hozzáférést;

mivel a vér megfelelő immunglobulin-szintjének biztosítása érdekében a borjaknak elegendő colostrumot kell kapniuk életük első hat óráján belül, valamint a születés után a lehető leghamarabb;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/629/EGK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

1. A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6. Minden istállóban tartott borjút a tulajdonosnak vagy az állatokért felelős személynek naponta legalább kétszer, szabadban tartott borjak esetében naponta legalább egyszer meg kell vizsgálnia. Bármely betegnek vagy sérültnek látszó borjút azonnal megfelelő kezelésben kell részesíteni, továbbá a lehető leghamarabb állatorvos tanácsát kell kérni minden olyan borjú esetében, amely nem reagál az állattartó gondozására. Amennyiben szükséges, a beteg vagy sérült borjakat száraz és kényelmes alommal ellátott, megfelelő helyen kell elkülöníteni."

2. A 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7. A borjak elhelyezését úgy kell kialakítani, hogy minden borjú nehézség nélkül le tudjon feküdni, tudjon pihenni, felállni és tudja magát ellátni."

3. A 8. pont helyébe a következő szöveg lép:

"8. A borjakat tilos lekötni, kivéve a csoportosan tartott borjakat, amelyek a tejjel vagy tejpótlóval való táplálásuk idején egy óránál nem hosszabb időtartamra leköthetők. Ha az állatokat lekötik, a lekötés nem okozhatja a borjú sérülését, továbbá azt rendszeresen ellenőrizni kell, valamint úgy kell igazítani, hogy kényelmes legyen. A lekötőket úgy kell kialakítani, hogy elkerülhető legyen a fulladás vagy sérülés veszélye, valamint hogy lehetővé tegyék a borjú számára a 7. pont szerinti mozgást."

4. A 11. pont helyébe a következő szöveg lép:

"11. Jó egészségük és jólétük biztosítása érdekében gondoskodni kell a borjak korának, súlyának, viselkedésbeli és élettani szükségleteinek megfelelő táplálékról. Ennek érdekében táplálékuknak elegendő vasat kell tartalmaznia, annak biztosítására, hogy vérükben a hemoglobin literenkénti szintje átlagosan legalább 4,5 mmol legyen, és minden két hétnél idősebb borjú számára egy legkisebb napi adagnak megfelelő rostos takarmányt kell biztosítani, amely adag mennyiségét nyolchetes és húszhetes koruk között napi 50 grammról napi 250 grammra kell emelni. A borjakra szájkosarat rakni tilos."

5. A 12. pont első mondatában az "egyszer" helyébe a "kétszer" lép.

6. A 13. pont egy második mondattal egészül ki:

"Meleg időjárási viszonyok esetén vagy beteg borjak számára azonban a friss ivóvizet mindenkor biztosítani kell."

7. Egy alábbi új, 15. ponttal egészül ki:

"15. A borjaknak szarvasmarhaféle colostrumot kell kapniuk születésük után a lehető leghamarabb, valamint minden esetben életük első hat óráján belül."

2. cikk

Ez a határozat 1998. január 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. február 24-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 25., 1997.1.18., 24. o.

[2] HL L 340., 1991.12.11., 28. o.

--------------------------------------------------