31997D0101

A Tanács határozata (1997. január 27.) a tagállamokban a környezeti levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról

Hivatalos Lap L 035 , 05/02/1997 o. 0014 - 0022
CS.ES fejezet 15 kötet 03 o. 116 - 124
ET.ES fejezet 15 kötet 03 o. 116 - 124
HU.ES fejezet 15 kötet 03 o. 116 - 124
LT.ES fejezet 15 kötet 03 o. 116 - 124
LV.ES fejezet 15 kötet 03 o. 116 - 124
MT.ES fejezet 15 kötet 03 o. 116 - 124
PL.ES fejezet 15 kötet 03 o. 116 - 124
SK.ES fejezet 15 kötet 03 o. 116 - 124
SL.ES fejezet 15 kötet 03 o. 116 - 124


A Tanács határozata

(1997. január 27.)

a tagállamokban a környezeti levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról

(97/101/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel az Európai Közösség ötödik környezetvédelmi cselekvési programja [4] előírja a környezetre vonatkozó alapvető adatok gyűjtését, valamint azok összeegyeztethetőségének, összehasonlíthatóságának és átláthatóságának fejlesztését;

(2) mivel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet [5] meghatározza az Európai Környezetvédelmi Ügynökség céljait és feladatait;

(3) mivel a szennyezés és a káros anyagok elleni küzdelem elősegítése céljából a Közösségben ki kell dolgozni egy eljárást a levegőminőségre vonatkozó információk cseréjére az élet és a környezet minőségének javítása céljából a Közösség egész területén, a hosszú távú tendenciák, valamint a légszennyezés ellen irányuló nemzeti és közösségi jogszabályok által megvalósított eredmények figyelemmel kísérésével;

(4) mivel az információátvitel során el kell kerülni az ismétlést, különösen az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a Közösség részére átadott információ vonatkozásában;

(5) mivel a lebegő por és egyes kénvegyületek által okozott légköri szennyezésre vonatkozó adatok alapján a felügyeleti és ellenőrzési hálózatok közötti közös információcsere-eljárás létrehozásáról szóló, 1975. június 24-i 75/441/EGK tanácsi határozat [6], valamint a tagállamokban a levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról szóló, 1982. június 24-i 82/459/EGK tanácsi határozat [7] alapján végzett információcsere eredményeképpen összegyűlt tapasztalatok összetettebb és reprezentatívabb információcserét tesznek lehetővé, megnövelve a megfigyelt szennyezők számát, és bevonva a környezeti levegő szennyezettségét mérő hálózatokat és egyedi állomásokat;

(6) mivel különbséget kell tenni a minden esetben átadandó információ, különösen a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló, 1996. szeptember 27-i 96/62/EK tanácsi irányelvvel [8] (a továbbiakban: "levegőminőségi irányelv") összefüggő információ, illetve azon információk között, amelyeket csak akkor kell átadni, ha a rendelkezésre állnak;

(7) mivel az összegyűjtött információnak megfelelő mértékben reprezentatívnak kell lennie, hogy lehetővé tegye a szennyezettségi szint feltérképezését a Közösség egész területén;

(8) mivel a mérési eredmények validálásához és feldolgozásához használt közös kritériumok növelik az átvitt adatok összeegyeztethetőségét és összehasonlíthatóságát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Célkitűzések

(1) A Tanács létrehozza a környezeti levegő szennyezettségét mérő hálózatok és egyedi állomások információinak és adatainak tagállamok közötti kölcsönös cseréjét (a továbbiakban: "kölcsönös adatcsere"). Ez a következőkre vonatkozik:

- hálózatok és állomások: a tagállamokban működő levegőszennyezettség-ellenőrző hálózatokra és állomásokra vonatkozó részletes információkkal,

- az állomásokról érkező levegőminőségi mérések: az információcsere, a tagállamokban található állomások levegőszennyezettségi méréseiből az I. melléklet 3. és 4. pontja alapján számított adatokra terjed ki.

(2) A Bizottság és a 6. cikkben említett testületek felelősek a kölcsönös adatcsere működtetéséért. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hatáskörében szerzett tapasztalatainak hasznosítása céljából a Bizottság a Környezetvédelmi Ügynökséghez fordul többek között az információs rendszer üzemeltetése és gyakorlati megvalósítása tekintetében.

2. cikk

Szennyező anyagok

(1) A kölcsönös adatcsere a levegőminőségi irányelv I. mellékletében felsorolt összes szennyező anyagra kiterjed.

(2) A kölcsönös adatcsere keretében a tagállamok az I. melléklet 2. pontjában felsorolt levegőszennyező anyagok tekintetében jelentést készítenek olyan mértékben, ahogy a 6. cikkben szereplő testületek számára a megfelelő adatok rendelkezésre állnak, és azokat a tagállamok folyamatosan mérik.

3. cikk

Mérőállomások

Az 1. cikk értelmezésében a kölcsönös adatcsere a következő állomásokra vonatkozik:

- a levegőminőségi irányelv 4. cikkével összhangban elfogadott irányelvek végrehajtására használt állomások,

- azok az állomások, melyek nem tartoznak az első francia bekezdés hatálya alá, de a tagállamok hazai szinten erre a célra kijelölnek a meglévő állomások közül, az I. melléklet 2. pontjában felsorolt szennyező anyagok helyi szintjének és az I. mellékletben felsorolt minden szennyező anyag regionális (úgynevezett "háttér") szintjének becslésére,

- amennyiben lehetséges, azok az állomások, amelyek részt vesznek a 82/459/EGK határozat által létrehozott kölcsönös adatcserében, feltéve hogy nem sorolhatók a második francia bekezdés szerinti állomások közé.

4. cikk

A hálózatokról és az állomásokról kért adatok

(1) A Bizottságnak jelentendő adatok kitérnek az állomások, a mérőberendezések és az adott állomáson követett üzemeltetési eljárások jellemzőire, valamint annak a hálózatnak a felépítésére, amelyhez csatlakoznak. Ezeket az adatokat átadják a tagállamok a Bizottságnak, kivéve ha a levegőminőséggel kapcsolatos meglévő jogszabályok kapcsán ezt már a Bizottság számára elérhetővé tették. A szükséges adatok tájékoztató jellegű listája megtalálható a II. mellékletben. A 7. cikk szerinti eljárással összhangban a Közösség meghatározza a tagállamok által szolgáltatandó adatok minimális mennyiségét.

(2) A 3. cikk első francia bekezdésében szereplő állomások tekintetében a kölcsönös információcsere akkortól kezdődik, mikor a levegőminőségi irányelv 4. cikke szerinti törvény, rendelet vagy közigazgatási rendelkezés hatályba lép.

(3) Legkésőbb a határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül a Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja a szolgálatai által a témával kapcsolatban gyűjtött információkat tartalmazó meglévő adatbázist és szoftvert, amely lehetővé teszi azok felhasználását és frissítését. A tagállamok kijavítják, módosítják és/vagy kiegészítik ezeket az információkat. A frissített számítógépes fájlokat a határozat hatálybalépését követő második évben, legkésőbb október 1-jéig küldik vissza a Bizottság részére.

Ehhez az információhoz a lakosság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által létrehozott információs rendszeren keresztül férhet hozzá; igény esetén ezt az ügynökség vagy a tagállamok is biztosíthatják.

(4) A 7. cikk szerinti eljárással összhangban a Bizottság meghatározza az információátadás műszaki eljárását, figyelembe véve az 1. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit.

(5) A tagállamok első információküldését követően a Bizottság felveszi az adatbázisába a megküldött információkat, és minden évben készít egy műszaki jelentést az összegyűjtött információkról; továbbá legkésőbb július 1-jéig a tagállamok rendelkezésére bocsátja a frissített "hálózatok – állomások" adatbázisát. A tagállamok kijavítják, módosítják és/vagy kiegészítik ezeket az információkat. A frissített számítógépes fájlokat a határozat hatálybalépését követő második évben, legkésőbb október 1-jéig küldik vissza a Bizottság részére.

5. cikk

Az állomások által összegyűjtött adatokkal kapcsolatban szolgáltatandó információ

(1) A Bizottság a következő eredményeket kapja meg:

a) a 3. cikk első francia bekezdésében szereplő, az I. melléklet 3. és 4. pontjában meghatározott, és a levegőminőségi irányelv 4. cikke szerinti eljárással összhangban elfogadott irányelvekben meghatározott feltételek alapján kiválasztott állomásokra vonatkozó adatok; a tagállamokban fennálló különböző levegőminőségi viszonyokról, amelyek alapján ezeket az állomásokat kiválasztották, be kell számolni;

b) legalább évente a 3. cikk második francia bekezdésében szereplő összes egyéb állomás tekintetében az I. melléklet 4. pontjában meghatározott éves adatok;

c) az I. melléklet 3. és 4. pontjában meghatározott adatok a 3. cikk harmadik francia bekezdése szerinti állomások tekintetében.

Ezeket az adatokat átadják, kivéve ha a levegőminőségre vonatkozó, meglévő jogszabályok alapján már a Bizottság rendelkezésére lettek bocsátva.

(2) A tagállamok felelősek az átadott adatok, valamint az átadott adatok számításához felhasznált adatok validálásáért a III. mellékletben meghatározott általános szabályok szerint. A tagállamok által végzett bármilyen adatösszesítés és statisztikai adatszámítás legalább olyan szigorú feltételeknek kell, hogy megfeleljen, mint amelyek a IV. mellékletben találhatók.

(3) A tagállamok a naptári évre vonatkozó eredményeket a következő év október 1-jéig adják át; az első adatok az 1997-es naptári évre vonatkoznak.

(4) A tagállamok a lehető leghamarabb átadják a Bizottságnak az 1989. október 1-je és a határozat hatálybalépése közötti időszakban a 82/459/EGK határozat által létrehozott kölcsönös adatcserében részt vevő állomásoktól összegyűjtött információkat.

(5) A 7. cikk szerinti eljárással összhangban a Közösség az 1. cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezéseket figyelembe véve meghatározza az eredmények átadására vonatkozó műszaki eljárásokat.

(6) A Bizottság az átadott adatokat felveszi saját adatbázisába, és minden évben készít egy műszaki jelentést az összegyűjtött információkról, és a frissített "adatok" adatbázisát a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

Ezekhez az információkhoz a lakosság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által létrehozott információs rendszeren keresztül férhet hozzá; kérésre ezeket az ügynökség megadhatja.

Az információk, akár hozzáférhetők, akár megadottak vagy a jelentésbe foglaltak, csak validált adatokon alapulhatnak.

(7) A Bizottság készít egy általános jelentést a lakosság számára, amelyben összefoglalja az összegyűjtött adatokat, és kiemeli az Európai Unióban ehhez alapul szolgáló levegőminőségi adatokat.

(8) A tagállamokkal megállapodva a Bizottság biztosítja a különböző nemzetközi programok céljaira szükséges kiválasztott adatok nemzetközi szervezetek számára történő átadását.

6. cikk

Mindegyik tagállam kijelöl a kölcsönös adatcsere megvalósításáért és működtetéséért felelős egy vagy több testületet, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

7. cikk

A Bizottság, adott esetben, a levegőminőségi irányelv 12. cikke szerinti eljárással összhangban meghatározza a következőket:

- az adatok és az információ átvitelével kapcsolatos eljárások kidolgozása és frissítése,

- kapcsolat az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a levegőszennyezettség területén végzett tevékenységeivel,

- az I. melléklet 2., 3. és 4. pontjainak, valamint a II., a III. és a IV. melléklet módosításai,

- az eljárások kiterjesztése harmadik országból származó adatokra és információkra.

8. cikk

A határozat hatálybalépését követő ötéves időszakon belül a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácshoz a határozat végrehajtásával kapcsolatban. A jelentéshez csatolni kell minden olyan módosító javaslatot, amelyet a Bizottság e határozat módosítására alkalmasnak tart.

9. cikk

Ez a határozat 1997. január 1-jén lép hatályba.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. január 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Zalm

[1] HL C 281., 1994.10.7., 9. o.

[2] HL C 110., 1995.5.2., 3. o.

[3] Az Európai Parlament 1995. június 16-i véleménye (HL C 166., 1995.7.3., 177. o.), a Tanács 1996. február 26-i közös álláspontja (HL C 219., 1996.7.27., 1. o.), és az Európai Parlament 1996. szeptember 18-i határozata (HL C 320., 1996.10.28., 74. o.).

[4] HL C 138., 1993.5.17., 5. o.

[5] HL L 120., 1990.5.11., 1. o.

[6] HL L 194., 1975.7.25, 32. o. A 82/459/EGK határozattal (HL L 210., 1982.7.19., 1. o.) hatályon kívül helyezett határozat.

[7] HL L 210., 1982.7.19., 1. o.

[8] HL L 296., 1996.11.21., 55. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A SZENNYEZŐ ANYAGOK, STATISZTIKAI PARAMÉTEREK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK FELSOROLÁSA

1. A levegőminőségi irányelv I. mellékletében szereplő szennyezőanyagok

2. A levegőminőségi irányelv I. mellékletében nem szereplő szennyezőanyagok:

CS2 | szén-diszulfid |

C6H5 – CH3 | toluol |

C6H5 . CH = CH2 | sztirol |

CH2 = CH – CN | akrilsav-nitril |

HCHO | formaldehid |

C2HCl3 | triklór-etilén |

C2Cl4 | tetraklór-etilén |

CH2Cl2 | diklór-metán |

BaP | benz(a)pirén |

VC | vinil-klorid |

VOCs (NM) | illékony szerves vegyületek (a metán kivételével) |

VOCs (T) | illékony szerves vegyületek (mindegyik) |

PAN | peroxi-acetil-nitrát |

NOx | nitrogén-oxidok |

N-dep | nedves nitrogénkiülepedés |

S-dep | nedves kénkiülepedés |

AD | savkiülepedés |

CH2 = CH – CH = CH2 | 1,3 – butadién |

H2S | hidrogén-szulfid |

Cr | króm |

Mn | mangán |

NH3 | ammónia |

3. Adatok, mértékegységek és átlagos idők

Szennyező anyagok | Átlagszámítás | időalapja |

| |

1.SO2 | kén-dioxid | 24 h |

2.AD | savkiülepedés | 1 hónap | |

3.SA | erős savas hatás, savasság | 24 h | SO2 egyenértékként megadva |

4.SPM | lebegő por (összes) | 24 h | |

5.PM10 | lebegő por (< 10 μm) | 24 h | |

6.BS | korom | 24 h | |

7.O3 | ózon | 1 h | |

8.NO2 | nitrogén-dioxid | 1 h | |

9.NOx | nitrogén-oxidok | 1 h | NO2 egyenértékként megadva |

10.CO | szén-monoxid | 1 h | |

11.H2S | hidrogén-szulfid | 24 h | |

12.Pb | ólom | 24 h | |

13.Hg | higany | 24 h | |

14.Cd | kadmium | 24 h | |

15.Ni | nikkel | 24 h | |

16.Cr | króm | 24 h | |

17.Mn | mangán | 24 h | |

18.As | arzén | 24 h | |

19.CS2 | szén-diszulfid | 1 h | |

20.C6H6 | benzol | 24 h | |

21.C6H5 – CH3 | toluol | 24 h | |

22.C6H5 . CH = CH2 | sztirol | 24 h | |

23.CH2 = CH – CN | akril-nitril | 24 h | |

24.CH2 = CH – CN = CH2 | 1,3 -butadién | 24 h | |

25.HCHO | formaldehid | 1 h | |

26.C2HCl3 | triklór-etilén | 24 h | |

27.C2Cl4 | tetraklór-etilén | 24 h | |

28.CH2Cl2 | diklór-metán | 24 h | |

29.BaP | benz(a)pirén | 24 h | |

30.PAH | policiklikus aromás szénhidrogének | 24 h | |

31.VC (CH2 = CH2Cl) | vinil-klorid | 24 h | |

32.VOC (NM) | illékony szerves vegyületek (a metán kivételével) | 24 h | |

33.VOC (T) | illékony szerves vegyületek (mindegyik) | 24 h | |

34.PAN | peroxi-acetil-nitrát | 1 h | |

35.NH3 | ammónia | 24 h | |

36.N – dep | nedves nitrogénkiülepedés | 1 hónap | N egyenérték |

37.S – dep | nedves kénkiülepedés | 1 hónap | S egyenérték |

4. Minden naptári évre számított, a Bizottság számára továbbítandó adatok

- Az 1-35. szennyezőanyagok esetén:

a fenti táblázatban található ajánlott átlagos időknek megfelelő nyers adatokból számított számtani közép, medián, 98 %-os tartósság (és a 99,9 %-os tartósság, amely önkéntes alapon átadható azon szennyező anyagok esetén, amelyeknél az átlagot 1 órára számolják) és maximum; a 7. szennyező anyag (ózon) esetében a statisztikai adatok a 8 órás középértékekből is kiszámítandók,

- a 2., 36. és a 37. szennyező anyagok esetén:

a fenti táblázatban található ajánlott átlagos időknek megfelelő nyers adatokból számított számtani közép.

Az X-edik százalékosztályt a ténylegesen mért értékekből kell kiszámítani. Az összes mért értéket növekvő sorba kell rendezni:

Xi < = X2 < = X3 < = … < = Xk < = … < = XN–1 < = XN

Az X-edik százalék (k) a következő módon számítható ki:

k = (q * N)

ahol q = X/100 és N = a ténylegesen mért adatok száma. A (q * N) értéket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.

Minden értéket microg/m3 mértékegységben kell megadni (a következő hőmérsékleti és nyomás feltételek mellett: 293 oK és 101,3 kPa), kivéve a 2., 36. és 37. szennyező anyag esetén, ahol az eredményeket g/m2/év mértékegységben kell megadni.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A MÉRŐHÁLÓZATOKRA, AZ ÁLLOMÁSOKRA ÉS A MÉRÉSI TECHNIKÁKRA VONATKOZÓ ADATOK

A következő pontokkal kapcsolatban a lehető legszélesebb körű információt kell szolgáltatni:

I. HÁLÓZATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

- Megnevezés,

- Rövidítés,

- Földrajzi jellemzők (helyi ipar, vagy város/városrész, agglomeráció, peremtelepülések, megye, régió, egész ország),

- A mérőhálózat irányításáért felelős testület

- neve,

- a felelős személy neve,

- címe,

- telefon- és faxszáma,

- Időzóna (GMT = greenwichi középidő, helyi)

II. AZ ÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK

1. Általános információ

- Megnevezés,

- Referenciaszám vagy kód,

- Az állomásért felelős műszaki testület (amennyiben eltér a hálózatért felelős testülettől),

- Az állomás típusa

- közlekedési,

- közlekedésipari,

- Az állomás rendeltetése (helyi, nemzeti, EU-irányelv, GEMS, OECD, EMEP stb.),

- Földrajzi koordináták,

- Tengerszint feletti magasság,

- Az állomás levegőminőség-védettségi kategóriája (NUTS III szint, Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája),

- Mért szennyező anyagok,

- Mért meteorológiai paraméterek,

- Egyéb vonatkozó információ: uralkodó szélirány, a legközelebbi akadályok távolsága és magassága közötti arány stb.;

2. Helyi környezet/táj morfológiája

- A zóna típusa

- városi,

- külvárosi,

- vidéki,

- A zóna jellemzése

- lakóövezet,

- kereskedelmi övezet,

- ipari övezet,

- mezőgazdasági övezet,

- természeti övezet,

- A zóna lakosainak száma;

3. A kibocsátás főbb forrásai

- lakossági áramfejlesztés és távfűtés,

- kereskedelmi, intézményi és lakossági égetés,

- ipari égetés,

- termelési eljárások,

- fosszilis tüzelőanyagok kitermelése és elosztása,

- oldószerhasználat,

- közúti szállítás,

- egyéb mozgó források és gépek (részletezni kell),

- hulladékkezelés és hulladékártalmatlanítás,

- mezőgazdaság,

- természet;

4. A forgalom jellemzése

(csak forgalomorientált állomások esetében)

- széles út

- nagy forgalommal (10000 – et meghaladó jármű naponta),

- mérsékelt forgalommal (2000–10000 jármű naponta),

- kis forgalommal (2000 – nél kevesebb jármű naponta),

- keskeny út

- nagy forgalommal (10000 – et meghaladó jármű naponta),

- mérsékelt forgalommal (2000–10000 jármű naponta),

- kis forgalommal (2000 – nél kevesebb jármű naponta),

- magas épületek közé zárt (kanyon) út

- nagy forgalommal (10000 – et meghaladó jármű naponta),

- mérsékelt forgalommal (2000–10000 jármű naponta),

- kis forgalommal (2000 – nél kevesebb jármű naponta),

- – főút

- nagy forgalommal (10000 – et meghaladó jármű naponta),

- mérsékelt forgalommal (2000–10000 jármű naponta),

- kis forgalommal (2000 – nél kevesebb jármű naponta),

- egyéb: útkereszteződés, jelzőlámpa, parkoló, buszmegálló, taxiállomás stb.

III. A MÉRÉSI TECHNIKÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

- A mérőműszer

- megnevezése,

- analitikai elve,

- A mintavételezés jellemzői

- a mintavételezési pont elhelyezkedése (épület homlokzata, járda, útszegély, udvar),

- a mintavételezési pont magassága,

- a mintavételezési szakasz hossza,

- eredményösszegzési idő,

- mintavételezési idő,

- Kalibrálás

- típus: automatikus, kézi, automatikus és kézi,

- módszer,

- gyakoriság.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

ADATOK VALIDÁLÁSI ELJÁRÁSA ÉS MINŐSÉGI KÓDOK

1. A validálási eljárás

A validálási eljárás során:

- figyelembe kell venni például a karbantartásból, kalibrációból vagy a műszaki problémákból eredő zavarokat, a méréshatáron kívül eső méréseket és a gyors változásra utaló adatokat, mint például a nagymértékű eséseket vagy emelkedéseket,

Az adatokat a mérési időszak idején az adott helyszínre jellemző klimatikus és meteorológiai hatások ismeretében felül kell vizsgálni, és

- lehetővé teszi a hibás mérések felfedezését olyan technikák segítségével, mint például az előző hónapok adataival és más szennyező anyagokkal történő összehasonlítás és a szórás elemzése.

Az adatok jelölése során összeállított validálási listát is meg kell vizsgálni és érvényesíteni.

2. Minőségi kódok

Minden átadott adat validáltnak tekintendő, kivéve ha az alábbiakban meghatározott T- vagy N-kóddal vannak jelölve.

T-kód : az 1. pontban meghatározott validáláson (még) át nem esett adatokat jelöli,

N-kód : Az 1. pontban meghatározott validálási eljárás során hibásnak vagy bizonytalannak minősített adatokat jelöli.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

AZ ADATOK ÖSSZESÍTÉSÉRE ÉS A STATISZTIKAI PARAMÉTEREK KISZÁMÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

a) Az adatok összesítése

Az 1 órás és 24 órás adatok kisebb átlagidővel történő kiszámításának feltételei a következők:

–1 órás értékek esetén: | az érvényes adatok legalább 75 %-a, |

–24 órás adatok esetén: | az érvényes 1 órás adatok több mint 50 %-a és az egymás után el nem fogadott adatok (N-kód) nem több, mint 25 %-a; |

b) A statisztikai paraméterek meghatározása

–a mediánnál lévő középérték | az elfogadott adatok több mint 50 %-a, |

–a 98 és 99,9 %-os tartósság és a maximum: | az elfogadott adatok több mint 75 %-a. |

A kérdéses év két évszakának a validált adatok mennyiségei közötti aránya nem haladhatja meg a 2-t; a két évszak a tél (januártól március végéig és októbertől december végéig) és a nyár (áprilistól szeptember végéig).

--------------------------------------------------