31996R1312Hivatalos Lap L 170 , 09/07/1996 o. 0008 - 0010


A Bizottság 1312/96/EK rendelete

(1996. július 8.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1311/96/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 7. és 8. cikkére,

mivel a 2377/90/EGK rendelettel összhangban, minden olyan farmakológiai hatóanyag tekintetében, amelyet a Közösségen belül élelmiszer-termelő állatokon történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati készítményekben használnak, fokozatosan maradékanyag-határértékeket kell meghatározni;

mivel a maradékanyag-határértékeket azután szükséges meghatározni, miután az állatgyógyászati készítmények bizottságán belül minden olyan lényeges információt megvizsgáltak, amely az érintett készítmény maradékanyagainak az állati eredetű élelmiszerek fogyasztójára vonatkozó ártalmatlanságára, valamint a maradékanyagoknak az élelmiszerek ipari feldolgozására gyakorolt hatására vonatkozik;

mivel az állatgyógyászati készítmények állati eredetű élelmiszerekben lévő maradékanyagaira vonatkozó maradékanyag-határértékek megállapítása során pontosan meg kell határozni azokat az állatfajokat, amelyekben a maradékanyagok jelen lehetnek, azokat a szinteket, amelyek a kezelt állatból nyert valamennyi megfelelő testszövetben jelen lehetnek (célszövet), valamint a maradékanyag természetét, amely a maradékanyagok nyomon követése szempontjából fontos (jelző maradékanyag);

mivel a megfelelő közösségi joganyagban előírtak szerint a maradékanyagok ellenőrzése céljából a maradékanyag-határértékeket rendszerint a máj vagy a vese célszövetei tekintetében szükséges megállapítani; mivel azonban a nemzetközi kereskedelemben részt vevő hasított testekből a májat és a vesét rendszerint eltávolítják, és ezért az izom-, illetve zsírszövetek tekintetében is minden esetben maradékanyag-határértékeket kell megállapítani;

mivel a tojószárnyasokon, a tejelő állatokon vagy a mézelő méheken történő felhasználásra szánt állatgyógyászati készítmények esetében a tojás, a tej, illetve a méz tekintetében is maradékanyag-határértékeket kell meghatározni;

mivel a tudományos vizsgálatok befejezésének lehetővé tétele érdekében a clenbuterol-hidrokloridot be kell illeszteni a 2377/90/EGK rendelet III. mellékletébe;

mivel az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelv [3] az összes gazdasági állatra nézve megtiltja a clenbuterol alkalmazását, a lófélék és a tehenek esetében néhány speciális terápiás célú alkalmazás kivételével;

mivel 60 napos időtartamot szükséges engedélyezni e rendelet hatálybalépése előtt annak érdekében, hogy a tagállamok számára lehetővé tegyék az esetleg szükséges módosítások elvégzését az érintett állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalára, a legutóbb a 93/40/EGK irányelvvel [4] módosított 81/851/EGK tanácsi irányelvnek [5] megfelelően kiadott engedélyekben azért, hogy figyelembe vegyék e rendelet rendelkezéseit;

mivel az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak az állatgyógyászati készítmények bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet III. melléklete a csatolt mellékletben meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. július 8-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 170., 1996.7.9., 4. o.

[2] HL L 224., 1990.8.18., 1. o.

[3] HL L 125., 1996.5.23., 3. o.

[4] HL L 214., 1993.8.24., 31. o.

[5] HL L 317., 1981.11.6., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A. III. melléklet a következők szerint módosul:

3. Az idegrendszerre ható hatóanyagok

3.2. Az autonóm idegrendszerre ható hatóanyagok

3.2.2. β2 sympathomimetikus hatóanyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

3.2.2.1.Clenbuterol-hidroklorid | Clenbuterol | Szarvasmarhafélék | 0,5 μg/kg | Máj, vese | Az ideiglenes határértékek 2000.7.1-jén hatályukat vesztik Javallat: kizárólag ellő teheneknél, tokolízisre |

0,1 μg/kg | Izom |

0,05 μg/kg | Tej |

Lófélék | 0,5 μg/kg | Máj, vese | Az ideiglenes határértékek 2000.7.1-jén hatályukat vesztik Javallat: tokolízisre és légzoszervi betegségek kezelésére |

0,1 μg/kg | Izom |

--------------------------------------------------