31996R0779Hivatalos Lap L 106 , 30/04/1996 o. 0009 - 0019


A Bizottság 779/96/EK rendelete

(1996. április 29.)

a cukorágazaton belüli közlemények tekintetében az 1785/81/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1101/95/EK [1] rendelettel módosított, a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 1981. június 30-i 1785/81/EGK [2] tanácsi rendeletre, és különösen annak 39. cikkére,

mivel az 1785/81/EGK rendelet 39. cikke előírja a tagállamok és a Bizottság számára, hogy közöljék egymással az említett rendelet végrehajtásához szükséges információkat; mivel a végrehajtási szabályokat a legutóbb a 3819/85/EGK rendelettel [3] módosított, a cukorágazaton belüli közleményekről szóló, 1983. március 29-i 787/83/EGK bizottsági rendelet [4] állapította meg; mivel a cukorágazat piacának szervezésében azóta bekövetkezett fejlemények, és különösen a Közösség által a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója alkalmával a mezőgazdasági megállapodásban vállalt kötelezettségek miatt ezeket a szabályokat felül kell vizsgálni és újakkal kell kiegészíteni, és ezért a 787/83/EGK rendeletet az 1996/97-es gazdasági év elejétől hatályon kívül kell helyezni;

mivel ha az 1785/81/EGK rendeletben előírt intervenciós intézkedések szerint felvásárolt vagy értékesített cukor tekintetében a helyzetet pontosan kell megállapítani, a szükséges adatoknak rendelkezésre kell állni, különösen az intervenciós hivataloknál lévő mennyiségekben bekövetkező változásokról és ezeknek a mennyiségeknek a megoszlásáról a legutóbb az 1359/77/EGK rendelettel [5] módosított, a cukor intervenciós felvásárlásának általános szabályait megállapító 1968. április 9-i 447/68/EGK tanácsi rendelet [6] 1. cikkének (2) bekezdése alapján elismert raktárak között; mivel annak érdekében, hogy az intervenciós rendszer végrehajtása szoros megfigyelés alatt legyen, az is nélkülözhetetlen, hogy az emberi fogyasztásra alkalmatlanná tett cukor mennyiségéről, valamint egyes vegyi termékek gyártására használt cukor mennyiségre vonatkozó információk rendszeresen elérhetőek legyenek, jelezve azt a cukormennyiséget, melyet vagy a legutóbb a 260/96/EK [7] rendelettel módosított, az állati takarmányozásra használt cukor denaturálásának részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1972. január 14-i 100/72/EGK bizottsági rendelet [8] mellékletében előírt egyik eljárásnak megfelelően denaturáltak, vagy a legutóbb az 1101/95/EK rendelettel módosított, a vegyiparban felhasznált egyes cukortermékek termelési visszatérítésének [9] általános szabályainak megállapításáról szóló, 1986. március 25-i 1010/86/EGK tanácsi rendelet mellékletében felsorolt vegyi termékek gyártásánál használtak fel, illetve a legutóbb a 260/96/EK rendelettel módosított, a vegyiparban felhasznált cukor termelési visszatérítése [10] alkalmazásának részletes szabályai megállapításáról szóló, 1978. július 24-i 1729/78/EGK bizottsági rendelet mellékletében felsoroltak;

mivel a harmadik országokkal folytatott kereskedelem pontos és rendszeres nyomon követése az egyetlen mód, tekintettel a fentebb említett mezőgazdasági megállapodásban a Közösség által vállalt kötelezettségekből származó korlátozásokra, a fejlemények folyamatos figyelemmel kísérésére, és amennyiben indokolt, a szükséges intézkedések meghozatalára, különösen az 1785/81/EGK rendelet 23. cikke (4a) bekezdésének alkalmazására és a Nemzetközi Cukoregyezményben vállalt közösségi kötelezettségekből származó intézkedések esetében; mivel a Bizottságnak ezért rendszeresen megfelelő tájékoztatást kell kapnia nemcsak azoknak a termékeknek az importjáról és exportjáról, melyekre illetéket vagy visszatérítést állapítottak meg, amelyek tekintetében, különösen a 2136/95/EK rendelettel [11] módosított, a cukorágazatban a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályokról szóló, 1995. június 27-i 1464/95/EK bizottsági rendelet [12] szerint a működési engedélyeket kiadják, figyelembe véve a Bizottságnak a legutóbb a 2137/95/EK rendelettel [13] módosított 3719/88/EGK rendelete [14] jóval általánosabb rendelkezéseire, valamint a legutóbb az 1384/95/EK rendelettel [15] módosított 3665/87/EGK bizottsági rendeletre [16], de ugyanakkor a visszatérítés nélkül, engedéllyel vagy engedély nélkül exportált termékek importjára és exportjára is, és különösen az aktív feldolgozási eljárások alá tartozókéra; mivel lehetővé kell tenni a kedvezményes cukor importjának figyelemmel kísérését is a legutóbb az 1714/88/EGK rendelettel [17] módosított, a kedvezményes cukor behozatalának részletes végrehajtási szabályai megállapításáról szóló, 1976. november 17-i 2782/76/EGK bizottsági rendelet [18] hatékony alkalmazásának érdekében;

mivel az 1785/81/EGK rendelet III. fejezetében meghatározott kvótarendszer hatékony működtetése érdekében, különös tekintettel a fent említett mezőgazdasági megállapodásban vállalt közösségi kötelezettségekre, az összes vonatkozó tényező ismeretét igényli; mivel ez szükségessé teszi az alábbi rendeletek alkalmazását: a legutóbb az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a cukorrépa felvásárlásról szóló szerződésekre és szakmaközi egyezményekre vonatkozó keretszabályok megállapításáról szóló, 1968. február 20-i 206/68/EGK tanácsi rendelet [19], a cukorágazatban a kvóták átadásának általános szabályainak megállapításáról szóló, 1982. január 26-i 193/82/EGK tanácsi rendelet [20], a legutóbb a 158/96/EK rendelettel [21] módosított, a kvótát meghaladó cukortermelésre vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1981. szeptember 14-i 2670/81/EGK bizottsági rendelet [22], valamint a legutóbb a 392/94/EK rendelettel [23] módosított, a kvótarendszernek a cukorágazatban történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1982. június 8-i 1443/82/EGK bizottsági rendelet [24]; mivel a fentiek vonatkoznak a tárolási költségek kiegyenlítési rendszerének az 1785/81/EGK rendelet 8. cikke szerint meghatározott alkalmazására is; mivel ez vonatkozik a legutóbb a 3042/78/EGK rendelettel [25] módosított, a cukor-tárolási költségek kiegyenlítésének általános szabályainak megállapításáról szóló, és a 750/68/EGK rendeletet [26] hatályon kívül helyező 1977. június 20-i 1358/77/EGK tanácsi rendelet alkalmazására, valamint a legutóbb az 1758/93/EGK rendelettel [27] módosított, a cukor tárolási költségeinek kiegyenlítésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1978. augusztus 18-i 1998/78/EGK bizottsági rendeletre [28];

mivel az érintett személyeknek meg kell győződniük arról, hogy az egyes vállalkozásokról szóló összes adatot bizalmasan kezelik;

mivel az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET Intervenció

1. cikk

Tekintettel az 1785/81/EGK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése és 11. cikkének (1) bekezdése alapján hozott intervenciós intézkedésekre, az egyes tagállamok minden héten értesítik a Bizottságot a megelőző hétre vonatkozóan:

a) az intervenciós hivatalnak felkínált, de általa még át nem vett fehércukor és nyers cukor tel quel mennyiségéről;

b) az intervenciós hivatal által átvett fehércukor és nyers cukor tel quel mennyiségéről;

c) az intervenciós hivatal által értékesített fehércukor és nyers cukor tel quel mennyiségéről.

2. cikk

A Bizottság kérésére az egyes tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják az intervenciós hivatal által átvett fehércukor és nyers cukor tel quel mennyiségek listáját és azok megoszlását az elismert raktárak között.

3. cikk

Tekintettel az 1785/81/EGK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése alapján hozott intervenciós intézkedésekre, az egyes tagállamok értesítik a Bizottságot:

1. minden héten az előző hét vonatkozásában a fehércukor és nyers cukor tel quel mennyiségeiről, melyekre denaturálási támogatási igazolást adtak ki;

2. a Bizottság kérésére, egy adott időszakra vonatkozóan, a denaturált fehércukor és nyers cukor mennyiségéről, jelezve, hogy a 100/72/EGK rendelet mellékletében meghatározott melyik eljárást alkalmazták.

4. cikk

Tekintettel az 1785/81/EGK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése alapján hozott intervenciós intézkedésekre, az egyes tagállamok értesítik a Bizottságot:

1. legkésőbb minden egyes naptári hónap végéig az előző naptári hónapra vonatkozóan a fehércukor és a nyers cukor, a fehércukorban kifejezett szirup és a szárazanyagban kifejezett izoglükóz mennyiségéről, amelyre:

a) termelési visszatérítési igazolást ténylegesen kiadtak;

b) termelési visszatérítést fizettek;

2. legkésőbb minden év szeptember végéig az előző gazdasági évre vonatkozóan a fehércukor és a nyers cukor, a fehércukorban kifejezett szirup, valamint a szárazanyagban kifejezett izoglükóz mennyiségéről az 1010/86/EGK rendelet mellékletében felsorolt termékek szerinti bontásban, melyre:

a) termelési visszatérítési igazolást ténylegesen kiadtak;

b) termelési visszatérítést fizettek;

3. legkésőbb minden év szeptember végéig az előző gazdasági évre vonatkozóan az 1729/78/EGK rendelet mellékletében említett köztes termékek gyártására használt, a 2. pontban említett alaptermékek mennyiségéről.

II. FEJEZET Kereskedelem

5. cikk

Tekintettel a harmadik országba irányuló exportra, minden tagállam értesíti a Bizottságot:

1. minden héten az előző hétre vonatkozóan:

a) azokról a mennyiségekről, melyekre az engedélyeket ténylegesen kiadták az 1785/81/EGK rendelet 17. cikk (5) bekezdés második albekezdésének a) pontja alapján meghatározott export-visszatérítés összegével, a következő megosztásban:

- az 17019100, 17019910 és 17019990 KN-kódok alá tartozó fehércukor,

- az 17011190 és 17011290 KN-kódok alá tartozó nyers cukor tel quel mennyiségéről,

- az 17026090, 17029060, 17029071, 17029099 és 21069059 KN-kódok alá tartozó szacharóz szirup fehércukorban kifejezve,

- az 17024010, 17026010, 17029030 és 21069030 KN-kódok alá tartozó izoglükóz szárazanyagban kifejezve,

- az ex17026090 KN-kód alá tartozó inulinszirup cukor/izoglükóz szárazanyag-egyenértékben kifejezve;

b) az 17019910 KN-kód alá tartozó fehércukor mennyiségéről, melyre az engedélyt ténylegesen kiadták az 1785/81/EGK rendelet 17. cikk (5) bekezdés második albekezdésének b) pontja szerint meghatározott export-visszatérítés összegével;

c) a C fehércukor, C nyers cukor, C izoglükóz és C inulinszirup mennyiségekről, az adott terméknek megfelelően fehércukorban, szárazanyagban vagy cukor/izoglükóz szárazanyag-egyenértékben kifejezve, melyekre a kiviteli engedélyt ténylegesen kiadták;

d) az 1785/81/EGK rendelet 17. cikk (5) bekezdés második albekezdésének a) pontja szerint meghatározott export-visszatérítés vonatkozó összegének jelzésével a fehércukor mennyiségekről, továbbá azokról a nyers cukor és fehércukorban kifejezett szacharóz szirup mennyiségekről, valamint szárazanyagban kifejezett izoglükóz mennyiségekről, melyekre kiviteli engedélyt ténylegesen kiadtak a 426/86/EGK rendelet 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek formájában történő export céljából [29];

2. legkésőbb minden naptári hónap végéig az előző naptári hónapra vonatkozóan a 3719/88/EGK rendelet 8. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján exportált, az 1b. pontban említett fehércukor mennyiségekről;

3. minden naptári hónapra vonatkozóan legkésőbb az adott naptári hónapot követő harmadik naptári hónap végéig:

a) az 1464/95/EK rendelet 2. cikkében hivatkozott, további feldolgozás és kiviteli engedély nélkül exportált cukor és szirup mennyiségek a vonatkozó export-visszatérítés összegével;

b) a fehércukorként vagy fehércukorban kifejezett feldolgozott termék formájában exportált, kvótán belüli cukormennyiségekről, melyekre kiviteli engedélyt adtak ki a nemzetközi konvenciók vagy más kiegészítő programok szerinti közösségi és nemzeti élelmiszersegélyek megvalósítása érdekében, valamint az ingyenes élelmiszer-ellátásra vonatkozó más közösségi intézkedések végrehajtására;

c) a 3665/87/EGK rendelet 2a. cikkének második bekezdésében említett export esetében a cukor, a fehércukorban kifejezett répacukor szirup és a szárazanyagban kifejezett izoglükóz mennyiségekről, melyeket további feldolgozás nélkül exportáltak, a megfelelő visszatérítési összegekkel együtt;

d) az 1785/81/EGK rendelet 17. cikk (5) bekezdés második albekezdésének a) pontja alapján meghatározott megfelelő export-visszatérítési összeggel feltüntetett fehércukor mennyiségekről, fehércukorban kifejezett nyers cukor és szacharóz szirup mennyiségekről és a szárazanyagban kifejezett izoglükóz mennyiségekről, melyeket a Tanács 804/68/EGK rendelete [30] I. mellékletében említett termékek formájában és a Bizottság 1222/94/EK [31] rendelete mellékletében említett termékek formájában exportáltak;

e) az (1) bekezdés d) pontjában és ennek a bekezdésnek a d) pontjában említett export esetében, a visszatérítés nélkül exportált mennyiségekről.

A d) és az e) pontban említett értesítéseket a szóban forgó feldolgozott termékre vonatkozó rendelet szerint külön küldik meg a Bizottságnak.

6. cikk

Az egyes tagállamok értesítik a Bizottságot:

1. minden héten az előző hétre vonatkozóan a nem kedvezményes fehércukor és nyers cukor, továbbá cukorszirup, izoglükóz és inulinszirupnak azokról a tel quel mennyiségeiről, amelyekre a behozatali engedélyt ténylegesen kiadták;

2. az egyes negyedévekre vonatkozóan legkésőbb az adott negyedévet követő harmadik naptári hónap végéig a fehércukorban kifejezett cukor mennyiségekről:

a) melyeket az 5. cikk 1d. és 3d. pontjában említett feldolgozott termékként harmadik országból importáltak;

b) más tagállamból importáltak vagy oda exportáltak feldolgozatlan, vagy feldolgozott termékként.

7. cikk

Az egyes tagállamok értesítik a Bizottságot:

1. minden héten az előző hétre vonatkozóan azokról a fehércukor mennyiségekről és tel quel nyers cukor mennyiségekről, melyekre az 1464/95/EK rendelet 10. cikke alapján behozatali vagy kiviteli engedélyt adtak ki;

2. minden negyedévben és külön feltüntetve, legkésőbb az adott negyedévet követő második naptári hónap végéig a harmadik országból importált és a Tanács 2913/92/EGK rendeletének [32] 116. cikkében meghatározott aktív feldolgozási eljárások szerint végtermékként exportált cukor mennyiségekről.

III. FEJEZET Preferenciális import

8. cikk

Tekintettel a kedvezményes cukor importjára minden tagállam:

1. értesíti a Bizottságot legkésőbb minden naptári hónap végéig az előző naptári hónapra vonatkozóan, származási tagállamok szerinti bontásban, azokról a tel quel cukor mennyiségekről, melyekre a 2782/76/EGK rendeletnek megfelelően engedélyt adtak ki;

2. legkésőbb minden naptári hónap végéig az előző naptári hónapra vonatkozóan megküldi a Bizottságnak:

a) a vonatkozó EUR 1 szállítólevelek másolatait;

b) a 2782/76/EGK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében említett bizonylatok másolatait;

c) ahol indokolt, a 2782/76/EGK rendelet 1. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett nyilatkozat másolatait.

Az a) és b) pontban említett iratoknak, a 2782/76/EGK rendelet 6. és 7. cikkében felsorolt adatokon túl, tartalmazniuk kell az egyes importált mennyiségek hat tizedes jegyig kiszámított polarizációs fokát;

3. tájékoztatják a Bizottságot legkésőbb minden évben október végéig a 2782/76/EGK rendelet 6. és 7. cikkében említett engedélyek és bizonylatok összegző listájáról, feltüntetve:

a) a fehércukor teljes mennyiségét tonnában;

b) a nyers cukor teljes tel quel mennyiségét tonnában;

c) a közvetlen fogyasztásra szánt nyers cukor tel quel mennyiségét tonnában;

amelyet a 2782/76/EGK rendelet értelmében a szóban forgó tagállamba ténylegesen importáltak az ugyanannak a naptári évnek a június 30-val végződő szállítási időszak folyamán.

Minden egyes származási ország tekintetében külön részletes adatokat bocsátanak rendelkezésre.

IV. FEJEZET Termelés és fogyasztás

9. cikk

Az egyes tagállamok értesítik a Bizottságot:

1. minden év március 1-je előtt a területükön lévő minden cukortermelő és inulinszirup-termelő vállalkozás tekintetében, az 1443/82/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározott előzetes cukor és inulinszirup termelésről a folyó gazdasági évre. A francia Guadeloupe és Martinique megyék és Spanyolország számára azonban a nádcukor tekintetében július 1-je lép ennek a dátumnak a helyébe;

2. legkésőbb minden naptári hónap végéig az előző hónapra vonatkozóan a területükön lévő minden izoglükóz-termelő vállalkozásnak az 1443/82/EGK rendelet 3. cikke (2) és (2a) bekezdésének megfelelően meghatározott izoglükóz termeléséről: a aktív feldolgozási eljárás szerint termelt izoglükóz havi mennyiségéről külön adnak tájékoztatást;

3. minden év szeptember 15-e előtt a területükön lévő minden cukortermelő, izoglükóz-termelő és inulinsziruptermelő vállalkozás tekintetében az 1443/82/EGK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően az előző gazdasági évre meghatározott végső cukor, izoglükóz és inulinszirup termelésről.

10. cikk

Minden naptári hónap során az előző naptári hónapra vonatkozóan az egyes tagállamok tájékoztatják a Bizottságot:

a) a területükön fogyasztásra felhasznált cukor, izoglükóz és inulinszirup mennyiségekről;

b) a denaturált cukor mennyiségekről;

c) a Franciaország tengerentúli megyéiben termelt és a területükön közvetlen fogyasztásra felhasznált fehércukor és tel quel nyers cukor mennyiségekről.

Az ilyen mennyiségeket értelemszerűen fehércukor, szárazanyag, vagy ha indokolt, azzal egyenértékű cukor/izoglükóz mennyiségben fejezik ki.

11. cikk

A 2670/81/EGK rendelet 2. cikk (1) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül az egyes tagállamok értesítik a Bizottságot minden év március 15-e előtt az előző gazdasági évre vonatkozóan azokról a C cukor, izoglükóz és C inulinszirup mennyiségekről, amelyeket a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének értelmében a Közösség belső piacán értékesítettnek kell tekinteni.

12. cikk

Minden tagállam értesíti a Bizottságot:

1. minden hónap 15-e előtt az előző naptári hónapra vonatkozóan az 1785/81/EGK rendelet 27. cikke alapján esetlegesen átvitt teljes B és C cukor mennyiségről;

2. minden év március 1-je előtt a folyó gazdasági évre és minden cukortermelő vállalkozásra vonatkozóan a következő gazdasági évre átvitt teljes B és C cukor mennyiségekről.

Azonban:

- a spanyol répacukor termelést illetően március 1-je helyébe április 15-e lép,

- a francia Guadeloupe és Martinique megyék és Spanyolország nádcukor termelését illetően március 1-je helyébe július 1-je lép.

V. FEJEZET A tárolási költségek kompenzációja

13. cikk

Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot:

1. az 1358/77/EGK rendelet 2. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett elismerésekről, és ahol indokolt, az 1998/78/EGK rendelet 1. cikke alapján visszavont elismerésekről;

2. minden hónap 15-e előtt az utolsó előtti naptári hónapra vonatkozóan, az I. mellékletben bemutatott űrlapminta felhasználásával:

a) az 1358/77/EGK rendelet 4. cikk (2) bekezdésében említett mennyiségekről;

b) az 1998/78/EGK rendelet 12. cikk (1) bekezdése értelmében felhasználtnak tekintett mennyiségekről.

VI. FEJEZET Termékmérlegek

14. cikk

Minden tagállam értesíti a Bizottságot:

1. minden év szeptember 1-je előtt az előző gazdasági évre vonatkozóan, és minden év január 1-je előtt az előző termelési évre vonatkozóan, a II. mellékletben bemutatott űrlapminta felhasználásával, az adott időszakra vonatkozó cukor, izoglükóz és inulinszirup termékmérlegéről;

2. minden október 1. előtt az előző gazdasági évre vonatkozóan, a III. mellékletben szereplő űrlapminta felhasználásával, a melasz termékmérlegének adatairól.

VII. FEJEZET A Nemzetközi Cukoregyezmény

15. cikk

Minden tagállam értesíti a Bizottságot minden naptári hónap vonatkozásában legkésőbb az adott naptári hónapot követő harmadik naptári hónap végéig a IV. és V. mellékletben szereplő minták felhasználásával, a Közösségnek a Nemzetközi Cukoregyezményben vállalt kötelezettségeire vonatkozó statisztikákról.

VIII. FEJEZET Általános rendelkezések

16. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "előző hét" a csütörtöktől szerdáig terjedő referencia-időszak;

b) "előző negyedév" a júliustól szeptemberig, októbertől decemberig, januártól márciusig vagy áprilistól júniusig tartó, az esetnek megfelelő három hónapos referencia-időszak;

c) "előző termelési év" az egyik naptári év október 1-jétől a következő naptári év szeptember 30-ig terjedő referencia-időszak.

17. cikk

A Bizottság a rendelet szerint a vele közölt adatokat hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára.

Mindazonáltal egy adott vállalkozásra, annak műszaki felszereltségére, termelése jellegére és nagyságára vonatkozó értesítéseket tartalmazó adatok, vagy az olyan adatok, amelyek lehetővé tehetik az ilyen tények kikövetkeztetését, csak olyan személyek számára hozzáférhetőek, akik a Bizottságon belül a cukorágazatért felelősek. Az ilyen adatok nem hozhatók harmadik felek tudomására.

18. cikk

A 787/83/EGK rendelet ezennel hatályát veszti.

A 787/83/EGK rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell tekinteni.

19. cikk

Ez a rendelet 1996. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. április 29-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 110., 1995.5.17., 1. o.

[2] HL L 177., 1981.7.1., 4. o.

[3] HL L 368., 1985.12.31., 25. o.

[4] HL L 88., 1983.4.6., 6. o.

[5] HL L 156., 1977.6.25., 7. o.

[6] HL L 91., 1968.4.12., 5. o.

[7] HL L 34., 1996.2.13., 16. o.

[8] HL L 12., 1972.1.15., 15. o.

[9] HL L 94., 1986.4.9., 9. o.

[10] HL L 201., 1978.7.25., 26. o.

[11] HL L 214., 1995.9.8., 19. o.

[12] HL L 144., 1995.6.28. 14. o.

[13] HL L 214., 1995.9.8., 21. o.

[14] HL L 331., 1988.12.2., 1. o.

[15] HL L 134., 1995.6.20., 14. o.

[16] HL L 351., 1987.12.14., 1. o.

[17] HL L 152., 1988.6.18., 23. o.

[18] HL L 318., 1976.11.18., 13. o.

[19] HL L 47., 1968.2.23., 1. o.

[20] HL L 21., 1982.1.29., 3. o.

[21] HL L 24., 1996.1.31., 3. o.

[22] HL L 262., 1981.9.16., 14. o.

[23] HL L 53., 1994.2.24., 7. o.

[24] HL L 158., 1982.6.9., 17. o.

[25] HL L 361., 1978.12.23., 8. o.

[26] HL L 156., 1977.6.25., 4. o.

[27] HL L 161., 1993.7.2., 58. o.

[28] HL L 231., 1978.8.23., 5. o.

[29] HL L 49., 1986.2.27., 1. o.

[30] HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

[31] HL L 136., 1994.5.31., 5. o.

[32] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------