31996R0753Hivatalos Lap L 103 , 26/04/1996 o. 0005 - 0005


A Tanács 753/96/EK rendelete

(1996. április 22.)

a 3906/89/EGK rendeletnek a gazdasági támogatás Bosznia és Hercegovinára történő kiterjesztésére irányuló módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel a 3906/89/EGK rendelet [2] tartalmazza azon gazdasági támogatásról szóló rendelkezéseket, amely támogatás célja a gazdasági és társadalmi reformok segítése egyes közép- és kelet-európai országokban;

mivel a szóban forgó rendelet melléklete felsorolja azon országokat, amelyek ilyen támogatásban részesülhetnek;

mivel a Bosznia és Hercegovina által 1995. december 14-én Párizsban aláírt békeszerződést követően ezen államot fel kell venni a kedvezményezett országok listájára, hogy az említett rendelet értelmében támogatásban részesülhessen;

mivel azon feltételek, amelyek alapján Bosznia és Hercegovina felkerülhet a kedvezményezett országok listájára, mára teljesültnek tekinthetők,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3906/89/EGK rendelet mellékletének listája a következő országgal egészül ki: "Bosznia és Hercegovina".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1996. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. Agnelli

[1] HL C 96., 1996.4.1.

[2] HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 463/96/EK rendelettel (HL L 65., 1996.3.15., 3. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------