31996L0100Hivatalos Lap L 060 , 01/03/1997 o. 0059 - 0060


Az Európai Parlament és a Tanács 96/100/EK irányelve

(1997. február 17.)

a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló 93/7/EGK irányelv mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel a Közösségen belüli különböző művészeti hagyományok szerint az akvarell-, guás- és pasztellképeket eltérően vagy festménynek, vagy rajznak tekintik; mivel a 93/7/EGK irányelv [4] mellékletének 4. kategóriája magában foglalja a bármely anyagra bármely anyagból kizárólag kézzel készített rajzokat, és a 3. kategória magában foglalja a bármely anyagra bármely anyagból kizárólag kézzel készített képeket vagy festményeket; mivel az erre a két kategóriára vonatkozó küszöbértékek eltérőek; mivel a belső piacon ez jelentős különbségekhez vezethet az akvarell-, guás- és pasztellképek kezelésében, annak függvényében, hogy melyik tagállam területén találhatóak; mivel az irányelv alkalmazásában el kell dönteni, hogy ezek melyik kategóriába tartoznak annak biztosítása érdekében, hogy az alkalmazott küszöbértékek a Közösségen belül egyformák legyenek;

mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy az akvarell-, guás- és pasztellképek árai valamivel magasabbak a rajzok árainál, és sokkal alacsonyabbak az olaj- vagy temporafestmények árainál; mivel ennek megfelelően célszerű az akvarell-, guás- és pasztellképeket új, különálló, 30000 ECU küszöbértékű kategóriába sorolni, amely biztosítja, hogy a tagállam területéről jogellenesen kiszállított jelentősebb művek visszaszolgáltathatóak legyenek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 93/7/EGK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

1. az A. címben:

a) a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. A 3A. vagy 4. kategóriától eltérő, bármely anyagra és bármely anyagból kizárólag kézzel készített képek és festmények1";

b) a cím a következő ponttal egészül ki:

"3A. Bármely anyagra kizárólag kézzel készített akvarellek, guásképek és pasztellek1";

c) a 4. pont helyébe a következő pont lép:

"4. Az 1. vagy a 2. kategóriától eltérő, bármely anyagból kizárólag kézzel készített mozaikok, valamint bármely anyagból és bármely anyagra kizárólag kézzel készített rajzok1";

2. a B. címben:

A cím a következő kategóriával egészül ki:

"30000

- 3A. (Akvarellek, guásképek és pasztellek)".

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított hat hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amennyiben a tagállamok ezeket az intézkedéseket elfogadják, azokban, vagy hivatalos közzétételük alkalmával hivatkozniuk kell erre az irányelvre. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. február 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-Robles

a Tanács részéről

az elnök

G. Zalm

[1] HL C 6., 1996.1.11., 15. o.

[2] HL C 97., 1996.4.1., 28. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. május 21-i véleménye (HL C 166., 1996.6.10., 38. o.), a Tanács 1996. július 8-i közös álláspontja (HL C 264., 1996.9.11., 66. o.) és az Európai Parlament 1996. november 13-i határozata (HL C 362., 1996.12.2.). A Tanács 1996. december 20-i határozata.

[4] HL L 74., 1993.3.27., 74. o.

--------------------------------------------------