31996F1023(01)Hivatalos Lap C 313 , 23/10/1996 o. 0001 - 0001


A Tanács jogi aktusa

(1996. szeptember 27.)

az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt jegyzőkönyv létrehozásáról

(96/C 313/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

mivel, az Unió céljainak megvalósítása érdekében, a tagállamok a Szerződés VI. címében előírt együttműködés körébe tartozó közös érdekeket érintő ügynek tekintik az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni küzdelmet;

mivel az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktus első megállapodásként megállapította az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményt, amely még kifejezettebben azzal a szándékkal született, hogy az ezen érdekeket károsító csalásokat leküzdje;

mivel ezt az egyezményt második lépésben ki kell egészíteni egy, elsősorban az olyan korrupciós cselekményekkel foglalkozó jegyzőkönyvvel, amelyek érintettjei a nemzeti és a közösségi tisztviselők, és amelyek az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit károsítják, illetve károsíthatják;

ÚGY HATÁROZOTT, hogy a jegyzőkönyv, amelynek szövegét a melléklet tartalmazza, és

amelyet az Unió tagállamai kormányainak képviselői a mai napon aláírtak, létrejön;

AJÁNLJA a tagállamoknak, hogy az egyezményt alkotmányos követelményeiknek megfelelően fogadják el.

Kelt Brüsszelben, 1996. szeptember 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Lowry

--------------------------------------------------