31995L0028Hivatalos Lap L 281 , 23/11/1995 o. 0001 - 0030


Az Európai Parlament és a Tanács 95/28/EGK irányelve

(1995. október 24.)

egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében meghatározott eljárással összhangban [3],

mivel a belső piac belső határok nélküli térséget jelent, amelyben az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke szabad mozgása biztosított; mivel ennek érdekében megfelelő intézkedéseket kell hozni;

mivel a műszaki követelmények, amelyeknek egyes járműkategóriáknak a nemzeti jogszabályok szerint meg kell felelniük, vonatkoznak többek között az egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságaira;

mivel ezek a követelmények tagállamonként eltérőek;

mivel ezért szükséges, hogy az összes tagállam a meglévő szabályozása kiegészítéseként vagy ahelyett ugyanazokat a követelményeket vezesse be, hogy lehetővé tegye különösen az EGK-típusjóváhagyási eljárás további alkalmazását, amelyet a legutóbb a 93/81/EGK bizottsági irányelvvel módosított, a gépkocsik és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [4] szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv határoz meg;

mivel a szóban forgó irányelv a 70/156/EGK irányelvvel meghatározott EGK-típusjóváhagyási eljárás egyik külön irányelve lesz; mivel ennek megfelelően a 70/156/EGK irányelvnek a járműrendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó rendelkezései erre az irányelvre is vonatkoznak;

mivel megfelelő a 77/649/EGK tanácsi irányelvére [5] hivatkozni, amely az ülés vonatkoztatási pontjának (az "R pont") megállapítására szolgáló eljárás leírását tartalmazza;

mivel a jármű utasainak biztonsága és a közúti közlekedésbiztonság tekintetében fontos, hogy az autóbuszok felépítményének belső kialakításához felhasznált anyagok, a lángok keletkezésének megakadályozása vagy legalábbis lassítása érdekében, megfeleljenek a minimális követelményeknek, ezáltal lehetővé téve az utasoknak, hogy tűz esetén a jármű belső terét elhagyhassák;

mivel kívánatos, hogy a járművek, mint rendszerek típusjóváhagyására az irányelv értelmében további eljárásokat vezessenek be, azaz vagy a gépkocsi belső terében használt anyagok égési tulajdonságainak vizsgálata alapján, vagy az EGK-alkatrész-típusjóváhagyás alapján minden egyes szerkezeti anyagra, illetve minden egyes felszerelési részre, mint pl. az ülések, függönyök, stb., amelyeket e járművek utasterében felhasználnak, ami által az engedélyezett anyagok, illetve felszerelési részegységek szakszerű beépítését ellenőrizni kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "jármű": a 70/156/EGK irányelv 2. cikke szerinti bármely jármű

- "alkatrész" a 70/156/EGK irányelv 2. cikke szerinti berendezés.

2. cikk

A tagállamok:

- egy jármű felépítményének belső kialakításhoz felhasznált anyagok égési tulajdonágai alapján egy jármű EGK-típusjóváhagyásának vagy nemzeti típusjóváhagyásának megadását nem tagadhatják meg, eladását, nyilvántartásba vételét, forgalomba helyezését vagy használatát nem tilthatják meg vagy nem utasíthatják el,

- valamely, a járművek felépítményének belső kialakításhoz felhasznált alkatrészrész EGK-típusjóváhagyását és nemzeti típusjóváhagyását a felhasznált anyagok égési tulajdonságaival kapcsolatos indokok alapján nem utasíthatják el, és eladását vagy alkalmazását nem tilthatják meg,

ha az irányelv I., IV., V. és VI. mellékletének idevágó követelményei teljesülnek.

3. cikk

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az elfogadástól számított 18 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Az előzőekben megjelölt időponttól a tagállamok többé nem tilthatják meg az ezen irányelvnek megfelelő járművek első forgalomba helyezését vagy az alkatrészek eladását vagy felhasználását.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket az irányelv elfogadása után 48 hónapig alkalmazzák.

2. Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban erre az irányelvre hivatkozni kell, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1995. október 24-én.

az Európa Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

L. Atienza Serna

[1] HL C 154., 1992.6.19., 4. o.

[2] HL C 332., 1992.12.16., 12. o.

[3] Az Európai Parlament 1992. október 29-i véleménye (C 305., 1992.11.23., 109. o). A Tanács 1994. december 8-i közös álláspontja (HL C 384., 1994.12.31., 1. o) és az Európai Parlament 1995. június 15-i határozata (HL C 166., 1995.7.3).

[4] HL L 42., 1970.2.23, 1. o, az irányelv a 93/81/EGK bizottsági irányelv által módosítva (HL L 264., 1993.10.23., 20. o).

[5] HL L 267., 1977.10.19., 1. o., az irányelv a 90/630/EGK bizottsági irányelv által módosítva (HL L 341., 1990.12.6, 20. o).

--------------------------------------------------

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

| | | Oldal |

I. melléklet: | Hatály, fogalommeghatározások, EGK-típusjóváhagyási kérelem, EGK-típusjóváhagyás megadása, előírások, típusváltoztatások, gyártási megfelelőség, a járműbe történő beépítéssel kapcsolatos követelmények… | 292 |

Függelék: | EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jel minta … | 297 |

II. melléklet: | Adatlapok … | 298 |

1. függelék: | Adatlap (jármű) … | 298 |

2. függelék: | Adatlap (alkatrész) … | 301 |

III. melléklet: | EGK-típusbizonyítványok … | 303 |

1. függelék: | Típusbizonyítvány (jármű) … | 303 |

2. függelék: | Típusbizonyítvány (alkatrész) … | 305 |

IV. melléklet: | Vizsgálat az anyagok vízszintes irányú égési sebességének megállapítására … | 307 |

V. melléklet: | Vizsgálat az anyagok olvadási viselkedésének megállapítására … | 312 |

VI. melléklet: | Vizsgálat az anyagok függőleges irányú égési sebességének megállapítására … | 315 |

--------------------------------------------------