31995L0016Hivatalos Lap L 213 , 07/09/1995 o. 0001 - 0031


Az Európai Parlament és a Tanács 95/16/EK irányelve

(1995. június 29.)

a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPA UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében [3] megállapított eljárásnak megfelelően, figyelembe véve az 1995. május 17-én, az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetet,

mivel az emberek egészségéért és biztonságáért saját területükön a tagállamok felelősek;

mivel, az Európai Tanács által 1985. júniusában jóváhagyott, a belső piac megvalósításáról szóló Fehér könyv 65. és 68. pontja a jogszabályok közelítésének új szemléletét fogalmazza meg;

mivel az elektromos, hidraulikus vagy dízel-elektromos működésű felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/529/EGK tanácsi irányelv [4] nem biztosítja minden felvonótípus esetében azok szabad mozgását; mivel a 84/529/EGK irányelv hatálya alá nem tartozó felvonótípusokra vonatkozó különböző nemzeti rendszerek kötelező erejű rendelkezései közötti eltérések akadályozzák a Közösségen belüli kereskedelmet; mivel a felvonókra vonatkozó nemzeti szabályokat ennek megfelelően harmonizálni kell;

mivel a felvonó- és szállítóberendezésekre alkalmazandó közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/528/EGK tanácsi irányelv [5] keretirányelvként szolgál két egyedi irányelv számára, nevezetesen a gépekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 89/392/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. június 20-i 91/368/EGK tanácsi irányelv által hatályon kívül helyezett [6], az önjáró targoncákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 84/529/EGK irányelv és az 1986. december 22-i 86/663/EGK tanácsi irányelv számára [7];

mivel a Bizottság 1995. június 8-án elfogadta a tagállamok számára készített, a meglévő felvonók biztonságának javításáról szóló, 95/216/EK ajánlást [8];

mivel ezen irányelv alapvető követelményei csak abban az esetben garantálják a tervezett biztonsági szint elérését, ha a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól, és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozat [9] rendelkezései közül választott megfelelő megfelelőségértékelési eljárások biztosítják azok betartását;

mivel a forgalomba hozatalhoz a CE-jelölést jól látható módon kell elhelyezni azon felvonókon vagy a felvonók azon biztonsági berendezésein, amelyek megfelelnek ezen irányelv alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeinek;

mivel ez az irányelv csak általánosan határozza meg az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeket; mivel az említett alapvető követelményeknek való megfelelés gyártók általi igazolásának elősegítése érdekében, illetve az alapvető követelményeknek való megfelelés ellenőrizhetősége érdekében, kívánatos a felvonók tervezéséből és szereléséből eredő kockázatok megelőzésére vonatkozó európai szintű harmonizált szabványok kialakítása; mivel ezen európai szintű szabványokat magánjogi testületek dolgozzák ki, és mivel fenn kell tartani azok nem kötelező erejét; mivel ebből a célból, az 1984. november 13-án aláírt, a Bizottság és a CEN, illetve a Cenelec közötti együttműködésre vonatkozó általános iránymutatásoknak megfelelően, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) a harmonizált szabványok elfogadására elismert illetékes testület, mivel ezen irányelv értelmében a harmonizált szabvány egy, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/l89/EGK tanácsi irányelvnek [10] megfelelően a Bizottság megbízására és a fent említett általános iránymutatások szerint, a CEN és/vagy a Cenelec által elfogadott műszaki előírás;

mivel átmeneti szabályokra vonatkozó rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy a felvonószerelő az irányelv hatálybalépésének időpontja előtt gyártott felvonókat forgalomba hozhassa;

mivel ezen irányelv, rendeltetése szerint kiterjed minden olyan kockázati tényezőre, amely a felvonókkal kapcsolatban felmerülhet és a felhasználókat, valamint az épületben tartózkodókat veszélyezteti; mivel, ennek megfelelően ezen irányelv az építőipari termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelv 2. cikke (3) bekezdése értelmében vett irányelvként [11] tekintendő;

mivel 1994. december 20-án modus vivendi megállapodás született az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között az EK-Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott jogi aktusokra vonatkozó végrehajtási intézkedések tekintetében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Hatály, forgalomba hozatal és szabad mozgás

1. cikk

(1) Ezt az irányelvet az épületekben és építkezéseken állandó jelleggel üzemelő felvonókra kell alkalmazni. Ugyancsak alkalmazni kell a IV. mellékletben felsorolt, az említett felvonókba szerelt biztonsági berendezések használatára.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában a "felvonó" meghatározott szinteket kiszolgáló berendezés, amely egy merev és a vízszinteshez képest legalább 15 fokot bezáró dőlésszögű vezetősínen mozgó fülkével rendelkezik és a következők szállítására szolgál:

- személyek,

- személyek és áruk,

- kizárólag áruk, ha a fülke megközelíthető, azaz egy személy nehézség nélkül be tud szállni, és ha a fülkén belül elhelyezett vagy a fülkén belül lévő személy által elérhető vezérlőszerkezettel szerelik fel.

Rögzített pálya mentén mozgó felvonók akkor is ezen irányelv hatálya alá tartoznak, ha nem merev vezetősínek mentén mozognak (például az ollós felvonók).

(3) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a következők esetében:

- a személyek tömegközlekedésére vagy magánjellegű szállítására szolgáló kötélpályák, beleértve a függővasutakat,

- kimondottan katonai vagy rendészeti célokra tervezett és épített felvonók,

- bányákban használt felvonók,

- színpadi felvonók,

- szállítóeszközökre szerelt emelők,

- gépekhez kapcsolt és kizárólag a munkahely megközelítésére szolgáló felvonók,

- fogaskerekű vasutak,

- személyek vagy személyek és áruk felemelésére szolgáló építőipari felvonók.

(4) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

- a felvonószerelő az a természetes vagy jogi személy, aki/amely felelősséget vállal a felvonó tervezéséért, gyártásáért, üzembe helyezéséért és forgalomba hozataláért, és aki/amely elhelyezi a CE-jelölést, valamint elkészíti az EK-megfelelőségi nyilatkozatot,

- a felvonó forgalomba hozatala akkor történik, amikor a felvonószerelő először bocsátja a felvonót a felhasználók rendelkezésére,

- a biztonsági berendezések a IV. mellékletben felsorolt berendezések,

- a "biztonsági berendezés gyártója" az a természetes vagy jogi személy, aki/amely felelősséget vállal a biztonsági berendezések tervezéséért és gyártásáért, és aki/amely elhelyezi a CE-jelölést, valamint elkészíti az EK-megfelelőségi nyilatkozatot,

- a "típusminta-felvonó" a felvonó azon jellemző darabja, amelynek műszaki dokumentációja alapján megállapítható, hogy azon felvonók, amelyek az objektív paraméterek tekintetében megegyeznek a típusminta-felvonóval és amelyek esetében azonos biztonsági berendezéseket alkalmaznak, megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek.

A típusminta-felvonó és a típusminta-felvonóból származó felvonóváltozatok közé tartozó felvonók közötti összes megengedett eltérést pontosan meg kell határozni (maximum- és minimumértékekkel) a műszaki dokumentációban.

Az alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelés tekintetében több berendezés hasonlósága, számításokkal és/vagy tervrajzok alapján kimutatható.

(5) Amennyiben az ezen irányelvben említett, felvonókra vonatkozó kockázatokat részben vagy egészben egyedi irányelvek szabályozzák, az egyedi irányelvek hatálybalépésével ezen irányelv az említett felvonók és kockázatok tekintetében nem alkalmazandó, illetve hatályát veszti.

2. cikk

(1) A tagállamok minden megfelelő intézkedést meghoznak annak biztosítása érdekében, hogy:

- az irányelv hatálya alá tartozó felvonók csak abban az esetben legyenek forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők, ha szakszerű beszerelés, megfelelő karbantartás és rendeltetésszerű használat mellett nem jelentenek veszélyt a személyek egészségére és biztonságára, vagy, adott esetben, a vagyonbiztonságra,

- az irányelv hatálya alá tartozó biztonsági berendezések csak abban az esetben legyenek forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők, ha a felvonók, amelyekbe ezeket beszerelik, szakszerű beszerelés, megfelelő karbantartás és rendeltetésszerű használat mellett, nem jelentenek veszélyt a személyek egészségére és biztonságára, vagy, adott esetben, a vagyonbiztonságra.

(2) A tagállamok minden megfelelő intézkedést meghoznak annak biztosítása érdekében, hogy az épületen vagy építkezésen folyó munkáért felelős személy és a felvonószerelő egyrészt folyamatosan tájékoztassa egymást a felvonó megfelelő működéséhez és biztonságos használatához szükséges tényekről, másrészt, hogy ennek érdekében megtegye a szükséges lépéseket.

(3) A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítása érdekében, hogy a felvonóaknában csak a felvonó működéséhez és biztonságához szükséges csővezeték, elektromos vezeték, illetve berendezés legyen.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül ennek az irányelvnek a rendelkezései nem érintik a tagállamoknak azon jogosultságát, hogy a Szerződéssel összhangban, a felvonók üzembe helyezése vagy használata esetén, a személyek védelmének biztosítása érdekében szükségesnek tartott követelményeket állapítsanak meg, feltéve hogy ez nem jár együtt a felvonóknak az ezen irányelvben nem meghatározott módon történő módosításával.

(5) Különösen vásárokon, kiállításokon és bemutatókon, a tagállamok nem akadályozzák meg olyan felvonók vagy biztonsági berendezések kiállítását, amelyek nem felelnek meg a hatályos közösségi rendelkezéseknek, feltéve hogy jól látható módon feltüntetésre került, hogy ezen felvonók vagy biztonsági berendezések nem felelnek meg a rendelkezéseknek, és nem értékesíthetők mindaddig, amíg a felvonószerelő, illetve a biztonsági berendezések gyártója vagy ez utóbbinak a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője nem tesz eleget ezen hiányosságnak. A bemutatók során megfelelő biztonsági intézkedéseket kell hozni a személyek védelmének biztosítására.

3. cikk

Az irányelv hatálya alá tartozó felvonók megfelelnek az I. mellékletben meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek.

Az irányelv hatálya alá tartozó biztonsági berendezések megfelelnek az I. mellékletben meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek, vagy a felvonók, amelyekbe azokat beszerelik, megfelelnek az említett alapvető követelményeknek.

4. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják olyan felvonók és/vagy biztonsági berendezések területükön történő forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, amelyek ennek az irányelvnek megfelelnek.

(2) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják olyan berendezések forgalomba hozatalát, amelyek a gyártó vagy annak a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője által kiadott nyilatkozata szerint ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó felvonóba kerülnek beszerelésre.

5. cikk

(1) A tagállamok a CE-jelöléssel és a II. mellékletben említett EK-megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező felvonókat és biztonsági berendezéseket úgy tekintik, mint amelyek eleget tesznek ezen irányelv minden rendelkezésének, beleértve a II. fejezetben meghatározott megfelelőségértékelési eljárásokat.

Harmonizált szabványok hiányában a tagállamok minden általuk szükségesnek tartott lépést megtesznek annak érdekében, hogy felhívják az érintett felek figyelmét azokra a meglévő nemzeti műszaki szabványokra és előírásokra, amelyeket az I. mellékletben megállapított alapvető egészségügyi és biztonsági követelmények megfelelő végrehajtása érdekében szükségesnek vagy lényegesnek tartanak.

(2) Amennyiben egy harmonizált szabványt átültető nemzeti szabvány hatálya kiterjed egy vagy több alapvető egészségügyi és biztonsági követelményre, és az arra történő hivatkozást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétették, akkor:

- az említett szabvány szerint megépített felvonók úgy tekintendők, mint amelyek megfelelnek a vonatkozó alapvető követelményeknek,

vagy

- az említett szabvány szerint gyártott biztonsági berendezések úgy tekintendők, mint amelyek, a felvonóba történő szakszerű beszerelés mellett, megfelelnek a vonatkozó alapvető követelményeknek.

A tagállamok közzéteszik a harmonizált szabványokat átültető nemzeti szabványokra történő hivatkozásokat.

(3) A tagállamok megfelelő intézkedések meghozatalával gondoskodnak arról, hogy nemzeti szinten, a szakiparágban részt vevő mindkét fél számára lehetővé tegyék a harmonizált szabványok előkészítési és ellenőrzési folyamatában való részvételt.

6. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok nem teljes mértékben tesznek eleget a 3. cikkben említett alapvető követelményeknek, a Bizottság vagy az érintett tagállam, megfelelő indoklással, a 83/189/EGK irányelv alapján létrehozott bizottsághoz fordul. A bizottság haladéktalanul véleményt nyilvánít.

A Bizottság, a bizottság véleményének kézhezvételét követően, tájékoztatja a tagállamokat, hogy szükség van-e az említett szabványoknak az 5. cikk (2) bekezdésében említett közzétett információkból való törlésére vagy sem.

(2) A Bizottság minden, ezen irányelv egységes gyakorlati alkalmazását biztosító megfelelő intézkedést elfogadhat, a (3) bekezdésben meghatározott eljárás szerint.

(3) A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

Az állandó bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

A Bizottság képviselője az állandó bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére való tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről, adott esetben szavazással.

A véleményt jegyzőkönyvbe foglalják, és ezen túlmenően, minden tagállamnak jogában áll állásfoglalásának jegyzőkönyvbe vételét kérni.

A Bizottság a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi az állandó bizottság véleményét. Tájékoztatja az említett bizottságot a vélemény figyelembevételének módjáról.

(4) Az állandó bizottság minden olyan kérdést megvizsgálhat, amely ezen irányelv alkalmazására vonatkozik, és amelynek megtárgyalását a bizottság elnöke, akár saját, akár valamely tagállam kezdeményezésére indítványozza.

7. cikk

(1) Amennyiben valamely tagállam megállapítja, hogy egy CE-jelöléssel rendelkező és rendeltetésszerűen használt felvonó vagy biztonsági berendezés veszélyeztetheti a személyek biztonságát, és adott esetben a vagyonbiztonságot, minden megfelelő intézkedést meghoz annak érdekében, hogy azt kivonja a piacról, megtiltja forgalomba hozatalát, illetve üzembe helyezését, valamint korlátozza szabad mozgását.

A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot minden ilyen intézkedésről, feltüntetve döntésének indokait, és különösen azt, hogy a megfelelőség hiányának oka:

a) a 3. cikkben említett alapvető követelmények teljesítésének hiánya;

b) az 5. cikk (2) bekezdésében említett szabványok nem megfelelő alkalmazása;

c) maguk az 5. cikk (2) bekezdésében említett szabványok hiányosságai.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül konzultál az érintett felekkel. Ha a konzultáció után a Bizottság úgy ítéli meg, hogy:

- az intézkedések indokoltak, arról haladéktalanul tájékoztatja a kezdeményező tagállamot és a többi tagállamot; amennyiben az (1) bekezdésben említett döntés a szabványok hiányosságain alapul, a Bizottság, az érintett felekkel történt konzultáció után, ha a döntést hozó tagállam álláspontját továbbra is fenn kívánja tartani, a 6. cikk (1) bekezdésében említett bizottsághoz fordul és kezdeményezi a 6. cikk (1) bekezdésében említett eljárást,

- az intézkedések nem indokoltak, arról haladéktalanul tájékoztatja a kezdeményező tagállamot és a felvonószerelőt, a biztonsági berendezések gyártóját vagy ez utóbbinak a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjét.

(3) Amennyiben a követelményeknek nem megfelelő felvonó vagy biztonsági berendezés CE-jelöléssel rendelkezik, az illetékes tagállam megfelelő módon fellép a jelölést elhelyező ellen, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagállamokat folyamatosan tájékoztatják az eljárás fejleményeiről és kimeneteléről.

II. FEJEZET

A megfelelőségértékelési eljárás

8. cikk

(1) A IV. mellékletben felsorolt biztonsági berendezések forgalomba hozatala előtt, a biztonsági berendezés gyártója vagy annak a Közösség területén letelepedett meghatalmazott képviselője köteles:

a) i. a biztonsági berendezés típusmintáját az V. mellékletnek megfelelően EK-típusvizsgálatnak és a XI. mellékletnek megfelelően bejelentett szervezet által végzett gyártási ellenőrzéseknek alávetni;

ii. vagy a biztonsági berendezés típusmintáját az V. mellékletnek megfelelően EK-típusvizsgálatnak alávetni és a VIII. mellékletnek megfelelően minőségbiztosítási rendszert működtetni a gyártás ellenőrzésére;

iii. vagy a IX. mellékletnek megfelelően teljes körű minőségbiztosítási rendszert működtetni;

b) a CE-jelölést minden egyes biztonsági berendezésen elhelyezni és a II. mellékletben felsorolt információkat magában foglaló megfelelőségi nyilatkozatot készíteni, figyelembe véve a vonatkozó mellékletben megadott műszaki előírásokat (az esettől függően a VIII., a IX. vagy a XI. melléklet);

c) a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a biztonsági berendezés gyártásának utolsó időpontjától számított 10 évig megőrizni.

(2) A forgalomba hozatal előtt a felvonón a következő eljárások egyikét el kell végezni:

i. ha a felvonót az V. mellékletben említett EK-típusvizsgálatnak megfelelő felvonó szerint tervezték, annak szerelése, beépítése és tesztelése tekintetében:

- a VI. mellékletben említett átvételi ellenőrzést kell végezni, vagy

- a XII. mellékletben említett minőségbiztosítási rendszert, vagy

- a XIV. mellékletben említett minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.

Az egyes tervezési és szerelési fázisokra vonatkozó eljárások, valamint a beépítési és a tesztelési fázisokra vonatkozó eljárások ugyanazon a felvonón elvégezhetők;

ii. ha a felvonót az V. mellékletben említett EK-típusvizsgálatnak megfelelő felvonótípus-minta szerint tervezték, annak szerelése, beépítése és tesztelése tekintetében:

- a VI. mellékletben említett átvételi ellenőrzést kell végezni, vagy

- a XII. mellékletben említett minőségbiztosítási rendszert, vagy

- a XIV. mellékletben említett minőségbiztosítási rendszert kell működtetni;

iii. ha a felvonót olyan felvonó szerint tervezték, amelyre nézve a XIII. melléklet szerinti minőségbiztosítási rendszert építettek ki, tervvizsgálattal kiegészítve, ha ez utóbbi nem áll teljes mértékben összhangban a harmonizált szabványokkal, annak szerelése, beépítése és tesztelése tekintetében:

- a VI. mellékletben említett átvételi ellenőrzést kell végezni, vagy

- a XII. mellékletben említett minőségbiztosítási rendszert; vagy

- a XIV. mellékletben említett minőségbiztosítási rendszert kell működtetni;

iv. vagy a X. mellékletben említett, bejelentett szervezet által végzett, egyedi vizsgálati eljárást kell végrehajtani;

v. vagy a XIII. melléklet szerinti minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie, amelyet tervvizsgálattal kell kiegészíteni, ha a terv nincs teljes összhangban a harmonizált szabványokkal.

A fenti i., ii. és iii. albekezdésben említett esetekben a tervezésért felelős személy, a biztonságos működés érdekében köteles minden szükséges dokumentumot és információt eljuttatni a szerelésért, beépítésért és tesztelésért felelős személynek.

3. A (2) bekezdésben említett minden esetben:

- a felvonószerelő elhelyezi a felvonón a CE-jelölést, és megfelelőségi nyilatkozatot készít, amely tartalmazza a II. mellékletben felsorolt információkat, figyelembe véve a vonatkozó mellékletben (az esettől függően a VI., X., XII., XIII. vagy XIV. mellékletben) megadott előírásokat,

- a felvonószerelő a felvonó forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig megőrzi a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát;

- a Bizottság, a tagállamok és más bejelentett szervezetek a felvonószerelőtől kikérhetik a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, valamint az átvételi ellenőrzéshez kapcsolódó vizsgálatokról szóló jelentéseket.

(4) a) Amennyiben a felvonók vagy biztonsági berendezések más jellemzőkre vonatkozó irányelvek tárgyát is képezik, amelyek szintén előírják a CE-jelölés elhelyezését, a jelölésen fel kell tüntetni, hogy a felvonó vagy biztonsági berendezés megfelel más irányelvek rendelkezéseinek.

b) Amennyiben az említett irányelvek közül egy vagy több, egy átmeneti időszak alatt az alkalmazandó szabályok tekintetében választási lehetőséget enged a gyártó számára, a CE-jelölésen csak a felvonószerelő vagy a biztonsági berendezések gyártója által alkalmazott irányelvnek való megfelelést kell feltüntetni. Ebben az esetben hivatkozni kell az alkalmazott irányelvekre, úgy, ahogy azokat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétették, a felvonónak vagy biztonsági berendezésnek az irányelvek által előírt kísérődokumentumaiban, értesítéseiben vagy utasításaiban.

(5) Amennyiben sem a felvonószerelő, sem a biztonsági berendezés gyártója vagy annak a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője nem tesz eleget az előző bekezdésekben foglalt kötelezettségeknek, e kötelezettségek azokra hárulnak, akik a felvonót vagy a biztonsági berendezést a Közösség területén forgalomba hozzák. Ugyanezen kötelezettségek alkalmazandók mindazokra, akik a felvonót vagy a biztonsági berendezést saját használatukra gyártják.

9. cikk

(1) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a szervezetekről, amelyeket a 8. cikkben említett eljárások, illetve különleges feladatok és vizsgálati eljárások elvégzésére jelöltek ki, valamint a Bizottság által előzetesen részükre kiadott azonosító számokról.

A Bizottság tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a bejelentett szervezetek jegyzékét, azonosító számaikkal együtt, valamint azokat a feladatokat, amelyekre kijelölték őket. A Bizottság gondoskodik e jegyzék naprakészen tartásáról.

(2) A bejelentett szervezetek vizsgálatakor a tagállamok a VII. mellékletben megállapított kritériumokat alkalmazzák. A vonatkozó harmonizált szabványokban megállapított vizsgálati kritériumoknak megfelelő szervezetek eleget tesznek a VII. mellékletben meghatározott kritériumoknak.

(3) A szervezetet bejelentő tagállam köteles törölni a bejegyzést, ha úgy ítéli meg, hogy a testület nem tesz eleget a VII. mellékletben meghatározott kritériumoknak. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

III. FEJEZET

CE-jelölés

10. cikk

(1) A CE-jelölés a CE kezdőbetűkből áll. A III. melléklet tartalmazza az alkalmazandó mintát.

(2) A CE-jelölést az I. melléklet 5. pontjának megfelelően, egyértelműen és jól láthatóan minden felvonófülkén, és minden, a IV. mellékletben felsorolt biztonsági berendezésen, vagy ha ez utóbbi nem lehetséges, a biztonsági berendezéshez elválaszthatatlanul odaerősített címkén kell elhelyezni.

(3) A felvonón vagy a biztonsági berendezésen tilos olyan jelölés elhelyezése, amely harmadik fél számára összetéveszthető a CE-jelölés jelentésével és formájával. Minden egyéb jelölés elhelyezhető a felvonókon vagy biztonsági berendezéseken, feltéve hogy az a CE-jelölés láthatóságát és olvashatóságát nem akadályozza.

(4) A 7. cikk sérelme nélkül:

a) amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy a CE-jelölést a szabályoknak nem megfelelő módon helyezték el, a felvonószerelőt, a biztonsági berendezés gyártóját vagy ez utóbbinak a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjét kötelezi arra, hogy a terméket a CE-jelölésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően alakítsa át, és, hogy a tagállam által előírt feltételek szerint szüntesse meg a jogsértést;

b) amennyiben a követelményeknek továbbra sem tesz eleget, a tagállamnak minden megfelelő intézkedést meghoz annak érdekében, hogy korlátozza vagy megtiltja az adott biztonsági berendezés forgalomba hozatalát vagy, gondoskodik a piacról történő visszavonásáról, és megtiltja a felvonó használatát, valamint a 7. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően tájékoztatja a többi tagállamot.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

11. cikk

Az ezen irányelv szerint hozott minden döntést, amely korlátozza:

- a felvonó forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését és/vagy használatát,

- a biztonsági berendezés forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését,

pontosan indokolni kell. Az említett döntésekről a lehető legrövidebb idő alatt értesíteni kell az érintett feleket, akiket ezzel egyidejűleg tájékoztatni kell az érintett tagállam hatályos jogszabályai szerint rendelkezésükre álló jogorvoslatokról, valamint az említett jogorvoslatokra vonatkozó határidőkről.

12. cikk

A Bizottság minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó minden határozatról az információt hozzáférhetővé tegye.

13. cikk

A 84/528/EGK irányelv és a 84/529/EGK irányelv 1999. július 1-jétől kezdődően hatályát veszti.

14. cikk

A felvonó beépítésére vonatkozó kérdések tekintetében ezen irányelv a 89/106/EGK irányelv 2. cikke (3) bekezdésében értelmében vett irányelv.

15. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti, és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A tagállamoknak 1997. július 1-jétől kezdődően kell alkalmazni ezeket az intézkedéseket.

(2) 1999. június 30-ig a tagállamok engedélyezik:

- olyan felvonók forgalomba hozatalát és üzembe helyezését,

- olyan biztonsági berendezések forgalomba hozatalát és üzembe helyezését,

amelyek megfelelnek az ezen irányelv elfogadásának időpontjában területükön hatályban lévő rendelkezéseknek.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

16. cikk

A Bizottság, legkésőbb 2002. június 30-ig, a 6. cikk (3) bekezdésében említett bizottsággal konzultálva és a tagállamok által rendelkezésre bocsátott jelentések alapján újra megvizsgálja az ezen irányelvben meghatározott eljárások működését, és adott esetben megfelelő módosító javaslatot tesz.

17. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. június 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

M. Barnier

[1] HL C 62., 1992.3.11., 4. o. és HL C 180., 1993.7.2., 11. o.

[2] HL C 287., 1992.11.4., 2. o.

[3] Az Európai Parlament 1992. október 29-i véleménye (HL C 305., 1992.11.23., 114. o.), a Tanács 1994. június 16-i közös álláspontja (HL C 232., 1994.8.20., 1. o.) és az Európai Parlament 1994. szeptember 28-i határozata (HL C 305., 1994.10.31., 48. o.).

[4] HL L 300., 1984.11.19., 86. o. A legutóbb a 90/486/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 270., 1990.10.2., 21. o.).

[5] HL L 300., 1984.11.19., 72. o. A legutóbb a 88/665/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 382., 1988.12.31., 42. o.).

[6] HL L 198., 1991.7.22., 16. o.

[7] HL L 384., 1986. 12.31., 12. o.

[8] HL L 134., 1995.6.20., 37. o.

[9] HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

[10] HL L 109., 1983.4.26., 8. o. Legutóbb a 94/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosítva (HL L 100., 1994.4.19., 30. o.).

[11] HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

ALAPVETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK FELVONÓK ÉS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK TERVEZÉSÉHEZ ÉS GYÁRTÁSÁHOZ

ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

1. Az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményekre vonatkozó kötelezettségek csak abban az esetben alkalmazandók, ha a felvonónak vagy a biztonsági berendezésnek a felvonószerelő vagy a biztonsági berendezés gyártója által tervezett rendeltetésszerű használata esetén az adott veszélyforrás fennáll.

2. Az irányelvben megállapított alapvető egészségügyi és biztonsági követelmények kényszerítő erővel bírnak. A műszaki ismeretek adott fejlettségi fokán azonban a meghatározott célkitűzések teljes mértékben nem teljesíthetők. Ilyen esetekben a felvonót vagy biztonsági berendezést oly módon kell tervezni és megépíteni, hogy a lehető legnagyobb mértékben megközelítse az említett célkitűzéseket.

3. A biztonsági berendezés gyártója és a felvonószerelő köteles felmérni és azonosítani a termékük vonatkozásában felmerülő minden veszélyforrást; a tervezést és a beépítést a kockázatfelmérés figyelembevételével kell végezni.

4. A 14. cikknek megfelelően, a 89/106/EGK irányelvben megállapított alapvető követelményeket, melyeket ez az irányelv nem tartalmaz, a felvonókra alkalmazni kell.

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. A 91/368/EGK, a 93/44/EGK és a 93/68/EGK irányelvvel módosított 89/392/EGK irányelv alkalmazása.

Amennyiben a vonatkozó veszélyforrás fennáll, és azt ez a melléklet nem érinti, a 89/392/EGK irányelv I. mellékletében foglalt alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeket kell alkalmazni. A 89/392/EGK irányelv I. mellékletének 1.1.2. pontjában foglalt alapvető követelmény minden esetben alkalmazandó.

1.2. Fülke

A fülkét úgy kell tervezni és kialakítani, hogy az a felvonószerelő által megállapított maximális utaslétszámnak és névleges teherbírásnak megfelelő méretű és teherbírású legyen.

Személyszállításra tervezett felvonók esetében, amennyiben azt méretei lehetővé teszik, a fülkét szerkezetileg oly módon kell tervezni és kialakítani, hogy ne akadályozza a fogyatékossággal élő személyeket a be- és kijutásban, illetve a felvonó használatában, valamint, hogy lehetséges legyen a fogyatékkal élők számára használatot könnyítő, megfelelő átalakítás.

1.3. Felfüggesztő és alátámasztó szerkezetek

A fülke felfüggesztő és/vagy alátámasztó szerkezeteit, azok tartozékait és csatlakozásait úgy kell megválasztani és megtervezni, hogy biztosítsák az általános biztonság megfelelő szintjét, és minimálisra csökkentsék a fülke lezuhanásának kockázatát, figyelembe véve a használat feltételeit, az alkalmazott anyagokat és a gyártási körülményeket.

Amennyiben a fülke felfüggesztése kötelekkel vagy láncokkal történik, legalább két, egymástól független kötelet vagy láncot kell használni, mindegyiket a saját rögzítő rendszerével. E köteleken és láncokon nem lehet összekapcsolódás vagy toldás, kivéve, ahol ez a rögzítés vagy hurok képzése céljából szükséges.

1.4. Terhelés ellenőrzése (beleértve a sebességtúllépést)

1.4.1. A felvonókat úgy kell megtervezni, gyártani és beszerelni, hogy megakadályozzák a normál indítást, ha a névleges terhelést túllépik.

1.4.2. A felvonókat sebességtúllépés-szabályozóval kell felszerelni.

E követelmények nem vonatkoznak azokra a felvonókra, amelyeknél a meghajtórendszer kialakítása megakadályozza a sebességtúllépést.

1.4.3. A gyors felvonókra sebességellenőrző és sebességhatároló berendezést kell szerelni.

1.4.4. A hajtótárcsás felvonókat úgy kell megtervezni, hogy biztosítsák a tárcsán lévő függesztőkábelek stabilitását.

1.5. Felvonógép

1.5.1. Minden személyszállító felvonónak saját felvonógépe legyen. E követelmény nem vonatkozik azokra a felvonókra, amelyeknél az ellensúlyokat egy második fülke helyettesíti.

1.5.2. A felvonószerelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a felvonógép és az ahhoz tartozó berendezések kizárólag karbantartás és szükséghelyzet esetén legyenek megközelíthetőek.

1.6. Kezelőelemek

1.6.1. A kíséret nélküli, fogyatékossággal élő személyek használatára szánt felvonók kezelőelemeit ennek megfelelően kell megtervezni és elhelyezni.

1.6.2. A kezelőelemek funkcióját világosan jelezni kell.

1.6.3. Csoportba tartozó felvonók hívásáramkörei megoszthatók vagy összekapcsolhatók.

1.6.4. Az elektromos berendezéseket úgy kell beszerelni és csatlakoztatni, hogy:

- a felvonóhoz közvetlenül nem kapcsolódó áramkörökkel ne lehessen összetéveszteni,

- az áramellátást terhelés alatt lehessen kapcsolni,

- a felvonó mozgása különálló elektromos biztonsági áramkörön lévő elektromos biztonsági berendezéstől függjön,

- az elektromos berendezés meghibásodása ne eredményezzen veszélyhelyzetet.

2. A FELVONÓFÜLKÉN KÍVÜLI SZEMÉLYEKET ÉRINTŐ VESZÉLYEK

2.1. A felvonót úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a fülke mozgásához szükséges tér kizárólag karbantartás vagy szükséghelyzet esetén legyen hozzáférhető. A felvonó normál használatát meg kell akadályozni, ha egy személy az említett térbe lép.

2.2. A felvonót úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a fülke véghelyzeteiben megakadályozza az összenyomódás veszélyét.

Ez a véghelyzetek mögötti szabad tér vagy védett tér kialakításával érhető el.

Különleges esetekben, ahol ez a megoldás nem kivitelezhető, különösen meglévő épületek esetében, más módon is biztosítható e kockázat elkerülése, a tagállamok előzetes hozzájárulásának lehetőségével.

2.3. A fülke be- és kilépőszintjét a tervezett használati körülményeknek megfelelő mechanikus ellenállással rendelkező aknaajtókkal kell felszerelni.

A normál üzemelés mellett reteszelőberendezésnek kell megakadályoznia:

- a fülke induló mozgását, szándékos vagy nem szándékos indítás esetén egyaránt, kivéve ha minden aknaajtó be- és lezáródott,

- az aknaajtó kinyílását, amikor a fülke még mozgásban van, illetve ha még nem érte el az előírt szintet.

Meghatározott zónákban megengedett a nyitott ajtó melletti szintbeállító mozgás, ha a szintbeállító sebesség korlátozva van.

3. A FELVONÓFÜLKÉBEN LÉVŐ SZEMÉLYEKET ÉRINTŐ VESZÉLYEK

3.1. A felvonófülkéket, a szellőzőnyílások kivételével teljes felületű falakkal, padlóval és tetővel, valamint teljes felületű ajtókkal kell körülzárni. Az ajtókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a 2.3. pontban említett szintbeálló mozgások kivételével, a fülke csak csukott ajtók mellett jöhessen mozgásba, illetve megálljon, ha az ajtók nyitva vannak.

A fülkeajtóknak csukva és reteszelve kell maradniuk, ha a felvonó két szint között megáll, és a fülke és az akna között fennáll a leesés veszélye, vagy ha nincs akna.

3.2. A felvonónak rendelkeznie kell olyan készülékekkel, amelyek áramkimaradás vagy a berendezések meghibásodása esetén megakadályozzák a felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen felfelé irányuló mozgását.

A felvonófülke lezuhanását megakadályozó készülék független legyen a felvonófülke felfüggesztésére szolgáló berendezéstől.

E készüléknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felvonószerelő által tervezett névleges terhelés és maximális sebesség mellett megállítsa a felvonófülkét. A készülék által előidézett bármilyen megállás vagy lassítás, a terhelési feltételektől függetlenül nem okozhat sérülést az utasok számára.

3.3. Az akna alja és a felvonófülke padlója közé ütközőket kell szerelni.

Ebben az esetben, a 2.2. pontban említett szabad teret a teljesen összenyomott ütközők mellett kell mérni.

E követelmény nem vonatkozik azokra a felvonókra, amelyekben a felvonófülke a meghajtórendszer kialakítása folytán nem tud a 2.2. pontban említett szabad térbe hatolni.

3.4. A felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ne lehessen mozgásba hozni azokat, ha a 3.2. pontban előírt készülék nincs működőképes állapotban.

4. EGYÉB VESZÉLYEK

4.1. A gépi mozgatású aknaajtókat és a fülkeajtókat vagy mindkét ajtót olyan készülékkel kell felszerelni, amely mozgás közben megakadályozza az összenyomódás veszélyét.

4.2. Az épület tűzvédelmében szerepet játszó aknaajtók, beleértve az üvegezett részekkel rendelkezőket is, tűzzel szemben megfelelő ellenállással bírjanak, azaz megfelelő tűzállóságúak legyenek, illetve megfelelő szigetelési (lángok feltartóztatása) és hőáteresztő (hősugárzás) tulajdonsággal rendelkezzenek.

4.3. Az ellensúlyokat úgy kell beépíteni, hogy az ne ütközhessen a fülkével, illetve arra ne eshessen rá.

4.4. A felvonókat olyan eszközökkel kell felszerelni, amelyek lehetővé teszik a fülkében rekedt utasok kiszabadítását és kimenekítését.

4.5. A felvonófülkéket olyan kétirányú kommunikációs eszközzel kell felszerelni, amely lehetővé teszi a mentőszolgálattal való állandó kapcsolattartást.

4.6. A felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ha a felvonógép hőmérséklete meghaladja a felvonószerelő által megállapított maximális értéket, a folyamatban lévő menetet még befejezze, de új műveleti utasítást már ne fogadjon el.

4.7. A felvonófülkéket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az utasok számára még tartós leállás esetén is megfelelő szellőzést biztosítson.

4.8. Használat során, illetve nyitott ajtó esetén a felvonófülkét megfelelően ki kell világítani; ezenkívül vészvilágítással is el kell látni.

4.9. A 4.5. pontban említett kommunikációs eszközt és a 4.8. pontban említett vészvilágítást úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy még áramellátás nélkül is működjön. Működési időtartamuk olyan hosszú legyen, hogy a mentés normális lebonyolítását lehetővé tegye.

4.10. A felvonók tűz esetén is használható vezérlő áramköreit úgy kell megtervezni és kiépíteni, hogy megakadályozzák a felvonók bizonyos szinteken történő megállását, és lehetővé tegyék a felvonónak a mentőcsoport általi elsődleges irányítását.

5. JELÖLÉS

5.1. A 89/392/EGK irányelv I. mellékletének 1.7.3. pontja szerinti, a gépekre vonatkozóan előírt alapvető adatok feltűntetésén túlmenően, minden fülkében, jól látható módon el kell helyezni egy táblát, amelyen világosan feltüntetik a névleges terhelést kilogrammban és a szállítható utasok maximális számát.

5.2. Ha a felvonót úgy tervezték, hogy a felvonófülkében rekedt utasok számára a menekülés külső segítség nélkül is lehetséges, az erre vonatkozó utasításokat világosan és jól látható módon fel kell tüntetni a felvonófülkében.

6. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

6.1. A IV. mellékletben említett biztonsági berendezésekhez, a felvonószerelő tagállamának hivatalos nyelvén vagy egy számára elfogadható más közösségi nyelven elkészített gépkönyvet kell mellékelni annak érdekében, hogy:

- az összeszerelést,

- a bekötést,

- a beállítást és

- a karbantartást

hatékonyan és veszély nélkül lehessen végrehajtani.

6.2. Minden felvonóhoz egy dokumentációt kell mellékelni, amelyet a Közösség azon hivatalos nyelvén (nyelvein) kell elkészíteni, amelyet a Szerződéssel összhangban az a tagállam határozhat meg, amelyikben a felvonót beszerelik. A dokumentációnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a normál használathoz szükséges és a 4.4. pontban említett karbantartásra, felülvizsgálatra, javításra, időszakos ellenőrzésre és a mentési műveletek lebonyolítására vonatkozó terveket és rajzokat tartalmazó gépkönyv,

- egy olyan gépkönyv, amelybe a javításokat és, adott esetben, az időszakos ellenőrzéseket lehet jegyezni.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A. A biztonsági berendezésekre vonatkozó EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalma [1]

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- a biztonsági berendezés gyártójának neve és címe [2],

- adott esetben a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselő neve és címe [3],

- a biztonsági berendezés megnevezése, típus- vagy sorozatjegyei és esetleges sorozatszáma,

- a biztonsági berendezés biztonsági funkciója, ha ez a megnevezésből nem egyértelmű,

- a biztonsági berendezés gyártási éve,

- minden vonatkozó rendelkezés, amelynek a biztonsági berendezés megfelel,

- adott esetben, az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás,

- adott esetben a 8. cikk (1) bekezdés a) albekezdésének i. és ii. pontja szerint az EK-típusvizsgálatot végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma,

- adott esetben a bejelentett szervezet által kibocsátott EK-típusvizsgálati tanúsítványra történő hivatkozás,

- adott esetben a 8. cikk (1) bekezdés (a) albekezdésének ii. pontja szerint a gyártásellenőrzéseket végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma,

- adott esetben a 8. cikk (1) bekezdés (a) albekezdésének iii. pontja szerint a gyártó által megvalósított minőségbiztosítási rendszer ellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma,

- a biztonsági berendezés gyártója vagy annak a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője nevében eljáró, meghatalmazott aláíró azonosítása.

B. A beszerelt felvonók EK-megfelelőségi nyilatkozatának tartalma [4]

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- a felvonószerelő neve és címe [5],

- a felvonó megnevezése, típus- vagy sorozatjegyei, sorozatszáma és a cím, ahol a felvonót beszerelték,

- a felvonó beszerelési éve,

- minden vonatkozó rendelkezés, amelyeknek a felvonó megfelel,

- adott esetben, az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás,

- adott esetben a 8. cikk (1) bekezdés a) albekezdésének ii. pontja szerint a típusfelvonó EK-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma,

- adott esetben az EK-típusvizsgálati tanúsítványra való hivatkozás,

- adott esetben a 8. cikk (1) bekezdés a) albekezdésének iv. pontja szerint a felvonó ellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma,

- adott esetben a 8. cikk (1) bekezdés a) albekezdése i., ii. és iii. pontjának első francia bekezdése szerint a felvonó átvételi ellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma,

- adott esetben a 8. cikk (2) bekezdés i., ii., iii. és v. pontjának második és harmadik francia bekezdése szerint a felvonószerelő által megvalósított minőségbiztosítási rendszer vizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma,

- a felvonószerelő nevében eljáró, meghatalmazott aláíró azonosítása.

[1] A nyilatkozatot ugyanazon a nyelven kell elkészíteni, mint az I. melléklet 6.1. pontjában említett gépkönyvet, géppel írva vagy nyomtatva.

[2] Cégnév, teljes cím; meghatalmazott képviselő esetében a biztonsági berendezés gyártójának cégneve és címe is legyen feltüntetve.

[3] Cégnév, teljes cím; meghatalmazott képviselő esetében a biztonsági berendezés gyártójának cégneve és címe is legyen feltüntetve.

[4] E nyilatkozatot ugyanazon a nyelven kell elkészíteni, mint az I. melléklet 6.2. pontjában említett gépkönyvet, géppel írva vagy nyomtatva.

[5] Cégnév és teljes cím.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

CE-MEGFELELŐSÉGI JEL

A CE-megfelelőségi jel a "CE" kezdőbetűkből áll az alábbi formában:

+++++ TIFF +++++

A CE-jelölés kicsinyítése vagy nagyítása esetén, a fenti ábrán megadott arányokat kell betartani.

A CE-jelölés különböző elemeinek lényegileg azonos magasságúnak kell lenniük, amely nem lehet kisebb 5 mm-nél. E minimális mérettől eltérni kisméretű biztonsági berendezések esetében lehet.

A CE-jelölést annak a bejelentett szervezetnek az azonosítási száma követi, amely

- a 8. cikk (1) bekezdése a) albekezdésének i. vagy ii. pontjában említett eljárásokat,

- a 8. cikk (2) bekezdésben említett eljárásokat végzi.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS A 8. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK JEGYZÉKE

1. Az aknaajtók reteszelésére szolgáló készülékek.

2. Az I. melléklet 3.2. pontjában említett, a lezuhanást megakadályozó készülékek, amelyek megakadályozzák a felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen felfelé irányuló mozgását.

3. Sebességhatároló készülékek.

4. a) Energiatároló ütközők:

- nem lineáris,

- vagy visszafutás-csillapítással.

b) Energiafelemésztő ütköző.

5. A hidraulika munkahengerek csatlakozóihoz illesztett biztonsági készülékek, amennyiben ezeket alkalmazzák a lezuhanás megakadályozására szolgáló készülékként.

6. Elektronikus elemeket tartalmazó, biztonsági kapcsolókként alkalmazott elektromos biztonsági készülékek.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

EK-TÍPUSVIZSGÁLAT

(B modul)

A. A biztonsági berendezések EK-típusvizsgálata

1. Az EK-típusvizsgálat az az eljárás, amely során egy bejelentett szervezet megbizonyosodik arról és hitelesíti azt, hogy a biztonsági berendezés típusmintája, a felvonóba történő megfelelő beépítés esetén, eleget tesz az irányelv vonatkozó követelményeinek.

2. Az EK-típusvizsgálat iránti kérelmet a biztonsági berendezés gyártójának vagy annak a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania a választása szerinti bejelentett szervezethez.

A kérvénynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a biztonsági berendezés gyártójának és a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének, ha ez utóbbi nyújtotta be a kérvényt, neve és címe, valamint a biztonsági berendezés gyártási helye,

- írásbeli nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a kérvényt nem nyújtották be semmilyen más bejelentett szervezethez,

- műszaki dokumentáció,

- a biztonsági berendezés típusmintája vagy annak a helynek az adatai, ahol az megvizsgálható. A bejelentett szervezet megfelelő indoklással további mintákat kérhet.

3. A műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a biztonsági berendezésen a megfelelőségértékelést elvégezzék, illetve annak megállapítására, hogy, a biztonsági berendezés megfelelő beépítése esetén a felvonó megfelel az irányelv követelményeinek.

A megfelelőségértékelés céljából szükséges mértékben, a műszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a biztonsági berendezés általános leírása, beleértve a alkalmazhatósági határokat (különösen a sebesség, a terhelés és a villamos feszültség lehetséges határa) és körülményeket (különösen a robbanásveszélyes környezet és az időjárásnak való kitettség),

- gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok,

- figyelembe vett alapvető követelmény(ek) és az azok megvalósításában alkalmazott eszközök (pl. harmonizált szabvány),

- a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálatok és számítások eredményei,

- a biztonsági berendezések összeszerelésére vonatkozó utasítások egy példánya,

- a gyártási fázisban hozott intézkedések annak biztosítására, hogy a sorozatgyártott biztonsági berendezések megegyeznek a vizsgált biztonsági berendezéssel.

4. A bejelentett szervezet köteles:

- megvizsgálni a műszaki dokumentációt annak megállapítása érdekében, hogy milyen mértékben felel meg a kívánt céloknak,

- megvizsgálni a biztonsági berendezést annak ellenőrzésére, hogy az egyezik-e a műszaki dokumentációban leírtakkal,

- elvégezni vagy elvégeztetni a szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak megállapítására, hogy a biztonsági berendezés gyártója által alkalmazott megoldások megfelelnek-e az irányelv követelményeinek, és így a felvonóba történő megfelelő beépítése esetén funkcióit el tudja látni.

5. Ha a biztonsági berendezés típusmintája megfelel a vonatkozó irányelv rendelkezéseinek, a bejelentett szervezetnek EK-típusvizsgálati tanúsítványt kell kiállítania a kérelmező részére. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a biztonsági berendezés gyártójának nevét és címét, a vizsgálat eredményét, a tanúsítvány érvényességének feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

A Bizottság, a tagállamok és más bejelentett szervezetek megkaphatják a tanúsítvány egy-egy példányát, és indokolt esetben kikérhetik a műszaki dokumentáció, valamint az elvégzett vizsgálatokról, számításokról és tesztekről készült jelentések egy-egy példányát. Ha a bejelentett szervezet megtagadja az EK-típusvizsgálati tanúsítványnak a gyártó részére történő kiadását, részletesen indokolnia kell a megtagadás okait. Gondoskodni kell fellebbezési eljárásról.

6. A biztonsági berendezés gyártójának vagy a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének tájékoztatnia kell a bejelentett szervezetet minden olyan módosításról, legyen az bármilyen kis mértékű is, amelyet a jóváhagyott biztonsági berendezésen végez vagy tervez, beleértve az alkalmazási határoknak az eredeti műszaki dokumentációban nem részletezett kiterjesztéseit vagy új elemeit (lásd a 3. pont első francia bekezdését). A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a módosításokat, és tájékoztatnia kell a kérelmezőt arról, hogy az EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e [1].

7. Minden bejelentett szervezetnek közölnie kell a tagállamokkal az alábbiakra vonatkozó információkat:

- kibocsátott EK-típusvizsgálati tanúsítványok,

- visszavont EK-típusvizsgálati tanúsítványok.

Minden bejelentett szervezetnek a többi bejelentett szervezettel is közölnie kell az általa visszavont EK-típusvizsgálati tanúsítványokra vonatkozó információkat.

8. Az EK-típusvizsgálati tanúsítványokat, valamint az EK-típusvizsgálati eljárásokra vonatkozó dokumentációt és levelezést annak a tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelynek területén a bejelentett szervezet székhelye található, vagy a tagállam számára elfogadható más nyelven.

9. A biztonsági berendezés gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének az EK-típusvizsgálati tanúsítványok és módosítások egy-egy példányát a műszaki dokumentációval együtt a biztonsági berendezés utolsó gyártásától számított 10 évig kell megőriznie.

Amennyiben sem a biztonsági berendezés gyártója, sem meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösség területén, a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció megőrzésére vonatkozó kötelezettség arra a személyre hárul, aki a biztonsági berendezést a Közösség területén forgalomba hozza.

B. Felvonók EK-típusvizsgálata

1. Az EK-típusvizsgálat az az eljárás, amely során egy bejelentett szervezet meggyőződik arról és hitelesíti azt, hogy a típusfelvonó vagy egy olyan felvonó, amely alkalmazhatósági határának nem tervezik kiterjesztését vagy változtatását, megfelel az irányelv követelményeinek.

2. Az EK-típusvizsgálat iránti kérvényt a felvonószerelőnek kell a választása szerinti bejelentett szervezethez benyújtania.

A kérvénynek tartalmaznia kell:

- a felvonószerelő nevét és címét,

- írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanazt a kérvényt nem nyújtották be semmilyen más bejelentett szervezethez,

- műszaki dokumentációt,

- annak a helynek az adatait, ahol a típusfelvonó megvizsgálható. A vizsgálatra bemutatott típusfelvonónak tartalmaznia kell a csatlakozóelemeket, és legalább három szintet kell szolgálnia (felső, középső és alsó).

3. A műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felvonón az irányelv rendelkezései tekintetében megfelelőségértékelést végezzenek, és, hogy az alapján a felvonó kialakítása és működése egyértelmű legyen.

A megfelelőségértékelés céljához szükséges mértékben, a műszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a felvonó típusmintájának általános leírása. A műszaki dokumentációban a felvonó vizsgálat alatt álló típusmintájának minden lehetséges változatára világosan utalni kell (lásd 1. cikk (4) bekezdés),

- a gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok,

- a figyelembe vett alapvető követelmények és az azok megvalósításában alkalmazott eszközök (pl. harmonizált szabványt),

- a felvonó gyártása során beépített biztonsági berendezések EK-megfelelőségi nyilatkozatának egy példánya,

- a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálatok és számítások eredményei,

- a felvonó gépkönyvének egy példánya,

- a beszerelési fázisban hozott intézkedések annak érdekében, hogy a sorozatgyártott felvonó megfeleljen az irányelv rendelkezéseinek.

4. A bejelentett szervezet köteles:

- megvizsgálni a műszaki dokumentációt annak megállapítására, hogy milyen mértékben felel meg a kívánt céloknak,

- megvizsgálni a felvonó típusmintáját annak ellenőrzésére, hogy annak gyártása a műszaki dokumentációnak megfelelően történik,

- elvégezni vagy elvégeztetni az ahhoz szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat, hogy a felvonószerelő által alkalmazott megoldások megfelelnek az irányelv követelményeinek, és lehetővé teszik, hogy a felvonó azoknak eleget tegyen.

5. Ha a felvonó típusmintája eleget tesz a vonatkozó irányelv rendelkezéseinek, a bejelentett szervezetnek EK-típusvizsgálati tanúsítványt kell kibocsátania a kérelmező részére. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a felvonószerelő nevét és címét, a vizsgálatok eredményét, a tanúsítvány érvényességének feltételeit, valamint a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

A Bizottság, a tagállamok és más bejelentett szervezetek megkaphatják a tanúsítvány egy-egy példányát és indokolt esetben kikérhetik a műszaki dokumentáció, valamint a vizsgálatról, a számításokról és az elvégzett tesztekről készült jelentések egy-egy példányát.

Ha a bejelentett testület megtagadja az EK-típusvizsgálati tanúsítványnak a gyártó részére történő kibocsátását, részletesen indokolnia kell a megtagadás okait. Gondoskodni kell a fellebbezési eljárásról.

6. A felvonószerelőnek minden olyan módosításról, legyen az bármilyen kis mértékű is, tájékoztatnia kell a bejelentett szervezetet, amelyet a jóváhagyott felvonón végez vagy tervez, beleértve az eredeti műszaki dokumentációban nem részletezett bővítéseket vagy változásokat (lásd 3. pont első francia bekezdése). A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a módosításokat, és tájékoztatnia kell a kérelmezőt arról, hogy az EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e [2].

7. Minden bejelentett szervezetnek közölnie kell a tagállamokkal az alábbiakra vonatkozó információkat:

- kibocsátott EK-típusvizsgálati tanúsítványok,

- visszavont EK-típusvizsgálati tanúsítványok.

Minden bejelentett szervezetnek a többi bejelentett testülettel is közölnie kell az általa visszavont EK-típusvizsgálati tanúsítványokra vonatkozó információkat.

8. Az EK-típusvizsgálati tanúsítványokat, valamint az EK-típusvizsgálati eljárásokra vonatkozó dokumentációt és levelezést annak a tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelynek területén a bejelentett szervezet székhelye található, vagy a tagállam számára elfogadható más nyelven.

9. A felvonószerelőnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványokat és azok módosításainak másolatát a műszaki dokumentációval együtt a felvonónak a felvonó típusmintája alapján történt utolsó gyártásától számított 10 évig kell megőriznie.

[1] Ha a bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az eredeti EK-típusvizsgálati tanúsítványhoz kiegészítést bocsáthat ki, vagy új kérelem benyújtását kérheti.

[2] Ha a bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az eredeti EK-típusvizsgálati tanúsítványhoz kiegészítést bocsáthat ki, vagy új kérelem benyújtását kérheti.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

ÁTVÉTELI ELLENŐRZÉS

1. Az átvételi ellenőrzés az az eljárás, amely során a 2. pontban foglalt kötelezettségeket teljesítő felvonószerelő biztosítja és kijelenti, hogy a forgalomba hozott felvonó eleget tesz az irányelv követelményeinek. A felvonószerelő minden felvonó fülkéjében elhelyezi a CE-jelölést, és elkészíti az EK-megfelelőségi nyilatkozatot.

2. A felvonószerelő minden szükséges intézkedést meghoz annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozott felvonó egyezzen az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusmintával, és megfeleljen a vonatkozó alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek.

3. A felvonószerelő az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a 6. pontban említett átvételi ellenőrzési tanúsítvány egy-egy példányát, a felvonó forgalomba hozatalától számított tíz évig megőrzi.

4. A felvonószerelő által megjelölt bejelentett szervezet a forgalomba hozatal előtt elvégzi vagy elvégezteti a felvonó átvételi ellenőrzését. El kell végezni az 5. cikkben említett alkalmazandó szabvány(ok) által előírt megfelelő vizsgálatokat és ellenőrzéseket vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat annak biztosítása érdekében, hogy a felvonó megfelel az irányelv vonatkozó követelményeinek.

Az ellenőrzések és vizsgálatok különösen az alábbiakra terjednek ki:

a) a dokumentáció vizsgálata annak ellenőrzésére, hogy a felvonó megfelel az V. melléklet B. pontja szerint jóváhagyott felvonó típusmintájának;

b) - a felvonó működtetése terhelés nélkül és maximális terheléssel a biztonsági berendezések megfelelő beszerelésének és működésének biztosítására (végálláskapcsolók, reteszelések stb.),

- a felvonó működtetése maximális terhelésnél és terhelés nélkül annak biztosítására, hogy a biztonsági berendezések megfelelően működnek áramkimaradás esetén is,

- statikai vizsgálat a névleges terhelés 1,25-szeresének megfelelő terheléssel.

Névleges terhelésnek az tekintendő, amelyet az I. melléklet 5. pontja említ.

Az említett vizsgálatok elvégzése után a bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy nem történt-e olyan deformáció vagy sérülés, amely hátrányosan befolyásolhatja a felvonó használatát.

5. A bejelentett szervezetnek az alábbi dokumentumokat kell megkapnia:

- a felvonó teljes tervdokumentációja,

- az átvételi ellenőrzéshez szükséges tervek és kapcsolási rajzok, különösen a vezérlő áramkörök kapcsolási rajzai,

- az I. melléklet 6.2. pontjában említett gépkönyv egy példánya.

A bejelentett szervezet nem igényelhet olyan részletes terveket vagy pontos adatokat, amelyek nem szükségesek a forgalomba hozatal előtt álló felvonó és az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusfelvonó egyezésének megállapításához.

6. Ha a felvonó eleget tesz az irányelv rendelkezéseinek, a bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számot a III. melléklet szerinti CE-jelölés mellé, és elkészíti az átvételi ellenőrzési tanúsítványt, amely leírja az elvégzett ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

A bejelentett szervezet kitölti az I. melléklet 6.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.

Ha a bejelentett szervezet megtagadja az átvételi ellenőrzési tanúsítvány kiadását, annak okait részletesen indokolnia kell, és javaslatot kell tennie jóváhagyáshoz szükséges módosításokra. Amennyiben a felvonószerelő újabb átvételi ellenőrzés iránti kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a bejelentett szervezetnél kell megtennie.

7. Az átvételi ellenőrzési tanúsítványt, az eljárással kapcsolatos dokumentációt és levelezést azon tagállam egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelynek területén a bejelentett szervezet székhelye található, vagy egy, a tagállam számára elfogadható más nyelven.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

A SZERVEZETEK KIJELÖLÉSEKOR A TAGÁLLAMOK ÁLTAL FIGYELEMBE VEENDŐ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

1. A szervezet, annak vezetője és a vizsgálatok elvégzéséért felelős személyzet nem lehet olyan biztonsági berendezések tervezője, építője, szállítója vagy gyártója, illetve olyan felvonók beszerelője, sem pedig ezek bármelyikének meghatalmazott képviselője, amelyeket az adott szervezet vizsgál. A szervezet, annak vezetője és az irányelv 8. cikkében említett minőségbiztosítási rendszerek felügyeletéért felelős személyzet nem lehet olyan biztonsági berendezések tervezője, építője, szállítója vagy gyártója, illetve olyan felvonók beszerelője, sem pedig ezek bármelyikének meghatalmazott képviselője, amelyeket az adott szervezet ellenőriz. Sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként nem foglalkozhatnak biztonsági berendezések tervezésével, építésével, forgalmazásával vagy karbantartásával, illetve felvonók beszerelésével. Ez nem zárja ki a biztonsági berendezések gyártója vagy a felvonószerelő és a szervezet közötti műszaki információcsere lehetőségét.

2. A szervezetnek és személyzetének a legmagasabb szintű szakmai és műszaki hozzáértéssel kell végeznie ellenőrzési vagy felügyeleti munkáját, valamint nem szabad engedniük semmiféle olyan nyomásnak és befolyásolásnak, különösen pénzügyi tekintetben, amely befolyásolhatja ítéletüket vagy a vizsgálat eredményeit, különösen olyan személyek vagy csoportok részéről, akik/amelyek érdekeltek az ellenőrzés vagy a felülvizsgálat eredményében.

3. A szervezet megfelelő számú személyzettel és a szükséges eszközökkel rendelkezzen a vizsgálattal vagy felügyelettel kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatok megfelelő elvégzéséhez; a speciális ellenőrzésekhez szükséges berendezésekhez is hozzá kell jutnia.

4. Az ellenőrzésért felelős személyzetnek az alábbiakkal kell rendelkeznie:

- megbízható műszaki és szakmai képzettség,

- az általuk végzett vizsgálatok követelményeinek megfelelő ismerete és az ezen vizsgálatok területén szerzett megfelelő tapasztalat,

- a vizsgálatok dokumentálásához szükséges bizonylatok, jegyzőkönyvek és jelentések elkészítésének ismerete.

5. Az ellenőrző személyzet pártatlanságát garantálni kell. Díjazásuk nem függhet az elvégzett vizsgálatok számától vagy azok eredményétől.

6. A szervezetnek felelősségbiztosítást kell kötnie, kivéve ha felelősségét az állam a nemzeti jogszabályokkal összhangban átvállalja, vagy ha maga a tagállam felelős közvetlenül a vizsgálatokért.

7. A szervezet személyzetének a feladataik elvégzése során szerzett minden információ tekintetében tartania kell magát a szakmai titoktartáshoz (kivéve azon állam illetékes közigazgatási hatóságaival szemben, amelyben tevékenységét folytatja) az irányelv alapján, vagy az azt hatályosító bármely nemzeti jogi rendelkezés szerint.

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

TERMÉK-MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

(E modul)

1. A termék-minőségbiztosítás az az eljárás, amely során a biztonsági berendezés 2. pontnak megfelelő gyártója biztosítja és kijelenti, hogy a biztonsági berendezések megegyeznek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típussal, és megfelelnek a vonatkozó irányelv követelményeinek, valamint biztosítja és kijelenti, hogy a biztonsági berendezés, megfelelő beszerelés esetén, lehetővé teszi a felvonó megfelelését az irányelv rendelkezéseinek.

A biztonsági berendezés gyártójának vagy a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének minden biztonsági berendezésen el kell helyeznie a CE-jelölést és el kell készítenie az EK-megfelelőségi nyilatkozatot. A CE-jelöléssel együtt fel kell tüntetni a 4. pontban előírtak szerint a felügyeletért felelős bejelentett szervezet azonosítási számát.

2. A gyártónak jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell alkalmaznia a biztonsági berendezés 3. pont szerinti átvételi ellenőrzésére és vizsgálatára, és a 4. pont szerinti ellenőrzés alá kell vetnie magát.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A biztonsági berendezés gyártója az adott biztonsági berendezés minőségbiztosítási rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be a választása szerinti bejelentett szervezethez.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a tervezett biztonsági berendezésekkel kapcsolatos minden vonatkozó információ,

- a minőségbiztosítási rendszerről szóló dokumentáció,

- a jóváhagyott biztonsági berendezések műszaki dokumentációja és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer keretében minden biztonsági berendezést meg kell vizsgálni és az 5. cikkben említett vonatkozó szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat el kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen az irányelv vonatkozó követelményeinek.

A biztonsági berendezés gyártója által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezett módon dokumentálni kell írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációnak biztosítania kell a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások közérthetőségét.

A dokumentációnak különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) a minőségügyi célkitűzések;

b) a vezetőség szervezeti felépítése, feladatai és jogkörei a biztonsági berendezés minőségével kapcsolatban;

c) a gyártás után végzett vizsgálatok és ellenőrzések;

d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök;

e) minőségügyi nyilvántartások, azaz: vizsgálati jegyzőkönyvek és tesztadatok, hitelesítési adatok, jelentések az érintett személyzet képesítéseiről stb.

3.3. A bejelentett szervezetnek meg kell megvizsgálnia a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy az megfelel a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabványnak [1] megfelelő minőségbiztosítási rendszerek úgy tekintendők, amelyek teljesítik a követelményeket.

Az ellenőrzést végző csoportnak legalább egy olyan tagja legyen, aki az érintett felvonótechnológia vizsgálatában tapasztalattal rendelkezik. A vizsgálati eljárás során szemlét kell tartani a biztonsági berendezés gyártójának telephelyén.

A döntésről értesíteni kell a biztonsági berendezések gyártóját. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és a döntés indoklását.

3.4. A biztonsági berendezések gyártójának vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket, és hogy biztosítja annak hatékony és megfelelő módon történő fenntartását.

A biztonsági berendezések gyártójának vagy a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének folyamatosan tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszeren tervezett minden változtatásról.

A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a javasolt módosításokat, és döntést kell hoznia arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy új vizsgálatra van szükség.

A döntésről értesítenie kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és a döntés indoklását.

4. A bejelentett szervezet ellenőrzési kötelezettsége

4.1. Az ellenőrzés célja meggyőződni arról, hogy a biztonsági berendezés gyártója megfelelően teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy a bejelentett szervezet ellenőrzés céljából bejusson az ellenőrzési, tesztelési és tárolóhelyiségekbe, és minden szükséges információt a rendelkezésére kell bocsátania, különösen az alábbiakat illetően:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

- a műszaki dokumentáció,

- a minőségügyi nyilvántartások, pl.: ellenőrzési jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések stb.

4.3. A bejelentett szervezet köteles időszakos ellenőrzéseket végezni annak biztosítása érdekében, hogy a biztonsági berendezések gyártója fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az ellenőrzésről jelentést készít a biztonsági berendezések gyártója számára.

4.4. A bejelentett szervezet ezen túlmenően előzetes bejelentés nélküli szemlét tarthat a biztonsági berendezés gyártójánál.

Az ilyen szemlék alkalmával a bejelentett szervezet, adott esetben vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzése érdekében, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik; a biztonsági berendezések gyártója részére a szemléről jelentést és, ha vizsgálatot végeztek, vizsgálati jelentést kell készítenie.

5. A gyártónak az utolsó biztonsági berendezés gyártásától számított 10 évig kell a nemzeti hatóság rendelkezésére megőriznie:

- a 3.1. pont második bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett változtatásokat,

- a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett, a bejelentett szervezettől származó döntéseket és jelentéseket.

6. Minden bejelentett szervezet köteles továbbítani a többi bejelentett szervezet számára a minőségbiztosítási rendszer kibocsátott és visszavont jóváhagyására vonatkozó információkat.

[1] Ez az EN 29003 harmonizált szabvány, amelyet – adott esetben – ki kell egészíteni a biztonsági berendezések sajátos jellemzőinek figyelembevétele érdekében.

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

(H modul)

1. A teljes minőségbiztosítás az az eljárás, amely során a 2. pontban említett kötelezettségeknek eleget tevő biztonsági berendezés gyártója biztosítja és kijelenti, hogy a biztonsági berendezések megfelelnek a vonatkozó irányelv követelményeinek, és hogy a biztonsági berendezés, megfelelő beépítés esetén, lehetővé teszi, hogy a felvonó az irányelv követelményeinek megfeleljen.

A gyártó vagy a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője minden biztonsági berendezésen köteles elhelyezni a CE-jelölést, és elkészíteni az EK-megfelelőségi nyilatkozatot. A CE-jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pontban előírt, a felügyeleti jogkört gyakorló bejelentett szervezet azonosítási számát.

2. A gyártónak jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie a biztonsági berendezések tervezésére, gyártására és átvételi ellenőrzésére, valamint tesztelésére, a 3. pontnak megfelelően, és a 4. pontban meghatározott felügyelet alá kell azt helyeznie.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártónak a minőségbiztosítási rendszer vizsgálata iránti kérelmet kell benyújtania egy bejelentett szervezethez. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ,

- minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció.

3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a biztonsági berendezések megfelelnek a vonatkozó irányelv követelményeinek, és megfelelő beépítés esetén lehetővé teszik, hogy a felvonók megfeleljenek e követelményeknek.

A gyártó által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezett módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának biztosítania kell a minőségügyi célok és eljárások, azaz: a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások közérthetőségét.

Különösen az alábbiak megfelelő leírását kell tartalmaznia:

- a minőségügyi célkitűzések és a vezetőség szervezeti felépítése, feladatai és jogkörei a biztonsági berendezések tervezésével és minőségével kapcsolatban,

- a műszaki terv alkalmazandó előírásai, beleértve szabványokat, és, amennyiben az 5. cikkben említett szabványokat nem alkalmazzák teljeskörűen, azon előírások, amelyeket annak biztosítására alkalmaznak, hogy teljesítsék a biztonsági berendezésekre alkalmazandó irányelv alapvető követelményeit,

- a tervellenőrzési és terv-felülvizsgálati módszerek, eljárások és rendszeres intézkedések, amelyeket a biztonsági berendezések tervezésénél alkalmaznak,

- a megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikák, eljárások és rendszeres intézkedések, amelyeket alkalmaznak,

- a gyártás előtt, alatt és után végzett vizsgálatok és ellenőrzések leírása és gyakorisága,

- a minőségügyi nyilvántartások, azaz: ellenőrzési jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések stb.,

- az előírt forma- és termékminőségi követelmények teljesítésének, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzéséhez alkalmazott eszközök.

3.3. A bejelentett szervezet megvizsgálja a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. Amennyiben a minőségbiztosítási rendszer megfelel a vonatkozó harmonizált szabványnak [1], azt úgy kell tekinteni, mint amely eleget tesz az említett követelményeknek.

Az ellenőrzést végző csoport legalább egy tagjának az adott felvonótechnológia értékelésében tapasztalattal kell rendelkeznie. Az értékelési eljárás során szemlét kell tartani a gyártó telephelyén.

A döntésről tájékoztatni kell a biztonsági berendezések gyártóját. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását.

3.4. A biztonsági berendezések gyártójának vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket, és hogy biztosítja annak megfelelő és hatékony módon történő fenntartását.

A gyártónak vagy a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének folyamatosan tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszer minden tervezett módosításáról.

A bejelentett szervezet megvizsgálja a javasolt módosításokat és dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer eleget tesz-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy új vizsgálatra van szükség.

Döntéséről tájékoztatni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását.

4. A bejelentett szervezet ellenőrzési kötelezettsége

4.1. Az ellenőrzés célja meggyőződni arról, hogy a biztonsági berendezések gyártója megfelelően teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy a bejelentett szervezet ellenőrzés céljából bejusson az ellenőrzési, tesztelési és tárolóhelyiségekbe, és minden szükséges információt a rendelkezésére kell bocsátania, különösen az alábbiakat illetően:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

- a műszaki dokumentáció,

- a minőségügyi nyilvántartások, pl.: ellenőrzési jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések stb.

4.3. A bejelentett szervezet köteles időszakos ellenőrzéseket végezni annak biztosítása érdekében, hogy a biztonsági berendezések gyártója fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az ellenőrzésről jelentést készít a biztonsági berendezések gyártója számára.

4.4. A bejelentett szervezet ezen túlmenően előzetes bejelentés nélküli szemlét tarthat a biztonsági berendezés gyártójánál. Az ilyen szemlék alkalmával a bejelentett szervezet, adott esetben vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzése érdekében, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik; a biztonsági berendezések gyártója részére a szemléről jelentést és, ha vizsgálatot végeztek, vizsgálati jelentést kell készítenie.

5. A biztonsági berendezés gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének az utolsó biztonsági berendezés gyártásától számított 10 évig kell a nemzeti hatóság rendelkezésére megőriznie:

- a 3.1. pont második bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett változtatásokat,

- a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett, a bejelentett szervezettől származó döntéseket és jelentéseket.

Ha sem a biztonsági berendezések gyártója, sem pedig meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösség területén, a műszaki dokumentáció megőrzésére irányuló kötelezettség arra a személyre hárul, aki a biztonsági berendezést a Közösségben forgalomba hozza.

6. Minden bejelentett szervezet továbbítja a többi bejelentett szervezet számára azokat a lényeges információkat, amelyek a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban kibocsátott és visszavont jóváhagyásokra vonatkoznak.

7. A teljes körű minőségbiztosítási eljárásokra vonatkozó dokumentációt és levelezést annak a tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelyben a bejelentett szervezet székhelye található, vagy egy számára elfogadható más nyelven.

[1] Ez az EN 29003 harmonizált szabvány, amelyet – adott esetben – ki kell egészíteni a biztonsági berendezések sajátos jellemzőinek figyelembevétele érdekében.

--------------------------------------------------

X. MELLÉKLET

EGYEDI VIZSGÁLAT

(G modul)

1. Az egyedi vizsgálat az az eljárás, amelynek során a felvonószerelő biztosítja és kijelenti, hogy a forgalomba hozandó felvonó, amely megkapta a 4. szakaszban említett megfelelőségi tanúsítványt, megfelel az irányelv követelményeinek. A felvonószerelő elhelyezi a CE-jelölést a felvonófülkén, és elkészíti az EK-megfelelőségi nyilatkozatot.

2. A felvonószerelőnek az egyedi vizsgálat elvégzésével egy általa választott bejelentett szervezetet kell megbíznia.

A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

- a felvonószerelő neve és címe, valamint a felvonó beépítésének helyszíne,

- írásbeli nyilatkozat arról, hogy hasonló kérelmet nem nyújtottak be más bejelentett szervezethez,

- műszaki dokumentáció.

3. A műszaki dokumentáció célja lehetővé tenni a felvonó vizsgálatát abban a tekintetben, hogy megfelel-e az irányelv követelményeinek, és a felvonó tervezésének, beépítésének és működésének közérthetővé tételét.

A megfelelőségértékelés szempontjából szükséges mértékben a műszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a felvonó általános leírása,

- gyártási és kapcsolási rajzok,

- a vonatkozó alapvető követelményeket és azok teljesítéséhez elfogadott megoldások (pl. harmonizált szabvány),

- a felvonószerelő által elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálatok és számítások eredményei,

- a felvonó használati utasításnak egy példánya,

- a felhasznált biztonsági berendezések EK-típusvizsgálati tanúsítványainak egy-egy példánya.

4. A bejelentett szervezet megvizsgálja a műszaki dokumentációt és a felvonót, és elvégzi az irányelv 5. cikkében említett vonatkozó szabvány(ok)ban rögzített, vagy azokkal egyenértékű megfelelő vizsgálatokat, annak biztosítása érdekében, hogy a felvonó megfelel-e az irányelv vonatkozó követelményeinek.

Ha a felvonó megfelel ezen irányelv követelményeinek, a bejelentett szervezet közvetlenül a CE-jelölés mellett elhelyezi vagy elhelyezteti azonosítási számát a III. mellékletnek megfelelően, és elkészíti az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt.

A bejelentett szervezet kitölti az I. melléklet 6.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.

Ha a bejelentett szervezet megtagadja a megfelelőségi tanúsítvány kiadását, azt részletesen indokolnia kell, és javaslatot kell tennie a jóváhagyáshoz szükséges módosításokra. Ha a felvonószerelő újabb ellenőrzésre irányuló kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a bejelentett szervezetnél kell megtennie.

5. A megfelelőségi tanúsítványt és az egyedi vizsgálati eljárásokra vonatkozó dokumentációt és levelezést azon tagállam egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelyben a bejelentett szervezet székhelye található, vagy egy számára elfogadható más nyelven.

6. A felvonószerelő a felvonó forgalomba hozatalának időpontjától számított tíz évig köteles megőrizni a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi tanúsítvány egy példányát.

--------------------------------------------------

XI. MELLÉKLET

TÍPUSMEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT VÉLETLENSZERŰ ELLENŐRZÉSSEL

(C modul)

1. A típusmegfelelőségi vizsgálat az az eljárás, amelynek során a biztonsági berendezés gyártója vagy a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője biztosítja és kijelenti, hogy a biztonsági berendezések megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és a vonatkozó irányelv követelményeinek, valamint, hogy azok lehetővé teszik, hogy a felvonó, amelybe megfelelően beépítik, megfeleljen az irányelv alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeinek.

A biztonsági berendezések gyártója vagy a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője minden egyes biztonsági berendezésen elhelyezi a CE-jelölést és elkészíti az EK-megfelelőségi nyilatkozatot.

2. A biztonsági berendezések gyártója minden szükséges intézkedést meghoz annak biztosítása érdekében, hogy a gyártási eljárás során a gyártott biztonsági berendezések megfeleljenek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, valamint a vonatkozó irányelv követelményeinek.

3. A biztonsági berendezések gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének az utolsó biztonsági berendezés gyártását követő tíz évig meg kell őriznie az EK-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

Amennyiben sem a biztonsági berendezés gyártója, sem pedig annak meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösség területén, a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció megőrzésére vonatkozó kötelezettség arra a személyre hárul, aki a biztonsági berendezéseket a Közösség területén forgalomba hozza.

4. A gyártó által megválasztott bejelentett szervezet köteles elvégezni vagy elvégeztetni a biztonsági berendezések változó időközönként történő ellenőrzését. A legyártott biztonsági berendezésnek a helyszínen vett megfelelő mintáját a bejelentett szervezet megvizsgálja, és az 5. cikkben említett vonatkozó szabvány(ok)ban rögzített, vagy azokkal egyenértékű megfelelő vizsgálatokat végez annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártási folyamat megfelel-e az irányelv vonatkozó követelményeinek. Abban az esetben, ha egy vagy több ellenőrzött biztonsági berendezés nem felel meg, a bejelentett szervezetnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket.

A biztonsági berendezések ellenőrzésénél figyelembe veendő szempontokat minden ilyen eljárásért felelős bejelentett szervezet közötti együttes megállapodással kell meghatározni, figyelembe véve a biztonsági berendezések IV. mellékletben említett lényeges tulajdonságait.

A bejelentett szervezet felelősségére való tekintettel a gyártónak fel kell erősítenie az adott szervezet azonosítási számát a gyártási eljárás során.

5. A 4. szakaszban említett véletlenszerű ellenőrzési eljárásokra vonatkozó dokumentációkat és levelezést annak a tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelynek területén a bejelentett szervezet székhelye található, vagy egy számára elfogadható más nyelven.

--------------------------------------------------

XII. MELLÉKLET

TERMÉK-MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS FELVONÓK VONATKOZÁSÁBAN

(E modul)

1. A termék-minőségbiztosítás az az eljárás, amely során a 2. pontban foglaltakat teljesítő felvonószerelő biztosítja és kijelenti, hogy a beépített felvonók megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és a vonatkozó irányelv követelményeinek.

A felvonószerelő minden egyes felvonón elhelyezi a CE-jelölést, és elkészíti az EK-megfelelőségi nyilatkozatot. A CE-jelölés mellett, a 4. pontban előírtak szerint felerősíti az ellenőrzésért felelős bejelentett szervezet azonosítási számát.

2. A felvonószerelőnek jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell alkalmaznia a felvonó átvételi ellenőrzésére és a 3. pontban előírtak szerinti vizsgálatára, és a 4. pontban előírtak szerinti ellenőrző vizsgálat alá kell vetnie magát.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A felvonószerelőnek az adott felvonó tekintetében, minőségbiztosítási rendszerének értékelése iránti kérelmet kell benyújtania a választása szerinti bejelentett szervezethez.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a tervezett felvonókra vonatkozó minden információ,

- a minőségbiztosítási rendszerről szóló dokumentáció,

- a jóváhagyott felvonók műszaki dokumentációja és az EK-típusvizsgálati tanúsítványok egy-egy példánya.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer keretében minden felvonót meg kell vizsgálni, és az 5. cikkben említett vonatkozó szabványokban rögzített, vagy azokkal egyenértékű megfelelő vizsgálatokat el kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen az irányelv követelményeinek.

A felvonószerelő által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezett módon dokumentálni kell írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának biztosítania kell a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és minőségügyi nyilvántartások egyértelműségét.

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) a minőségi célkitűzések;

b) a szervezeti felépítés, a vezetőség felelősségi és döntési jogkörei a felvonó minőségével kapcsolatban;

c) azok az ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket a forgalomba hozatal előtt végeznek el, köztük legalább a VI. melléklet 4.b. pontjában meghatározott vizsgálatok;

d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök;

e) minőségügyi nyilvántartások, mint: vizsgálati jelentések és adatok, hitelesítési adatok, az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések stb.

3.3. A bejelentett szervezet köteles elvégezni a minőségbiztosítási rendszer értékelését annak meghatározása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. Amennyiben a minőségbiztosítási rendszer megfelel a vonatkozó harmonizált szabványnak [1], úgy tekintendő, mint ami eleget tesz az említett követelményeknek.

Az ellenőrzést végző csoportnak legalább egy olyan tagja legyen, aki az adott felvonótechnológia vizsgálatában tapasztalattal rendelkezik. A vizsgálati eljárás során szemlét kell tartani a felvonószerelő telephelyén és a szerelési helyszíneken.

A döntésről tájékoztatni kell a felvonószerelőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és a vizsgálati döntés indoklását.

3.4. A felvonószerelőnek vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket, valamint, hogy gondoskodik annak megfelelő és hatékony módon történő fenntartásáról.

A felvonószerelőnek folyamatosan tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszer minden tervezett változtatásáról.

A bejelentett szervezet köteles megvizsgálni a javasolt változtatásokat, és dönteni arról, hogy a megváltozott minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy szükség van-e új vizsgálatra.

Döntéséről tájékoztatja a felvonószerelőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és a vizsgálati döntés indoklását.

4. A bejelentett szervezet ellenőrzési kötelezettsége

4.1. Az ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy a felvonószerelő megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

4.2. A felvonószerelőnek lehetővé kell tennie, hogy a bejelentett szervezet vizsgálati célból bejusson az ellenőrzési és vizsgálati helyiségekbe, és rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges információt, különös tekintettel a következőkre:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

- a műszaki dokumentáció,

- a minőségügyi nyilvántartások, mint: vizsgálati jelentések és adatok, hitelesítési adatok, az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések stb.

4.3. A bejelentett szervezet köteles időszakos ellenőrzéseket végezni annak biztosítása érdekében, hogy a felvonószerelő fenntartsa és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az ellenőrzési jelentést a felvonószerelő rendelkezésére bocsátani.

4.4. Ezen túlmenően a bejelentett szervezet előre be nem jelentett szemléket is tarthat a felvonó beszerelésének helyszínein.

Az említett szemlék alkalmával a bejelentett szervezet vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzése érdekében, hogy adott esetben a minőségbiztosítási rendszer és a felvonó megfelelően működik-e; a szemléről készült jelentést, valamint, ha vizsgálatokat is végeztek, a vizsgálati jelentést a felvonószerelő rendelkezésére kell bocsátania.

5. A felvonószerelőnek az utolsó felvonó gyártását követő tíz évig kell megőrizni a következő dokumentumokat és azokat a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani:

- a 3.1. pont második bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett dokumentáció,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett változtatások,

- a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. pontban és a 4.4. pontban említett, a bejelentett szervezet által hozott határozatok és jelentések.

6. Minden bejelentett szervezet köteles továbbítani a többi bejelentett szervezetnek azokat a lényeges információkat, amelyek a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban kibocsátott vagy visszavont jóváhagyásokra vonatkoznak.

[1] E harmonizált szabvány jelölése EN 29003, adott esetben kiegészítve a felvonók sajátos jellemzőinek figyelembevétele szerint.

--------------------------------------------------

XIII. MELLÉKLET

TELJES KÖRŰ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS FELVONÓK VONATKOZÁSÁBAN

(H modul)

1. A teljes körű minőségbiztosítás az az eljárás, amely során a 2. pontban foglalt kötelezettségeket teljesítő felvonószerelő biztosítja és kijelenti, hogy a felvonók megfelelnek a vonatkozó irányelv követelményeinek.

A felvonószerelő minden egyes felvonón elhelyezi a CE-jelölést és elkészíti az EK-megfelelőségi nyilatkozatot. A CE-jelölés mellett, a 4. pontban előírtak szerinti ellenőrzésért felelős bejelentett szervezet azonosítási számát is fel kell tüntetni.

2. A felvonószerelőnek jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell alkalmaznia a felvonók tervezésére, gyártására, összeszerelésére, felszerelésére, átvételi ellenőrzésére, és a 3. pontban előírtak szerinti vizsgálatára, valamint azt a 4. pontban előírtak szerinti ellenőrzés alá kell vetnie.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A felvonószerelőnek minőségbiztosítási rendszerének értékelése iránti kérelmet kell benyújtania valamely bejelentett szervezethez.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- minden lényeges információ a felvonókra vonatkozóan, különösen azon információk, amelyek a felvonó tervezése és működése közötti kapcsolat egyértelműsítésére vonatkoznak, és amelyek lehetővé teszik annak vizsgálatát, hogy a felvonó megfelel-e az irányelv követelményeinek,

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja.

3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a felvonók megfelelnek a vonatkozó irányelv követelményeinek.

A felvonószerelő által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezett módon dokumentálni kell írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának biztosítania kell a programok, tervek, kézikönyvek és minőségügyi nyilvántartások egyértelműségét.

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

- minőségügyi célkitűzések és a vezetőség szervezeti felépítése, felelőssége és döntési jogköre a felvonók tervezésével és minőségével kapcsolatban,

- a műszaki tervezés előírásai, beleértve az alkalmazandó szabványokat, és, amennyiben az irányelv 5. cikkében említett szabványokat nem alkalmazzák teljeskörűen, azok az előírások, amelyeket annak biztosítására alkalmaznak, hogy eleget tegyenek a felvonókra vonatkozó irányelv követelményeinek,

- tervellenőrzési és terv-felülvizsgálati módszerek, eljárások és rendszeres intézkedések, amelyeket a felvonók tervezésénél alkalmaznak,

- azok a vizsgálatok és ellenőrzések, amelyeket az anyag-, alkatrész- és részegységszállítmányok átvételénél végeznek el,

- megfelelő összeszerelési, beépítési és minőség-ellenőrzési módszerek, eljárások és rendszeres intézkedések, amelyeket alkalmaznak,

- azok a vizsgálatok és ellenőrzések, amelyeket a beszerelés előtt (beszerelési körülmények ellenőrzése: akna, gépház stb.), alatt és után végeznek (beleértve legalább a VI. melléklet 4.b. pontjában meghatározott vizsgálatokat),

- minőségügyi nyilvántartások, mint: vizsgálati jelentések és adatok, hitelesítési adatok, az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések stb.,

- a tervek és a beszerelés előírt minőségi követelményei teljesítésének, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére alkalmazott eszközök.

3.3. Tervellenőrzés

Amennyiben a terv nem áll teljes összhangban a harmonizált szabványokkal, a bejelentett szervezetnek meg kell győződnie arról, hogy a terv megfelel-e az irányelv rendelkezéseinek, és ha igen, ki kell bocsátania az "EK-tervvizsgálati tanúsítványt" a felvonószerelő részére, megállapítva a tanúsítvány érvényességi korlátait, és megadva a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat.

3.4. A minőségbiztosítási rendszer értékelése

A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. Azon minőségbiztosítási rendszereket, amelyek megfelelnek a vonatkozó harmonizált szabványnak, úgy kell tekinteni, mint amelyek megfelelnek az említett követelményeknek [1].

Az ellenőrzést végző csoport legalább egy tagjának az érintett felvonótechnológia értékelésében jártasnak kell lennie. Az értékelési eljárás során a felvonószerelő telephelyén és a szerelési helyszíneken is szemlét kell tartani.

A döntésről tájékoztatni kell a felvonószerelőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményét és az értékelésre vonatkozó döntés indoklását.

3.5. A felvonószerelőnek vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket, és biztosítja annak megfelelő és hatékony módon történő fenntartását.

A felvonószerelőnek folyamatosan tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszer minden tervezett módosításáról.

A bejelentett szervezet megvizsgálja a javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer eleget tesz-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy szükség van-e új vizsgálatra.

Döntéséről tájékoztatni kell a felvonószerelőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményét és az értékelésre vonatkozó döntés indoklását.

4. A bejelentett szervezet ellenőrzési kötelezettsége

4.1. Az ellenőrzés célja meggyőződni arról, hogy a felvonószerelő megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

4.2. A felvonószerelőnek lehetővé kell tennie, hogy a bejelentett szervezet vizsgálati célból bejusson a tervezési, gyártási, összeszerelési, beszerelési, ellenőrzési, tesztelési, valamint tárolási helyiségekbe, és el kell látnia azt minden szükséges információval, különösen a következők tekintetében:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

- a minőségbiztosítási rendszer tervezésére vonatkozó minőségügyi nyilvántartások, mint: az analízisek, számítások, tesztek eredményei stb.,

- a minőségbiztosítási rendszer szállítmányok és beszerelés átvételére vonatkozó része számára biztosított a minőségügyi nyilvántartások, mint: vizsgálati jelentések és adatok, hitelesítési adatok, az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések stb.

4.3. A bejelentett szervezet időszakonként ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy a felvonószerelő fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és arról ellenőrzési jelentést bocsát a felvonószerelő rendelkezésére.

4.4. Ezen túlmenően a bejelentett szervezet előre be nem jelentett szemléket tarthat a felvonószerelő telephelyén vagy a felvonó összeszerelésének helyszínén. A szemlék alkalmával a bejelentett szervezet adott esetben vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzése érdekében, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e; a felvonószerelő rendelkezésére bocsátja a szemléről készített jelentést és, ha vizsgálatot is végeztek, a vizsgálati jelentést.

5. A felvonószerelő a felvonó forgalomba hozatalát követő tíz évig megőrzi és a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátja a következőket:

- a 3.1. pont második bekezdésének második francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.5. pont második bekezdésében említett módosításokat,

- a bejelentett szervezetnek, a 3.5. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

Ha a felvonószerelő nem rendelkezik székhellyel a Közösség területén, e kötelezettség a bejelentett szervezetre hárul.

6. Minden bejelentett szervezet továbbítja a többi bejelentett szervezet felé azokat a vonatkozó információkat, amelyek a kibocsátott és visszavont minőségbiztosítási rendszerekre vonatkoznak.

7. A teljes körű minőségbiztosítási eljárásokra vonatkozó dokumentációkat és levelezést annak a tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell készíteni, amelyben a bejelentett szervezet székhelye található, vagy egy számára elfogadható más nyelven.

[1] E harmonizált szabvány jelölése EN 29001, amely adott esetben ki lehet egészíteni a felvonók sajátos jellemzőinek figyelembevétele érdekében.

--------------------------------------------------

XIV. MELLÉKLET

GYÁRTÁS-MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

(D modul)

1. A gyártás-minőségbiztosítás azon eljárás, amely során a 2. pont kötelezettségeit teljesítő felvonószerelő biztosítja és kijelenti, hogy a felvonók megfelelnek a vonatkozó irányelv követelményeinek. A felvonószerelő minden egyes felvonón elhelyezi a CE-jelölést, és írott formában elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A CE-jelölés mellett a 4. pontban előírtak szerinti ellenőrzésért felelős bejelentett szervezet azonosítási jelét is fel kell tüntetni.

2. A felvonószerelő a 3. pontban előírtak szerint jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert alkalmaz a gyártásra, beszerelésre, a felvonó átvételi ellenőrzésére és vizsgálatára, és azt a 4. pontban előírtak szerinti ellenőrzés alá veti.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A felvonószerelő minőségbiztosítási rendszerének vizsgálata iránti kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett szervezethez.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

- a felvonókkal kapcsolatos minden vonatkozó információ,

- a minőségbiztosítási rendszerről szóló dokumentáció,

- a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a felvonók eleget tesznek a vonatkozó irányelv követelményeinek.

A felvonószerelő által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezett módon írásban dokumentálni kell irányelvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációnak lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

- a minőségügyi célkitűzések és a vezetőség szervezeti felépítése, felelőssége és jogköre a felvonók minőségével kapcsolatban,

- az alkalmazandó gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikák, eljárások és rendszeres intézkedések,

- a beszerelés előtt, alatt és után végrehajtandó ellenőrzések és vizsgálatok [1],

- a minőségügyi nyilvántartások, mint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.,

- az előírt felvonóminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzéséhez használt eszközök.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározása érdekében, hogy az megfelel a 3.2. pontban említett követelményeknek. Azon minőségbiztosítási rendszerek, amelyek megvalósítják vonatkozó harmonizált szabványt [2] valósítanak meg, úgy tekintendők, mint amelyek megfelelnek az említett követelményeknek.

Az ellenőrzést végző csoportnak legalább egy, az érintett felvonótechnológia értékelésében tapasztalattal rendelkező tagja legyen. Az értékelési eljárás során szemlét kell tartani a felvonószerelő telephelyén.

A döntésről tájékoztatni kell a felvonószerelőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményét és a vizsgálati döntés indoklását.

3.4. A felvonószerelő vállalja a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségek teljesítését, és biztosítja annak megfelelő és hatékony módon történő fenntartását.

A felvonószerelő folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszer minden tervezett módosításáról.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy szükség van-e új vizsgálatra.

Döntéséről tájékoztatja a felvonószerelőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményét és a vizsgálati döntés indokolását.

4. A bejelentett testület ellenőrzési kötelezettsége

4.1. Az ellenőrzés célja meggyőződni arról, hogy a felvonószerelő megfelelően teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

4.2. A felvonószerelő lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet ellenőrzés céljából bejusson a gyártási, ellenőrzési, összeszerelési, beszerelési, tesztelési és tárolási helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen a következők tekintetében:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

- a minőségügyi nyilvántartások, mint: ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, jelentések az érintett személyzet képesítéseiről stb.

4.3. A bejelentett szervezet időszakonként ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy a felvonószerelő fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és a ellenőrzési jelentést eljuttatni a felvonószerelőhöz.

4.4. Ezen túlmenően a bejelentett szervezet előre be nem jelentett szemléket tarthat a felvonószerelőnél. A szemlék során a bejelentett szervezet adott esetben vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzése érdekében, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik. A bejelentett szervezet a szemléről jelentést készít a felvonószerelő részére és, ha vizsgálatra is sor került, vizsgálati jelentést.

5. A felvonószerelő az utolsó felvonó gyártását követő tíz évig megőrzi és a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátja a következőket:

- a 3.1. pont második francia bekezdésében említett dokumentáció,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett módosítások,

- a bejelentett szervezetnek a 3.4. pont utolsó bekezdésében, a 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

6. Minden bejelentett szervezet továbbítja a többi bejelentett szervezet felé azokat a vonatkozó információkat, amelyek a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó kibocsátott és visszavont jóváhagyásokra vonatkoznak.

7. A gyártás-minőségbiztosítási eljárásokra vonatkozó dokumentációt és levelezést annak a tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell készíteni, amelyben a bejelentett szervezet székel, vagy egy számára elfogadható más nyelven.

[1] E vizsgálatok során legalább a VI. melléklet 4.b. pontjában előírt vizsgálatokat kell elvégezni.

[2] E harmonizált szabvány jelölése EN 29002, amely adott esetben a felvonók sajátos jellegének figyelembevétele érdekében kiegészíthető.

--------------------------------------------------