31995D0320

A Bizottság határozata (1995. július 12.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos Bizottság létrehozásáról

Hivatalos Lap L 188 , 09/08/1995 o. 0014 - 0015
CS.ES fejezet 01 kötet 01 o. 336
ET.ES fejezet 01 kötet 01 o. 336
HU.ES fejezet 01 kötet 01 o. 336
LT.ES fejezet 01 kötet 01 o. 336
LV.ES fejezet 01 kötet 01 o. 336
MT.ES fejezet 01 kötet 01 o. 336
PL.ES fejezet 01 kötet 01 o. 336
SK.ES fejezet 01 kötet 01 o. 336
SL.ES fejezet 01 kötet 01 o. 336


A Bizottság határozata

(1995. július 12.)

a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról

(95/320/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel a munkahelyi biztonságra, higiéniára és egészségvédelemre vonatkozó közös szabályoknak kielégítő védelmet kell biztosítaniuk a munkavállalók egészségének védelmére a Közösségen belüli munkahelyeken;

mivel a munkahelyi biztonságra, egészségvédelemre és higiéniára vonatkozó közös szabályok kidolgozása és módosítása a munkahelyi kockázatok és az e kockázatok elleni védelem megvalósításához szükséges intézkedések tudományos értékelését teszi szükségessé;

mivel az értékelés a munkahelyi biztonsággal, higiéniával és egészségvédelemmel kapcsolatos valamennyi területen magas szintű képesítéssel rendelkező szakértők részvételét igényli;

mivel a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/1107/EGK irányelv [1] módosításáról szóló 88/642/EGK tanácsi irányelv [2] elfogadásakor a Tanács felszólította a Bizottságot a határértékek meghatározásához szükséges, rendelkezésre álló tudományos adatok értékeléséért felelős tudományos bizottság létrehozására;

mivel a Bizottság üdvözölte a Tanács felkérését, és 1990 óta nem hivatalosan foglalkozási expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos szakértői csoporttal folytat konzultációt;

mivel a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi programról szóló közleményében a Bizottság az elkövetkező öt év célkitűzései között szerepeltette a vegyi anyagokkal kapcsolatos megelőző intézkedések kidolgozását;

mivel fontos, hogy a Bizottság e folyamatban lévő vizsgálatának elvégzéséhez magas színtű képesítéssel rendelkező személyek elfogulatlan tudományos véleményét szerezze be;

mivel ebből a célból a Bizottság mellett konzultációs tudományos bizottságot kell létrehozni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság mellett létrejön egy tudományos bizottság a munkahelyen a vegyi anyagok által a munkavállalókra kifejtett egészségi hatások vizsgálatára (a továbbiakban: bizottság).

2. cikk

(1) A bizottság feladata, hogy a Bizottság kérésére ez utóbbi számára véleményt adjon a vegyi anyagoknak a munkavállalók egészségére gyakorolt hatása tekintetében történő toxikológiai vizsgálatával kapcsolatos bármely kérdésben.

A bizottság különösen a foglalkozási expozíciós határértékek (OEL) tudományos adatokon alapuló meghatározásában nyújt tanácsot, és megfelelő esetekben értékeket javasol, amelyek között szerepelhet:

- nyolc órás idővel súlyozott átlag (TWA),

- rövid időtartamú expozíciós határértékek (STEL),

- biológiai határértékek.

Az OEL-eket a megfelelő esetekben további jelölésekkel lehet kiegészíteni.

A bizottság tanácsot ad a kérdéses anyag más utakon történő valószínű felszívódásáról (mint például bőrön és/vagy a nyálkahártyán keresztül).

(2) Minden ajánlást az alapvető adatokról szóló tájékoztatással, a kritikus hatások leírásával, az alkalmazott extrapolációs módszerekkel, valamint az emberi egészséget érintő lehetséges kockázatokra vonatkozó adatokkal kell alátámasztani és magyarázni. Minden javasolt határértéknél ki kell térni az expozíció ellenőrzésének megvalósíthatóságára.

(3) A bizottság az OEL-ek meghatározásával kapcsolatos minden fontos tudományos tényezőt figyelemmel kísér, és ajánlásokat tesz, hogy segítse a Bizottságot a prioritások meghatározásában.

(4) A bizottság a Bizottság esetleges kérésének megfelelően a vegyi anyagok toxikológiai értékelésével kapcsolatos minden egyéb intézkedést megtesz.

3. cikk

(1) A bizottság az összes tagállamból kinevezett legfeljebb 21 tagból áll, akik a 2. cikkben szereplő megbízatás teljesítéséhez szükséges szakterületek teljes körét képviselik, beleértve különösen a vegyészetet, toxikológiát, járványtant, foglalkozás-egészségügyet és ipari higiéniát, valamint általános hozzáértéssel rendelkeznek az OEL-ek meghatározásában.

(2) A Bizottság az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően nevezi ki a bizottság tagjait, tekintettel a különböző szakterületek lefedésének szükségességére.

(3) A bizottság a tagok közül hároméves időtartamra elnököt és két alelnököt választ. A választásra a jelenlévő tagok kétharmados többségével kerül sor.

(4) A bizottság tagjainak hivatali ideje három év. Kinevezésük megújítható. A hároméves időszak lejártát követően a bizottság tagjai mindaddig hivatalukban maradnak, amíg a helyükbe nem lépnek, illetve amíg kinevezésüket meg nem újítják.

Amennyiben a bizottság valamely tagja megbízatásának ideje alatt lemond vagy elhalálozik, a Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban új bizottsági tagot nevez ki.

4. cikk

A tagok jegyzékét a Bizottság tájékoztató jelleggel közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

5. cikk

(1) A bizottság a Bizottság képviselőinek beleegyezésével tagjainak részvételével munkacsoportokat alakíthat.

(2) A munkacsoportok feladata, hogy a hozzá utalt témákban jelentést készítsen a Bizottság számára.

6. cikk

(1) A bizottság üléseire általában évente négyszer kerül sor.

(2) A bizottság képviselői a vizsgált témakörben különös szakértelemmel rendelkező személyeket is meghívhatnak az üléseken való részvételre.

(3) A Bizottság szolgálata jár el a bizottság és a munkacsoportok titkárságaként.

(4) A Bizottság képviselői részt vesznek a bizottság és a munkacsoportok ülésein.

7. cikk

A bizottság és a munkacsoportok általában a Bizottság központjában üléseznek, amennyiben ez utóbbi összehívja azokat. Kivételes körülmények között azonban, valamint ha az a tudományos követelmények fényében szükséges, a Bizottság által összehívott üléseket a Bizottság székhelyén kívül is meg lehet tartani.

8. cikk

(1) A bizottság tanácskozásainak kapcsolódniuk kell a Bizottság képviselőinek véleménykéréséhez.

A Bizottság képviselői a bizottság véleményének kikérésekor megszabhatják azt az időtartamot, amely alatt véleményt kell adni.

(2) A bizottság minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ajánlását konszenzus alapján tegye. A bizottság tanácskozását nem kíséri szavazás.

(3) Ha a kért véleményt a bizottság tagjainak egyhangú hozzájárulásával kell meghozni, ez utóbbiak együttes következtetést alakítanak ki. Egyhangú hozzájárulás hiányában a tanácskozás folyamán elhangzott különböző álláspontokat a Bizottság képviselőinek támogatásával készített jelentésben rögzíteni kell.

(4) A 9. cikk (1) bekezdésének a sérelme nélkül a Bizottság a bizottság véleményeit közzéteszi.

9. cikk

A Szerződés 214. cikke rendelkezéseinek a sérelme nélkül a bizottság tagjaira titoktartási kötelezettség vonatkozik a bizottság munkájának eredményeképpen tudomásukra jutó információkat illetően, amennyiben a Bizottság arról tájékoztatja őket, hogy a kért vélemény bizalmas természetű anyaghoz kapcsolódik.

Ilyen esetekben kizárólag a bizottsági tagok és a Bizottság képviselői jelennek meg az ülésen.

Kelt Brüsszelben, 1995. július 12-én.

a Bizottság részéről

Pádraig Flynn

a Bizottság tagja

[1] HL L 327., 1980.12.3., 8. o.

[2] HL L 356., 1988.12.24., 74. o.

--------------------------------------------------