31994R2257Hivatalos Lap L 245 , 20/09/1994 o. 0006 - 0010
finn különkiadás fejezet 3 kötet 61 o. 0052
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 61 o. 0052


A Bizottság 2257/94/EK rendelete

(1994. szeptember 16.)

a banánra vonatkozó minőségi előírások megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 3518/93/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a banánpiac közös szervezéséről szóló, 1993. február 13-i 404/93/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 4. cikkére,

mivel a 404/93/EGK rendelet egységes minőségi előírások kidolgozását írja elő a friss állapotban forgalomba kerülő, fogyasztásra szánt banán tekintetében a főzőbanán (plantain) kivételével; mivel e minőségi előírások célja annak biztosítása, hogy a piacra csak egységes és megfelelő minőségű termék kerüljön, különös tekintettel a Közösségben termesztett banánra, amelynek javítani kell a minőségét;

mivel tekintettel a Közösségben értékesített fajták sokféleségére és a különböző értékesítési gyakorlatokra, a minimumkövetelményeket az éretlen, zöld banán tekintetében kell megállapítani, jogfenntartással egy másik értékesítési szakaszra vonatkozó minőségi előírások későbbi bevezetésére; mivel jellemzői és értékesítésének módja miatt a fügebanán tekintetében nem kell közösségi minőségi előírásokat megállapítani;

mivel a banántermelő tagállamok saját területükön már alkalmaznak – a banán különböző értékesítési szakaszaira vonatkozó – nemzeti minőségi előírásokat; mivel a kitűzött célok tekintetében helyénvalónak tűnik, hogy e szabályok érvényben maradhassanak a saját termelésre vonatkozóan, de csak az éretlen, zöld banán állapotot követő állapotok esetén, feltéve, hogy e szabályok nem sértik a közösségi minőségi előírásokat, és nem akadályozzák a banán Közösségen belüli szabad forgalmazását;

mivel figyelembe kell venni, hogy mivel az éghajlati viszonyok megnehezítik a termelést a Közösség Madeira, Azori-szigetek, Algarve, Kréta és Lakónia térségeiben, és az itt termesztett banán hossza nem éri el az előírt legkisebb értéket; mivel ebben az esetben az ilyen banán is értékesíthető, de csak a II. osztályban;

mivel a Banánpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A főzőbanán (plantain), a fügebanán és a feldolgozásra szánt banán kivételével, az ex 0803 KN-kód alá tartozó banánfajtákra vonatkozó minőségi előírásokat az I. melléklet tartalmazza.

Ezek a minőségi előírások a szabad forgalomba helyezés szakaszában a harmadik országokból származó banánra, az első közösségi kikötőbe való megérkezés után a Közösségből származó banánra és a termesztési tájegységben a csomagoló elhagyása után frissen forgalmazott, fogyasztásra szánt banánra vonatkoznak.

2. cikk

Az 1. cikkben megállapított minőségi előírások a későbbi értékesítési szakaszokban nem befolyásolják azon nemzeti szabályok alkalmazását, amelyek

- nem akadályozzák a harmadik országokból vagy a Közösség más régióiból származó és e rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelő banán szabad forgalmazását,

és

- nem összeférhetetlenek az e rendeletben megállapított minőségi előírásokkal.

3. cikk

Ez a rendelet 1995. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 320., 1993.12.22., 15. o.

[2] HL L 47., 1993.2.25., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A BANÁNRA VONATKOZÓ MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK

I. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA

Ez az előírás a friss állapotban forgalomba kerülő és árukezelés, illetve csomagolás után fogyasztásra szánt, és a II. mellékletben felsorolt banántípusok termesztett fajtáira vonatkozik, amelyek a Musa (AAA) spp. csoport Cavendish és Gros Michel alcsoportjához tartoznak. Az előírás nem terjed ki a főzőbanánra (plantain), az ipari feldolgozásra szánt banánra és a fügebanánra.

II. MINŐSÉG

Ez az előírás az értékesítésre előkészített és csomagolt, éretlen, zöld banánra vonatkozó minőségi követelményeket határozza meg.

A. Minimumkövetelmények

Az adott minőségi osztályra vonatkozó külön követelmények és megengedett eltérések mellett a banán következő tulajdonságai minden osztályra vonatkozóan kötelezőek:

- zöld és éretlen,

- ép,

- megfelelően kemény,

- egészséges; nem lehet romlóhiba vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan,

- tiszta, gyakorlatilag minden látható idegen anyagtól mentes,

- kártevőktől gyakorlatilag mentes,

- kártevők okozta sérülésektől gyakorlatilag mentes,

- a kocsány legyen ép, nem megtörött, nem kiszáradt és gombakártételtől mentes,

- a virág maradványától mentes,

- az egyes banánok nem torz növésűek, és nem rendellenesen görbék,

- nyomásfoltoktól gyakorlatilag mentes,

- alacsony hőmérséklet okozta károsodástól gyakorlatilag mentes,

- rendellenes felületi nedvességtől mentes,

- mindenféle idegen szagtól és/vagy íztől mentes.

Ezen felül, a csomók, illetve részcsomók rendelkezzenek:

- megfelelő nagyságú, egészséges, jellemző színű koronarésszel, amely egészséges és gombabetegségektől mentes,

- a koronán egy sima felületű vágáshellyel, vagyis nem lehet tépett, leszakadt kocsánydarab rajta.

A banán fejlettsége és érettsége olyan legyen, hogy:

- kibírja a szállítást és az árukezelést,

és

- megfelelő állapotban érkezzen rendeltetési helyére, és érlelés után kellő érettségi fokot érjen el.

B. Osztályozás

A banán a következő három osztályba sorolható:

i. "Extra" osztály

Ebbe az osztályba a kiváló minőségű banán sorolandó. A fajtára és/vagy a kereskedelmi típusra jellemző tulajdonságokkal kell rendelkeznie.

Az egyes banánok legyenek mentesek mindenféle hibától, kivéve az enyhe felületi hibát, amelynek mérete nem haladhatja meg az 1 cm2-t, és ha ez a termék általános megjelenését, a minőséget, az eltarthatóságot és a külső megjelenést nem befolyásolja.

ii. I. osztály

Ebbe az osztályba a jó minőségű banán sorolandó. A fajtára és/vagy a kereskedelmi típusra jellemző tulajdonságokkal kell rendelkeznie.

A következő kis hibák azonban megengedettek, amennyiben ezek a termék általános megjelenését, minőségét, az eltarthatóságot és a külső megjelenést nem befolyásolják:

- enyhe alaki hibák,

- enyhe héjhibák, amelyeket dörzsölés okozott, vagy más enyhe, felületi hibák, amelyek összfelülete a 2 cm2 - t nem haladja meg az egyes banánokon.

Ezek a hibák semmilyen körülmények között nem károsíthatják a gyümölcs húsát.

iii. II. osztály

Ebbe az osztályba tartozik az a banán, amely a magasabb osztályok előírásainak nem felel meg, de kielégíti a minimumkövetelményeket.

A következő hibák megengedettek, amennyiben a banán a lényeges minőségi, eltarthatósági és külső megjelenési tulajdonságait megtartja:

- alaki hibák,

- karcolás, dörzsölés vagy más ok miatt kialakult héjhibák, feltéve, hogy azok összfelülete nem haladja meg a 4 cm2 - t az egyes banánokon.

Ezek a hibák semmilyen körülmények között nem károsíthatják a gyümölcs húsát.

III. MÉRETELŐÍRÁSOK

A méretet a következő tényezők határozzák meg:

- az ehető gyümölcshús hossza centiméterben kifejezve, a külső görbület mentén, a kocsány ízesülésétől a banán csúcsáig mérve,

- a gyümölcs átmérője milliméterben kifejezve a banán felénél, a hossztengelyre merőlegesen mérve.

A kiválasztott gyümölcsön a hossz és a vastagság megállapításához mérni kell:

- a külső sor középső gyümölcsét,

- a külső sor első gyümölcsét, amely amellett a vágás mellett van, amellyel a banáncsomót részeire vágták.

A hossz legalább 14 cm, a vastagság legalább 27 mm legyen.

Az utolsó bekezdés alóli kivételként, a Madeira, az Azori-szigetek, Algarve, Kréta és Lakónia térségében termesztett, 14 cm-nél rövidebb banán értékesíthető a Közösségben, de kizárólag a II. osztályú áruként.

IV. MEGENGEDETT ELTÉRÉSEK

Az osztályonként előírt minőségi és méretbeli követelményektől az egyes csomagolási egységekben a következő eltérések engedhetők meg.

A. Minőségi eltérések

i. "Extra" osztály

A banán 5 darab- vagy tömegszázaléka lehet olyan, amely az "Extra" osztály előírásainak nem felel meg, de kielégíti az I. osztály követelményeit, kivételesen beleértve az I. osztály megengedett eltéréseit is.

ii. I. osztály

A banán 10 darab- vagy tömegszázaléka lehet olyan, amely az I. osztály előírásainak nem felel meg, de kielégíti a II. osztály követelményeit, kivételesen beleértve a II. osztály megengedett eltéréseit is.

iii. II. osztály

A banán 10 darab- vagy tömegszázaléka lehet olyan, amely sem a II. osztály követelményeinek, sem a minimumkövetelményeknek nem felel meg, nem lehet azonban romlóhibás vagy más módon olyan mértékben minőségcsökkent, ami fogyasztásra alkalmatlanná teszi.

B. Méretbeli eltérések

Minden osztály esetén a banán 10 darab- vagy tömegszázaléka lehet olyan, amely az előírt méretnek nem felel meg, de csak 1 cm-rel lehet kisebb a 14 cm-es méretnél.

V. A KÜLSŐ MEGJELENÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A. Egységesség

Minden csomagolási egység tartalma legyen egyöntetű, és kizárólag azonos eredetű, fajtájú és/vagy kereskedelmi típusú és minőségű banánt tartalmazhat.

A csomagolási egységek látható része a teljes belső tartalmat képviselje.

B. Csomagolás

A banánt olyan módon kell becsomagolni, hogy a csomagolás megfelelően védje a terméket.

A csomagolási egységek belsejében használt anyagok legyenek újak, tiszták és olyan minőségűek, hogy a termékben semmilyen külső vagy belső elváltozást ne okozzanak. A csomagoláshoz, különös tekintettel a papírra, beleértve a kereskedelmi adatokat tartalmazó címkék feliratozását, felragasztását is, csak egészségre ártalmatlan színezékek, illetve ragasztóanyagok használhatók.

A csomagolási egység minden idegen anyagtól legyen mentes.

C. Megjelenés

A banánt legalább négy gyümölcsből álló részcsomókban lehet forgalomba hozni.

Csomagolási egységenként azonban két részcsomó lehet olyan, amelyről egyenként két banán hiányzik, amennyiben a kocsányt nem törték le, hanem simán vágták, a többi gyümölcs károsítása nélkül.

Egy sorban legfeljebb egy darab, három gyümölcsből álló részcsomó lehet, amely a csomagolási egységben levő többi gyümölccsel azonos tulajdonságokkal rendelkezik.

A termesztési tájegységben a banánt a szárával együtt is lehet értékesíteni.

VI. A JELÖLÉS ELŐÍRÁSAI

Minden csomagolási egység egyazon oldalán olvashatóan, letörölhetetlenül és kívülről jól láthatóan a következő adatokat kell feltüntetni:

A. Azonosító adatok

Csomagoló és/vagy forgalmazó: | neve és címe, vagy hivatalosan kiadott vagy elismert, egyezményes jele. |

B. A termék megnevezése

- A "banán" felirat, ha a csomagolási egység tartalma kívülről nem látható,

- a fajta vagy a kereskedelmi típus neve.

C. A termék eredete

Származási ország, és közösségi termék esetén:

- termesztési tájegység, és

- nemzeti, regionális vagy helyi név (nem kötelező).

D. Kereskedelmi jelölések:

- minőségi osztály,

- nettó tömeg,

- méret: kötelező a legkisebb méret megjelölése és nem kötelező a legnagyobb méret jelölése.

E. Hivatalos ellenőrző jel (nem kötelező).

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A Közösség területén forgalmazott étkezési banánfélék főbb fajtacsoportjainak, alcsoportjainak és termesztett fajtáinak listája:

Csoport | Alcsoport | Fő termesztett fajták (nem teljes lista) |

AA | Sweet fig | Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo |

AB | Ney-Poovan | Ney Poovan, Safet Velchi |

AAA | Cavendish | Dwarf Cavendish |

Giant Cavendish |

Lacatan |

Poyo (Robusta) |

Williams |

Americani |

Valery |

Arvis |

Gros Michel | Gros Michel ("Big Mike") |

Highgate |

Pink fig | Figue Rose |

Figue Rose Verte |

Ibota | |

AAB | Fig apple | Fig apple, Silk |

Pome (Prata) | Pacovan |

Prata Ana |

Mysore | Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo |

--------------------------------------------------