31994R1831Hivatalos Lap L 191 , 27/07/1994 o. 0009 - 0012
finn különkiadás fejezet 14 kötet 1 o. 0211
svéd különkiadás fejezet 14 kötet 1 o. 0211


A Bizottság 1831/94/EK rendelete

(1994. július 26.)

a Kohéziós Alap finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 12. cikke (5) bekezdésére,

mivel az 1164/94/EK rendelet 12. cikke megállapítja azokat az elveket, amelyek a Közösségen belül a Kohéziós Alap keretében elkövetett szabálytalanságok elleni fellépést és a visszaélés, illetve hanyagság következtében elveszített összegek behajtását szabályozzák;

mivel az e rendeletben meghatározott szabályoknak vonatkozniuk kell az 1164/94/EK rendelet 3. cikkében előírt valamennyi támogatható intézkedésre;

mivel ez a rendelet a kedvezményezett tagállamoknak az 1164/94/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése alapján fennálló kötelezettségei tekintetében csak néhány szempontot szabályoz, és ebből következően nem sértheti az említett cikk alapján fennálló egyéb kötelezettségeket;

mivel annak érdekében, hogy a Közösség tájékozottabb legyen a kedvezményezett tagállamok által a szabálytalanságok elleni küzdelem céljából hozott intézkedésekről, meg kell határozni azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyekről a Közösséget értesíteni kell;

mivel a szabálytalan gyakorlatok jellegének és a szabálytalanságok pénzügyi hatásainak megállapítása, valamint a tévesen kifizetett összegek behajtása céljából rendelkezni kell arról, hogy az észlelt szabálytalanságokról negyedévente tájékoztassák a Bizottságot; mivel az ilyen tájékoztatásra irányuló beszámolókon kívül a peres, illetve államigazgatási eljárások előrehaladásáról is tájékoztatást kell adni;

mivel a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell a szabálytalanságokat elkövető személyek ellen folytatott peres és államigazgatási eljárásokról; mivel célszerű lenne arról is gondoskodni, hogy rendszeres legyen a tájékoztatás a tagállamok által a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmében tett intézkedésekkel kapcsolatban;

mivel helyénvaló meghatározni a tagállamok és a Bizottság által alkalmazandó eljárásokat olyan esetekre nézve, amikor a szabálytalanság folytán elveszett összegekről bebizonyosodik, hogy azokat nem lehet behajtani;

mivel meg kell állapítani azt a legalacsonyabb küszöböt, amely felett a szabálytalanságokat a kedvezményezett tagállamok kötelesek automatikusan jelenteni a Bizottságnak;

mivel e rendelet rendelkezései a büntetőeljárásokra és a tagállamok közötti bűnügyi jogsegélyre vonatkozó nemzeti szabályokat nem befolyásolhatják;

mivel célszerű rendelkezni arról, hogy a Közösségnek lehetősége legyen hozzájárulni a jogi költségekhez és a közvetlenül a bírósági eljárásokból származó költségekhez;

mivel a szabálytalanságok megelőzése érdekében meg kell erősíteni a Közösség és a tagállamok közötti együttműködést, miközben minden erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen tevékenység során a bizalmas kezelés szabályaira kellő figyelemmel járjanak el;

mivel továbbá azt is meg kell állapítani, hogy e rendelet rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a Kohéziós Alap tekintetében kellett volna kifizetést teljesíteni, és arra szabálytalanság miatt nem került sor,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1164/94/EK rendelet 12. cikkéből közvetlenül származó kötelezettségek sérelme nélkül, ez a rendelet az 1164/94/EK rendelet 3. cikkében előírt valamennyi támogatható intézkedésre vonatkozik.

Ez a rendelet nem érinti a büntetőeljárási szabályoknak, illetve a tagállamok közötti bűnügyi jogsegélyre vonatkozó szabályoknak a tagállamokban történő alkalmazását.

2. cikk

(1) E rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül az 1164/94/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti kedvezményezett tagállamok közlik a Bizottsággal:

- az 1164/94/EK rendelet 12. cikke szerinti intézkedések alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti, illetve közigazgatási rendelkezéseket,

- az említett intézkedések alkalmazására hatáskörrel rendelkező szervek és testületek jegyzékét, továbbá e szervek és testületek szerepére és feladatkörére, valamint az általuk alkalmazandó eljárásokra vonatkozó főbb rendelkezéseket.

(2) A kedvezményezett tagállamok haladéktalanul közölnek a Bizottsággal minden, az (1) bekezdés alapján szolgáltatott információra vonatkozó módosítást.

(3) A Bizottság tanulmányozza a kedvezményezett tagállamok közleményeit, és tájékoztatja őket arról, hogy közleményeikből milyen következtetéseket kíván levonni. A Bizottság az e cikk alkalmazásához szükséges mértékben tartja a kapcsolatot a tagállamokkal.

3. cikk

(1) Az egyes negyedévek végét követő két hónapon belül a kedvezményezett tagállamok beszámolnak a Bizottságnak azokról a szabálytalanságokról, amelyekkel kapcsolatban elsőfokú államigazgatási vagy peres eljárás indult.

E célból a lehető legrészletesebb tájékoztatást adják a következőkről:

- a kérdéses projekt, illetve intézkedés megnevezése,

- a megsértett rendelkezés,

- a kiadás jellege és összege; amennyiben nem történt kifizetés, azok az összegek, amelyeket tévesen fizettek volna ki, ha nem tárták volna fel a szabálytalanságot, kivéve, ha a tévedésre vagy hanyagságra a kifizetés előtt fény derül, és az nem vezet államigazgatási vagy bírósági szankcióhoz,

- a teljes összeg és annak a különböző finanszírozási források közötti felosztása,

- az elkövetett szabálytalanság időtartama vagy időpontja,

- a szabálytalanság elkövetésének módja,

- a szabálytalanság feltárásának módja,

- a szabálytalanságot megállapító nemzeti szervek vagy testületek,

- a pénzügyi következmények, valamely kifizetés (esetleges) felfüggesztése, és a behajtás lehetőségei,

- a szabálytalanság gyanúját megalapozó első információ időpontja és forrása,

- a szabálytalanság hivatalos megállapításának időpontja,

- adott esetben az ügyben érintett tagállamok és harmadik országok,

- az ügyben érintett természetes és jogi személyek személyazonossága, kivéve, ha a szóban forgó szabálytalanság jellegéből adódóan a szabálytalanságok elleni küzdelemben ez nem érdemi információ.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett valamely információ, különösen a szabálytalanság elkövetésének módjára és feltárásának módjára vonatkozó információ nem áll rendelkezésre, a kedvezményezett tagállamok a későbbi, szabálytalanságokról szóló negyedéves beszámolóknak a Bizottsághoz történő megküldésekor a lehető legrészletesebben pótolják a hiányzó információkat.

(3) Ha a nemzeti rendelkezések a nyomozás titkosságát írják elő, az információ közlését az illetékes igazságügyi szerv engedélyezheti.

4. cikk

Minden kedvezményezett tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot és szükség szerint a többi érintett tagállamot minden felderített vagy feltételezetten elkövetett szabálytalanságról, ha fennáll a veszélye, hogy:

- annak nagyon rövid időn belül a tagállam területén kívül is hatásai lehetnek,

és/vagy

- a szabálytalanság a szabályszegés új formájának alkalmazására utal.

5. cikk

(1) Az egyes negyedévek végét követő két hónapon belül a kedvezményezett tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, utalva a 3. cikk alapján készült korábbi beszámolókra, az előzőleg bejelentett szabálytalanságokra vonatkozóan indított eljárásokról és az ilyen eljárásokból következő lényeges változásokról, beleértve:

- a behajtott, vagy várhatóan behajtható összegek nagyságát,

- a kedvezményezett tagállamok által a tévesen kifizetett összegek behajtásának biztosítása céljából hozott ideiglenes intézkedéseket,

- a tévesen kifizetett összegek behajtása és a szankciók kiszabása céljából indított peres és államigazgatási eljárásokat,

- a behajtás iránti eljárások esetleges megszüntetésének okait; a Bizottságot erről lehetőség szerint a döntéshozatal előtt értesíteni kell,

- a büntetőeljárás esetleges megszüntetését.

A kedvezményezett tagállamok értesítik a Bizottságot az említett eljárások befejezésére vonatkozó államigazgatási, illetve bírósági határozatokról, vagy ezek főbb pontjairól.

(2) Ha egy kedvezményezett tagállam úgy ítéli meg, hogy nem lehet, vagy várhatóan nem lehet a teljes összeget behajtani, külön jelentésben értesíti a Bizottságot a be nem hajtott összegről és annak okairól, hogy véleménye szerint miért kellene az összeget a Közösségnek vagy a tagállamnak viselnie. Ennek az információnak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a Bizottság, a lehető legkorábban, és az érintett tagállamok hatóságaival folytatott konzultációt követően, határozhasson arról, hogy az 1164/94/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése értelmében ki viselje a pénzügyi következményeket.

(3) A (2) bekezdésben említett esetben a Bizottság kifejezetten kérheti a kedvezményezett tagállamot a behajtási eljárás folytatására.

6. cikk

Ha egy referencia-időszak folyamán nem történt bejelenthető szabálytalanság, a kedvezményezett tagállamok erről a tényről a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül értesítik a Bizottságot.

7. cikk

Ha a tagállam illetékes hatóságai a Bizottság kifejezett kérelmére úgy döntenek, hogy tévesen kifizetett összegek behajtása céljából jogi eljárást indítanak vagy folytatnak, a Bizottság vállalhatja, hogy okirati bizonyítékok bemutatása alapján még eredménytelen eljárás esetén is megtéríti a tagállamnak a jogi és közvetlen eljárási költségek egészét vagy egy részét.

8. cikk

(1) A Bizottság megfelelő kapcsolatot tart fenn az érintett tagállamokkal a 3. cikkben említett szabálytalanságokra vonatkozóan szolgáltatott, az 5. cikkben említett eljárásokra vonatkozóan szolgáltatott és különösen a behajtás lehetőségére vonatkozóan szolgáltatott információk kiegészítése céljából.

(2) Az (1) bekezdésben említett kapcsolattartástól függetlenül, a Bizottság értesíti a tagállamokat, ha a szabálytalanság jellegéből arra lehet következtetni, hogy azonos vagy hasonló gyakorlat más tagországokban is előfordulhatna.

(3) A Bizottság közösségi szinten tájékoztató értekezleteket szervez a tagállamok képviselői számára, amelyek célja a 3., a 4. és az 5. cikk alapján, valamint az e cikk (1) bekezdése alapján kapott információk vizsgálata, különös tekintettel a szabálytalanságokból levonható tanulságokra, a megelőző intézkedésekre és a jogi eljárásokra.

(4) Valamely tagállam vagy a Bizottság kérelmére a tagállamok és a Bizottság konzultálnak egymással a hatályban lévő rendelkezések érvényesítése során nyilvánvalóvá váló és a Közösségi érdekeket sértő joghézagok kiküszöbölése céljából.

9. cikk

A Bizottság a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság keretein belül rendszeresen tájékoztatja a tagállamokat a feltárt szabálytalanságok által érintett alapok nagyságrendjéről, és a szabálytalanságok típus és szám szerinti bontásban megadott különböző kategóriáiról.

10. cikk

(1) A tagállamok és a Bizottság minden szükséges biztonsági intézkedést megtesznek az adattovábbítás által érintett adatok bizalmas voltának biztosítása céljából.

(2) Az e rendeletben említett adatokat különösen csak olyan személyek részére lehet továbbítani, akiknek a tagállamokban vagy a közösségi intézményekben munkakörüknél fogva hozzá kell férniük azokhoz, kivéve, ha az adatokat szolgáltató tagállam az adatok mások részére történő továbbításába kifejezetten beleegyezett.

(3) Természetes, illetve jogi személyek nevét csak akkor lehet másik tagállam, illetve közösségi intézmény részére továbbítani, ha ez egy szabálytalanság megelőzéséhez vagy e szabálytalanságra vonatkozó eljáráshoz, vagy egy állítólagos szabálytalanság megtörténtének megállapításához szükséges.

(4) Az e rendelet alapján közölt vagy szerzett, bármilyen formában létező adat a szakmai titoktartás hatálya alá tartozik, és ugyanolyan védelmet élvez, mint a címzett tagállam nemzeti jogszabályainak, és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelő rendelkezéseknek a védelme alá tartozó hasonló adat.

Továbbá az ilyen adat csak az e rendeletben előírt célra használható fel, kivéve, ha az adatot szolgáltató hatóságok kifejezetten hozzájárultak más célra történő felhasználásához, és feltéve, hogy a címzett hatóság szerinti tagállamban hatályban lévő rendelkezések nem tiltják az adatok ilyen továbbítását, illetve felhasználását.

(5) Az (1)–(4) bekezdések nem akadályozzák az e rendelet alapján szerzett adatoknak a Kohéziós Alap tekintetében közösségi szabályok megsértése miatt a későbbiekben indított peres vagy más eljárás során történő felhasználását. Az információt szolgáltató tagállam illetékes hatóságát az adat ilyen célú felhasználásáról haladéktalanul értesíteni kell.

(6) Ha egy tagállam értesíti a Bizottságot arról, hogy egy természetes vagy jogi személyről, akinek nevét e rendelet alapján közölték a Bizottsággal, a megfelelő vizsgálat során bebizonyosodott, hogy nem vett részt semmilyen szabálytalanság elkövetésében, a Bizottság erről a tényről haladéktalanul értesíti mindazokat, akik részére az adott nevet e rendelet alapján továbbította. Az ilyen személy a korábbi értesítés alapján ezt követően nem kezelhető úgy, mint a kérdéses szabálytalanság elkövetésében részt vevő személy.

11. cikk

A Kohéziós Alapból és egy kedvezményezett tagállam által történő társfinanszírozás esetében a behajtott összegeket már felmerült kiadásaik arányában meg kell osztani az adott tagállam és a Közösség között.

12. cikk

(1) Ha a szabálytalanság a közösségi költségvetést 4000 ECU-nél kisebb összeggel terheli, a kedvezményezett tagállam a 3. és az 5. cikkben előírt adatokat csak akkor továbbítja a Bizottságnak, ha ez utóbbi kifejezetten kéri.

(2) Az (1) bekezdésben említett összeget, az Európai Közösségek Hivatalos Lapja"C" sorozatában közzétett, a szabálytalanságról szóló értesítés évének első munkanapján hatályos átváltási árfolyamok alkalmazásával, nemzeti valutára kell átváltani.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A hatálybalépés napja és a folyó negyedév vége közötti időszakot a 3. és az 5. cikk alkalmazásában negyedévnek kell tekinteni.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. július 26-án.

a Bizottság részéről

Peter Schmidhuber

a Bizottsági tagja

[1] HL L 130., 1994.5.25., 1. o.

--------------------------------------------------