31994R1131Hivatalos Lap L 127 , 19/05/1994 o. 0001 - 0001
finn különkiadás fejezet 5 kötet 6 o. 0129
svéd különkiadás fejezet 5 kötet 6 o. 0129


A Tanács 1131/94/EK rendelete

(1994. május 16.)

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a tagállamok kormányainak állam- és kormányfői szinten ülésező képviselői, az Európai Közösség és az Europol bizonyos testületei és részlegei székhelyének helyszínéről szóló, 1993. október 29-i határozat [4] elfogadásakor közös megegyezéssel elfogadtak egy nyilatkozatot az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ székhelyéről;

mivel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletet [5] a Központ székhelyének tekintetében módosítani kell;

mivel a javaslatnak a Központ alkalmazottaira vonatkozó részeivel a későbbiekben kell foglalkozni; mivel ez a rendelet nem állapít meg előre rendelkezéseket a központ dolgozóinak helyzetével kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 337/75/EGK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Központ nonprofit szervezet. Székhelye Thessaloniki."

2. cikk

E rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1994. szeptember 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. május 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

Th. Pangalos

[1] HL C 74., 1994.3.12., 12. o.

[2] HL C 128., 1994.5.9.

[3] 1994. április 27-én benyújtott vélemény (még nem jelent meg az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában).

[4] HL C 323., 1993.11.30., 1. o.

[5] HL L 39., 1975.2.13., 1. o., A rendelet legutóbbi, a 1946/93/EGK rendelettel (HL L 181., 1993.7.23., 11. o.) történt módosítása után.

--------------------------------------------------