31994L0068Hivatalos Lap L 354 , 31/12/1994 o. 0001 - 0009
finn különkiadás fejezet 13 kötet 27 o. 0071
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 27 o. 0071


A Bizottság irányelve

(1994. december 16.)

a Tanács 78/318/EGK, a gépjárművek ablaktörlő és ablakmosó rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(94/68/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb 93/81/EGK bizottsági irányelvvel módosított [1], a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek ablaktörlő és ablakmosó rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. december 21-i 78/318/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 5. cikkére,

mivel a 78/318/EGK irányelv egyike a 70/156/EGK irányelvvel bevezetett egyedi EGK-típus-jóváhagyási eljárásoknak, ezért a 70/156/EGK irányelvben megállapított, a járművek berendezéseire, elemeire és önálló műszaki egységeire vonatkozó rendelkezéseket a jelenlegi irányelv is alkalmazza;

mivel különösen a 70/156/EGK irányelv 3. cikk (4) bekezdésében és a 4. cikk (3) bekezdésében megállapították, hogy minden külön irányelvhez egy adatközlő lapot kell mellékelni az I. mellékletben felsorolt, vonatkozó adatokkal, valamint egy, az említett irányelv VI. melléklete szerinti típusbizonyítványt, hogy a típusengedélyezési eljárás elektronikus úton kivitelezhető legyen,

mivel a legutóbb a 90/630/EGK irányelvvel módosított [4] a, gépjárművek vezetőinek látóterére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. szeptember 27-i 77/649/EGK tanácsi irányelvben [5] az egyes járműjellemzők meghatározására alkalmazandó eljárást határozzák meg;

mivel a technikai haladás fényében lehetséges a 78/318/EGK irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása úgy, hogy a vizsgálati előírások és eljárások ezekre a rendszerekre vonatkozó tényleges működési feltételeknek jobban megfeleljenek;

mivel az irányelv rendelkezései megfelelnek a 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 78/318/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikkben a "70/156/EGK irányelv I. mellékletének fogalommeghatározása szerint" szövegrész helyébe a "70/156/EGK irányelv II. A mellékletének fogalommeghatározása szerint" szövegrész lép.

2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az első francia bekezdésnél az "I – V. melléklet" helyébe az "a vonatkozó mellékletek" szövegrész lép;

b) a második és harmadik francia bekezdésnél a "70/156/EGK irányelv 9a. cikke értelmében" szövegrész helyébe a "70/156/EGK irányelv 2. cikke értelmében" szövegrész lép;

3. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az 1. bekezdés helyébe a következő lép:

i. az első francia bekezdésnél az "I – V. melléklet" szavak helyébe a "vonatkozó mellékletek" szövegrész lép;

ii. a második francia bekezdésnél a "70/156/EGK irányelv 9a. cikke értelmében" szövegrész helyébe a "70/156/EGK irányelv 2. cikke értelmében" szövegrész lép;

b) a 2. bekezdésben a "70/156/EGK irányelv 9a. cikke értelmében" szövegrész helyébe a "70/156/EGK irányelv 2. cikke értelmében" szövegrész lép.

4. A 4. cikkben a "2.2." szám "2.1." -re változik.

5. Az 5. cikkben az "I – VII. melléklet" szavak helyébe a "mellékletek" szó lép.

6. A mellékletek jegyzéke és az I., II., VI. és VII. melléklet az irányelv mellékleteinek megfelelően változik.

2. cikk

(1) 1995. július 1-jétől a tagállamok a szélvédőtörlőre és szélvédőmosóra való hivatkozással:

- nem tagadhatják meg sem az EGK-típusjóváhagyás, sem a nemzeti típusjóváhagyás megadását egy gépjárműtípusra vagy szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerre vonatkozóan; vagy

- nem tilthatják meg a járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését, és a szélvédőtörlők és szélvédőmosók eladását vagy üzembe helyezésé,

amennyiben a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszer megfelel az ezen irányelvvel módosított 78/318/EGK irányelv előírásainak.

(2) 1996. január 1-jétől a tagállamok a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerekre vonatkozó okokból egy járműtípusra, valamint egy szélvédőtörlő és szélvédőmosó berendezésre:

- nem adhatnak ki EGK-típusjóváhagyást, és

- megtagadhatják a nemzeti típusjóváhagyást

amennyiben azok a 78/318/EGK irányelv előírásainak nem felelnek meg.

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok továbbra is kiadják az EGK-típusjóváhagyást a szélvédőmosó rendszerek alkatrészeire a 78/318/EGK irányelv eredeti megfogalmazása szerint, és engedélyezik a szélvédőmosó rendszerek értékesítését és üzembe helyezését, amennyiben:

- a már forgalomban lévő járművekbe történő beszerelésre szolgálnak és

- a járművek első forgalomba helyezésének időpontjában hatályban lévő, említett irányelv előírásainak megfelelnek.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1995. július 1-je előtt megfeleljenek és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének huszadik napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 16-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 264., 1993.10.23., 49. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[3] HL L 81., 1978.3.28., 49. o.

[4] HL L 267., 1977.10.19., 1. o.

[5] HL L 341., 1990.12.6., 20. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. A mellékletek jegyzékében:

–––– az I – V. melléklet címét követő csillagokat és a hozzájuk tartozó lábjegyzeteket el kell hagyni;az I. melléklet címe helyébe a következő lép: "hatály, fogalommeghatározások, EGK-típusjóváhagyási kérelem, EGK-típusjóváhagyás megadása, előírások, vizsgálati eljárás, jelölések, a típusjóváhagyások módosítása, a gyártásmegfelelőség",a VI. melléklet címe helyébe a következő lép: "Adatközlő lap (jármű)",a VII. melléklet címe helyébe a következő lép: "Adatközlő lap (önálló műszaki egység)";

és

– a jegyzék a következőkkel egészül ki:

"VIII. melléklet: típusbizonyítvány (jármű)

IX. melléklet: típusbizonyítvány (önálló műszaki egység)".

2. Az I. melléklet a következőképpen változik:

––––––––––––––––––––––––––––––– A cím helyébe a következő szöveg lép:

"HATÁLY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM, EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA, ELŐÍRÁSOK, VIZSGÁLATI ELJÁRÁS, JELÖLÉSEK, A TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MÓDOSÍTÁSA, A GYÁRTÁSMEGFELELŐSSÉG"

A 2.1. pontot el kell hagyni.

A 2.2 – 2.4. pontok 2.1 – 2.3. pontra változnak.

A 2.1.2. pontba (korábban 2.2.2.) a következő szöveg lép:

"2.1.2. a szélvédő formája és mérete és rögzítésének kialakítása, amennyiben a IV. melléklet szerinti kilátási tartományt korlátozná;"

A 2.5. pontot el kell hagyni.

A 2.6. és 2.7. pontok 2.4. és 2.5. pontra változnak és az

"üléstámla"

kifejezés helyébe a

"torzó"

kifejezés lép.

A 2.8 – 2.21. pontot 2.6. – 2.19. pontra változnak.

A 2.18. pontba (korábban 2.20.) a következő szöveglép:

"2.18. Fúvóka

A "fúvóka" az a berendezés, amely arra szolgál, hogy a szélvédőmosó-folyadék sugarát a szélvédőre irányítsa."

A 3.1.1. pontba a következő szöveg lép:

"3.1.1. Az EGK-típusjóváhagyási kérelmet a 70/156/EGK irányelv 3. és 4. cikke szerint egy járműtípus szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozóan a gyártónak kell benyújtania."

A 3.1.2. pontba a következő szöveg lép:

"3.1.2. Az adatközlő lap mintája a VI. mellékletben található."

A 3.1.2.1., 3.1.2.2. és 3.1.2.3. pont szövege törlendő.A 3.1.2.4. pont száma 3.1.3. legyen.

A 3.2.1. pontba a következő szöveg lép:

"3.2.1. A 70/156/EGK irányelv 3. cikk (4) bekezdése szerinti EGK-típusjóváhagyási kérelmet egy szélvédőmosó berendezés típusra önálló műszaki egységként a gyártónak kell benyújtania."

A 3.2.2. pontba a következő szöveg lép:

"3.2.2. Az adatközlő lap mintája a VII. mellékletben található."

A 3.2.2.1. pontot el kell hagyni.A 3.2.2.2. pont helyébe 3.2.3 pont lép a következő szövegrésszel:

"3.2.3. A típusjóváhagyásra benyújtott berendezéstípus egy mintáját annak a műszaki szolgálatnak kell bemutatni, amelyik a típusvizsgálatot végzi. A műszaki szolgálat adott esetben egy további mintát igényelhet. A mintán a kereskedelmi vagy márka jelet, valamint a típusmeghatározás jelét jól olvashatóan és kitörölhetetlen módon fel kell tüntetni."

A 4. pontba a következő szöveg lép:

"4. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA"

.

A 4.1. pontba a következő szöveg lép:

"4.1. Ha a követelmények teljesülnek, akkor az EGK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (4) bekezdése szerint meg kell adni."

A 4.2. pontot el kell hagyni.

A 4.3., 3.1. és 4.3.2. pontok 4.2. 4.2.1. és 4.2.2 pontra változtak a következő szövegrésszel:

"4.2. Az EGK-típusjóváhagyási adatközlő lap egy mintája:

4.2.1. a VIII. mellékletben, a 3.1. pontban említett kérelemhez

4.2.2. a IX. mellékletben, a 3.2 pontban említett kérelemhez";

A 4.4. pont heléybe 4.3. pont lép a következő szöveggel:

"4.3. Egy jármű vagy egy szélvédőmosó berendezés minden jóváhagyott típusát egy, a 70/156/EGK irányelv VII. melléklete szerinti jóváhagyási számmal látják el. Egy tagállam nem adhatja ugyanazt a számot egy jármű vagy egy szélvédőmosó berendezés más típusára."

A 4.4 – 4.8. pont törölve.

Az 5.1.4. pontba a következő szöveg lép:

"5.1.4. a 5.1.3. pontban írt törlési frekvenciát a 6.1.1 – 6.1.6 pontban és a 6.1.8-ban leírtak szerint lehet elérni."

Az 5.1.7. pontba a következő szöveg lép:

"5.1.7. A szélvédőtörlőknek – anélkül, hogy sérülést szenvednének – állniuk kell a 15 másodperces blokkolást. Az automatikus áramkörvédelmi eszközök alkalmazása megengedett feltéve, hogy a szélvédőtörlőt működtető berendezését beindításán kívül más berendezést nem működtet. A vizsgálati eljárás és a feltételek a 6.1.7. pontban vannak megállapítva."

Az 5.1.9.1. pont a következő szövegezést kapja:

"5.1.9.1. Ha a szélvédőtörlő olyan légsebességnek van kitéve, ami a jármű maximális sebessége 80 %-ának felel meg, de nem több 160 km/h-nál, a legnagyobb gyakoriságon működő szélvédőtörlő továbbra is a 6.1.10.2 pontban írtaknak megfelelő hatásfokkal és ugyanolyan feltételek mellet az 5.1.2.1. pont szerinti, elegendő látótért töröl."

Az 5.1.10. pont a következőkkel egészül ki:

"Ezek a követelmények nem alkalmazhatók olyan berendezésekre, amelyek nyugalmi állapotban a szélvédő egy olyan felületén vannak, ami a jármű részei (mint a motorháztető, a műszerfal, stb.) miatt a látómezőből kiesnek."

Az 5.2.2. pontba a következő szöveg lép:

"5.2.2. A szélvédőmosó teljesítményét a 6.2.3. és 6.2.4. pontokban meghatározott hőmérsékleti ciklusok nem korlátozhatják hátrányosan."

A 6.1.10.1. pont után a következő 6.1.10.2. számmal egészül ki:

"6.1.10.2. Ha a szélvédő külső felülete a 6.1.8. és 6.1.9. pont szerint van kialakítva, a szélvédőmosó rendszert minden vizsgálatnál használni lehet."

A 6.2.3.1. pont második mondata a következőképpen módosul:

"Ezt követően a berendezést +20°C környezeti hőmérsékletnek teszik ki, amíg a jég teljesen megolvad, de legfeljebb 4 óra hosszan."

A 6.2.5.1. pont második mondata a következőképpen módosul:

"A szélvédőmosó fúvókája(i) álló járműnél és jelentősebb szélhatás nélkül a szélvédő külső felületén a célterületre irányulnak."

A 7., 8. és 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7. JELÖLÉSEK

7.1. Minden szélvédőmosó rendszer, ami az ezen irányelv szerint önálló műszaki egységként a típusjóváhagyásnak megfelel, EGK-típusjóváhagyási számmal kell, hogy rendelkezzen.

7.2. Ez a jelölés egy négyszögből áll, amelyben a kis "e" betűt annak a tagállamnak a betűjele vagy száma követi, amelyik az engedélyt kiadta:

1 Németország esetében

2 Franciaország esetében

3 Olaszország esetében

4 Hollandia esetében

6 Belgium esetében

9 Spanyolország esetében

11 Egyesült Királyság esetében

13 Luxemburg esetében

18 Dánia esetében

21 Portugália esetében

23 Görögország esetében

IRL Írország esetében

Továbbá a négyszög közelében az "alap-jóváhagyási számot" a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletének 4. fejezete szerinti típus-jóváhagyási számnak megfelelően kell feltüntetni, amelyet megelőz az a két számjegy, amelyet a 78/318/EGK irányelv legutóbbi műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához rendeltek az EGK-típusjóváhagyás megadásának időpontjában. Ebben az irányelvben a sorozatszám 00.

7.3. Az EGK-típusjóváhagyási jelet úgy kell a szélvédőmosó-folyadék tartályán elhelyezni, hogy még a járműbe történő beépítés után is jól olvasható és letörölhetetlen legyen.

7.4. Az EGK-típusjóváhagyási jel egy mintája a mellékletben látható.

8. A TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MÓDOSÍTÁSA

8.1. Ezen irányelvnek megfelelő típusjóváhagyás módosítása esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikke alkalmazható.

9. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

9.1. A gyártásmegfelelőség biztosítására irányuló intézkedések megfelelnek a 70/156/EGK irányelv 10. cikke rendelkezéseinek."

A 10 – 12. pontokat el kell hagyni.

A következő új függelékkel egészül ki:

"

Függelék

Az EGK típus-jóváhagyási jel mintája

+++++ TIFF +++++

A fenti EGK-típusjóváhagyási jellel ellátott szélvédőmosó rendszert Spanyolországban (e 9), az ezen irányelv 0148 alap típus-jóváhagyási számon hagyták jóvá. A számadatok nem kötelezőek.

"

3. A II. melléklet a következőképpen módosul:

– "A Tanács 77/649/EGK irányelvének III. mellékletét kell alkalmazni."

– Az 1. lábjegyzetet el kell hagyni.

4. A VI. és VII. mellékletet el kell hagyni és helyébe új VI. és VII. melléklet lép:"

[1]VI. MELLÉKLET

… sz. adatközlő lap száma

a 70/156/EGK tanácsi irányelv I. melléklete szerint egy jármű EGK-típusjóváhagyására vonatkozóan a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszer tekintetében (a legutóbb a 94/68/EK irányelvvel módosított 78/318/EGK tanácsi irányelv).

A következő adatok, amennyiben szükségesek, a mellékelt bizonylatok egy jegyzékével együtt három példányban nyújtandók be. Ha rajzokat is csatolnak, akkor ezeket A4 formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell benyújtani, és ezeknek megfelelően részletesnek és megfelelő beosztásúnak kell lenniük. Ha fényképeket is csatolnak, ezeknek megfelelően részleteseknek kell lenniük.

Ha a rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek vezérlése elektronikus, akkor ezek adatait a teljesítmény jellemzőknél fel kell tüntetni.

0. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

0.1. Gyártmány (a gyártó cégneve):

0.2. Típus és általános kereskedelmi leírás:

0.3. Jellemzők a típusazonosításhoz, amennyiben vannak ilyenek a járművön (b):

0.3.1. A jelölés helye:

0.4. Jármű kategória (c):

0.5. A gyártó neve és címe:

0.8. A összeszerelő üzem címe:

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1.1. Fényképek és/vagy rajzok egy jellemző járműről:

2. TÖMEG ÉS MÉRET (e) (kg-ban és mm-ben)

2.6. A jármű tömege felépítménnyel menetkész állapotban vagy a jármű tömege vezetőfülkével, ha a felépítményt nem a gyártó szállítja (hűtőfolyadékkal, kenőanyaggal, üzemanyaggal, szerszámokkal, pótkerékkel és gépjármű vezető) (o) (legnagyobb és legkisebb értékek minden kivitelre):

3. MOTOR (q)

3.2.1.8. Hasznos teljesítmény (t):…kW…f/p-nél

3.2.5. Elektromos rendszer

3.2.5.1. Névleges feszültség…V, pozitív vagy negatív tömeghez való csatlakoztatás 6

3.2.5.2. Áramfejlesztő

3.2.5.2.1. Típus

3.2.5.2.2. Névleges teljesítmény…VA

4. ERŐÁTVITELI RENDSZER (v)

4.7. A jármű legnagyobb sebessége és a fokozatok adatai, amelyekben ezek elérhetők (km/h) (w):

9. FELÉPÍTMÉNY

9.4.1. Kellően részletes adatok az elsődleges vonatkozási pontokhoz, úgyhogy ezek minden további nélkül azonosíthatóak legyenek, illetve helyzetük egymáshoz és az R ponthoz képest ellenőrizhető legyen.

9.5.1. Szélvédő

9.5.1.2. A felerősítés módja:

9.5.1.4. Típus-jóváhagyási szám(ok)

9.6. Szélvédőtörlő

9.6.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal):

9.7. Szélvédőmosó

9.7.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal) vagy típus-jóváhagyási szám, amennyiben önálló műszaki egységként van jóváhagyva:

9.8. Jégmentesítő és párátlanító berendezések

9.8.2. Legnagyobb áramfogyasztás…kW

9.10. Belső felszerelés

9.10.3. Ülések

9.10.3.5. Az R pont koordinátái vagy rajza (x)

9.10.3.5.1. Vezetőülés:

9.10.3.6. Névleges üléstámla-dőlésszög

9.10.3.6.1. Vezetőülés:

9.10.3.7. Ülésbeállítás tartománya

9.10.3.7.1. Vezetőülés:

9.10.5. Utastér fűtőberendezése

9.10.5.3. Legnagyobb áramfogyasztás…kW.

VII. MELLÉKLET

… sz. adatközlő lap

a szélvédőmosó berendezés önálló egységként történő EGK-típusjóváhagyásra vonatkozóan (a legutóbb a 94/68/EK irányelvvel módosítva 78/318/EGK tanácsi irányelve).

A következő adatokat, amennyiben szükségesek, a mellékelt bizonylatok jegyzékével együtt három példányban kell benyújtani. Ha rajzokat is csatolnak, akkor ezeket A4 formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell benyújtani, és ezeknek megfelelően részletesnek és megfelelő beosztásúnak kell lenniük. Ha fényképeket is csatolnak, ezeknek megfelelően részleteseknek kell lenniük.

Ha a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérlésű funkciók, akkor ezek teljesítményére vonatkozó információkat meg kell adni.

0. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

0.1. Gyártmány (a gyártó cégneve):

0.2. Típus és általános kereskedelmi leírás(ok):

0.5. A gyártó neve és címe:

0.7. Alkatrészeknél és önálló műszaki egységeknél: az EGK-típusjóváhagyási jel elhelyezése és rögzítése:

0.8. A gyártóműhely címe(i):

1. A BERENDEZÉS LEÍRÁSA

1.1. A motortérben elhelyezhető alkatrészek részletes műszaki leírása (fényképekkel és rajzokkal).

1.2. Adott esetben alkalmazási korlátozások és beépítési feltételek.

"

5. A következő új VIII. és IX. mellékletekkel egészül ki:"

VIII. MELLÉKLET

MINTA

+++++ TIFF +++++

- a típusjóváhagyásról [1]

- a típusjóváhagyás kiterjesztéséről [2]

- a típusjóváhagyás elutasításáról [3]

- a típusjóváhagyás visszavonása [4]

egy jármű típusra, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre [5], a legutóbb a 94/68/EK irányelvvel módosított 78/38/EGK irányelv értelmében.

Típus-jóváhagyási szám:

A kiterjesztés indoka:

I. szakasz

0.1. Gyártmány (a gyártó cégneve):

0.2. Típus és általános kereskedelmi leírás(ok):

0.3. Jellemzők a típusazonosításhoz, amennyiben a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen jelen vannak [6], [7]

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. A jármű kategóriája [8]:

0.5. A gyártó neve és címe:

0.7. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetén az EGK-típusjóváhagyási jel elhelyezése és rögzítési módja:

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

II. szakasz

1. Kiegészítő adatok (szükség esetén): lásd a mellékletet

2. Az illetékes műszaki szolgálat vizsgálatának végrehajtására:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Adott esetben megjegyzések: lásd a mellékletet

6. Hely:

7 Dátum:

8. Aláírás:

9. A jóváhagyó hatóságnál bemutatott információs csomag – amely kérelemre szerezhető be – mellékelendő.

Függelék

a… EGK-típusbizonyítvány száma

egy jármű típusjóváhagyását illetően a legutóbb a 94/68/EK irányelvvel módosított 78/318/EGK irányelvre tekintettel.

1. Kiegészítő adatok:

1.1. Szélvédőtörlő, – a lapátok száma:

Szélvédőmosó | működésmód:(adott esetben) típus-jóváhagyási jel: |

5. Megjegyzések:

(pl. érvényes mind balkormányos és jobbkormányos járművekre).

IX. MELLÉKLET

MINTA

+++++ TIFF +++++

- a típusjóváhagyásról [1]

- a típusjóváhagyás kiterjesztéséről [2]

- a típusjóváhagyás elutasításáról [3]

- a típusjóváhagyás bevonásáról [4]

egy jármű/alkatrész/önálló műszaki egység típusára [5] vonatkozóan a legutóbb a 94/68/EK irányelvvel módosított 78/318/EGK irányelvre tekintettel.

Típus-jóváhagyási szám:

A kiterjesztés indoka:

I. szakasz

0.1. Gyártási márka (a gyártó cégneve):

0.2. Típus és általános kereskedelmi leírás(ok):

0.3. Jellemzők a típusazonosításhoz, amennyiben a járművön/alkatrészen vagy önálló műszaki egységen jelen vannak [6], [7].

0.3.1. A jelölések elhelyezése:

0.4. Jármű kategória [8]

0.5. A gyártó neve és címe:

0.7. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetén az EGK-típusjóváhagyási jel elhelyezése és felerősítése:

0.8. A összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

II. szakasz

1. Kiegészítő adatok (szükség esetén): lásd a mellékletet:

2. Az illetékes műszaki szolgálat vizsgálatának elvégzéséhez:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Adott esetben megjegyzések: lásd a mellékletet

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:

9. A jóváhagyós hatóságnál benyújtott információs csomag – amely kérelemre szerezhető be – mellékelendő.

Függelék

a… EGK típusbizonyítvány száma

a szélvédőmosó berendezés önálló műszaki egységként történő jóváhagyása vonatkozásában a legutóbb a 94/68/EK irányelvvel módosított 78/318/EGK irányelvre tekintettel.

1. Kiegészítő adatok

1.1. Adott esetben alkalmazási korlátozások és beépítési feltételek

5. Megjegyzések:

".

[1] A tájékoztató adatok számozása és lábjegyzetei megegyeznek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletének számaival.Az ezen irányelvben nem szereplő pontok nincsenek feltüntetve.

[1] Nem kívánt törlendő.

[2] Nem kívánt törlendő.

[3] Nem kívánt törlendő.

[4] Nem kívánt törlendő.

[5] Nem kívánt törlendő.

[6] Nem kívánt törlendő.

[7] Ha típusazonosítási eszközök olyan jellemzőket tartalmaznak, amely a jármű, az alkatrész vagy az önálló műszaki egység típusbizonyítványához nem szükségesek, akkor ezeket „?” kell megjelölni a dokumentumokban. (Példa: ABC?l23??).

[8] A 70/156/EGK irányelv II. mellékletében levő fogalommeghatározásnak megfelelően.

[1] Nem kívánt törlendő.

[2] Nem kívánt törlendő.

[3] Nem kívánt törlendő.

[4] Nem kívánt törlendő.

[5] Nem kívánt törlendő.

[6] Nem kívánt törlendő.

[7] Ha típusazonosítási eszközök olyan jellemzőket tartalmaznak, amely a jármű, az alkatrész vagy az önálló műszaki egység típusbizonyítványához nem szükségesek, akkor ezeket „?” kell megjelölni a dokumentumokban. (Példa: ABC?l23??).

[8] A 70/156/EGK irányelv II. mellékletében levő fogalommeghatározásnak megfelelően.

--------------------------------------------------