31994L0024Hivatalos Lap L 164 , 30/06/1994 o. 0009 - 0014
finn különkiadás fejezet 15 kötet 13 o. 0194
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 13 o. 0194


A Tanács 94/24/EK irányelve

(1994. június 8.)

a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv II. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően,

mivel a madarak helyzetére vonatkozó legújabb ismeretek figyelembevétele érdekében a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK [3] tanácsi irányelv II. mellékletét módosítani kell;

mivel több tagállam kérte a Bizottságot a II/2. mellékletének módosítására egyes olyan fajok felvételének érdekében, amelyekre jogszerűen eddig nem lehetett vadászni;

mivel ugyanezen irányelv 7. cikkének (4) bekezdése megköveteli a tagállamoktól annak biztosítását, hogy a vadászat megfeleljen az ésszerű hasznosítás és az ökológiailag kiegyensúlyozott állományszabályozás elveinek az érintett madárfajok esetében;

mivel földrajzi elterjedésüknek és állománynagyságuknak megfelelően bizonyos fajok egyes országokban helyileg vadászhatók, illetve állományuk szabályozható, ami azt eredményezi, hogy a II/2. melléklet kiegészítésére vonatkozóan bizonyos kérelmek jóváhagyhatók;

mivel a globálisan veszélyeztetett Numenius tenuirostis faj védelme érdekében a Limosa limosa, Limosa lapponica és a Numenius arquata fajokat Olaszország vonatkozásában ki kell venni a II/2. mellékletből, mivel azok szokásaikban és megjelenésükben nagyon hasonlóak és így könnyen összetéveszthetők;

mivel a II/2. mellékletben felsorolt fajok vadászatának engedélyezése kizárólag a tagállamok belátása alapján történik; ezáltal a tagállamok nem kötelesek a megfelelő intézkedések meghozatalára, és ezt ezen irányelv alkalmazására meghatározott időpontot követően is megtehetik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 79/409/EGK irányelv II/2. mellékletének helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1995. szeptember 30-ig megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1994. június 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. Papazoi

[1] HL C 255., 1992.10.2., 5. o.

[2] HL C 191., 1991.7.22., 14. o.

[3] HL L 103., 1979.4.25., 1. o. A legutóbb a 91/244/EGK irányelvvel (HL L 115., 1991.5.8., 41. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

ANEXO II/2BILAG II/2ANHANG II/2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2ANNEX II/2ANNEXE II/2ALLEGATO II/2BIJLAGE II/2ANEXO II/2

| Español | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Français | Italiano | Nederlands | Português |

25.Cygnus olor | Cisne vulgar | Knopsvane | Höckerschwan | Βουβόκυκνος | Mute swan | Cygne tuberculé | Cigno reale | Knobbelzwaan | Cisne-vulgar |

26.Anser brachyrhynchus | Ansar piquicorto | Kortnæbbet gås | Kurzschnabelgans | Βραχυραμφμόχηνα | Pink-footed goose | Oie à bec court | Oca zamperose | Kleine rietgans | Ganso-de-bico-curto |

27.Anser albifrons | Ansar careto grande | Blisgås | Bläßgans | Ασπρομετωπόχηνα | White-fronted goose | Oie rieuse | Oca lombardella | Kolgans | Ganso-grande-de-testa-branca |

28.Branta bernicla | Barnacla carinegra | Knortegås | Ringelgans | Δακτυλιδόχηνα | Brent goose | Bernache cravant | Oca colombaccio | Rotgans | Ganso-de-faces-negras |

29.Netta rufina | Pato colorado | Rødhovedet and | Kolbenente | Ροπαλόπαπια | Red-crested Pochard | Nette rousse | Fistione turco | Krooneend | Pato-de-bico-vermelho |

30.Aythya marila | Porrón bastardo | Bjergand | Bergente | Μαριλόπαπια (γκριζόπαπια) | Scaup | Fuligule milouinan | Moretta grigia | Toppereend | Zarro-bastardo |

31.Somateria mollissima | Eider | Ederfugl | Eiderente | Πουπουλόπαπια | Eider | Eider à duvet | Edredone | Eidereend | Eider-edredão |

32.Clangula hyemalis | Havelda | Havlit | Eisente | Χιονόπαπια | Long-tailed duck | Harelde de Miquelon | Moretta codona | IJseend | Pato-de-causa-afilada |

33.Melanitta nigra | Negrón Común | Sortand | Trauerente | Μαυρόπαπια | Common Scoter | Macreuse noire | Orchetto marino | Zwarte zeeëend | Pato-negro |

34.Melanitta fusca | Negrón especulado | Fløjlsand | Samtente | Βελουδόπαπια | Velvet Scoter | Macreuse brune | Orco marino | Grote zeeëend | Pato-fusco |

35.Buchephala clangula | Porrón osculado | Hvinand | Schellente | Κουδουνόπαπια | Goldeneye | Garrot à œil d'or | Quattrocchi | Brilduiker | Pato-olho-d'ouro |

36.Mergus serrator | Serreta mediana | Toppet skallesluger | Mittelsäger | Λοφοπρίστης | Red-breasted Merganser | Harle huppé | Smergo minore | Middelste zaagbek | Merganso-de-pequeno |

37.Mergus merganser | Serreta grande | Stor skallesluger | Gänsesäger | Χηνοπρίστης | Goosander | Harle bièvre | Smergo maggiore | Grote zaagbek | Merganso-grande |

38.Bonasa bonasia | Grévol | Hjerpe | Haselhuhn | Αγριόκοτα | Hazelhen | Gélinotte des bois | Francolino di monte | Hazelhoen | Galinha-do-mato |

39.Tetrao tetrix | Gallo lira | Urfugl | Birkhuhn | Λυροπετεινός | Black grouse | Tétras lyre | Fagiano di monte | Korhoen | Galo-lira |

40.Tetrao urogallus | Urogallo | Tjur | Auerhuhn | Αργιόκουρκος | Capercaillie | Grand Tétras | Gallo cedrone | Auerhoen | Tetraz |

41.Alectoris barbara | Perdiz moruna | Berberhøne | Felsenhuhn | Βραχοπέρδικα | Barbary Partridge | Perdrix gambra | Pernice sarda | Barbarijse patrijs | Perdiz-moura |

41a.Alectoris chukar | Perdiz turca | Chukarhøne | Chukarhuhn | Νησοπέρδικα | Chukar | Perdrix chukar | Coturnice orientale | Aziatische steenpatrijs | Perdiz-chukar |

42.Coturnix coturnix | Codorniz | Vagtel | Wachtel | Ορτύκι | Quail | Caille des blés | Quaglia | Kwartel | Codorniz |

43.Meleagris gallopavo | Pavo silvestre | Vildkalkun | Wildtruthuhn | Γάλος (διάνος) | Wild turkey | Dindon sauvage | Tacchino selvatico | Wilde kalkoen | Perú |

44.Rallus aquaticus | Rascón | Vandrikse | Wasseralle | Νεροκοτσέλα | Water Rail | Râle d'eau | Porciglione | Waterral | Frango-d'água |

45.Gallinula chloropus | Polla de agua | Grønbenet rørhøne | Teichhuhn | Νερόκοτα (νεροπουλάδα) | Moorhen | Poule d'eau | Gallinella d'acqua | Waterhoen | Galinha-d'água |

46.Haematopus ostralegus | Ostrero | Strandskade | Austernfischer | Στρειδοφάγος | Oystercatcher | Huîtrier pie | Beccaccia di mare | Scholekster | Ostraceiro |

47.Pluvialis apricaria | Chorlito (o pluvial) dorado | Hjejle | Goldregenpfeifer | Βροχοπούλι | Golden Plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier | Tarambola-dourada |

48.Pluvialis squatarola | Chorlito gris | Strandhjejle | Kiebitzregenpfeifer | Αργυροπούλι | Grey Plover | Pluvier argenté | Pivieressa | Zilverplevier | Tarambola-cinzenta |

49.Vanellus vanellus | Avefría | Vibe | Kiebitz | Καλημάνα | Lapwing | Vanneau huppé | Pavoncella | Kievit | Abibe-comum |

50.Calidris canutus | Correlimos gordo | Islandsk ryle | Knutt | Χοντροσκαλίδρα | Knot | Bécasseau maubèche | Piovanello maggiore | Kanoetstrandloper | Seixoeira |

51.Philomachus pugnax | Combatiente | Brushane | Kampfläufer | Ψευτομαχητής | Ruff | Chevalier combattant | Combattente | Kemphaan | Combatente |

52.Limosa limosa | Aguja colinegra | Stor kobbersneppe | Uferschnepfe | Οχθοτούρλι | Black-tailed Godwit | Barge à queue noire | Pittima reale | Grutto | Maçarico-de-bico-direito |

53.Limosa lapponica | Aguja colipinta | Lille kobbersneppe | Pfuhlschnepfe | Ακτοτούρλι | Bar-tailed Godwit | Barge rousse | Pittima minore | Rosse grutto | Fuselo |

54.Numenius phaeopus | Zarapito trinador | Lille regnspove | Regenbrachvogel | Σιγλίγουρος | Whimbrel | Courlis corlieu | Chiurlo piccolo | Regenwulp | Maçarico-galego |

55.Numenius arquata | Zarapito real | Stor regnspove | Großer Brachvogel | Τουρλίδα | Curlew | Courlis cendré | Chiurlo maggiore | Wulp | Maçarico-real |

56.Tringa erythropus | Archibebe oscuro | Sortklire | Dunkelwasserläufer | Μαυρότρυγας | Spotted Redshank | Chevalier arlequin | Totano moro | Zwarte ruiter | Perna-vemelha-escuro |

57.Tringa totanus | Archibebe común | Rødben | Rotschenkel | Κοκκινοσκέλης | Redshank | Chevalier gambette | Pettegola | Tureluur | Perna-vemelha-comum |

58.Tringa nebularia | Archibebe claro | Kvidklire | Grünschenkel | Πρασινοσκέλης | Greenshank | Chevalier aboyeur | Pantana | Groenpootruiter | Perna-verde-comum |

59.Larus ridibundus | Gaviota reidora | Hættemåge | Lachmöwe | Καστανοκεφαλόγλαρος | Black-headed Gull | Mouette rieuse | Gabbiano comune | Kokmeeuw | Guincho-comum |

59a.Larus cachinnans | Gaviota patiamarilla | Middelhavsmåge | Weißkopfmöwe | Μεσογειακός Ασημόγλαρος | Yellow-legged Gull | Goéland leucophée | Gabbiano reale a zampe gialle | Geelpootmeeuw | Gaivota-argêntea-de-pernas-amarelas |

60.Larus canus | Gaviota cana | Stormmåge | Sturmmöwe | Θυελλόγλαρος | Common Gull | Goéland cendré | Gavina | Stormmeeuw | Alcatraz-pardo |

61.Larus fuscus | Gaviota sombría | Sildemåge | Heringsmöwe | Μελανόγλαρος | Lesser black-backed Gull | Goéland brun | Gabbiano zafferano | Kleine mantelmeeuw | Gaivota-d'asa-escura |

62.Larus argentatus | Gaviota argéntea | Sølvmåge | Silbermöwe | Ασημόγλαρος | Herring Gull | Goéland argenté | Gabbiano reale | Zilvermeeuw | Gaivota-argêntea |

63.Larus marinus | Gavión | Svartbag | Mantelmöwe | Γιγαντόγλαρος | Greater black-backed Gull | Goéland marin | Mugnaiaccio | Grote mantelmeeuw | Alcatraz-comum |

64.Columba oenas | Paloma zurita | Huldue | Hohltaube | Φασσοπερίστερο | Stock Dove | Pigeon colombin | Colombella | Holenduif | Pombo-bravo |

65.Streptopelia decaocto | Tórtola turca | Tyrkerdue | Türkentaube | Δεκαοχτούρα | Collared Dove | Tourterelle turque | Tortora dal collare orientale | Turkse tortel | Rola-turca |

66.Streptopelia turtur | Tórtola común | Turteldue | Turteltaube | Τρυγόνι | Turtle Dove | Tourterelle des bois | Tortora | Tortelduif | Rola-comum |

67.Alauda arvensis | Alondra común | Sanglærke | Feldlerche | Σιταρήθρα | Skylark | Alouette des champs | Allodola | Veldleeuwerik | Laverca |

68.Turdus merula | Mirlo común | Solsort | Amsel | Κότσυρας | Blackbird | Merle noir | Merlo | Merel | Meiro-preto |

69.Turdus pilaris | Zorzal real | Sjagger | Wacholderdrossel | Κεδρότσιχλα | Fieldfare | Grive litorne | Cesena | Kramsvogel | Tordo-zomal |

70.Turdus philomelos | Zorzal común | Sangdrossel | Singdrossel | Τσίχλα | Song Thrush | Grive musicienne | Tordo bottaccio | Zanglijster | Tordo-comum |

71.Turdus iliacus | Zorzal malvis o Alirrojo | Vindrossel | Rotdrossel | Κοκκινότσιχλα | Redwing | Grive mauvis | Tordo sassello | Koperwiek | Tordo-ruivo-comum |

72.Turdus viscivorus | Zorzal charlo | Misteldrossel | Misteldrossel | Γερακότσιχλα | Mistle Thrush | Grive draine | Tordela | Grote lijster | Tordela |

72b.Sturnus vulgaris | Estornino pinto | Stær | Star | Ψαρόνι | Starling | Étourneau sansonnet | Storno | Spreeuw | Estorninho-malhado |

73.Garrulus glandarius | Arrendajo común | Skovskade | Eichelhäher | Κίσσα | Jay | Geai des chênes | Ghiandaia | Vlaamse gaai | Gaio-comum |

74.Pica pica | Urraca | Husskade | Elster | Καρακάξα | Magpie | Pie bavarde | Gazza | Ekster | Pega-rabuda |

75.Corvus monedula | Grajilla | Allike | Dohle | Κάργια | Jackdaw | Choucas des tours | Taccola | Kauw | Gralha-de-nuca-cinzenta |

76.Corvus frugilegus | Graja | Råge | Saatkrähe | Χαδαρόνια | Rock | Corbeau freux | Corvo comune | Roek | Gralha-calva |

77.Corvus corone | Corneja | Krage | Aaskrähe | Κουρούνα | Carrion crow | Corneille noire | Cornacchia | Kraai | Gralha-preta |

+ =

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas

.

+ =

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter

.

+ =

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können

.

+ =

Κράτη μέλη που δύνανται να επιτρέπουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, το κυνήγι των ειδών που απαριθμούνται

.

+ =

Member States which under Article 7 (3) may authorize hunting of the species listed

.

+ =

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées

.

+ =

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate

.

+ =

Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten

.

+ =

Estados-membros que podem autorizar, nos termos do n.o 3 do artigo 7.o, a caça das espécies enumeradas

.

| BelgiqueBelgie | Danmark | Deutschland | Ελλάς | España | France | Ireland | Italia | Luxembourg | Nederland | Portugal | United Kingdom |

25.Cygnus olor | | | + | | | | | | | | | |

26.Anser brachyrhynchus | + | + | | | | | + | | | | | + |

27.Anser albifrons | + | + | + | + | | + | + | | | + | | + |

28.Branta bernicla | | + | + | | | | | | | | | |

29.Netta rufina | | | | | + | + | | | | | | |

30.Aythya marila | + | + | + | + | | + | + | | | + | | + |

31.Somateria mollissima | | + | | | | + | + | | | | | |

32.Clangula hyemalis | | + | | | | + | + | | | | | + |

33.Melanitta nigra | | + | + | | | + | + | | | | | + |

34.Melanitta fusca | | + | + | | | + | + | | | | | + |

35.Bucephala clangula | | + | | + | | + | + | | | | | + |

36.Mergus serrator | | + | | | | | + | | | | | |

37.Mergus merganser | | + | | | | | + | | | | | |

38.Bonasa bonasia(Tetrastes bonasia) | | | | | | + | | | | | | |

39.Tetrao tetrix(Lyrurus tetrix) | + | | + ♂ | | | + ♂ | | + | | | | + |

40.Tetrao urogallus | | | + ♂ | | | + ♂ | | + | | | | + |

41.Alectoris barbara | | | | | + | | | + | | | | |

41a.Alectoris chukar | | | | + | | | | | | | | |

42.Coturnix coturnix | | | | + | + | + | | + | | | + | |

43.Meleagris gallopavo | | | + | | | | | | | | | |

44.Rallus aquaticus | | | | | | + | | + | | | | |

45.Gallinula chloropus | + | | | + | | + | | + | | | + | + |

46.Haematopus ostralegus | | + | | | | + | | | | | | |

47.Pluvialis apricaria | + | + | | + | | + | + | | | + | + | + |

48.Pluvialis squatarola | | + | | | | + | | | | | | + |

49.Vanellus vanellus | + | + | | + | + | + | + | + | | | | |

50.Calidris canutus | | + | | | | + | | | | | | |

51.Philomachus pugnax | | | | | | + | | + | | | | |

52.Limosa limosa | | + | | | | + | | | | | | |

53.Limosa lapponica | | + | | | | + | | | | | | + |

54.Numenius phaeopus | | + | | | | + | | | | | | + |

55.Numenius arquata | | + | | | | + | + | | | | | + |

56.Tringa erythropus | | + | | | | + | | | | | | |

57.Tringa totanus | | + | | | | + | | + | | | | + |

58.Tringa nebularia | | + | | | | + | | | | | | |

59.Larus ridibundus | + | + | + | | + | | | | | | | |

59a.Larus cachinnans | | | | | + | | | | | | | |

60.Larus canus | | + | + | | | | | | | | | |

61.Larus fuscus | | + | + | | | | | | | | | |

62.Larus argentatus | + | + | + | | + | | | | | | | |

63.Larus marinus | | + | + | | | | | | | | | |

64.Columba oenas | | | | + | + | + | | | | | + | |

65.Streptopelia decaocto | | + | + | | | + | | | | | | |

66.Streptopelia turtur | | | | + | + | + | | + | | | + | |

67.Alauda arvensis | | | | + | | + | | + | | | | |

68.Turdus merula | | | | + | | + | | + | | | + | |

69.Turdus pilaris | | | | + | + | + | | + | | | + | |

70.Turdus philomelos | | | | + | + | + | | + | | | + | |

71.Turdus iliacus | | | | + | + | + | | + | | | + | |

72.Turdus viscivorus | | | | + | + | + | | | | | + | |

72b.Sturnus vulgaris | | | | + | + | + | | | | | + | |

73.Garrulus glandarius | + | + | + | | | + | | + | + | + | + | + |

74.Pica pica | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + |

75.Corvus monedula | | | | + | + | | | | | + | | + |

76.Corvus frugilegus | | | | | | + | | | | | | + |

77.Corvus corone | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + |

"

--------------------------------------------------