31994L0011Hivatalos Lap L 100 , 19/04/1994 o. 0037 - 0041
finn különkiadás fejezet 13 kötet 26 o. 0039
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 26 o. 0039


Az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve

(1994. március 23.)

a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel egyes tagállamokban létezik szabályozás a lábbelicímkézésre, amelyek rendeltetése a nyilvánosság védelme és tájékoztatása, valamint az ipar jogos érdekeinek biztosítása;

mivel az ilyen szabályozások közötti eltérések azzal a veszéllyel járnak, hogy a Közösségen belül kereskedelmi akadályok jönnek létre, ezáltal veszélyeztetve a belső piac működését;

mivel az eltérő rendszereknek tulajdonítható problémák elkerülése érdekében pontosan meg kell határozni a lábbelikre vonatkozó közös címkézési rendszer részleteit;

mivel a fogyasztóvédelmi politika jövőbeni megújításánál figyelembe veendő prioritásokról szóló, 1989. november 9-i tanácsi állásfoglalás [3] megkívánja a fogyasztók terméktájékoztatásának javítását célzó erőfeszítéseket;

mivel a fogyasztónak és a cipőiparnak egyaránt érdekében áll olyan rendszer bevezetése, amely a lábbeli fő alkotórészeiben használt anyagok pontos természetének megjelölésével a csalás kockázatát csökkenti;

mivel a fogyasztók érdekében a termékek címkézésére vonatkozó jövőbeni cselekvésről szóló, 1993. április 5-i tanácsi állásfoglalásban [4] a címkézést az egyik fontos eszköznek tekintik a jobb fogyasztói tájékoztatás és átláthatóság elérésére és a belső piac harmonikus működésének biztosítására;

mivel a nemzeti jogszabályok harmonizációja a megfelelő mód ezeknek a szabadkereskedelmi akadályoknak az eltávolítására; mivel ez a célkitűzés nem valósítható meg kielégítően az egyes tagállamok által; mivel ez az irányelv csak azokat a követelményeket állapítja meg, amelyek elengedhetetlenek azoknak a termékeknek a szabad mozgásával kapcsolatban, amelyekre vonatkozik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a fogyasztók számára értékesítendő lábbelik fő alkotórészeiben felhasznált anyagok címkézésére vonatkozik.

Ezen irányelv alkalmazásában a "lábbeli" a láb megvédésére vagy befedésére szánt, talppal ellátott összes áru, beleértve az I. mellékletben említett külön-külön forgalomba hozott részeket.

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek nem kimerítő felsorolását a II. melléklet tartalmazza.

Az irányelvből ki kell zárni a következőket:

- használt, viselt lábbeli,

- a 89/686/EGK [5] irányelv hatálya alá tartozó, védőlábbeli,

- a 76/769/EGK [6] irányelv hatálya alá tartozó lábbeli,

- játék lábbeli.

(2) A lábbeli összetételére vonatkozó tájékoztatást a 4. cikkben meghatározott címkézés útján kell feltüntetni.

i. A lábbelinek az I. mellékletben meghatározott három részére vonatkozóan kell a címkézésnek tájékoztatást tartalmaznia, nevezetesen:

a) a felsőrész;

b) a bélés és fedőtalpbélés; és

c) a járótalp.

ii. A lábbeli összetételét piktogramok alapján vagy a különleges anyagok írásos jelölésével a 4. cikkben meghatározott módon kell feltüntetni az I. mellékletben megjelölt módon.

iii. A felsőrész esetében az anyagok osztályozását a 4. cikk (1) bekezdése és az I. melléklet rendelkezései alapján kell meghatározni, az olyan kiegészítőket vagy erősítéseket, mint a bokafoltokat, a szegést, a díszítést, a csatokat, a pántokat, a fűzőszemeket vagy hasonló rátéteket nem kell figyelembe venni.

iv. a járótalprész esetében a minősítés alapja a 4. cikkel összhangban a benne foglalt anyagok térfogata.

2. cikk

(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az egyéb vonatkozó közösségi rendelkezések sérelme nélkül valamennyi forgalomba hozott lábbeli megfeleljen ezen irányelv címkézési követelményeinek.

(2) Amennyiben a címkézési követelményekre vonatkozó rendelkezéseknek nem megfelelő lábbelit hoznak forgalomba, az illetékes tagállam megteszi a nemzeti jogszabályaiban előírt megfelelő intézkedést.

3. cikk

Az egyéb vonatkozó közösségi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok nem tilthatják vagy akadályozhatják meg az ezen irányelv címkézési követelményeinek megfelelő lábbeli forgalomba hozatalát egyes típusú lábbelik vagy általában véve a lábbelik címkézését szabályozó, nem harmonizált nemzeti rendelkezések alkalmazásával.

4. cikk

(1) A címkézés tájékoztatást ad az I. melléklettel összhangban meghatározott anyagról, amely a felsőrész felületének, továbbá a lábbeli felsőrészbélésének és fedőtalpbélésének legalább 80 %-át, valamint a járótalp térfogatának legalább 80 %-át alkotja. Ha egyetlen anyag sem tesz ki legalább 80 %-ot, tájékoztatást kell adni a lábbeli összetételében felhasznált két fő anyagra vonatkozóan.

(2) A tájékoztatást a lábbelin kell feltüntetni. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője piktogramok vagy írásos jelölés használatát választhatja legalább azon a nyelven vagy nyelveken, amelyeket a felhasználó tagállam határozhat meg a Szerződéssel összhangban, az I. mellékletben meghatározott és szemléltetett módon. A tagállamok nemzeti rendelkezéseikben biztosítják, hogy a fogyasztók megfelelően tájékoztatva legyenek ezeknek a piktogramoknak a jelentéséről, ugyanakkor biztosítják, hogy az ilyen rendelkezések nem hoznak létre kereskedelmi akadályokat.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában a címkézés magában foglalja a szükséges tájékoztatás hozzáerősítését legalább az egyik lábbelihez minden egyes párban. Ez elvégezhető nyomtatással, ragasztással, dombornyomással vagy csatolt címke használatával.

(4) A címkézésnek láthatónak, biztosan rögzítettnek és hozzáférhetőnek kell lennie, és a piktogramnak megfelelő méretűnek kell lennie ahhoz, hogy az abban foglalt tájékoztatás könnyen érthető legyen. A címkézés nem vezetheti félre a fogyasztót.

(5) A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője felelős a lábbeli címkével való ellátásáért és az abban foglalt tájékoztatás pontosságáért. Ha sem gyártó, sem képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösségben, ez a kötelezettség a lábbeli közösségi piacon történő első forgalomba hozataláért felelős személyre hárul. A kiskereskedő továbbra is felelős annak biztosításáért, hogy az általa értékesített lábbeliket ellátták az ebben az irányelvben előírt megfelelő címkézéssel.

5. cikk

Az ezen irányelv alapján szükséges tájékoztatást, amennyiben igény mutatkozik rá, a címkézéshez erősített további szöveges tájékoztatás kísérheti. A 3. cikkel összhangban azonban a tagállamok nem tilthatják vagy akadályozhatják meg az ezen irányelv követelményeinek megfelelő lábbeli forgalomba hozatalát.

6. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1995. szeptember 23-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett rendelkezéseket 1996. március 23-tól alkalmazzák. A fenti időpont előtt a kiskereskedőnek kiszámlázott vagy kiszállított készlet 1997. szeptember 23-ig nem tartozik az említett rendelkezés hatálya alá.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4) A Bizottság három évvel az irányelv hatályba lépését követően értékelő jelentést nyújt be a Tanácsnak, figyelembe véve az ezen irányelv rendelkezéseinek végrehajtása során a piaci szereplőkkel kapcsolatban bármilyen esetlegesen felmerült nehézséget, és amennyiben igény mutatkozik rá, beterjeszti a megfelelő javaslatokat felülvizsgálat céljából.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. március 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

E. Klepsch

a Tanács részéről

az elnök

TH. Pangalos

[1] HL C 74., 1992.3.25., 10. o.

[2] HL C 287., 1992.11.4., 36. o.

[3] HL C 294., 1989.11.22., 1. o.

[4] HL C 110., 1993.4.20., 3. o.

[5] HL L 399., 1989.12.30., 18. o.

[6] HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

1. Meghatározás és a megfelelő piktogramok vagy írásos jelölés az azonosítandó lábbeli részeire vonatkozóan

| Piktogramok | Írásos jelölés |

+++++ TIFF +++++

a)FelsőrészEz a talprészhez rögzített külső alkotórész. | | FTigeDObermaterialITTomaiaNLBovendeelENUpperDKOverdelGRΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣESEmpeinePParte superior |

+++++ TIFF +++++

b)Bélés és fedőtalpbélésEzek a felsőrésznek és a talpbetétnek a lábbeli belső részét alkotó bélései. | | FDoublure et semelle de propretéDFutter und DecksohleITFodera e SottopiedeNLVoering en inlegzoolENLining and sockDKForing og bindsålGRΦΟΔΡΕΣESForro y plantillaPForro e Palmilha |

+++++ TIFF +++++

c)JárótalpEz a lábbeli alsó része, amely koptatásnak van kitéve és a felsőrészhez rögzített. | | FSemelle extérieureDLaufsohleITSoula esternaNLBuitenzoolENOuter soleDKYdersålGRΣΟΛΑESSuelaPSola |

2. Meghatározás és az anyagok megfelelő piktogramjai

A 4. cikkben és az e melléklet 1. részében meghatározott, a lábbeli 3 részére vonatkozó piktogramok mellett a címkén fel kell tüntetni az anyagokra vonatkozó piktogramokat.

| Piktogram | Írásos jelölés |

+++++ TIFF +++++

a)i. BőrÁltalános elnevezés a nyersbőrre vagy a bőrre vonatkozóan, eredeti rostos szerkezete többé-kevésbé sértetlen, a rothadásállóság érdekében csersavval kezelt. A szőrt vagy gyapjút vagy eltávolították, vagy nem távolították el. A bőr nyersbőrből vagy bőrből is készül, amelyet rétegekbe hasítottak vagy szeleteltek, cserzés előtt vagy után. Azonban, ha csersavval kezelt nyersbőrt vagy bőrt géppel és/vagy vegyileg rostos részekre, kis darabokra vagy porrá bontanak szét, és azután kötőanyag-keverékkel vagy anélkül lapokká vagy más formákká alakítják azokat, akkor azok a lapok vagy formák nem minősülnek bőrnek. Ha a bőr bárhogyan alkalmazott felületi fedőfestéssel vagy ragasztott felülettel rendelkezik, az ilyen felületi rétegek nem lehetnek vastagabbak, mint 0,15 mm. Így tehát az összes bőr egyéb jogi kötelezettségek, például a washingtoni egyezmény, sérelme nélkül ide tartozik.Amennyiben az 5. cikkben említett további szöveges tájékoztatás a "teljes barkás" kifejezést használja, ez a felhám eltávolításával szabaddá tett eredeti barka felületre vonatkozik, amelyről nem távolítottak el felületet csiszolással, dörzsöléssel vagy hasítással. | | FCuirDLederITCuoioNLLederENLeatherDKLæderGRΔΕΡΜΑESCueroPCouros e peles curtidas |

+++++ TIFF +++++

a)ii. Bevonattal rendelkező készbőrBőr, ahol a bőrön alkalmazott felületi fedőfestés nem haladja meg a termék teljes vastagságának egyharmadát, de több mint 0,15 mm. | | FCuir enduitDBeschichtetes LederITCuoio rivestitoNLGecoat lederENCoated leatherDKOvertrukket læderGRΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑESCuero untadoPCouro revestido |

+++++ TIFF +++++

b)Természetes textilanyagok és szintetikus vagy nem szőtt szövetanyagok"Textil" a 71/307/EGK irányelv és annak módosításainak hatálya alá tartozó valamennyi termék. | | FTextileDTextilITTessiliNLTextielENTextileDKTekstil-materialerGRΥΦΑΣΜΑESTextilPTéxteis |

+++++ TIFF +++++

c)Egyéb anyagok | | FAutres matériauxDSonstiges MaterialITAltre materieNLOverige materialenENOther materialsDKAndre materialerGRΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑESOtros materialesPOutros materiais |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ EZEN IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ LÁBBELI PÉLDÁI

A "lábbeli" az egyszerűen változtatható zsinórokból vagy szalagokból álló, felsőrészekkel ellátott szandáloktól a térden felül érő csizmákig – amelyek felsőrésze betakarja a lábat és a combot – terjedhet. E termékek közé ezért a következők tartoznak:

i. lapos vagy magas sarkú cipők, általános beltéri vagy szabadtéri viselet céljára;

ii. bokacsizmák, rövidszárú csizmák, térdcsizmák és térden felül érő csizmák;

iii. különféle típusú szandálok, "espadrilles" (cipők vászon felsőrésszel és növényi eredetű anyagból fonott talpakkal), teniszcipők, futó- és egyéb sportcipők, fürdőszandálok és egyéb szabadidőcipők;

iv. különleges sporttevékenységre tervezett sportlábbelik, amelyek rendelkeznek szögekkel, bakancsszögekkel, rögzítőkkel, kapcsokkal, pántokkal vagy hasonlókkal, vagy elő vannak készítve ezek felrögzítésére, továbbá korcsolyacipő, sícipő és terepsí-lábbeli, birkózócipők, ökölvívócipők és kerékpároscipők. Szintén idetartoznak az összetett viseletek, amelyek lábbeliből és hozzácsatolt (jég- vagy gör-) korcsolyából állnak;

v. tánclábbelik;

vi. egy darabból kialakított lábbelik, különösen gumi vagy műanyag öntésével, de a gyenge anyagból készült eldobható cikkek kivételével (papír, műanyag film stb., talp nélkül);

vii. más lábbelin viselt sárcipő, amely néhány esetben sarok nélküli;

viii. eldobható lábbeli, talppal ellátott, általában csak egyszeri használatra tervezett;

ix. ortopéd lábbeli.

Az egyneműség és az átláthatóság kedvéért és az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek leírásában említett rendelkezésekre figyelemmel, a kombinált nómenklatúra ("KN") 64. fejezete alá tartozó termékek általános szabályként ezen irányelv alá tartozónak tekinthetők.

--------------------------------------------------