31994D0273Hivatalos Lap L 117 , 07/05/1994 o. 0037 - 0039
finn különkiadás fejezet 3 kötet 57 o. 0076
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 57 o. 0076


A Bizottság határozata

(1994. április 18.)

az Egyesült Királyságban és Írországban történő forgalomba hozatal céljából a nem ezen országokból származó kutyákra és macskákra vonatkozó állatorvosi bizonyítvány kiállításáról

(94/273/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 10. cikke (3) bekezdése a) pontjának vii. alpontjára,

mivel szükség van az Egyesült Királyságban és Írországban forgalomba hozott, de nem ezen országokból származó kutyák és macskák állatorvosi bizonyítványának létrehozására;

mivel az érintett állatoknak meg kell felelniük a bizonyítványból kitűnő és a felhatalmazott állatorvos által megfelelően igazolt rájuk vonatkozó egészségügyi követelményeknek;

mivel a 10. cikk (3) bekezdése a) pontjának vii. alpontja szerint a kutyákat és macskákat egyedi oltási lapnak kell kísérnie;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/65/EGK irányelv 10. cikke (3) bekezdése a) pontjának vii. alpontjában előírt bizonyítvány mintáját a melléklet határozza meg.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. április 18-án

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------