31993R2027Hivatalos Lap L 184 , 27/07/1993 o. 0021 - 0022


A Bizottság 2027/93/EGK rendelete

(1993. július 26.)

a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek Madeirára történő szállítására vonatkozó egyedi intézkedések részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2999/92/EGK rendeletnek különösen az ellátási mérleg 1993. július 1-jétől 1994. június 30-ig terjedő időszakra történő meghatározására vonatkozó módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 3714/EGK rendelettel [1] módosított, az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetekre és Madeirára vonatkozó egyedi intézkedésekről szóló, 1992. június 15-i 1600/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 10. cikkére,

mivel a szállítási megállapodásokban feltüntethető termékek mennyiségét időszakonként elkészített ellátási mérlegek segítségével határozzák meg, amelyek a piac alapvető igényeinek megfelelően módosíthatók, figyelembe véve a helyi termelést és a hagyományos kereskedelmi folyamatokat; mivel annak biztosítására, hogy ezeknek az igényeknek mennyiség, ár és minőség tekintetében meg lehessen felelni és biztosítani lehessen a Közösségből érkező termékek arányának a fenntartását, a Közösség többi részéből érkező termékek után nyújtott támogatás összegét a végfelhasználó számára a harmadik országokból származó termékekre vonatkozó behozatali vámok alóli mentességből eredő előnyökkel egyenértékű feltételek mellett rögzítik;

mivel a 2999/92/EGK bizottsági rendelet [3] megállapítja a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek Madeirára történő szállítására vonatkozó egyedi intézkedések részletes alkalmazási szabályait, valamint az 1992. július 1-jétől 1993. június 30-áig terjedő időszakban a szállítási megállapodásokban feltüntethető mennyiségekre vonatkozó előzetes ellátási mérleget;

mivel a madeirai piac keresletének értékelése az 1993. július 1-jétől 1994. június 30-ig terjedő időszakra előzetes ellátási mérleg elkészítését eredményezte a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó ágazatban érintett termékekre a Kanári-szigeteken, a korábbi időszakra véglegesen megállapított mennyiségekkel megegyező mennyiségek mellett;

mivel a bizonyítványok kiadásával kapcsolatos tevékenység vizsgálata az 1992. július és 1993. június közötti időszakban arra a következtetésre vezetett, hogy a jelenlegi helyzethez képest célszerű a bizonyítványok érvényességi idejének két hónappal történő meghosszabbítása;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2999/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

Az 1600/92/EGK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az előzetes ellátási mérlegben szereplő termékekre és mennyiségekre vonatkozó támogatás összege 10 ECU/100 kg, a II. mellékletben meghatározottak szerint. Ezt az összeget úgy kell rögzíteni, hogy a hagyományos kereskedelmi folyamatokat figyelembe véve megmaradjon a Közösségből származó termékek aránya."

2. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

A bizonyítványok érvényességi ideje a kibocsátásuk hónapját követő harmadik hónap utolsó napján jár le."

3. A melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1993. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. július 26-án.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 173., 1992.6.27., 1. o.

[2] HL L 301., 1992.10.17., 7. o.

[3] HL L 378., 1992.12.23., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek Madeirára történő szállításának előzetes ellátási mérlege az 1993. július 1-jétől 1994. június 30-ig terjedő időszakra

(tonna) |

KN-kód | Megnevezés | Mennyiség |

2008 | Gyümölcs, diófélék és máshová nem sorolt egyéb ehető növényi részek, más módon elkészítve vagy tartósítva, függetlenül attól, hogy hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert, illetve szeszt tartalmaznak-e | |

200820 | – Ananász | 300 |

200830 | – Citrusfélék | 40 |

200840 | – Körte | 80 |

200860 | – Cseresznye és meggy | 60 |

200870 | – Őszibarack | 120 |

| – Egyéb, a 200819 alá nem tartozó keverékek is | |

200892 | – – Keverékek | 50 |

200899 | – – Egyéb, nem pálmabél vagy keverék | 30 |

Összesen | 680 |

--------------------------------------------------