31993R1108Hivatalos Lap L 113 , 07/05/1993 o. 0001 - 0002


A Tanács 1108/93/EGK rendelete

(1993. május 4.)

az egyrészről a Közösség, másrészről Ausztria, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország között létrejött, a mezőgazdaságról szóló kétoldalú megállapodások alkalmazására vonatkozó egyes rendelkezések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a Közösség Portóban 1992. május 2-án, egyes mezőgazdasági megállapodások vonatkozásában levélváltás formájában kétoldalú megállapodásokat írt alá Ausztriával, Finnországgal, Izlanddal, Norvégiával, Svédországgal és Svájccal;

mivel e megállapodásokat egy időben írták alá az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Szén- és Acélközösség és annak tagállamai, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai között létrejött, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással (a továbbiakban "EGT-megállapodás"); mivel minden fél célja annak biztosítása volt, hogy az EGT-megállapodás és a mezőgazdaságról szóló kétoldalú megállapodások egy időben lépjenek hatályba;

mivel a Svájci Államszövetség azon határozatának eredményeképpen, hogy nem erősíti meg az EGT-megállapodást, 1993. március 17-én aláírták az egyrészről a Közösség, másrészről Ausztria, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország között, levélváltás formájában létrejött megállapodásokat, azzal a céllal, hogy az ezen országok között 1992. május 2-án aláírt, a mezőgazdaságról szóló kétoldalú megállapodásokat 1993. április 15-étől az EGT-megállapodás hatálybalépéséig alkalmazzák; mivel az 1993. március 17-én aláírt megállapodások előírják, hogy – amennyiben a szerződő felek másként nem rendelkeznek – az ezen ideiglenes megállapodások 1994. január 1-jén hatályukat vesztik, ha az EGT-megállapodás azon a napon nem lép hatályba;

mivel 1993. március 15-i határozatával [1] a Tanács az említett megállapodásokat jóváhagyta;

mivel meg kell határozni e megállapodások különböző rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Szerződés II. mellékletében felsorolt és a piac közös szervezésére vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek tekintetében, az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Ausztria, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország között 1992. május 2-án Portóban aláírt kétoldalú megállapodásokra vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendelet [2] 30. cikkében, vagy a piacok közös szervezéséről szóló más rendeletek megfelelő cikkeiben megállapított eljárással összhangban jóváhagyják. Amennyiben a megállapodások alkalmazása az aláíró államok szoros együttműködését igényli, a Bizottság bármely, az ilyen együttműködés biztosításához szükséges intézkedést megtehet.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1993. április 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. május 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Trøjborg

[1] HL L 109., 1993.5.1., 1. o.

[2] HL L 148., 1968.6.28., 1. o. A legutóbb a 2071/92/EGK rendelettel (HL L 215., 1992.7.30., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------