31992L0108Hivatalos Lap L 390 , 31/12/1992 o. 0124 - 0126
finn különkiadás fejezet 9 kötet 2 o. 0129
svéd különkiadás fejezet 9 kötet 2 o. 0129


A Tanács 92/108/EGK irányelve

(1992. december 14.)

a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 1992. február 25-i 92/12/EGK irányelv módosításáról és a 92/81/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel annak érdekében, hogy a 92/12/EGK irányelv [4] rendelkezései teljes mértékben érvényesülhessenek, meg kell határozni a tagállamok azon területeit, amelyek adóügyi szempontból harmadik országnak minősülnek;

mivel, amikor a jövedéki termékeket az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országain keresztül adják fel egyik tagállamból a másikba, különleges feltételeket kell előírni azon nyilatkozat tekintetében, miszerint az ilyen termékeket az egységes vámokmány alkalmazásával belső közösségi árutovábbítási eljárásnak vetik alá;

mivel pontosan meg kell határozni, hogy a fogyasztásra nem bocsátott, nulla kulcsos jövedéki termékek Közösségen belüli szállítása is csak adóraktárak között történhet;

mivel lehetőséget kell biztosítani a kísérőokmány módosítása révén a rendeltetési hely megváltoztatására;

mivel 1993. április 1-ig valamennyi tagállam hatóságainak rendelkezniük kell egy olyan elektronikus adatbázissal, amely tartalmazza az adóraktár engedélyeseinek nyilvántartását és az adóraktárak nyilvántartását;

mivel az adminisztrációs eljárások egyszerűsítése érdekében nem célszerű kísérőokmány használata olyan esetekben, amikor számítógépes eljárást alkalmaznak;

mivel kísérőokmányt kellene használni, amikor a termékek adófelfüggesztés mellett történő szállítása esetén azok tengeri vagy légi úton közvetlenül kerülnek az egyik közösségi tengeri vagy légi kikötőből a másikba;

mivel olyan rendelkezést kell hozni, hogy 1992-t követően is jövedékiadó-felfüggesztés alá tartozzanak azon jövedéki termékek, amelyekre 1992-ben adófelfüggesztési rendelkezések vonatkoztak, és azokat még nem vonták vissza;

végül mivel annak érdekében, hogy 1993. január 1-jén a jövedéki adókra vonatkozó közösségi rendelkezések zavartalanul működjenek, módosítani kell az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap finanszírozási rendszerének részét képező műveletekből, valamint a mezőgazdasági lefölözésekből és vámokból, valamint a hozzáadottérték-adókból eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1976. március 15-i 76/308/EGK tanácsi irányelvet [5], valamint az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelvet [6],

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/12/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

"(2) A vámügyekre vonatkozó nemzeti és közösségi rendelkezések sérelme nélkül a jövedéki adót felfüggesztettnek kell tekinteni mindazon jövedéki termékeknek tekintetében, amelyek:

- harmadik országokból vagy a 2. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett területekről vagy a Csatorna-szigetekről származnak vagy oda irányulnak, és amelyeket valamilyen – a szabad forgalomba bocsátáson kívüli – közösségi vámeljárás alá vontak, vagy vámszabad területen vagy vámszabad raktárban helyeztek el,

vagy

- feladása az egységes vámokmány használatával belső közösségi árutovábbítási eljárásban a tagállamok között, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országain keresztül történt.

Az első albekezdés második francia bekezdése által érintett esetekben:

- az egységes vámokmány 33. rovatát a megfelelő KN-kóddal kell kiegészíteni,

- az egységes vámokmány 44. rovatában egyértelműen jelezni kell, hogy jövedéki termékek elküldéséről van szó,

- az egységes vámokmány "1. példány" – ának másolata a feladónál marad,

- az egységes vámokmány "5. példány" – ának másolatát a címzett visszaküldi a feladónak."

2. A 7. cikk (2) bekezdésben a "szállítani szándékoznak" szavakat "vagy egy másik tagállamba szállítani szándékoznak" szavakkal kell helyettesíteni.

3. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés kiegészül az alábbi albekezdéssel:

"Az első albekezdés rendelkezései azon nulla kulcsos jövedéki termékeknek Közösségen belüli mozgására vonatkoznak, amelyeket még nem bocsátottak szabad forgalomba."

b) továbbá kiegészül az alábbi bekezdéssel:

"(5) A feladó adóraktár engedélyesének vagy ügynökének jogában áll az adminisztratív kísérőokmányt úgy módosítani, hogy azon egy alternatív rendeltetési hely szerepeljen. Erről a feladási hely szerinti illetékes hatóságot azonnal értesíteni kell, és az új rendeltetési helyet azonnal fel kell tüntetni az adminisztratív kísérőokmány hátoldalán."

4. A III. cím a következő cikkel egészül ki:

"15a. cikk

(1) Legkésőbb 1993. április 1-jéig valamennyi tagállam illetékes hatóságának rendelkeznie kell egy olyan elektronikus adatbázissal, amely tartalmazza azon személyek nyilvántartását, akik adóraktárak engedélyesei vagy akik jövedéki adó céljából bejegyzett kerekedők, valamint amely tartalmazza a hivatalos adóraktárként bejegyzett telepek nyilvántartását.

(2) A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az illetékes hatóság által kiadott, személyre vagy telephelyre vonatkozó azonosító szám;

b) a személy vagy telephely neve és címe;

c) a személy, illetve a telephely által átvehető és tartható árukategóriák;

d) azon illetékes hatóságok címe, amelyekhez további információért lehet fordulni;

e) a kibocsátás dátuma és, adott esetben, az azonosító szám érvényességének lejárati dátuma.

(3) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a), b), c) és d) pontjában említett adatokat közölni kell minden tagállam illetékes hatóságával. Amennyiben a (2) bekezdés e) pontjában említett adatokat nem automatikusan közlik, bármely tagállam kérésére ezeket meg kell adni. Az adatokat kizárólag személyek és telephelyek engedélyezésének vagy bejegyzésének azonosítására lehet felhasználni.

(4) A tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy a jövedéki termékek Közösségen belüli mozgásába bekapcsolódó személyek az e cikkben szereplő adatokról információt szerezhessenek.

(5) Az e cikkben szereplő adatok bármilyen formában történő közlése bizalmas természetű. Az adatokra a szakmai titoktartás kötelezettsége vonatkozik, és a fogadó tagállam nemzeti törvényeinek hasonló adatokra vonatkozó szabályozása ezen adatokra is kiterjed.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően, az információt nyújtó tagállam illetékes hatósága megengedi, hogy a megkereső hatóság országában az információt más célokra is felhasználhassák, amennyiben az információ a megkeresett hatóság tagállamának jogszabályai alapján a megkeresett országban hasonló célokra felhasználható lenne."

5. A 18. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

"(1) A számítógépes eljárások lehetséges alkalmazásától függetlenül a tagállamok közötti adófelfüggesztéssel szállított minden jövedéki terméket, ideértve a tengeri vagy légi úton közvetlenül az egyik közösségi tengeri vagy légi kikötőből a másikba szállítottat is, egy, a feladó által kiállított okmány kísér. Ez vagy egy adminisztratív okmány, vagy pedig egy kereskedelmi okmány. A 24. cikkben megállapított rendelkezések határozzák meg az okmány formáját és tartalmát, valamint azt az eljárást, amelyet akkor kell követni, amikor az okmány használata nyilvánvalóan nem megfelelő."

6. A 20. cikk (3) bekezdése utolsó mondatként a következővel egészül ki:

"A tagállamok meghozzák a jogszabálysértés vagy egyéb szabálytalanság elleni fellépéshez és a hatékony bírságok kiszabásához szükséges intézkedéseket".

7. A 22. cikk (2) bekezdésének b) pontjában "a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott okmány szerint" szövegrész helyébe "a III. cím rendelkezéseinek megfelelően" szövegrész kerül.

8. A VII. cím a következő cikkel egészül ki:

"26a. cikk

Azon jövedéki termékek, amelyek 1993. január 1-je előtt – az 5. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározottak kivételével – adófelfüggesztés alatt állnak és a felfüggesztést még nem szüntették meg, ezen időpont után jövedéki adó felfüggesztése alatt állónak minősülnek.

Amennyiben az első albekezdésben leírt helyzet a közösségi belső árutovábbítás eljárás felfüggesztését is magában foglalja, akkor e termékek fenti adófelfüggesztés hatálya alá kerülésekor hatályban lévő rendelkezéseket kell továbbra is alkalmazni az említett rendelkezésekkel összhangban meghatározott azon időszak alatt, amíg ezen áruk a felfüggesztés hatálya alá tartoznak.

Amennyiben a fenti helyzet nemzeti adófelfüggesztést foglal magában, a tagállamok határozzák meg azon feltételeket és formalitásokat, amelyek alapján az adófelfüggesztések 1993. január 1-jétől megszűnnek."

9. A VII. cím a következő cikkel egészül ki:

"30a. cikk

A 76/308/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az irányelv címe a következőre változik:

"A Tanács 1976. március 15-i 76/308/EGK irányelve az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap finanszírozási rendszerének részét képező műveletekből, valamint a mezőgazdasági lefölözésekből és vámokból eredő követelések behajtására irányuló, valamint a hozzáadottérték-adó és bizonyos jövedéki adók tekintetében megvalósuló kölcsönös segítségnyújtásról"

2. A 2. cikkben

a) az "e)" pontot "f)" ponttal kell helyettesíteni;

b) a

"d)"

pont után az alábbi

"e)"

pontot kell beilleszteni:

"e) a következő jövedéki adó:

- a dohánygyártmányokra eső jövedéki adó,

- az alkoholra és alkoholtermékekre eső jövedéki adó,

- az ásványolajra eső jövedéki adó.""

2. cikk

A 92/81/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésében:

- a b) pont szövege a következőre változik:

"b) a 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 és 27079919 KN-kód alá tartozó termékek",

- a g) pontot el kell hagyni.

2. A 8. cikk (8) bekezdés helyébe a következő lép:

"(8) A tagállamoknak lehetőségük van az e cikkben megnevezett adómentességet vagy adócsökkentést a megfizetett jövedéki adó visszatérítésével megvalósítani."

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1992. december 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. december 14-én.

a Tanács részéről

az Elnök

N. Lamont

[1] HL C 283., 1992.10.31., 8. o.

[2] 1992. november 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 1992. november 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 76., 1992.3.23., 1. o.

[5] HL L 73., 1976.3.19., 18. o., A legutóbb a 79/1071/EGK irányelvvel (HL L 331., 1979.12.27., 10. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 316., 1992.10.31., 12. o.

--------------------------------------------------