31992L0084Hivatalos Lap L 316 , 31/10/1992 o. 0029 - 0031
finn különkiadás fejezet 9 kötet 2 o. 0108
svéd különkiadás fejezet 9 kötet 2 o. 0108


A Tanács 92/84/EGK irányelve

(1992. október 19.)

az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 92/12/EGK irányelv [4] megállapítja a jövedéki termékekre vonatkozó általános rendelkezéseket;

mivel a 92/83/EGK irányelv [5] megállapítja az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolására vonatkozó rendelkezéseket;

mivel a tagállamoknak az e termékekre kivetett minimum jövedékiadó-mértéket 1993. január 1-jétől alkalmazniuk kell, ha a belső piacot ezen időpontig elérik;

mivel az etilalkoholra az adókivetés legmegfelelőbb alapja a tiszta alkohol térfogata;

mivel a borra és a köztes alkoholtermékekre az adókivetés legmegfelelőbb alapja a végtermék térfogata;

mivel a habzóbor fogyasztási szokása eltér a csendes borokétól; mivel ennélfogva a tagállamoknak megengedhető, hogy a két termékre eltérő mértékű adót számítsanak fel;

mivel a sör adóztatási módszere tagállamonként változik, és megengedhető ennek a változatosságnak a fenntartása, főként mind az eredeti szárazanyag-tartalomra, mind a termék alkoholtartalmára vonatkozóan felszámított minimális adómérték megállapításával;

mivel bizonyos tagállamoknak megengedhető, hogy a fennhatóságuk alá tartozó egyes régiókban fogyasztott termékekre kedvezményes mértékű adót alkalmazzanak;

mivel a Bizottság által valamennyi vonatkozó tényező alapulvételével készített jelentés alapján, az ezen irányelvben megállapított adómértéket rendszeres időközönként felül kell vizsgálni;

mivel olyan rendszert kell létrehozni, amely lehetővé teszi az ECU-ben kifejezett egyes összegek átszámítását nemzeti valutákra,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A minimum jövedékiadó-mértéket a tagállamok legkésőbb 1993. január 1-jétől alkalmazzák, az ezen irányelvben megállapított szabályokkal összhangban.

2. cikk

Ez az irányelv a következő termékekre vonatkozik:

- alkohol és alkoholtartalmú italok,

- köztes alkoholtermékek,

- bor,

- sör,

a 92/83/EGK irányelvben meghatározottak szerint.

3. cikk

(1) 1993. január 1-jétől az alkohol és a 4., 5. és 6. cikkben felsoroltaktól eltérő italokban lévő alkohol minimum jövedékiadó-mértéke 550 ECU, a tiszta alkohol egy hektoliterére.

Mindazonáltal azon tagállamok, amelyek az alkoholra és alkoholtartalmú italokra alkalmaznak a 1000 ECU-t meg nem haladó mértékű adót tiszta alkohol egy hektoliterére, nem csökkenthetik nemzeti adójuk mértékét. Ezenfelül azon tagállamok, amelyek a nevezett termékekre 1000 ECU-t meghaladó mértékű adót alkalmaznak a tiszta alkoholra számítva, nem csökkenthetiknemzeti adójuk mértékét 1000 ECU alá.

(2) Mindazonáltal Dánia 1996. június 30-ig fenntarthatja az alkohol és alkoholt tartalmazó egyéb termékek meglévő adózási rendszerét, feltéve, hogy ez a rendszer soha sem eredményezi olyan díjtétel alkalmazását, amely - összhangban a 92/83/EGK irányelvben lefektetett szabályokkal - az (1) bekezdés alkalmazásából származó érték alá csökkenne.

(3) Mindazonáltal Olaszország 1996. június 30-ig fenntarthatja az alkohol és alkoholt tartalmazó egyéb termékek meglévő adózási rendszerét, amely kedvezményes adómértéket biztosít az alkohol némelyik kategóriájához, feltéve, hogy ez a rendszer soha sem eredményezi olyan díjtétel alkalmazását, amely - összhangban a Tanács 92/83/EGK irányelvében megállapított szabályokkal - az (1) bekezdés alkalmazásából származó érték alá csökkenne.

4. cikk

1993. január 1-jétől a köztes alkoholtermékek minimum jövedékiadó-mértéke 45 ECU a termék egy hektoliterére számítva.

5. cikk

1993. január 1-jétől a bor minimum jövedékiadó-mértéke a következőképpen alakul:

- csendes borra 0 ECU,

és

- habzóborra 0 ECU,

a termék egy hektoliterére számítva.

6. cikk

1993. január 1-jétől a sör minimum jövedékiadó-mértéke a következőképpen alakul:

- 0,748 ECU egy hektoliter/Plato-fok,

vagy

- 1,87 ECU egy hektoliter/alkoholfok,

a végtermékre számítva.

7. cikk

(1) Görögország kedvezményes jövedéki adót alkalmazhat Leszbosz, Khiosz, Számosz, a Dodekanészosz és a Kikládok megyékben, valamint az Égei-tenger alábbi szigetein fogyasztott etilalkoholra: Thaszosz, Északi Szporádok, Szamothrákhé és Szkürosz.

A kedvezményes mérték, amely a minimum adómérték alá csökkenhet, nem lehet alacsonyabb az etilalkoholra kivetett szokásos nemzeti mérték 50 %-ánál.

(2) Olaszország továbbra is alkalmazhatja a jövedéki adó alóli mentességet, illetve annak kedvezményes mértékét, amely a minimum mérték alá csökkenhet, és amelyet 1992. január 1-jén alkalmaztak a Gorizia régióban és az Aosta völgyben fogyasztott alkoholra és alkoholtartalmú italokra.

(3) Portugália továbbra is alkalmazhatja a Madeira és az Azori-szigetek autonóm területeken a nemzeti mértékek legalább 50 %-át kitevő jövedékiadó-mértékeket a következő termékekre:

a) Madeira

- a 4252/88/EGK rendelet 15. cikkében meghatározott tisztán regionális szőlőfajtákból nyert bor,

- az 1576/89/EGK rendelet 1. cikke (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott rum, amely az ugyanezen rendelet 5. cikke (3) bekezdésében és II. mellékletének 1. pontjában felsorolt földrajzi jellegzetességekkel rendelkezik,

- a cukornádból készült alkohollal dúsított, szubtrópusi gyümölcsökből készített likőrök, amelyek az 1576/89/EGK rendelet 5. cikk (3) bekezdése b) pontjában meghatározott jellegzetességekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek;

b) az Azori-szigetek

- az 1576/89/EGK rendelet 1. cikke (4) bekezdésének r) pontjában meghatározott, a passió-gyümölcsből és ananászból készített likőrök,

- borból vagy szőlő-törkölyből készített szeszesitalok, melyek az 1576/89/EGK rendelet 1. cikke (4) bekezdésének d) és f) pontjában meghatározott jellegzetességekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek.

8. cikk

A Tanács – a Bizottság jelentése, és adott esetben annak javaslata alapján – kétévenként, első alkalommal legkésőbb 1994. december 31-én, felülvizsgálja az itt szabályozott jövedékiadó-mértékeket, és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangú határozattal meghozza a szükséges intézkedéseket. A Bizottság által készített jelentésnek és a Tanács vizsgálatának figyelembe kell vennie a belső piac megfelelő működését, az alkoholtartalmú italok különböző kategóriái közötti versenyt, a jövedékiadó-mértékeinek reálértékét, valamint a Szerződés szélesebb körű célkitűzéseit.

9. cikk

(1) A nemzeti valutákban kifejezett ECU árfolyamát, amelyet az egyes jövedéki adók értékéhez igazítanak, évente egyszer rögzítik. Az alkalmazandó adó mértékei az október első munkanapján kapott értékek, amelyeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában tesznek közzé, és amelyek a következő naptári év január 1-jén lépnek hatályba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti éves módosításkor a tagállamok fenntartják a hatályos jövedékiadó-összegeket, ha az ECU-ben kifejezett jövedékiadó-összegek átváltása nemzeti valutákban kifejezve 5 %-nál vagy 5 ECU-nél kisebb növekedést eredményezne a jövedéki adóban, bármelyik is az alacsonyabb összeg.

10. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1992. október 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Cope

[1] HL C 12., 1990.1.18., 12. o.

[2] HL C 94., 1992.4.13., 46. o.

[3] HL C 225., 1991.9.10., 54. o.

[4] HL L 76., 1992.3.23., 1. o.

[5] HL L 316., 1992.10.31., 21. o.

--------------------------------------------------